do 31.05.2022 r.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej w Mosinie

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania

Zasięgane opinie

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

 1.

51 mieszkańców Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem"
w Mosinie

   petycja.pdf

Przygotowanie planu budowy dróg na Osiedlu nr 7
"Nad Jeziorem" w Mosinie
i rozważenie zmiany miejsca budowy wiaty autobusowej

25.02.2019r.

  28.03.2019r.

1. Przekazanie kopii petycji radnym Rady Miejskiej
w Mosinie.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Przekazanie petycji
do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej
w Mosinie.
4. Stwierdzenie przez Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji,
że właściwym organem
do rozpatrzenia przedmiotowej petycji jest Burmistrz Gminy Mosina.
5. Podjęcie przez Radę Miejską
w Mosinie Uchwały Nr VII/46/19 z dnia 28 marca 2019 r.
o przekazaniu petycji Burmistrzowi Gminy Mosina.
 

Opinia radcy prawnego

  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 5 kwietnia
2019 r. poinformowała przedstawiciela mieszkańców Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem" w Mosinie
o przekazaniu petycji według właściwości Burmistrzowi Gminy Mosina

 

 

 2.  Koalicja Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy

petycja.pdf  Przyjęcie uchwały
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
 27.03.2020r.  24.08.2020r.  
1. Przekazanie kopii petycji radnym Rady Miejskiej
w Mosinie.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Wysłanie prośby
o uzupełnienie petycji zgodnie
z wymogami prawa pod rygorem jej nierozpatrzenia.
4. Podjęcie przez Radę Miejską
w Mosinie uchwały
Nr XXXIV/271/20
z dnia 24 września 2020 r.
o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia.
Opinia radcy prawnego  Rada Miejska pozostawiła petycję bez rozpatrzenia
 3. Mieszkaniec Kamionek  petycja.pdf Przyjęcie apelu
o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami
 9.06.2020 r.  9.09.2020 r.
1. Przekazanie kopii petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 września 2020 r. przyjęła wniosek o przekazaniu petycji do rozpatrzenia przez Komisję Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.
4. Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 7 października 2020 r. przeprowadziła wstępną dyskusję, w wyniku której ustaliła, że odbędzie posiedzenie w powyższej sprawie z udziałem specjalistów.
5. Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w dniu 28 grudnia 2020 r. przyjęła wniosek o przekazaniu petycji do rozpatrzenia przez nową Komisję Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa. 6. Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa na swoim posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 r. uznała petycję za bezzasadną.
 Opinia radcy prawnego  
4. Piotr Sterkowski  petycja.pdf  Przyjęcie uchwały
w sprawie równego traktowania mieszkańców miasta
i gminy Mosina
oraz uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji
od producentów szczepionek
na COVID-19, że poniosą odpowiedzialność prawną i finansową wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
 15.12.2020r.  15.03.2021r.  
1. Przekazanie kopii petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 r. uznała za bezzasadną przedmiotową petycję.
4. Podjęcie przez Radę Miejską
w Mosinie uchwały Nr XXXVII/325/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.
o uznaniu petycji za bezzasadną.
 Opinia radcy prawnego  Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie pismem
z dnia 27 stycznia
2021 r. poinformowała autora petycji
o uznaniu jej przez Radę Miejską
w Mosinie
za bezzasadną
 5.  Arkadiusz Rakoczy  petycja.pdf  Przyjęcie uchwały
w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Mosina oraz uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji
od producentów szczepionek
na COVID-19, że poniosą odpowiedzialność prawną i finansową wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych
 15.12.2020r.  15.03.2021r.  
1. Przekazanie kopii petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2020 r. uznała za bezzasadną przedmiotową petycję.
4. Podjęcie przez Radę Miejską
w Mosinie uchwały Nr XXXVII/326/21 z dnia 20 stycznia 2021 r.
o uznaniu petycji za bezzasadną.
 Opinia radcy prawnego  Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie pismem
z dnia 27 stycznia
2021 r. poinformowała autora petycji
o uznaniu jej przez Radę Miejską
w Mosinie
za bezzasadną
 6. Mieszkaniec Kamionek  petycja.pdf  Przygotowanie komunikatu zachęcającego mieszkańców gminy do uzupełnienia niedoborów witaminy D oraz pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób wykluczonych cyfrowo lub niemogących kupić sobie suplementów  8.02.2021r.  8.05.2021r.  1. Przekazanie kopii petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Petycja została wycofana przez jej autora emailem z dnia 17.02.2021 r.
 Opinia radcy prawnego  
 7.  Teresa Garland
 petycja.pdf  Wyrażenie opinii
w sprawie przeprowadzenia
bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli
polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu: Nowego Kodeksu Wyborczego
oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski
 22.02.2021r.  22.05.2021r.  1. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
2. Zwrócenie się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 24 marca 2021 r. do autora petycji o złożenie wyjaśnień, co jest przedmiotem
jej petycji, zgodnym z zakresem właściwości rady gminy,
określonym w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
3. Podjęcie przez Radę Miejską
w Mosinie uchwały Nr XLV/393/21 z dnia 27 maja 2021 r.
o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie o złożenie wyjaśnień.
 Opinia radcy prawnego   Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie pismem
z dnia 2 czerwca
2021 r. poinformowała autora petycji
o pozostawieniu jej przez Radę Miejską
w Mosinie bez rozpatrzenia
8.  Mieszkańcy
ul. Akacjowej
w Mosinie
 petycja.pdf
 Budowa
ul. Akacjowej
w Mosinie

 20.12.2021 r.

25.05.2023 r. (ponowne złożenie)

 19.01.2022 r.

28.08.2023 r.

 
1. Przekazanie kopii petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej
w Mosinie.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Przekazanie kopii petycji pozostałym radnym Rady Miejskiej
w Mosinie.
4. Podjęcie
przez Radę Miejską
w Mosinie Uchwały Nr LIX/502/21
z dnia
29 grudnia
2021 r.

o przekazaniu petycji Burmistrzowi Gminy Mosina zgodnie
z opinią radcy prawnego.
1. Przekazanie kopii ponownie złożonej petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie.
2. Rozpatrzenie petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca 2023 r., która uznała, że Rada Miejska w Mosinie nie jest właściwym organem
do rozpatrzenia petycji i należy ją przekazać Burmistrzowi Gminy Mosina.
3. Przekazanie kopii petycji pozostałym radnym Rady Miejskiej w Mosinie.
4. Podjęcie przez Radę Miejską
w Mosinie uchwały Nr LXXXIX/747/23
z dnia 29 czerwca 2023 r.
o przekazaniu petycji Burmistrzowi Gminy Mosina.
 Opinia radcy prawnego

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie pismem
z dnia 4 stycznia
2022 r. poinformował przedstawiciela autorów petycji
o przekazaniu jej Burmistrzowi Gminy Mosina.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 4 lipca 2023 r. poinformował przedstawiciela autorów petycji
o przekazaniu jej Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 9.  Fundacja
 petycja.pdf  Zwołanie sesji Rady Miejskiej w Mosinie
w celu uchwalenia uchwał dotyczących wydania zakazu stosowania
na terenie gminy Mosina maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej
oraz stosowania szczepionek mRNA
 21.12.2021 r.
 21.03.2022 r.
 
1. Przekazanie kopii petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej
w Mosinie.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
na swoim posiedzeniu
w dniu 8 lutego 2022 r. uznała petycję
za bezzasadną.
4. Podjęcie przez Radę Miejską
w Mosinie uchwały
Nr LXIII/539/22
z dnia 29 marca 2022 r.
o uznaniu petycji
za bezzasadną.
 Opinia radcy prawnego  Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie pismem
z dnia 5 kwietnia
2022 r. poinformował autora petycji o uznaniu jej przez Radę Miejską
w Mosinie
za bezzasadną
 10.  Mieszkańcy
ul. Wichrowej
i ul. Pogodnej
w Mieczewie
 petycja.pdf  Uwzględnienie
w planach inwestycyjnych utwardzenia
ul. Wichrowej
w Mieczewie
 16.02.2022 r.
 16.05.2022 r.
 
1. Przekazanie kopii petycji Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie.
2. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2022 r. uznała petycję
za bezzasadną.
4. Rada Miejska
w Mosinie podczas swojej sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r. zwróciła petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do ponownego rozpatrzenia.
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. uznała, że petycję nalezy przekazać Burmistrzowi Gminy Mosina jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
6. Rada Miejska w Mosinie podczas swojej sesji w dniu 23 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę Nr LXVIII/574/22 o przekazaniu petycji Burmistrzowi Gminy Mosina jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 
 Opinia radcy prawnego  Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie pismem
z dnia 1 lipca
2022 r. poinformował przedstawiciela autorów petycji
o przekazaniu jej Burmistrzowi Gminy Mosina
 11.  Cech  petycja.pdf
 Podjęcie w ramach dostępnych środków prawnych
i kompetencji wszelkich działań niezbędnych
do naprawy uchwały
Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, uchwały Nr XXI/392/20Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 lipca
2020 r. w sprawie
określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz i uchwały
Nr
XXI/393/20Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 lipca
2020 r. w sprawie
określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska
w taki sposób, aby usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny)
 9.03.2022 r.
 8.04.2022 r.
 
1. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego.
2. Przekazanie kopii petycji wszystkim radnym Rady Miejskiej
w Mosinie.

3. Podjęcie
przez Radę Miejską
w Mosinie Uchwały
Nr LXIII/540/22
z dnia
29 marca
2022 r.

o przekazaniu petycji Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego zgodnie z opinią radcy prawnego.
 Opinia radcy prawnego  
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie przesłał do wiadomości autora petycji pismo
z dnia 5 kwietnia
2022 r. przekazujące petycję Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego

 

Do Rady Miejskiej w Mosinie w roku 2020 zostały złożone 4 petycje. Pierwsza z nich, która dotyczyła przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, została pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na brak jej zgodnego z przepisami prawa uzupełnienia przez autora petycji. Druga z nich, która dotyczyła przyjęcia apelu o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami, nie została do tej pory rozpatrzona. Natomiast dwie pozostałe, które dotyczyły przyjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Mosina oraz uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek na COVID-19, że poniosą odpowiedzialność prawną i finansową wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, zostały w roku następnym uznane za bezzasadne.