(13) Petycja w sprawie pilnego przyjęcia uchwały w sprawie krytycznej oceny posła na Sejm RP Katarzyny Kretkowskiej

Informacja o sposobie załatwienia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 4 lipca 2023 r. przekazał uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie i poinformował autora petycji o jej przekazaniu Sejmowi RP.


Przebieg postępowania

Kolejność podejmowanych działań:

  1. Przekazanie petycji radcy prawnemu celem dokonania oceny formalno-prawnej.
  2. Opinia radcy prawnego.
  3. Przekazanie petycji do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji wraz z opinią radcy prawnego.
  4. Rozpatrzenie petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca 2023 r., która uznała, że w zakresie zadań i kompetencji Rady Miejskiej w Mosinie nie mieści się ocena sposobu wykonywania mandatu przez posła na Sejm RP.
  5. Podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr LXXXIX/748/23 dotyczącej przekazania Sejmowi RP petycji.

Dodatkowe informacje

Numer porządkowy:

13

Imię i nazwisko wnoszącego:

Piotr Sterkowski

Data złożenia:

4.04.2023 r.

Przewidywany termin załatwienia:

4.07.2023 r.


Treść petycji

Petycja (PDF, 1082 KB)