(12) Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Informacja o sposobie załatwienia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 7 listopada 2022 r. przekazał uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie i poinformował autora petycji o sposobie rozpatrzenia petycji.


Przebieg postępowania

Kolejność podejmowanych działań:

  1. Zasięgnięcie opinii radcy prawnego, czy pismo spełnia wymogi formalne petycji.
  2. Przekazanie petycji do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
  3. Rozpatrzenie zasadności petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji podczas posiedzenia w dniu 12 października 2022 r.
  4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie rozpatrzenia petycji.
  5. Podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały Nr LXXV/625/22 z dnia 27 października 2022 r., na mocy której petycja została uznana za bezzasadną.

Dodatkowe informacje

Numer porządkowy:

12

Imię i nazwisko wnoszącego:

Patryk Janusz Król

Data złożenia:

1.08.2022 r.

Przewidywany termin załatwienia:

1.11.2022 r.


Treść petycji

Petycja (PDF, 270 KB)