Waldemar Wiązek

Funkcja:
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Członek Komisji:
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Okręg wyborczy nr 10:
Dymaczewo Stare, Jeziory, Krosinko, Ludwikowo, Mosina, ulice: Aleksandra Fredry, Alfreda Szklarskiego, Aliny i Czesława Centkiewicz, Bronisława Malinowskiego, Feliksa Stamma, Gabrielii Zapolskiej, Henryka Łasaka, Huberta Wagnera, Ireny Jurgielewiczowej, Janusza Domagalika, Janusza Kusocińskiego, Jeziorna, Kazimiery Iłłakowiczówny, Kazimierza Górskiego, Konopnickiej (od ul. Orzeszkowej do granic miasta), Kornela Makuszyńskiego, Krańcowa, Mariana Brandysa, Marii Kownackiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Marusarza, Tadeusza Ślusarskiego, Władysława Komara

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(6) Wnioski w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w bok od ul. Wierzbowej w Krosinku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf 
(20) Wniosek w sprawie powiadomienia zarządcy kanału Olszynka o powstaniu zatoru z drewna i zapytanie w sprawie określenia, kto odpowiada za dostarczanie mieszkańcom pojemników na odpady, które odbiera SELEKT.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(40) Wnioski w sprawie wyrównania ul. Pogodnej w Krośnie i w sprawie zakupu 2 rowerów dla Straży Miejskiej w Mosinie oraz zapytanie w sprawie terminu zamknięcia elektrowni wodnej na Kanale Mosińskim w okolicy wsi Bolesławiec.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf

(73) Interpelacja w sprawie uczestniczenia przedstawicieli Gminy Mosina w spotkaniach roboczych na temat nowych stref zagrożenia powodziowego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(84) Wnioski w sprawie niedostarczanej w terminie korespondencji oraz w sprawie podlewania drzew i krzewów na ul. Lipowej w Krosinku, ul. Piaskowej w Krośnie i na ul. Dworcowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(103) Wnioski w sprawie przygotowania projektu kanalizacji sanitarnej w Krosinku ul. Nad Potokiem oraz w sprawie utwardzenia wjazdu z drogi wojewódzkiej na ul. Nad Potokiem.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(119) Wniosek w sprawie wykoszenia rowów w pasie drogowym od Mosiny do Dymaczewa Nowego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(120) Wnioski w sprawie przyśpieszenia prac związanych z magistralą wodną oraz w sprawie podlewania drzew i krzewów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(142) Wniosek w sprawie przyśpieszenia prac związanych z wykupem gruntów pod magistralę wodną, podanie informacji jak często były podlewane drzewa i krzewy w Gminie Mosina oraz kto odpowiada za prawidłowe wykonanie tej usługi.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(143) Zapytanie w sprawie ilości zameldowanych mieszkaców w Czapurach, Pecnej i Mosinie oraz o podanie terminu budowy chodnika w ciągu ulicy Ludwikowskiej w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(174) Wniosek w sprawie postawienia ławek przy drodze z Krosinka do Szpitala w Ludwikowie oraz w sprawie oczyszczenia Kanału Olszynka.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(189) Wnioski w sprawie wykonania projektu i instalacji nitki wodociągowej w Krosinku oraz o udzielenie informacji ile książek zakupiono w latach 2010-2015 do Biblioteki Publicznej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(198) Wniosek w sprawie uporządkowania tarenu po nawałnicy w Krosinku - ulica Zamoyskiego i Piaskowa.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(219) Wnioski w sprawie usunięcia gałęzi i konarów zalegających na cmentarzu w Krosinku oraz w sprawie oczyszczenia z krzewów wału na Kanale Mosińskim.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(220) Wnioski w sprawie zamontowania słupków bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej 431 w Krosinku oraz w sprawie usunięcia pochylonego drzewa.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
       - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
(246) Wniosek w sprawie powiadomienia Dyrekcji WPN o drzewach zagrażających mieniu, rosnących przy ul. Jeziornej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(278) Wniosek w sprawie wykonania projektu oświetlenia oraz osadzenie lamp na ul. Kociołek w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(308) Wniosek w sprawie przygotowania nowego rozkładu jazdy dla autobusów obsługujących Krosinko, Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe oraz w sprawie kanalizacji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(309) Wniosek w sprawie dokonania trzebieży w lasach gminnych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(332) Zapytania w sprawie podania informacji na temat tunelu w ciągu ul. Śremskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(333) Wnioski w sprawie wykonania cięcia koron klonów na ul. Czwartaków, oczyszczenia z piasku ul. Śremskiej oraz wykonania oświetlenia na ul. Kociołek w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(398) Wniosek w sprawie wykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Krosinku oraz w sprawie odtworzenia punktu granicznego w ciągu drogi gminnej w Dymaczewie Starym.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(399) Wniosek w sprawie wykoszenia poboczy w ciagu drogi 431; sprawdzenia poziomu oleju w pompach przy zbiorniku retencyjnym w Pecnej; daty rozpoczęcia budowy chodnika wzdłuż ul. Ludwikowskiej w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(424) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku; budowy ścieżki rowerowej do Dymaczewa Starego; przystanku autobusowego w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(434) Wniosek w sprawie zamontowania ławek przy ul. Ludwikowskiej; zamontowania koszy na śmieci w Krosinku i Krośnie; ustawienia pojemników na psie odchody w Krosinku i Dymaczewie Starym; oczyszczenia chodnika przy drodze 431.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(437) Wniosek w sprawie wykonania projektu i chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(541) Wniosek w sprawie wymalowania "zebry" na ul. Lipowej, wymalowania linii ciągłej, zaprojektowania i wykonania sygnalizacji świetlnej na moście w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(549) Wniosek w sprawie wycięcia drzew przy ul. Konopnickiej; projektu i wykonania nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej w Pecnej; usunięcia zatoru na kanale Olszynka; projektu i wykonania dodatkowych lamp przy ul. Kociołek w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(614) Wniosek w sprawie wycięcia drzewa rosnącego w okolicy ul. Wawrzyniaka 9.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(632) Wniosek w sprawie zabezpieczenia dziury w jezdni ul. Krosińskiej oraz utwardzenia tłuczniem ul. Orzechowej w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(663) Wniosek w sprawie przycięcia drzew w ul. Czwartaków, oczyszczenia z piasku ul. Śremskiej, dosadzenia drzew w ul. Jasnej i ul. Lipowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(664) Wniosek w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Jarzynowej w Mosinie oraz wyrównania ulic w Dymaczewie Starym i Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(693) Wniosek w sprawie odtworzenia drogi w Borkowicach oraz utwardzenia jej tłuczniem.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(710) Wniosek w sprawie wytłuczniowania ul. Jeziornej i ul. Krańcowej w Krosinku; opracowania koncepcji odwodnienia tych ulic oraz wykoszenia trawy na placu zabaw w Dymaczewie Starym.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(711) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na zakup krzeseł, stołów, komputerów oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krosinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(731) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku, w sprawie przystanku autobusowego w ciągu ul. Wiejskiej, podlewania drzew i krzewów w ciągu ul. Lipowej i Piaskowej oraz wytłuczniowania ul. Jeziornej w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(756) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Pogodnej w Krośnie oraz wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(782) Wniosek w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu baterii fotowoltaicznych dla mieszkańców.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(805) Wniosek w sprawie przekazania kopii Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla wsi Pecna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
          załącznik1 , załącznik2 , załącznik3
(849) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Jeziornej oraz wykoszenia trawy na cmentarzu w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(871) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Zielonej, Stęszewskiej i Jeziornej w Krosinku oraz skoszenia trawy w ciągu ul. Konopnickiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(887) Wniosek w sprawie wbudowania trzech studzienek w ul. Ogrodową w Krosinku oraz wykoszenia rowów wzdłuż DW 431.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(925) Wniosek w sprawie zamontowania studzienki w ul. Ogrodowej, utwardzenia ul. Jeziornej oraz wyrównania dróg w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(955) Wniosek w sprawie zamontowania lamp przy drodze w Dymaczewie Starym oraz podania ilości zameldowanych mieszkańców Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(972) Wniosek w sprawie zamontowania przystanku autobusowego w rejonie ul. Grzybowej w Krosinku oraz udzielenia informacji o przewidywanym terminie wydzierżawienia szkoły w Dymaczewie Starym na przedszkole.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(973) Wniosek w sprawie oczyszczenia kanału Olszynka.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(977) Wniosek w sprawie naprawy ogrodzenia przy cmentarzu w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1069) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi w Dymaczewie Nowym; podania informacji na temat projektowania ul. Wodziczki i ul. Ogrodowej w Krosinku oraz na temat rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1082) Wniosek w sprawie wyrównania i utwardzenia cześci drogi do działki 46/6 w Dymaczewie Nowym.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1108) Wniosek w sprawie włączenia prądu na ul. Śremskiej i ul. Jasnej w Mosinie oraz wyrównania ulic w Krosinku i w Dymaczewie Starym.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1143) Wniosek w sprawie budowy oświetlenia na ul. Czereśniowej, Dębowej i Brzozowej w Dymaczewie Starym; podania informacji kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji dla Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Bolesławca i Borkowic.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1144) Wniosek w sprawie podania informacji kiedy rozpocznie się budowa magistrali wodociągowej; podania informacji na jakim etapie jest projekt kładki w ciągu ul. Lipowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1145) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Wybickiego i Czwartaków; przycięcia gałęzi na ul. Czwartaków; zagospodarowania terenu przy nastawni; rozgarnięcia tłucznia zgromadzonego przy ul. Wybickiego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1150) Wniosek w sprawie dosadzenia drzew i krzewów miododajnych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdfOświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf
Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2015.pdf