Łukasz Kasprowicz

Funkcja:
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Członek Komisji:
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Okręg wyborczy nr 8:
Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Dymaczewo Nowe, Nowinki

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(7) Wnioski w sprawie Drużyny i Nowinek.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
     - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(8) Wnioski w sprawie Borkowic.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(9) Wnioski w sprawie bezpieczeństwa i w sprawie przedłużenia umowy najmu budynku gminnego w Pecnej z Przychodnią Lekarza Rodzinnego PECMED.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(10) Wnioski w sprawie Dymaczewa Nowego.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf

(30) Wniosek w sprawie układu komunikacyjnego wsi Dymaczewo Nowe.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(36) Wniosek w sprawie obrotu nieruchomościami Gminy Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
   - wniosek o uzupełnienie odpowiedzi i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(39) Wniosek w sprawie finansów Gminy Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(41) Zapytanie w sprawie ewentualnego nabycia przez Gminę Mosina nieruchomości od osób pełniących w poprzedniej kadencji funkcje: burmistrza, zastępcy burmistrza lub przewodniczącego rady gminy.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(42) Wniosek w sprawie bezpieczeństwa w Rogalinie i w Nowinkach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(59) Wnioski w sprawie porządku i czystości w gminie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf

(61) Wniosek w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - uzupełniony wniosek o interpretację MPiPS.pdf
(71) Wniosek w sprawie zakupu materiałów na ogrodzenie Centrum Internetowego w Nowinkach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(72) Wniosek w sprawie bezpieczeństwa i porządku.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
     - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
     - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
(74) Wnioski w sprawie poprawy stanu drogi gruntowej stanowiącej objazd i montażu koszów na śmieci.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(75) Zapytania w sprawie organizacji koncertu z okazji Dnia Kobiet przez Stowarzyszenie Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(76) Wnioski i zapytania w sprawie nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie i innych spraw pracowniczych.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(80) Wniosek w sprawie kanalizacji w Drużynie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(81) Wniosek w sprawie bezpieczeństwa w parku przy Rondzie Budzyń.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(83) Wniosek w sprawie decyzji o warunkach zabudowy wydanych między 10 listopada a 10 grudnia 2014 r.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(87) Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentów.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
    - ponowny wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy   Mosina.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(88) Zapytanie w sprawie szkoły dla Krosna w Mosinie.pdf
    - udzielona odpowiedź.pdf
(89) Zapytanie w sprawie uzupełnienia informacji dotyczącej długości kanalizacji sanitarnej we wsi Drużyna.pdf
    - udzielona odpowiedź.pdf
(96) Wniosek w sprawie wycinki drzew i konarów w świetle drogi asfaltowej w Bolesławcu oraz w świetle ul. Kasprowicza w Dymaczewie Nowym.pdf
    - udzielona odpowiedź.pdf
(108) Wniosek w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
    - udzielona odpowiedź.pdf
    - druga udzielona odpowiedź.pdf
(116) Wnioski w sprawie wykoszenia poboczy drogi pomiędzy Mosiną i Stęszewem, oczyszczenia szamba przy świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Nowym, uprzątnięcia powalonych drzew i poprawy widoczności na skrzyżowaniu dróg w Bolesławcu.pdf
    - udzielona odpowiedź.pdf
(122) Wniosek w sprawie przekazania zarządzeń, regulaminów i informacji o systemie nagradzania, premiowania i motywowania pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, które obowiązywały w 2014 roku.pdf
    - udzielona odpowiedź.pdf
(124) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy na placu zabaw w Dymaczewie Nowym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(178) Wniosek w sprawie placu zabaw przy ulicy Leśniej w Krośnie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(182) Wniosek w sprawie usunięcia drzew w Dymaczewie Nowym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(190) Wniosek w sprawie poprawy stanu dróg gminnych w Borkowicach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(191) Wniosek w sprawie rozważenia montażu progów zwalniających lub szykan na ulicy Szkolnej w Dymaczewie Starym.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(192) Wniosek w sprawie ustawienia wiaty autobusowej w Drużynie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(201) Wniosek w sprawie udostępnienia informacji poprzez przekazanie kopii postanowienia Sądu Administracyjnego w sprawie zaskarżonego rozporządzenia Dyrektora RZGW ustalającego strefę ochronną ujęcia wody.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(202) Wniosek w sprawie przedstawienia informacji na temat wysokości podatków zebranych przez sołtysów w 2014 roku, wysokości inkasa, kosztów dostarczenia nakazów podatkowych.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(215) Wniosek w sprawie zasypania dziur w ulicy Szkolnej w Bolesławcu.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(222) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze pomiędzy Borkowicami a Drużyną.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(223) Wniosek w sprawie terenu pod rekreację motocrossową.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(265) Wnioski w sprawie uzupełnienia szyby w wiacie autobusowej w Dymaczewie Starym; wyrównania ul. Bajera oraz uzupełnienia tłuczniem dziur w ulicach: Pogodnej, Wspólnej, Wczasowej i Łódzkiej w Dymaczewie Nowym.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(268) Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat konkursu na stanowisko kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa oraz pełnienia przez p. Michalinę Szeligę obowiązków kierownika tego referatu.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(269) Wniosek w sprawie udostępnienia informacji na temat osób pracujących w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa, wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz liczbie zaskarżonych decyzji.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(273) Wniosek w sprawie wyrównania drogi w Bolesławcu.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(288) Wniosek w sprawie Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(293) Wniosek w sprawie wykształcenia pracowników Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(314) Wniosek w sprawie uporzadkowania terenu cmentarza przy jeziorze w Dymaczewie Nowym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(315) Wniosek w sprawie placu zabaw w Drużynie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(344) Wniosek w sprawie instalacji barier energochłonnych na niebezpiecznym zakręcie w Borkowicach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(363) Wniosek w sprawie podjęcia działań celem stworzenia przejść dla pieszych w Rogalinku i Dymaczewie Nowym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(379) Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentów związanych z postępowaniem sądowym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(393) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy w Dymaczewie Starym oraz uporządkowania niezabudowanej działki przy ul. Szkolnej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(401) Wniosek w sprawie przekazania zanonimizowanej decyzji o warunkach zabudowy dla działek w Czapurach nr 215/2 i 215/12.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(407) Wniosek w sprawie wykoszenia poboczy wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(428) Wniosek w sprawie przeprofilowania ul. Bajera w Dymaczewie Starym oraz podwyższenia krawężnika na ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(448) Wniosek w sprawie doprowadzenia do przejezdności ścieżki rowerowej pomiędzy Dymaczewem Nowym a Dymaczewem Starym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(449) Wniosek w sprawie rozwiązania problemu zalewania zatoki autobusowej w Nowinkach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(496) Zapytania w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(497) Zapytania w sprawie kampanii promocyjnej "Zamieszkaj w Gminie Mosina".pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(584) Wniosek w sprawie zwrócenia się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o uzyskanie informacji, czy na ul. Strzeleckiej można zamontować progi zwalniające.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(585) Wniosek w sprawie przekazania informacji o składowiskach ziemi z wykopów z podtorza oraz budowy dróg.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(586) Wniosek w sprawie przekazania informacji na temat oświetlenia świątecznego w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(592) Ponowiony wniosek w sprawie zwrócenia się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o uzyskanie informacji, czy na ul. Strzeleckiej można wybudować progi zwalniające.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(605) Wniosek w sprawie doraźnego zmonitorowania stanu powietrza na terenie gminy Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(619) Wniosek w sprawie przekazania wykazu wszystkich działek gminnych w Dymaczewie Nowym wraz z podaniem ich numerów, powierzchni i przeznaczenia.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(624) Zapytanie w sprawie przedłużenia linii autobusowej nr 692 do miejscowości Będlewo.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(625) Wniosek w sprawie połączenia transportem zbiorowym wsi Bolesławiec z Mosiną.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(627) Wniosek w sprawie przekazania informacji na temat liczby godzin języków obcych w szkołach na terenie gminy Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(628) Wniosek w sprawie przekazania informacji na temat osób zatrudnionych w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(629) Wniosek w sprawie przekazania informacji na temat prawników współpracujących z Gminą Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(655) Wniosek w sprawie profilowania oraz uzupełnienia tłuczniem dróg w Dymaczewie Nowym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(656) Wniosek w sprawie usunięcia suchych konarów na tzw. alei lipowej w Bolesławcu.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(682) Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentów dotyczących sprawy zapłaty podwykonawcy robót na budynku klubu sportowego w Mosinie, przy ul. M. Konopnickiej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(707) Wniosek w sprawie przekazania informacji dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(741) Wniosek w sprawie sporządzenia wykazu terenów pod działalność gospodarczą.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(766) Wniosek w sprawie zalewanej wodami opadowymi posesji przy ul. Bajera w Dymaczewie Starym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(810) Wniosek w sprawie regularnego utrzymania przejezdności ścieżki rowerowej między Mosiną a Dymaczewem Nowym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(814) Wniosek w sprawie systemowego rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów na terenie tzw. dzikiej zabudowy w miejscowości Dymaczewo Nowe.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(822) Wniosek w sprawie przeprowadzenia analizy budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Śremska, Wawrzyniaka, Leszczyńska i Mostowa w Mosinie.pdf
     -
udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(845) Wniosek w sprawie przejrzystości zatrudniania.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
(846) Wniosek w sprawie wycinki niebezpiecznych drzew.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(847) Wniosek w sprawie rozważenia możliwości budowy parkingu - miejsc postojowych na terenie skweru przy ul. Budzyńskiej w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(848) Wniosek w sprawie tłumaczeń strony internetowej Gminy Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(853) Wniosek w sprawie udostępnienia schematu organizacji ruchu na rynku i ulicach z niego wychodzących.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(854) Wniosek w sprawie naprawy płotu przy świetlicy; montażu furtki na boisku; montażu nowych koszy na placu zabaw oraz naprawy drzwi do świetlicy w Dymaczewie Nowym.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(865) Wniosek w sprawie opublikowania w "Informatorze Mosińskim" informacji o modernizacji dróg 431 i 306.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(866) Wniosek w sprawie udzielenia informacji na temat sytuacji w mosińskiej policji.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(873) Wniosek w sprawie etatów w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf
     - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(902) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(904) Wniosek uzupełniający wnioski do budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(908) Wniosek w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącego wyznaczenia miejsc, w których obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(909) Wniosek w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(911) Wniosek w sprawie jesiennego równania dróg gruntowych oraz usunięcia złomu drzew ze ścieżki rowerowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(913) Wniosek w sprawie przekazania informacji na temat równania dróg gruntowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(936) Wniosek w sprawie inwestycji pod nazwą "Mieczewo-wodociąg (mała pętla)".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(937) Wniosek w sprawie nadania nazw parkom i placom w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(938) Wniosek w sprawie nowej strony internetowej www.mosina.pl.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(943) Wniosek w sprawie komunikacji zbiorowej obsługiwanej przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(944) Wniosek w sprawie uporządkowania problemu banerów reklamowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(945) Wniosek w sprawie podania informacji dotyczących gospodarki odpadami.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(954) Wniosek w sprawie sprzedaży przez Gminę Mosina wierzytelności firmie windykacyjnej lub tzw. giełdzie długów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(965) Wniosek w sprawie rozważenia wdrożenia systemu rejestracji rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(979) Wniosek w sprawie przedstawienia informacji na temat realizacji zadania polegającego na budowie magistrali wodociągowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(980) Wniosek w sprawie przedstawienia informacji na temat realizacji zadania polegającego na budowie węzłów przesiadkowych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(988) Wniosek w sprawie przedstawienia informacji na temat kształtowania się wysokości diet radnych oraz sołtysów w latach 2002-2017.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(993) Wniosek w sprawie przekazania informacji na temat śmieciarek, busów i autobusów ZUK i PUK.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(995) Wniosek w sprawie weryfikacji poprawności pod względem technicznym i prawnym oznakowania drogowego w strefie płatnego parkowania w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(996) Wniosek w sprawie przekazania kopii porozumienia pomiędzy Gminą Mosina a powiatem w zakresie zimowego utrzymania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2465P (Mosina-Krosno-Drużyna) oraz w sprawie odśnieżania tej ścieżki.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1017) Wniosek dotyczący przygotowania uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w Borkowicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1021) Wniosek w sprawie przedstawienia zestawienia dotyczącego zaciągniętych zobowiązań w formie obligacji i pożyczek.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1022) Wniosek w sprawie przedstawienia sposobu wykorzystania budynku po szkole podstawowej w Dymaczewie Starym.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1042) Wniosek w sprawie planów zagospodarowania budynku po szkole w Dymaczewie Starym.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1043) Wniosek w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej na projekt oświetlenia ul. Radosnej i Wspólnej w Dymaczewie Nowym; projekt oświetlenia drogi w Borkowicach oraz na projekt wodociągu w ul. Wspólnej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1044) Wniosek w sprawie poprawy nawierzchni drogi gruntowej tzw. Czerwonki oraz drogi dojazdowej do wieży widokowej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1045) Wniosek w sprawie ścieżki rowerowej pomiędzy Drużyną a Mosiną.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1060) Wniosek w sprawie koncepcji zagospodarowania glinianek i terenów przyległych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1061) Wniosek w sprawie profilowania i tłuczniowania dróg gruntowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1070) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Radosnej i Wspólnej w Dymaczewie Nowym.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1078) Wniosek w sprawie przedłużenia kursu autobusu nr 692.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1079) Wniosek w sprawie ilości, lokalizacji oraz obsługi kamer monitoringu.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1080) Wniosek w sprawie przedstawienia danych ze spisu wyborców i meldunków.pdf
Modyfikacja wniosku.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1081) Wniosek w sprawie przekazania korespondencji Burmistrza Gminy Mosina z Komisarzem Wyborczym w zakresie ustalania podziału gminy na okręgi.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
            załączniki.pdf

(1094) Wniosek w sprawie zagospodarowania budynku szkoły w Dymaczewie Starym.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1104) Wniosek w sprawie udostępnienia protokołów z posiedzeń walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Aquanet.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1105) Wniosek w sprawie zrzutu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
           - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(1106) Wniosek w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 431 i budowy mostu w Rogalinku.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1120) Zapytania w sprawie projektu pływalni w Mosinie oraz wniosek w sprawie wydłużenia projektowanego basenu pływackiego.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1132) Wniosek w sprawie budowy nowego budynku przedszkola integracyjnego przy ul. Topolowej/Sowińskiego w Mosinie.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1133) Wniosek w sprawie szacowania szkód łowieckich.pdf
             wniosek został wycofany
(1134) Wniosek w sprawie wyjaśnienia roli sołtysów w szacowaniu szkód łowieckich.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1138) Wniosek w sprawie obsługi monitoringu miejskiego.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1147) Wniosek w sprawie tabelarycznego przedstawienia nadwyżki budżetowej za 2017 rok.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1148) Wniosek w sprawie przygotowania szczegółowego protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego z 18 kwietnia 2018 r.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1161) Wniosek w sprawie przekazania sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli harmonogramu sprzątania placów zabaw i terenów gminnych.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1162) Wniosek w sprawie wykoszenia placu zabaw i boiska w Dymaczewie Starym.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1163) Wniosek w sprawie przekazania informacji na temat kosztów stworzenia 8 tablic z nazwami i herbami stolic Polski oraz kosztów wymiany kostki brukowej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1164) Wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli w sprawie incydentu, który wydarzył się na terenie Szkoły Podstawowej w Pecnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdfOświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf