Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(92) Wniosek w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej w Daszewicach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(93) Wniosek w sprawie umocnienia lewego pobocza ulicy Poznańskiej w Daszewicach.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(135) Wniosek w sprawie umocnienia pobocza ulicy Poznańskiej w Daszewicach i uzupełnienia oznakowania na tej ulicy.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(136) Wniosek w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej w Daszewicach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(183) Wniosek o udzielenie informacji w sprawie projektu budowy kanalizacji deszczowej w Daszewicach oraz kanalizacji sanitarnej dla ulicy Leśnej w Daszewicach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(184) Wniosek o udzielenie informacji czy w roku bieżącym zostały poniesione wydatki związane z budową ścieżki rowerowej w ulicy Poznańskiej w Daszewicach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(185) Wniosek o udzielenie informacji czy istnieją przeszkody w zaprojektowaniu i budowie odcinka wodociągu w Daszewicach przy ulicy Dolnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(186) Wniosek o udzielenie informacji czy Gmina Mosina planuje wykupić działki stanowiące ulicę Wodną w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(187) Wniosek w sprawie podwyższenia krawężnika przy jezdni ulicy Piotrowskiej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(188) Wniosek w sprawie zarurowanego odcinka rzeki Babinki w Daszewicach przy ulicy Cichej i Spokojnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(206) Wniosek w sprawie znaków D-51 "kotrola prędkości" znajdujących się przy ulicy Poznańskiej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(230) Wniosek w sprawie ponownego rozważenia wykupu drogi - ulicy Wodnej w Daszewicach, z przeznaczeniem pod trakt pieszo-rowerowy.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(262) Wniosek w sprawie oczyszczenia skanalizowanego odcinka rzeki Babinki, celem zminimalizowania zagrożenia zalewania posesji znajdujących się przy ul. Piotrowskiej, Cichej i Spokojnej w Daszewicach.pdf
(262) Ponowniony wniosek w sprawie oczyszczenia skanalizowanego odcinka rzeki Babinki w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(425) Wniosek w sprawie oczyszczenia wypusów i kanałów wody deszczowej w pasie drogowym ul. Poznańskiej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(482) Wniosek w sprawie ustawienia u zbiegu ul. Leśnej i ul. Poznańskiej w Daszewicach tablic wskazujących kierunek jazdy do Poznania oraz Czapur.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(483) Wniosek w sprawie udzielenia informacji o zamiarach Burmistrza Gminy Mosina co do przeznaczenia dawnego domu uzdrowiskowego tzw. "Kogucika".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(484) Wniosek w sprawie rozważenia możliwości zlecenia opracowania aktualnych planów dla wszystkich miejscowości gminy Mosina i wydania takiego opracowania jako wkładki do "Biuletynu Mosińskiego".pdf
        -
udzielona odpowiedź.pdf
(512) Wniosek w sprawie podania informacji dotyczącej daty zawarcia umowy na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(513) Wniosek w sprawie podania kosztów ugług wykonywanych w Daszewicach przez Zakład Usług Komunalnych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(536) Wniosek w sprawie ustawienia znaku zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t, przy wjeździe do Daszewic.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(537) Wniosek w sprawie utwardzenia terenu wydzielonego pod przystanek w Daszewicach, ul. Leśna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(538) Wniosek w sprawie umocnienia pobocza ul. Poznańskiej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(601) Wniosek w sprawie wyegzekwowania od właścicieli posesji, przez które przebiega ciek wodny Babinka, oczyszczenia tego cieku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(602) Wniosek w sprawie przedłożenia wykazu przysługujących poszczególnym sołectwom praw własności lub użytkowania, a takze innych praw rzeczowych i majątkowych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(742) Wniosek w sprawie umocnienia pobocza ul. Poznańskiej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(743) Wniosek w sprawie rozważenia możliwości utwardzenia ul. Lipowej i ul. Kasztanowej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(744) Wniosek w sprawie podwyższenia pobocza lub ułożenia przy krawędzi jezdni betonowej rynny, przy ul. Poznańskiej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(745) Wniosek w sprawie wymiany znaku B-18 znajdującego się przy wjeździe na ul. Poznańską w kierunku Głuszyny.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(802) Wniosek w sprawie zamieszczenia w "Informatorze Mosińskim" map poszczególnych miejscowości Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(803) Wniosek w sprawie ustawienia w Daszewicach tablic z nazwami ulic.pdf
(803) Wniosek korygujący.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(804) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Kasztanowej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(857) Wniosek w sprawie utwardzenia płytami drogowymi ul. Lipowej i ul. Kasztanowej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(898) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(926) Wniosek w sprawie pilnego podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu ul. Sikorskiego w Rogalinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(989) Wniosek w sprawie zasypania gruzem dołów w ul. Wierzbowej w Daszewicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(992) Wniosek o podjęcie interwencji u starosty w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2018 na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leśniej w Daszewicach i konieczności utwardzenia pobocza tej ulicy.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1007) Wniosek w sprawie pilnego podjęcia działań, w celu naprawy stanu nawierzchni ul. Sikorskiego w Rogalinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1018) Wniosek dotyczący podjęcia interwencji w sprawie niedziałającego oświetlenia drogowego na osiedlu w Czapurach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf