Małgorzata Rajkowska

Członek Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Okręg wyborczy nr 1:
Czapury

Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(14) Zapytania w sprawie uczestnictwa prywatnego inwestora w realizacji projektu budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły podstawowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(15) Zapytania w sprawie dróg gminnych i prywatnych na terenie osiedla Leśnego w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
     - ponowne zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi                        Gminy Mosina.pdf
     - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
(47) Wnioskek w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gromadzkiej i ul. Poznańskiej w Czapurach oraz w sprawie koncepcji rozwiązania komunikacyjnego na ul. Poznańskiej przy wyjeździe z ul. Żurawinowej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
     - druga udzielona odpowiedź.pdf

(62) Wniosek w sprawie przekazania stosownym służbom sprawy dotyczącej stanu chodników w Czapurach, po robotach związanych z położeniem kabli światłowodowych.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(134) Wniosek w sprawie ustawienia kilku organiczników na przystanku autobusowym przy Szkole Podstawowej w Czapurach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(180) Wniosek w sprawie przekazania ustaleń Straży Miejskiej w Mosinie, po wizji lokalnej w Czapurach na skrzyżowaniu ulic Żurawinowej i Poznańskiej.pdf
(181) Wniosek w sprawie podjęcia pilnej interwencji w związku ze złym stanem nasypów przy moście w Czapurach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(247) Wniosek w sprawie komunikacji na drogach gminnych i prywatnych na terenie Osiedla Leśnego w Czapurach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(274) Zapytania w sprawie udzielenia informacji na temat rozwiązań przyjmowanych w projekcie planu miejscowego dla terenów części Czapur.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(275) Zapytanie w sprawie dróg wewnętrznych na Osiedlu Leśnym w Czapurach.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(276) Wniosek w sprawie udostępnienia pisemnej opinii z wizji lokalnej, która odbyła się 26.08.2015 r. na skrzyżowaniu ulic Żurawinowej i Poznańskiej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(277) Wniosek w sprawie odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z 9 listopada br. nr BR.0003.247.2015.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(345) Zapytania w sprawie ul. Żurawinowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(346) Wniosek o udostępnienie porozumienia jakie zawarła Gmina Mosina z wykonawcą robót na ul. Żurawinowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(347) Wniosek o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Burmistrza Gminy Mosina dla działki 132/10 obręb Czapury.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(347) Uzupełnienie wniosku.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(348) Wniosek o udostępnienie porozumienia jakie zawarła Gmina Mosina z wykonawcą robót na ul. Gruszkowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(349) Wniosek o udostępnienie wniosków i zapytań radnego Waldemara Waligórskiego złożonych w latach 2006-2014.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(350) Wniosek o udostępnienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ul. Żurawinowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(351) Wniosek o udostępnienie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla terenów części wsi Czapury.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(352) Wniosek o udostępnienie wniosków złożonych do projektu planu miejscowego dla terenów części wsi Czapury.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(353) Zapytania w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(362) Zapytania w sprawie zanonimizowanego zapytania radnej z dnia 11 marca br. nr BR.0003.353.2016.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(365) Wniosek o interwencję w sprawie stanu ul. Żurawinowej w Czapurach i uszkodzenia oświetlenia na tej ulicy.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(376) Wniosek w sprawie zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z os. Leśnego w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(403) Wniosek w sprawie udostępnienia opracowanych projektów dotyczących inwestycji na terenie Czapur.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(404) Wniosek w sprawie udostępnienia wykazu działek gminnych na terenie Czapur, w związku z wprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(405) Zapytanie w sprawie możliwości wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Czapurach w ramach Budżetu Obywatelskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(514) Wniosek w sprawie podjęcia działań w celu wyjaśnienia trzydniowej awarii prądu w Czapurach i Babkach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(522) Zapytanie w sprawie równania ul. Krętej i ul. Dolnej w Czapurach oraz obowiązujących zasad równania dróg w Gminie Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(533) Zapytanie w sprawie budowy chodnika w ciągu ul. Poznańskiej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(546) Wniosek w sprawie udostępnienia boiska sportowego w Czapurach do użytku publicznego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(547) Wniosek w sprawie wyrównania i utwardzenia drogi w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(552) Zapytanie w sprawie obligacji emitowanych przez Gminę Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(553) Wniosek w sprawie przystąpienia do prac związanych z ogłoszeniem przetargu na rozbudowę szkoły w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(560) Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Gruszkowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(563) Ponowione zapytanie w sprawie obligacji emitowanych przez Gminę Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(564) Wniosek w sprawie udzielonej odpowiedzi MK.003.158.2016 APR dotyczącej wyrówania i utwardzenia drogi w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(573) Wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej, dotyczącej prowadzonej gospodarki finansowej przez Sołtysa Sołectwa Czapury.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(574) Zapytanie w sprawie pozwolenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(712) Wniosek w sprawie udostępnienia odpowiedzi w sprawie regulacji stanu prawnego, podziałów i wykupów ulicy Wierzbowej w Daszewicach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(767) Wniosek w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(769) Interpelacja w sprawie uporządkowania stanu prawnego ulicy Wiśniowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(841) Wniosek o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie systematycznego zalewania posesji i domów na ul. Poznańskiej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(897) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(905) Wniosek w sprawie odstąpienia od budowy przepompowni na terenie boiska Szkoły Podstawowej w Czapurach i przeniesienie tej inwestycji w inne miejsce.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(912) Wniosek w sprawie podjęcia natychmiastowych działań dotyczących odstąpienia od inicjatywy budowy przepompowni ścieków na terenie boiska szkolnego w Czapurach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(929) Wniosek w sprawie udostępnienia boiska spotowego w Czapurach do użytku publicznego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(975) Zapytanie w sprawie nieudostępnienia radnym opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1036) Wniosek w sprawie zmiany godzin funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Czapurach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1040) Zapytania w sprawie prowadzonej dokumentacji w placówkach wychowania pozaszkolnego działających na terenie gminy Mosina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1041) Zapytania w sprawie placówek wychowania pozaszkolnego działających na terenie gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1071) Wniosek w sprawie odstąpienia od przekazania Parafii w Czapurach działki 50/8 i 50/9 oraz przygotowania planu zagospodarowania tego terenu.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - ponowiony wniosek (nr BR.0003.1112.2018).pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1088) Zapytanie w sprawie zasadności wypłacania diety sołtysowi wsi Czapury za zarządzanie świetlicą wiejską w Czapurach w kontekście już ponoszonych wydatków na opłacanie dodatkowego zatrudnionego pracownika pełniącego funkcję gospodarza świetlicy.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1112) Wniosek w sprawie przygotowania planu zagospodarowania terenu przy sklepie w Czapurach.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf