Złożone wnioski, interpelacje i zapytania

(11) Wnioski w sprawie zamontowania słupków odblaskowych na chodniku na ul. Wodnej, naprawy zapadniętego chodnika na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz zamontowania szyb w wiatach przystanków autobusowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i na ul. Dworcowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(21) Wniosek o postawienie znaku ostrzegawczego dla rowerzystów przed torami kolejowymi na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(31) Zapytania w sprawie określenia terminu ujednolicenia interpretacji przepisów dotyczących ustawienia tzw. "potykaczy" przez osoby zajmujące się handlem na terenie gminy Mosina, określenia terminu zamontowania kosza na śmieci na ul. Piotra Mocka a ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie oraz określenia terminu ustawienia kosza na śmieci na ul. Poznańskiej a ul. Juliusza Słowackiego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(37) Wnioski w sprawie bazy lokalowej OPS-u oraz parkingu dla mieszkańców bloku przy ul. Kolejowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf

(43) Wnioski w sprawie oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie Mosiny i usunięcia piasku z dróg utwardzonych, zainstalowania progów zwalniających na ul. Targowej oraz oczyszczania terenu targowiska po handlu.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(51) Wnioski w sprawie ustalenia właściciela posesji na ul. Kolejowej i nakazania usunięcia powstałego śmietnika, w sprawie problemu śmieci wokół kontenerów na odzież oraz sprawdzenia, czy ECOTEKSTIL ma zgodę na zajęcia pasa drogowego na swoje pojemniki na odzież.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(54) Wnioski w sprawie zainstalowania kosza na śmieci w okolicy SP nr1 oraz w sprawie zniwelowania dziury w asfalcie i na chodniku na ul. Poniatowskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(63) Wnioski w sprawie zamontowania kosza na śmieci przy Skateparku, w sprawie częstszych partoli policji lub Straży Miejskiej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie dyżurów na skrzyżowaniu ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i ul. Piotra Mocka.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf

(64) Zapytania w sprawie działki na ul. Poznańskiej/Rzeczypospolitej Mosińskiej, w sprawie właściciela kontenerów na odzież, producenta wiaty przystankowej przy PKP oraz sklepów powstających na terenie "Barwy".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
      - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
      - czwarta udzielona odpowiedź.pdf

(77) Wnioski w sprawie utwardzenia wjazdów na ulice i załatania dziur w jezdni.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(82) Wniosek w sprawie zniwelowania zbyt wysokiego podjazdu na chodnik z obu stron ul. Piotra Mocka w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(97) Wnioski w sprawie zmiany oznakowania poziomego ul. Szosa Poznańska w okolicy ul. Nizinnej oraz w sprawie zniesienia lewoskrętu z prawego pasa na ul. Poznańskiej, przy skręcie na światła.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(101) Wnioski w sprawie wymiany słupa oświetleniowego u zbiegu ulic Czajkowskiego i Paderewskiego w Mosinie oraz w sprawie rozbiórki budynku nieczynnej trafostacji przy ul. Czajkowskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(104) Wnioski w sprawie przeprowadzenia kontroli na placach zabaw oraz w sprawie naprawienia drabinek i zamontowania monitoringu na placu zabaw przy ul. Nizinnej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(114) Wnioski w sprawie zamontowania koszy na śmieci, likwidacji pojemnika na odzież, obsianie trawą klombów przy ul. Poniatowskiego oraz w sprawie wycięcia krzewów przy ul. Poznańskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf 
(118) Wnioski w sprawie załatania dziur w jezdni na ul. Zieleniec, wykoszenia poboczy na ul. Mocka, Wodnej, Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie wykazu działek gminnych na Osiedlu "Czarnokurz".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(123) Zapytanie w sprawie budowy ulicy Czarnokurz, Świerkowej i Chopina.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(131) Wniosek w sprawie podcięcia drzewa przy ul. Mocka, sprawdzenia koszy na śmieci oraz zmotywowania mieszkańców pl. 20 Października do uzupełnienia numeracji na posesjach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(144) Zapytanie w sprawie likwidacji barszczu Sosnowskiego i gniazd owadów błonkoskrzydłych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(151) Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie sprzętu endoskopowego dla Szpitala w Puszczykowie.pdf
      - projekt uchwały
(152) Wniosek w sprawie uformowania korony drzewa na ulicy Reymonta.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(156) Wnioski w sprawie uporządkowania terenu między boiskiem Szkoły Podstawowej nr 1 a kaplicą cmentarną oraz w sprawie uzupełnienia gruntu między szynami kolejowymi na ścieżce rowerowej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(162) Wnioski w sprawie wycięcia kilku gałęzi z drzew przy ulicy Poniatowskiego, uprzątnięcia powalonego drzewa z terenu cmentarza żydowskiego oraz w sprawie wprowadzenia dyżurów ZUK w soboty i niedziele.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(168) Zapytania w sprawie lokalizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podczas jego remontu, terminu odbioru wykonanej kanalizacji w Daszewicach oraz ugody między spółkami medycznymi VIS MEDICA i CONSENSUS.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(169) Wnioski w sprawie uprzątnięcia terenu wokół pojemników na odzież i wywiezienia tych zniszczonych (ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej a 3 Maja w Puszczykowie), zamontowania progów zwalniających na ul. Szkolnej i ul. Piotrowskiej w Daszewicach, wycięcia kilku gałęzi drzewa zasłaniających oprawę lampy ulicznej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej obok salonu fryzjerskiego oraz ustawienia nowego kosza na boisku na ul. Czajkowskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(175) Zapytanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Piotrowskiej i Szkolnej w Daszewicach oraz w sprawie instalacji świateł ostrzegawczych na przejściu przez ulicę Mocka w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(177) Wnioski w sprawie usunięcia kontenerów na odzież, wykoszenia trawy i usunięcia chwastów z chodnika.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(179) Wnioski w sprawie wypełnienia kostką brukową międzytorza na ścieżce rowerowej przy ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie dokonania oględzin drzewa rosnącego w Dymaczewie Starym.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(197) Wnioski w sprawach ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, ul. Wodnej i ul. Mokrej w Mosinie; w sprawie zamontowania taśm odblaskowych na schodach wieży widokowej; wykoszenia zbiornika wodnego na ul. Wodnej i w sprawie uporządkowania terenu po byłych właścicielach działek przy "Czerwonce".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(224) Wnioski w sprawie poprawy widoczności przy wyjeździe z ulicy Makowej w Pecnej; ustawienia tablic miejscowości na granicy z Puszczykowem; kontroli posesji przez Straż Miejską.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
       - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
(235) Wnioski w sprawie postawienia słupów z nazwą ul.Gajowa w Mosinie; utwardzenia wyjazdu z ul.Świerkowej w Mosinie; dyżuru Straży Miejskiej na przejściu dla pieszych przez ul.Mocka w Mosinie; ustawienia lustra widoczności na ul.Kamioneckiej w Mieczewie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(248) Zapytania w sprawie Pracowni Artystycznej w Rogalinku, reorganizacji i kosztów utrzymania Straży Miejskiej, kontroli placów zabaw, obowiązków Koordynatora ds. Obsługi Mediów.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
       - czwarta udzielona odpowiedź.pdf
       - piąta udzielona odpowiedź.pdf
(249) Wnioski w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie sytuowania elementów małej architektury, utwardzenia ul. Makowej w Pecnej, załatania dziur w jezdni w Pecnej oraz zamontowania furtki w ogrodzeniu pomiędzy boiskiem Szkoły Podstawowej nr 1 a cmentarzem parafialnym.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(257) Wnioski w sprawie naprawy pojemników na odzież przy Tesco; pielęgnacji koron drzew rosnących na pl. 20 Października; przeznaczenia jednego z chodników przy ul. Szosa Poznańska na ścieżkę rowerową.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
       - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(260) Wniosek w sprawie planowanej budowy masztu radiolokacyjnego na obszarach działki 680/2, 717 i 718.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(283) Wniosek w sprawie pilnego wysypania tłuczniem ulicy Platanowej i Modrzewiowej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(289) Wniosek w sprawie posprzątania terenu oraz obcięcia konarów przy ul. Kołłątaja.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(290) Wniosek w sprawie załatania dziur w jezdni, wyprofilowania ul. Wodnej, uzupełnienia szyby w wiacie przystankowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(297) Zapytanie w sprawie Wieczerzy Wigilijnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(301) Zapytanie w sprawie kosztów, jakie poniósł Zakład Usług Komunalnych w Mosinie starając się otrzymać wyróżnienie: certyfikat z zarządzania jakością.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(302) Wnioski w sprawie przeniesienia do budynku dawnego ośrodka zdrowia, przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie, Biura Strefy Płatnego Parkowania oraz w sprawie ponowienia starań, aby w tym budynku mogła funkcjonować Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(303) Wniosek w sprawie określenia możliwości sfinansowania w roku 2016 dla mieszkańców Gminy Mosina w wieku 60+ - "Koperty życia".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(330) Wnioski w sprawie ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i ul. Szyszkowej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(331) Wniosek w sprawie przywrócenia stałego dyżuru Straży Miejskiej w Mosinie na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej 431 na skrzyżowaniu z ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(360) Wniosek w sprawie zamontowania szyby w wiacie na przystanku przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, załatania dziur w ul. Zieleniec, oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych i dróg asfaltowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(364) Wnioski w sprawie uzupełnienia elementów odblaskowych, naprawy lamp ulicznych przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz zamontowania słupków na łuku drogi.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(375) Wnioski w sprawie zlikwidowania reklam, poszerzenia pasa jezdni, uporządkowania terenu zielonego, naprawienia chodnika.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(378) Wniosek w sprawie umieszczenia zakładki na BIP Gminy Mosina pt. "Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(380) Wniosek w sprawie uporządkowania zarośli przy krzyżu, uaktualnienia danych na tablicach strefy parkowania oraz naprawienia kratek ściekowych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(394) Wnioski w sprawie zainstalowania stacji dla rowerów, postawienia nowych koszy na śmieci, naprawienia międzytorza, prawidłowego ustawienia znaku drogowego na ul. Wysokiej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(397) Wnioski w sprawach: przeniesienia USC do innego budynku; oczyszczenia skweru zieleni przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej; wymalowania białą farbą progów zwalniających.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(406) Wniosek w sprawie informacji na temat aktualnych projektów na Osiedlu Czarnokurz oraz wykazu działek gminnych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(419) Wniosek w sprawie raportu z kontroli placów zabaw, usunięcia rur i studni, naprawy kratki ściekowej, ustawienia lustra widoczności i ogławania roślinności na placu zabaw.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(431) Wnioski w sprawach: zamontowania nowych koszy na śmieci; dokonania oceny przejezdności ul. Świerkowej po ulewach; ogłowienia drzew rosnących na skrzyżowaniu ul. Mocka i ul. Szosa Poznańska.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(452) Wniosek w sprawie wyrównania i utwardzenia tłuczniem ulic: Świerkowej, Czarnokurz i Modrzewiowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(461) Wniosek w sprawie wykoszenia terenu boiska przy ul. Czajkowskiego, wymiany metalowego słupka oraz wykoszenia trawy na klombie przy ul. Farbiarskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(467) Wnioski w sprawie wykoszenia pobocza drogi powiatowej z Mosiny do Krajkowa, utwardzenia tłuczniem łącznika między ul. Sowiniecką za Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie a GS Mosina i ul. Śremską oraz ponownego wykorytowania ul. Świerkowej w Mosinie na odcinku do ul. Chopina, wysypania granito-betonem i uwalcowania.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(480) Wnioski w sprawie ustawienia słupków ograniczających wjazd na chodnik na ul. Wysokiej, ustawienia znaku informującego o strefie parkowania na ul. Poznańskiej a ul. Kościuszki i oczyszczenia przystanków autobusowych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(486) Wnioski ustawienia regulaminu na placu zabaw na ul. Czajkowskiego na Czarnokurzu i przestawienia kosza na śmieci oraz w sprawie wycięcia zarośli i krzewów wzdłuż chodnika i skarpy od ul. Nizinnej do jednej z posesji na ul. Szosa Poznańska.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(492) Wniosek w sprawie organizowania raz w miesiącu na terenie Zielonego Rynku "Bazarku Rzeczy Zbędnych".pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(505) Wnioski w sprawie zbadania zasadności ilości oznakowania znajdującego się na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie wznowienia dyżurów strażników miejskich na przejściu dla pieszych przez ul. Piotra Mocka.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(531) Wniosek w sprawie podjęcia działań w sprawie budowy masztu radiokomunikacyjnego w Puszczykowie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(532) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci; umycia mogiły rozstrzelanych; wykoszenia poboczy drogi przy zbiorniku na ul. Wodnej; zwrócenia się do wykonawcy budowy ul. Wodnej, aby posprzątał piasek.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
        - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(582) Wniosek w sprawie naprawienia studzienki kanalizacyjnej oraz zamontowania progu zwalniającego na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(591) Wniosek w sprawie naprawy studzienki kanalizacyjnej oraz uzupełnienia kostki w zatoczce autobusowej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(616) Wniosek w sprawie naprawy studni kanalizacyjnej na ul. Krotowskiego w Mosinie.pdf        
        -
udzielona odpowiedź.pdf
Wniosek anulowano (617) Wniosek w sprawie opracowania tabliczek i naklejek informujących o danej inwestycji sfinansowanej z budżetu Gminy Mosina.pdf
(618) Wniosek w sprawie poszerzenia informacji zamieszczonej w zakładce: Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(620) Wniosek w sprawie zaprojektowania tabliczek informujących o sfinansowaniu danej inwestycji z Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina oraz naklejek informujących o dofinansowaniu danego sprzętu z budżetu Gminy Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(621) Wniosek w sprawie uzupełnienia informacji na stronie mosina.pl w zakładce "Inwestycje", o informację na temat postępów prac związanych z daną inwestycją.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(626) Wniosek w sprawie zmiany regulaminu Zielonego Rynku w taki sposób, aby możliwa była na terenie tego obiektu organizacja cyklicznej imprezy targowej - "bazarek rzeczy zbędnych".pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(660) Wniosek w sprawie zamontowania kosza na śmieci na ul. Czarnokurz; wyrównania dróg gruntowych oraz oczyszczenia z piasku utwardzonych dróg i ścieżek znajdujących się na Osiedlu Czarnokurz.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(662) Wniosek w sprawie umożliwienia przeprowadzenia wymiany rzeczy używanych na targowisku miejskim w trzecią niedzielę miesiąca.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(668) Wniosek w sprawie oczyszczenia studzienki kanalizacyjnej obok przejścia dla pieszych na ul. Piotra Mocka.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(669) Zapytanie w sprawie świetlic wiejskich z terenu gminy Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(670) Wniosek w sprawie zamontowania pojemników na psie odchody na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz na ul. Wodnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(683) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ul. Chopina, ul. Poniatowskiego oraz ul. Wodnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(684) Wniosek w sprawie ustawienia przy ul. Wodnej znaku zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t, znaków zakazu postoju na części ul. Wodnej i ul. Leśniej oraz ustawienia koszy na ul. Nizinnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(685) Wniosek w sprawie opracowania naklejki z logo Mosiny do oznakowania sprzętów przekazanych przez Gminę Mosina.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(686) Wniosek w sprawie wyrównania terenu zielonego przy ul. Wodnej/Kopernika, naprawienia ławki, ustawienia kosza, odbudowania chodnika.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(699) Wniosek w sprawie przeanalizowania możliwości powstania na terenie gminy Mosina dziennego domu pomocy senioralnej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(700) Wniosek w sprawie zakupu koszy na psie odchody dla Osiedla Czarnokurz.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(713) Wniosek w sprawie ponownego ustawienia znaków z nazwami ulic na Osiedlu Czarnokurz.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(714) Wniosek w sprawie ustawienia koszy na śmieci na Osiedlu Czarnokurz.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(723) Wniosek w sprawie naprawy studni kanalizacyjnych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(724) Wniosek w sprawie naprawy kosza na śmieci przy ul. Nizinnej; wkopania słupka na skwerze przy ul. Zieleniec; wymiany znaku zakazu wjazdu z płyty targowiska na ul. Farbiarską.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(725) Zapytanie w sprawie przejęcia gruntów, na których znajdują się tory kolejowe do Osowej Góry.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(727) Wniosek w sprawie naprawienia tablicy informacyjnej znajdującej się przy ul. Matejki oraz wkopania słupków odblaskowych przy ul. Krotowskiego, przy sklepie zoologicznym.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(728) Wniosek w sprawie naprawienia chodnika przy ul. Wodnej; wykoszenia parku przy ul. Wodnej; oczyszczenia chodnika z roślinności i piasku na ul. Wodnej i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(734) Wniosek w sprawie prawidłowego ustawienia lustra widoczności znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Piotra Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz wysypania tłuczniem ul. Nowowiejskiego.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(739) Wniosek w sprawie podjęcia uchwały budżetowej - przekazanie kwoty 25 tys. zł na pomoc dla Powiatu Poznańskiego dla Szpitala w Puszczykowie.pdf
(740) Wniosek w sprawie naprawy chodnika na ul. Niezłomnych, obniżenia krawężnika na przejściu dla pieszych przy szkole, obcięcia gałęzi drzew i wymiany znaku drogowego przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(754) Wniosek w sprawie naprawy chodnika przy ul. Krotowskiego oraz naprawy oświetlenia przy parkingu Tesco.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(755) Wniosek w sprawie odtworzenia nawierzchni ul. Matejki.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(765) Wniosek w sprawie przeniesienia placu zabaw z ul. Czajkowskiego na działkę o numerze ewidencyjnym 499/5.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(775) Wniosek w sprawie posprzątania przystanku przy DW 430 oraz zniwelowania nierówności na kładce przy targowisku.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(776) Wniosek w sprawie samodzielnego przycięcia drzew na terenie placu zabaw przy ul. Nizinnej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(783) Wniosek w sprawie naprawy chodnika na ul. Poznańskiej, ponownego ustawienia słupka na promenadzie, wymiany znaku zakazu wjazdu na targowisku, wykonania oznaczenia poziomego drogi Czapury-Babki.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(784) Wniosek w sprawie zwrócenia się do Aquanet o naprawę i przegląd studni kanalizacyjnych znajdujących się na terenie miasta.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(785) Wniosek w sprawie przycięcia drzew rosnących wzdłuż ścieżki rowerowej od stacji benzynowej do torów kolejowych.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
         - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(786) Zapytanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujacy się nad Jeziorem Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(811) Wniosek w sprawie zakupienia dla Straży Miejskiej w Mosinie rejestratora nagrań z kamer monitoringu oraz 2 głośników.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(812) Wniosek w sprawie wybudowania ok. 12 m chodnika przy ul. Harcerskiej oraz postawienia nowej ławy na zieleńcu przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(813) Wniosek w sprawie wyznaczenia działki gminnej w celu przeniesienia kamienia upamiętniającego Piotra Mocka.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(819) Wnioski w sprawie przyłączy wodociągowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie oraz w sprawie przyłączy gazowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
          - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(820) Wnioski w sprawie naprawy chodników na ul. Farbiarskiej i na ul. Garbarskiej w Mosinie, w sprawie posprzątania przystanków autobusowych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie oraz w sprawie posprzątania zarośli na działce gminnej nr 1278 na ul. Szkolnej w Mosinie.pdf
          -
udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(821) Wniosek w sprawie utworzenia zakładki na stronie Gminy Mosina w języku ukraińskim.pdf
          -
udzielona odpowiedź.pdf
(824) Wnioski w sprawie przycięcia roślinności wzdłuż chodnika na ul. Poznańskiej, w sprawie wykoszenia trawnika na ul. Szkolnej i narożnika z ul. Spokojną.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(825) Wnioski w sprawie naprawienia chodnika na ul. Kościuszki i w sprawie ponownego umieszczenia tablicy z nazwą ul. Kościuszki.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(838) Wniosek w sprawie złożenia propozycji do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 w sprawie drogi "Czerwonka".pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(843) Wniosek w sprawie ponownego zadysponowania strażników miejskich do pełnienia cyklicznego dyżuru przy przejściach dla pieszych w rejonie drogi wojewódzkiej 431 i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(850) Wniosek w sprawie ponownego zamontowania bariery na kładce przy kościele oraz umycia mogiły rozstrzelanych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(868) Wniosek w sprawie obniżenia krawężników przy Szkole Podstawowej nr 1, naprawy płotu przy poczcie, zamontowania kosza na śmieci na roku ul. Spokojnej i Kościuszki.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(878) Wniosek w sprawie wykonania zabezpieczenia skarpy na końcu ul. Cedrowej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(879) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(880) Wniosek w sprawie cyklicznego wykaszania skarpy przy placu zabaw przy ul. Nizinnej, zbiornika przy ul. Wodnej, działki przy ul. Szyszkowej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(881) Wniosek w sprawie wykupu działki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(907) Wniosek w sprawie przestawienia znaku "droga bez przejazdu" w stronę ul. Wieniawskiego oraz przestawienia znaku z nazwą ulicy Wieniawskiego.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(918) Wniosek w sprawie wskazania lokalizacji na tablicę informacyjną upamiętniającą miejsce urodzenia powstańca Piotra Mocka.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(919) Wniosek w sprawie uporządkowania połamanych drzew na ul. Czajkowskiego i przy boiskach sportowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(928) Wniosek w sprawie naprawy drzwi do schowka pod rampą skate parku na ul. Nizinnej w Mosinie oraz w sprawie utwardzenia tłuczniem tej ulicy.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(950) Wniosek w sprawie zlikwidowania skrętu w lewo z prawego pasa jezdni na ul. Poznańskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(951) Wniosek w sprawie zamontowania stojaka na rowery przy przystanku autobusowym oraz kosza na śmieci przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(960) Wniosek w sprawie rozpoznania tematu zagospodarowania drzew i krzewów, które rosną na działkach przeznaczonych pod budowę "Czerwonki".pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(961) Wniosek w sprawie ustalenia kategorii ważności drogi na Osiedlu Czarnokurz.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(971) Wniosek w sprawie wstawienia szyby na przystanku autobusu szkolnego, naprawy zapadniętego chodnika oraz zamontowania drzwiczek do schowka skateparku.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(986) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Wieniawskiego i ul. Chopina w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1014) Zapytanie w sprawie dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1015) Zapytanie w sprawie gospodarstwa rolnego, z którym Gmina Mosina miała podpisaną umowę na czasowy pobyt zwierząt domowych.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1030) Wniosek w sprawie ustawienia znaków zakazu postoju wzdłuż ul. Wodnej w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1031) Wniosek w sprawie wykonania remontu ul. Wodnej/ ul. Kopernika w Mosinie.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(1032) Wniosek w sprawie usunięcia awarii oświetlenia drogowego na ul. Świerkowej/ ul. Modrzewiowej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1033) Wniosek w sprawie dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia drzewostanu na terenie cmentarza przy ul. Poniatowskiego.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1039) Wniosek w sprawie naprawy zapadniętej studni kanalizacyjnej na ul. Kościuszki w Mosinie.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1046) Wniosek w sprawie podjęcia uchwały sankcjonującej nazewnictwo miejsc zwyczajowo przyjętych oraz uchwały nadającej nazwę nowemu skwerowi.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1047) Wniosek w sprawie zakupienia i zamontowania profesjonalnego nagłośnienia w Galerii Miejskiej i Izbie Muzealnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1074) Wniosek w sprawie aktualnego wykazu ulic z ważną dokumentacją projektową.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1075) Zapytanie w sprawie zakupu flag Mosiny dla mieszkańców.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1076) Wniosek w sprawie przeniesienia placu zabaw przy ul. Czajkowskeigo z działki 499/6 na działkę 499/5.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1077) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem części ul. Chopina i ul. Świerkowej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1122) Wniosek w sprawie budowy dolnej płyty targowiska miejskiego.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1123) Wniosek w sprawie zamontowania 2 słupków odblaskowych na ul. Wodnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1124) Wniosek w sprawie posprzątania placów zabaw i przystanków autobusowych.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1139) Wniosek w sprawie usunięcia zarośli na ul. Świerkowej i naprawy kosza do gry na boisku przy ul. Czajkowskiego.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1151) Wniosek w sprawie ustawienia tablicy z nazwą ul. Matejki; przestawienia znaku zakazu zatrzymywania się na ul. Wodnej; ustawienia lustra widoczności na ul. Wodnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1152) Wniosek w sprawie wycięcia jarzębiny oraz utwardzenia tłuczniem dojazdów do posesji na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
           - trzecia udzielona odpowiedź.pdf
(1153) Wniosek w sprawie zabezpieczenia kostki brukowej na podbudowę garażu blaszanego na ul. Nizinnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
(1168) Wniosek w sprawie ponownego przeanalizowania możliwości postawienia zakazu postoju przy skrzyżowaniu ul. Wodnej i ul. Wspólnej.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - druga udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
           - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - udzielona odpowiedź.pdf
            - druga udzielona odpowiedź.pdf