XCV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 grudnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z XCV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wykreślenia w uzasadnieniu projektu uchwały zdania: „Aleksander Wańkowicz po przejściu w stan spoczynku zamieszkał w Konstancinie pod Warszawą” (druga strona uzasadnienia, 4 akapit)
  2. dopisania w drugim zdaniu trzeciego akapitu uzasadnienia projektu uchwały, po słowach: „Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Poznańskiego”, słów: „Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, afiliowanej do Aeroklubu Poznańskiego”
  3. zmiany nazwy ulicy zamiast „PUŁKOWNIKA PILOTA BALONOWEGO ALEKSANDRA WAŃKOWICZA” przyjąć nazwę „PŁK. ALEKSANDRA WAŃKOWICZA”
  4. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „PUŁKOWNIKA PILOTA BALONOWEGO ALEKSANDRA WAŃKOWICZA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina wraz z przyjętymi wnioskami
  5. projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina
  6. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
  7. projektu uchwały w sprawie podwyższenia do 200% kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
  8. projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026” wraz z autopoprawką
  9. projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025”
  10. projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami