XCIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 listopada 2023 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie z XCIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami - działki o nr ewid. 232/6 i 1375/2 w Mosinie, część działki o nr ewid. 1600/56 w Mosinie, część działki o nr ewid. 457 w Pecnej, część działki o nr ewid. 91/7 w Wiórku, część działek o nr ewid. 167/2 i 168/2 w Daszewicach (uchwała), bezpośrednio za punktem: Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała)
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiana porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Wyrażenie zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina (uchwała)
 3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wskazanie przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała)
 4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obwieszczenie), bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 23 października do 24 listopada 2023 r.
 5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina (obwieszczenie), bezpośrednio przed punktem: Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2024 rok (uchwała)
 6. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Apel w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, bezpośrednio za punktem: Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu „Mosina bez smogu” (uchwała)
 7. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przekazanie Burmistrzowi Gminy Mosina petycji mieszkańców Osiedla Dębowego w Czapurach z dnia 17 listopada 2023 r. dotyczącej budowy drogi asfaltowej na ul. Dębowej w Czapurach (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
 8. zmiany brzmienia punktu „Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 (uchwała)” na „Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2034 (uchwała)”
 9. projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 10. projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r. wraz z autopoprawką
 11. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Komorniki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku wraz z autopoprawką
 12. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku wraz z autopoprawką
 13. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Puszczykowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku wraz z autopoprawką
 14. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (działka o nr ewid. 180/3 w Sasinowie, część działki o nr ewid. 229/3 w Mosinie, działka o nr ewid. 1446/1 w Mosinie, działka o nr ewid. 232/5 w Mosinie)
 15. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (działki o nr ewid. 232/6 i 1375/2 w Mosinie, część działki o nr ewid. 1600/56 w Mosinie, część działki o nr ewid. 457 w Pecnej, część działki o nr ewid. 91/7 w Wiórku, część działek o nr ewid. 167/2 i 168/2 w Daszewicach)
 16. projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 17. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina
 18. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 19. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „LIPOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
 20. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo wraz z autopoprawką
 21. projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023
 22. projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu „Mosina bez smogu”
 23. projektu apelu w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z autopoprawkami
 24. projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego
 25. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
 26. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2034 wraz z autopoprawkami
 27. projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawką
 28. projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina
 29. projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2024 rok
 30. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina petycji mieszkańców Osiedla Dębowego w Czapurach z dnia 17 listopada 2023 r. dotyczącej budowy drogi asfaltowej na ul. Dębowej w Czapurach