XCIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 października 2023 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie z XCIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRUSZOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
 2. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „JABŁONIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
 3. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „ALEKSANDRA WAŃKOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina i tym samym całego punktu: Nadanie nazw ulic
 4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Obniżenie średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024 (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała)
 5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały), bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 września do 20 października 2023 r.
 6. wyboru p. Małgorzaty Wilanowskiej na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu
 7. projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu
 8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 9. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w miejscowości Daszewice wraz z autopoprawkami
 10. projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy przy rondzie „Budzyń”, położonej w Mosinie, do kategorii dróg gminnych
 11. projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ul. Wąskiej w Rogalinku, zaliczonej do kategorii dróg gminnych
 12. ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%
 13. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko - ul. Malinowa 9”, obejmującego część wsi Krosinko wraz z przyjętym wnioskiem
 14. ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%
 15. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina - ul. Strzelecka 70-78”, obejmującego część miasta Mosina wraz z przyjętym wnioskiem
 16. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/135/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice
 17. projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wraz z autopoprawką
 18. podwyższenia stawek opłaty targowej na rok 2024 o 12% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2023 w zaokrągleniu do pełnych złotych
 19. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej wraz z przyjętym wnioskiem
 20. obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024 do kwoty 75,00 zł, tj. o kwotę 14,63 zł
 21. projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024 wraz z przyjętym wnioskiem
 22. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
 23. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami
 24. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie wraz z autopoprawkami