XC sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

  Nagranie z XC sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 sierpnia 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. zmiany uzasadnienia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy "Stefana Kałamajskiego" placowi położonemu w miejscowości Mosina zgodnie z propozycją radnego Jana Marciniaka
  2. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy "Stefana Kałamajskiego" placowi położonemu w miejscowości Mosina wraz z przyjętym wnioskiem
  3. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXII/725/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina
  4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
  5. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina
  6. projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu
  7. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  8. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami
  9. projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w składzie: Łukasz Kasprowicz, Jan Marciniak, Jolanta Szymczak