Nadzwyczajna LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 19 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami
  2. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/521/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej 2464P w miejscowości Radzewice
  3. zamiany treści między punktem 6 a 7 porządku obrad
  4. wycofania zmian w paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) w rozdziałach 75023 Urzędy gmin, 75416 Straż miejska, 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, przeliczenia narzutów na wynagrodzenia w paragrafie 4110 i w paragrafie 4120. Po wycofaniu zmian uzyskaną kwotą zmniejszyć deficyt
  5. przeniesienia kwoty 210.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy paragrafem 4110 i paragrafem 4120 do paragrafu 4010 w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  6. niezwiększenia pozycji budżetowej w dziale 754, w rozdziale 75416 paragraf 4010 o kwotę 18.805,21 zł w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  7. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  8. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 z dostosowaniem do podjętych uchwałą budżetową zmian