Nadzwyczajna LXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.08.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 bezpośrednio po punkcie: Zatwierdzenie porządku obrad
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030, bezpośrednio po punkcie: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022
  3. pozostawienia środków na wszystkich obecnych pozycjach inwestycyjnych w niezmienionej wysokości z wyjątkiem dotacji na wymianę systemów ogrzewania, zmian na wniosek jednostek pomocniczych, zadań dotyczących oświetlenia, projektu ul. Piaskowej w Krosinku, wykupu gruntów, zmian dotyczących ŚDS oraz zakupu śmieciarek, ul. Lema, odwodnienia w Rogalinku i wyposażenia Szkoły Podstawowej w Rogalinku
  4. wycofania wszystkich nowych zadań inwestycyjnych zaproponowanych przez Burmistrza Gminy Mosina w projekcie uchwały
  5. niezwiększenia planu o 2.850.000,00 zł dotyczących odwodnienia w Rogalinku. Należy rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie zadania i zaktualizowanie kosztorysu i to realizować na bazie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego
  6. usunięcia z projektu uchwały pozycji dotyczącej dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  7. zwiększenia obligacji w celu zbilansowania budżetu po wprowadzonych zmianach w dniu 16 sierpnia 2022 r.
  8. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  9. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami
  10. projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Pana Przemysława Mielocha Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach za 2020 rok i 2021 rok wraz z autopoprawką