LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 maja 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2023 r.  

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. zdjęcia z porządku obrad punktu: Przeprowadzenie konsultacji dotyczących ekobudżetu obywatelskiego
 2. zdjęcia z porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa)
 3. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BISKUPA FRANCISZKA STEFANOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina
 4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie, Pecnej i Daszewicach oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Mieczewie
 5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 6. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie
 7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Pecnej, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej
 8. projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Zaniemyśl i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wraz z autopoprawką
 9. projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wraz z autopoprawką
 10. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina
 11. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/667/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami
 12. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jacka Malczewskiego, obejmującego część miasta Mosina, wsi Krosno oraz wsi Krosinko wraz z autopoprawkami
 13. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina - rejon ul. Harcerskiej część południowa”, obejmującego część miasta Mosina
 14. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
 15. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami