LXXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z LXXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2023 r. 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. o zdjęcie z porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVII/529/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie
 2. projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Dorocie Domagale
 3. projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej dzieciom mosińskim aresztowanym w ramach akcji odwetowej we wrześniu 1943 r.
 4. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZYWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury
 5. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „LIMBOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
 6. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „MAKÓW POLNYCH”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości
 7. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „ŻEGLARSKA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dymaczewo Nowe
 8. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „ARONIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dymaczewo Stare
 9. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRYCZANA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowinki
 10. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „MIŁA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina
 11. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”
 12. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
 13. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z autopoprawkami
 14. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Pożegowo część północno-wschodnia”, obejmującego część miasta Mosina
 15. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie
 16. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie
 17. ustalenia stawki procentowej, o której mowa w paragrafie 23 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie, w wysokości 30%
 18. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie wraz z przyjętymi wnioskami
 19. skrócenia harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina 2030+” do I kwartału 2024 r.
 20. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina 2030+” wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
 21. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
 22. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami
 23. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku