LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 marca 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. projektu uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
 2. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Samorządów posiadających na swoim terenie parki narodowe i krajobrazowe
 3. projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2023
 4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
 5. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Puszczykowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku
 6. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie gminy Mosina”
 7. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania przez Gminę Mosina dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Mosina stypendiów dla uczniów klas VII i VIII i nagród dla uczniów klas IV-VIII wraz z autopoprawkami
 8. zakończenia dyskusji
 9. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/419/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodnich terenów wsi Czapury
 10. zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, tj.: 1) zmniejszenia wartości dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w Pecnej" o kwotę 1 860 306,13 zł w Dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6350; 2) zmniejszenia w załączniku nr 7 środków na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku" o kwotę 1 860 306,13 zł w zakresie roku 2023 i przeniesienia do WPF na rok 2024; 3) zmniejszenia środków w załączniku nr 7 na zadanie "Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w Pecnej" w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 3 100 510,27 zł oraz zwiększenia środków własnych na to zadanie do kwoty 3 299 489,77 zł (łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 6 400 000,00 zł)
 11. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
 12. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z przyjętym wnioskiem
 13. projektu uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina
 14. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 15. wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Mosinie w Komitecie Rewitalizacji w osobie radnego Marcina Ługawiaka