LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 lutego 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 lutego 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, bezpośrednio przed punktem: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kokotek”, obejmującego część miasta Mosina
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie woli kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącym Lokalną Grupę Działania, w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w wyżej wymienionym stowarzyszeniu, bezpośrednio za punktem: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023
 3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wynagrodzenie Burmistrza Gminy Mosina, bezpośrednio za punktem: Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 4. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w osobie Ziemowita Maląga
 5. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 6. projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina
 7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
 8. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
 9. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na 2023 rok
 10. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Mosina a Miastem Poznaniem w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania prawosławnego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego szkół Gminy Mosina wraz z autopoprawkami
 11. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXVI/630/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
 12. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kokotek” obejmującego część miasta Mosina
 13. projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023 wraz z autopoprawkami
 14. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/69/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącym Lokalną Grupę Działania, w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w wyżej wymienionym stowarzyszeniu
 15. wyrażenia zgody na podjęcie przez Burmistrza Gminy Mosina działań mających na celu wsparcie Powiatu Poznańskiego poprzez współfinansowanie przez Gminę Mosina szkolnictwa ponadpodstawowego w roku szkolnym 2023/2024
 16. oświadczenia Rady Miejskiej w Mosinie potępiającego działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i wyrażającego solidarność z narodem Ukraińskim