LXXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 stycznia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2023 r. (część 1)

Nagranie LXXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2023 r. (część 2)

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Statut Galerii Sztuki w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, przeprowadzonym w dniu 13 listopada 2022 r.
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku, bezpośrednio po punkcie: Porządek obrad
 3. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku
 4. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001
 5. projektu uchwały w sprawie podwyższenia do wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 6. projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Mosina do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
 7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
 8. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
 9. ujęcia w przedstawionej autopoprawce w zakresie paragrafu 1 pkt 3 zamiast treści "lecz nie rzadziej niż raz w roku" treści "lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata"
 10. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
 11. projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wraz z autopoprawkami
 12. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I
 13. zmiany w paragrafie 6 ust. 1 pkt 1) terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na „do 15 marca”
 14. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem
 15. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
 16. projektu uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
 17. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Galerii Sztuki w Mosinie
 18. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie
 19. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie