LXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 listopada 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie LXXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.11.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zlecenie kontroli Komisji Rewizyjnej przed punktem "Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2023 rok"
 2. projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.
 3. poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w tytule projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości z „położnych” na „położonych” w Mosinie i omyłki pisarskiej w paragrafie 1 z „położne” na „położone” 
 4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem
 5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (działka nr ewid. 2483/2 w Mosinie)
 6. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (działka nr 1746/69 w Mosinie)
 7. usunięcia ostatniego akapitu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych oraz usunięcia w § 3 zapisu „z mocą obowiązywania od dnia 27 października 2022 r.”
 8. wprowadzenia nowego brzmienia § 3 projektu uchwały: „Traci moc uchwała Nr LXXI/591/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2022/2023”, przy wprowadzeniu do projektu uchwały § 4 w brzmieniu dotychczasowego § 3: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”
 9. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych wraz z przyjętymi wnioskami
 10. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 33 złote miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 11. ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2-krotności stawki ustalonej w ust. 1, tj. 66 złotych za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość
 12. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przyjętymi wnioskami
 13. podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 o 12 % w stosunku do opłat z 2022 r .
 14. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z przyjętym wnioskiem
 15. podniesienia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 o 12 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2022
 16. projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wraz z przyjętym wnioskiem i uzupełnionym uzasadnieniem w wykropkowanych miejscach
 17. podniesienia stawek opłaty targowej o 12 % w stosunku do stawek opłaty z 2022 r. z uwzględnieniem zaokrąglenia
 18. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej wraz z przyjętym wnioskiem
 19. obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023, o kwotę 12,05 zł do kwoty 62,00 zł 
 20. wykreślenia w paragrafie 1 uchwały "w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023" zapisu"o 30,26%" i pozostawienia zwrotu obniża się średnią cenę skupu
 21. projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 wraz z przyjętymi wnioskami
 22. przeniesienia punktu 14 "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r." przed punktem "Interpelacje i zapytania radnych"
 23. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego, uzupełnionej w miejscu wykropkowanym paragrafu 1 o datę 31 stycznia 2023 r.
 24. projektu uchwały w sprawie kontroli okoliczności związanych z wygaszeniem mandatu Burmistrza wskutek przeprowadzonego referendum wraz z autopoprawkami 
 25. projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2023 rok 
 26. wprowadzenie do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 przed punktem "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r.
 27. wprowadzenia do porządu obrad punktu: Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 przed punktem "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r."
 28. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczącej braku dostępu do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin oraz braku ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych 
 29. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie przez Burmistrza Gminy Mosina zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
 30. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 maja 2022 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
 31. skierowania do wyjaśnienia skargi z dnia 21 czerwca 2022 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 32. uwzględnienia w planie pracy Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego na rok 2023 przedmiotu skargi uciążliwości świetlicy wiejskiej w Daszewicach
 33. zmniejszenia kwoty na zadanie "Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach" do kwoty 8000,00 zł (załącznik nr 7, Dział 010, Rozdział 01043, Paragraf 6050) 
 34. zwiększenia kwoty o 15.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł na zadanie wykonanie studni fi 1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250KN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie (Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050) 
 35. zwiększenia kwoty o 8000,00 zł do kwoty 38.000,00 na zadanie "Opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej" (Dział 700, Rozdział 70005, Paragraf 6050)
 36. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 37. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 wraz z autopoprawką