LXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Apel w sprawie natychmiastowego ustanowienia likwidatora spółki komunalnej Park Strzelnica, bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, bezpośrednio za punktem: Porządek obrad
 3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów spoza obwodów szkół, ustalenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, bezpośrednio za punktem: Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przyjęcie na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina, bezpośrednio przed punktem: Budżet Gminy Mosina na rok 2023 i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2023-2032
 5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 12 do 23 grudnia 2022 r.
 6. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z autopoprawkami
 7. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów spoza obwodów szkół, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z autopoprawkami
 8. projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina wraz z autopoprawką
 9. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 1 i nr 2
 10. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 3-10
 11. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 11-15
 12. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 16-26
 13. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 27 i nr 28
 14. (29) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych – Pomoc społeczna – o kwotę 96.000,00 zł do kwoty 736.000,00 zł (dział 852, rozdział 85228, paragraf 4300)
 15. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 30-33
 16. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 34-38
 17. (39) wprowadzenia po dochodach i wydatkach kwoty 200.000,00 zł na realizację sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach w pozostałej działalności – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (dział 853, rozdział 85395) oraz wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
 18. (40) zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu opłat na rzecz izb rolnych o kwotę 1.564,20 zł do kwoty 8.110,90 zł (dział 010, rozdział 01030, paragraf 2850)
 19. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 41 i nr 42
 20. (43) wprowadzenia zadania wydatków na zakup mebli na wymiar i sprzętu multimedialnego – SP Rogalinek – w kwocie 304.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6060)
 21. (44) wprowadzenia zadanie wydatkowania środków na realizację zadania: wsparcie dzieci z rodzin po PGR w rozwoju cyfrowym – granty PPGR – w kwocie 276.660,00 zł (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4217)
 22. (45) wprowadzenia zadania wydatków na rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina, Włoszakowice z kwotą 1.267.344,51 zł, z czego środki z dofinansowania 1.077.242,81 i środki własne 190.101,70 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057)
 23. (46) przeniesienia kwoty 25.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 z paragrafu 4217 do paragrafu 4210
 24. (47) wpisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2023 w wydatkach bieżących przedsięwzięcia pod nazwą: świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Mosina, wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego (OPS) w kwocie 736.000,00 zł w roku 2023 oraz 736.000,00 zł w roku 2024
 25. (48) korekty numeru działki w Czapurach na 267 na zadaniu: budowa boiska do siatkówki w załączniku nr 7, nr 9 i nr 11
 26. (49) wpisania w Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2023 przedsięwzięcia pod nazwą: wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP Rogalinek – poprawa warunków jakości nauczania z kwotą 304.000,00 zł 
 27. (53) zmniejszenia planu na 2023 rok na zadanie Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) do kwoty 50.000,00 zł
 28. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 50-52 i 54-117
 29. upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł 
 30. zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6620 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna”
 31. wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna” w wartości 400.000,00 zł z podziałem źródeł finansowania: 200.000,00 zł środki własne Gminy Mosina i 200.000,00 zł dotacja z budżetu Powiatu Poznańskiego
 32. zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale 40095 Pozostała działalność o kwotę 1.350.000,00 zł związanych ze sprzedażą węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 33. zwiększenia wysokości środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku o kwotę 46.119,50 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6060) – źródło finansowania: umniejszenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210
 34. wprowadzenia do WPF przedsięwzięcia pn.: „Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych – poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego” w ramach roku 2023 z limitem w kwocie 1.350.000,00 zł
 35. ustalenia wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego z uwzględnieniem podjętych wniosków do projektu uchwały budżetowej na rok 2023, jako źródło pokrycia zmian wskazuje się wydatki bieżące 
 36. dodania do wykazu przedsięwzięć w WPF w zakresie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedsięwzięcia pn.: Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST, z limitem w roku 2023 276.660,00 zł
 37. dodania do wykazu przedsięwzięć w WPF w zakresie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedsięwzięcia pn.: „Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina – rozwój infrastruktury informatycznej”, z limitem w roku 2023 1.267.344,51 zł i łączną wartością nakładów 1.300.000,03 zł
 38. zmiany w zapisie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 polegającej na zastąpieniu § 1, 2 i 3 następująca treścią: § 1.1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 obejmującą: 1) wykaz przepływów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” oraz zmiany numerów § 4,5 i 6 na § 2,3 i 4
 39. dostosowania wszystkich zapisów uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 analogicznie do zmian w zapisach do uchwały budżetowej na rok 2023
 40. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z przyjętymi wnioskami
 41. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z przyjętymi wnioskami
 42. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina
 43. Apelu w sprawie natychmiastowego ustanowienia likwidatora spółki komunalnej Park Strzelnica