LXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wycofania z porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Strzelnica w Mieczewie”, obejmującego tereny części wsi Mieczewo
 2. wycofania z porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022
 3. wycofania z porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030
 4. wycofania z porządku obrad punktu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III
 5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, bezpośrednio za punktem: Uchylenie uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
 6. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio za punktem: Uchylenie uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
 7. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 czerwca do 5 sierpnia 2022 r.
 8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 9. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie
 10. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina
 11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami wraz z autopoprawką
 12. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mieczewie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu
 13. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie
 14. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Pecnej wraz z autopoprawką
 15. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina” wraz z autopoprawkami
 16. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina wraz z autopoprawkami
 17. projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2022/2023 wraz z autopoprawkami
 18. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
 19. projektu uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie „Skargi na Zakład Usług Komunalnych w Mosinie” z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 20. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina „Skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z dnia 25 maja 2022 r. dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r.
 21. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina „Skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z dnia 25 maja 2022 r. dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie korekty faktur za odbiór nieczystości
 22. projektu uchwały w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mosinie skargi z dnia 15 czerwca 2022 r., uzupełnionej pismem z dnia 15 lipca 2022 r. i pismem z dnia 16 lipca 2022 r.