LXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 czerwca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna i Borkowice, bezpośrednio przed punktem: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap I
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
 3. projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie wraz z autopoprawkami
 4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu
 5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 6. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna i Borkowice wraz z autopoprawkami
 7. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 1) i uwagi nr 3 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 8. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 9. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 3) i uwagi nr 3 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 10. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 4) i uwagi nr 3 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 11. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 5) i uwagi nr 3 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 12. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 6) i uwagi nr 3 pkt 6) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 13. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 7) i uwagi nr 3 pkt 7) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 14. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 8) i uwagi nr 3 pkt 8) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 15. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 9) i uwagi nr 3 pkt 9) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 16. nieuwzględnienia uwagi nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 17. nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 18. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 19. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 20. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 21. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 22. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 23. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 6) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 24. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 7) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 25. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 8) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 26. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 9) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 27. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 10) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 28. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 29. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 30. odesłania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa
 31. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami
 32. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawkami
 33. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo
 34. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina petycji mieszkańców ul. Wichrowej w Mieczewie z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie wraz z autopoprawką
 35. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 36. rozszerzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Projekt ciągu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno” o następujące zadanie: Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórnej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej, z kwotą przeznaczoną na realizację zadania 50 tys. zł
 37. zwiększenia środków finansowych na zadanie: Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo, o kwotę 4.310,00 zł
 38. zwiększenia do kwoty 11.110 zł dotacji dla OSP Mosina z wolnych środków
 39. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 40. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami
 41. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa