LXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 maja 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie LXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.05.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap I
  2. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 bezpośrednio za punktem: Przystąpienie Sołectwa Żabinko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
  4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 kwietnia do 20 maja 2022 r.
  5. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina wraz z autopoprawkami
  6. projektu uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
  7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
  8. projektu uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Żabinko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”