CIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z CIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2024 r. (część 1)

Nagranie z CIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.04.2024 r. (część 2)

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Rejon Kanału Mosińskiego - część środkowa”, obejmującego część miasta Mosina (uchwała), bezpośrednio za punktem: Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 2. projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Zbigniewowi Grygierowi
 3. projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Dionizemu Piątkowskiemu
 4. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu w osobie Marka Hoffy
 5. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w osobie Małgorzaty Polit
 6. projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 7. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Rejon Kanału Mosińskiego - część środkowa”, obejmującego część miasta Mosina
 8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XCV/821/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025” wraz z autopoprawką
 9. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „CYNIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki
 10. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „DALIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki
 11. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFRANOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Drużyna
 12. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIONKOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krosno
 13. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BISKUPA FRANCISZKA STEFANOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina
 14. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „DĘBOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pecna
 15. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „MODRAKOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Radzewice
 16. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „NARCYZOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Radzewice
 17. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „LUCYNY SMOK”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rogalinek
 18. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „OLSZYNOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rogalinek
 19. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „NIEWIELKA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świątniki
 20. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 21. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina
 22. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie wraz z autopoprawką
 23. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Mosina
 24. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mosina prawa własności nieruchomości
 25. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w miejscowości Rogalin
 26. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
 27. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
 28. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
 29. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami
 30. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 marca 2024 r. „na bezczynność Burmistrza”