CII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 marca 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z CII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2024 r. 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w miejscowości Rogalinek
 2. projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2024
 3. projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2024
 4. projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P, 2465P i 2466P w miejscowości Mosina
 5. projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w miejscowości Mosina
 6. projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ul. Olchowej w Mosinie, zaliczonej do kategorii dróg gminnych
 7. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 8. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
 9. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami
 10. wprowadzenia do projektu uchwały poprawki w każdym jej miejscu polegającej na zamianie sformułowania „niejednoznacznej odpowiedzi” na sformułowanie „braku jednoznacznej odpowiedzi, stanowiska i działań”
 11. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 czerwca 2022 r. dotyczącej niejednoznacznej odpowiedzi Burmistrza Gminy Mosina na skargę z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uciążliwości świetlicy wiejskiej w Daszewicach w porze nocnej wraz z przyjętym wnioskiem
 12. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 maja 2023 r. „na nierealizowanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina”
 13. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2023 r. dotyczącej braku działań Burmistrza Gminy Mosina w zakresie złego stanu technicznego ul. Gen. W. Sikorskiego w Rogalinku
 14. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina wniosku z dnia 18 stycznia 2024 r., nazwanego „Skargą na działanie Burmistrza w postaci usunięcia ławek przy Kanale obok targowiska w Mosinie”, jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy
 15. przyjęcia apelu dotyczącego zobowiązania burmistrza Dominika Michalaka do podjęcia działań mających na celu zwiększenie dotacji i subwencji przekazywanych z budżetu państwa na zadania oświatowe jednostkom samorządu terytorialnego oraz o zmianę sposobu ich naliczania wraz z autopoprawkami