C sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 lutego 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z C sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 14 lutego 2024 r. na Radę Miejską w Mosinie (uchwała), bezpośrednio za punktem: Rozpatrzenie pisma z dnia 20 grudnia 2023 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza (uchwała)
 2. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
 3. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w miejscowości Mosina
 4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w miejscowości Rogalin
 5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej
 6. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Daszewicach wraz z autopoprawką
 7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 8. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na 2024 rok
 9. przesunięcia punktu: Przyjęcie i realizacja „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku” (uchwała), bezpośrednio przed punkt: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2024 (uchwała)
 10. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z autopoprawkami
 11. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii przy kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z autopoprawkami
 12. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii przy kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z autopoprawkami
 13. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami
 14. (1) nieuwzględnienia uwagi nr 1, uwagi nr 16, uwagi nr 47 i uwagi nr 55 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 15. (2) nieuwzględnienia uwagi nr 2, uwagi nr 33 i uwagi nr 48 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 16. (3) nieuwzględnienia uwagi nr 3 i uwagi nr 34 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 17. (4) nieuwzględnienia uwagi nr 4, uwagi nr 35 i uwagi nr 50 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 18. (5) nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 19. (6) nieuwzględnienia uwagi nr 6, uwagi nr 39 i uwagi nr 49 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 20. (7) nieuwzględnienia uwagi nr 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 21. (8) nieuwzględnienia uwagi nr 8, uwagi nr 9, uwagi nr 20, uwagi nr 43 i uwagi nr 54 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 22. (9) nieuwzględnienia uwagi nr 10, uwagi nr 25 i uwagi nr 36 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 23. (10) nieuwzględnienia uwagi nr 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 24. (11) nieuwzględnienia uwagi nr 12 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 25. (12) nieuwzględnienia uwagi nr 13 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 26. (13) nieuwzględnienia uwagi nr 14 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 27. (14) nieuwzględnienia uwagi nr 15 i uwagi nr 46 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 28. (15) nieuwzględnienia uwagi nr 17 i uwagi nr 38 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 29. (16) nieuwzględnienia uwagi nr 18 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 30. (17) nieuwzględnienia uwagi nr 19 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 31. (18) nieuwzględnienia uwagi nr 21 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 32. (19) nieuwzględnienia uwagi nr 22, uwagi nr 32 i uwagi nr 52 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 33. (20) nieuwzględnienia uwagi nr 23, uwagi nr 24, uwagi nr 26, uwagi nr 27, uwagi nr 28 i uwagi nr 29 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 34. (21) nieuwzględnienia uwagi nr 30 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 35. (22) nieuwzględnienia uwagi nr 31 i uwagi nr 37 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 36. (23) nieuwzględnienia uwagi nr 40 i uwagi nr 44 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 37. (24) nieuwzględnienia uwagi nr 41 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 38. (25) nieuwzględnienia uwagi nr 42 i uwagi nr 51 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 39. (26) nieuwzględnienia uwagi nr 45 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 40. (27) nieuwzględnienia uwagi nr 53 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
 41. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%
 42. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 43. projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
 44. zdjęcia z porządku obrad punktu: Przyjęcie i realizacja „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku” (uchwała)
 45. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
 46. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami
 47. projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 48. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 20 grudnia 2023 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza
 49. projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 14 lutego 2024 r. na Radę Miejską w Mosinie