Kadencja 2018-2023

CIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Nagranie audiovideo:

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Rejon Kanału Mosińskiego - część środkowa”, obejmującego część miasta Mosina (uchwała), bezpośrednio za punktem: Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  2. projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Zbigniewowi Grygierowi
  3. projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Dionizemu Piątkowskiemu
  4. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu w osobie Marka Hoffy
  5. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w osobie Małgorzaty Polit
  6. projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  7. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Rejon Kanału Mosińskiego - część środkowa”, obejmującego część miasta Mosina
  8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XCV/821/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025” wraz z autopoprawką
  9. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „CYNIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki
  10. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „DALIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Babki
  11. projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFRANOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Drużyna
  12. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZEMIONKOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krosno
  13. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BISKUPA FRANCISZKA STEFANOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina
  14. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „DĘBOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pecna
  15. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „MODRAKOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Radzewice
  16. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „NARCYZOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Radzewice
  17. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „LUCYNY SMOK”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rogalinek
  18. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „OLSZYNOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rogalinek
  19. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „NIEWIELKA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Świątniki
  20. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
  21. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina
  22. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie wraz z autopoprawką
  23. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Mosina
  24. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mosina prawa własności nieruchomości
  25. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w miejscowości Rogalin
  26. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
  27. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
  28. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
  29. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami
  30. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 marca 2024 r. „na bezczynność Burmistrza”

CII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 marca 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z CII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2024 r. 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w miejscowości Rogalinek
  2. projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2024
  3. projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2024
  4. projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P, 2465P i 2466P w miejscowości Mosina
  5. projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w miejscowości Mosina
  6. projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ul. Olchowej w Mosinie, zaliczonej do kategorii dróg gminnych
  7. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
  8. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
  9. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami
  10. wprowadzenia do projektu uchwały poprawki w każdym jej miejscu polegającej na zamianie sformułowania „niejednoznacznej odpowiedzi” na sformułowanie „braku jednoznacznej odpowiedzi, stanowiska i działań”
  11. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 czerwca 2022 r. dotyczącej niejednoznacznej odpowiedzi Burmistrza Gminy Mosina na skargę z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uciążliwości świetlicy wiejskiej w Daszewicach w porze nocnej wraz z przyjętym wnioskiem
  12. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 maja 2023 r. „na nierealizowanie zadań przez Burmistrza Gminy Mosina”
  13. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2023 r. dotyczącej braku działań Burmistrza Gminy Mosina w zakresie złego stanu technicznego ul. Gen. W. Sikorskiego w Rogalinku
  14. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina wniosku z dnia 18 stycznia 2024 r., nazwanego „Skargą na działanie Burmistrza w postaci usunięcia ławek przy Kanale obok targowiska w Mosinie”, jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy
  15. przyjęcia apelu dotyczącego zobowiązania burmistrza Dominika Michalaka do podjęcia działań mających na celu zwiększenie dotacji i subwencji przekazywanych z budżetu państwa na zadania oświatowe jednostkom samorządu terytorialnego oraz o zmianę sposobu ich naliczania wraz z autopoprawkami

Nadzwyczajna CI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 18 marca 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z nadzwyczajnej CI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 marca 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Mosinie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Zakończenie sesji.
  2. projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku”.
  3. projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miejskiej w Mosinie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.

C sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 lutego 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z C sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 14 lutego 2024 r. na Radę Miejską w Mosinie (uchwała), bezpośrednio za punktem: Rozpatrzenie pisma z dnia 20 grudnia 2023 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza (uchwała)
  2. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
  3. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w miejscowości Mosina
  4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w miejscowości Rogalin
  5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej
  6. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Daszewicach wraz z autopoprawką
  7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
  8. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na 2024 rok
  9. przesunięcia punktu: Przyjęcie i realizacja „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku” (uchwała), bezpośrednio przed punkt: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2024 (uchwała)
  10. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z autopoprawkami
  11. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii przy kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z autopoprawkami
  12. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii przy kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z autopoprawkami
  13. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami
  14. (1) nieuwzględnienia uwagi nr 1, uwagi nr 16, uwagi nr 47 i uwagi nr 55 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  15. (2) nieuwzględnienia uwagi nr 2, uwagi nr 33 i uwagi nr 48 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  16. (3) nieuwzględnienia uwagi nr 3 i uwagi nr 34 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  17. (4) nieuwzględnienia uwagi nr 4, uwagi nr 35 i uwagi nr 50 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  18. (5) nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  19. (6) nieuwzględnienia uwagi nr 6, uwagi nr 39 i uwagi nr 49 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  20. (7) nieuwzględnienia uwagi nr 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  21. (8) nieuwzględnienia uwagi nr 8, uwagi nr 9, uwagi nr 20, uwagi nr 43 i uwagi nr 54 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  22. (9) nieuwzględnienia uwagi nr 10, uwagi nr 25 i uwagi nr 36 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  23. (10) nieuwzględnienia uwagi nr 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  24. (11) nieuwzględnienia uwagi nr 12 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  25. (12) nieuwzględnienia uwagi nr 13 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  26. (13) nieuwzględnienia uwagi nr 14 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  27. (14) nieuwzględnienia uwagi nr 15 i uwagi nr 46 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  28. (15) nieuwzględnienia uwagi nr 17 i uwagi nr 38 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  29. (16) nieuwzględnienia uwagi nr 18 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  30. (17) nieuwzględnienia uwagi nr 19 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  31. (18) nieuwzględnienia uwagi nr 21 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  32. (19) nieuwzględnienia uwagi nr 22, uwagi nr 32 i uwagi nr 52 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  33. (20) nieuwzględnienia uwagi nr 23, uwagi nr 24, uwagi nr 26, uwagi nr 27, uwagi nr 28 i uwagi nr 29 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  34. (21) nieuwzględnienia uwagi nr 30 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  35. (22) nieuwzględnienia uwagi nr 31 i uwagi nr 37 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  36. (23) nieuwzględnienia uwagi nr 40 i uwagi nr 44 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  37. (24) nieuwzględnienia uwagi nr 41 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  38. (25) nieuwzględnienia uwagi nr 42 i uwagi nr 51 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  39. (26) nieuwzględnienia uwagi nr 45 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  40. (27) nieuwzględnienia uwagi nr 53 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice
  41. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%
  42. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  43. projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  44. zdjęcia z porządku obrad punktu: Przyjęcie i realizacja „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku” (uchwała)
  45. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
  46. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami
  47. projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
  48. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 20 grudnia 2023 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza
  49. projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 14 lutego 2024 r. na Radę Miejską w Mosinie

XCIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 stycznia 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z XCIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „LIŚCIASTA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
  2. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina
  3. projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XCIV/810/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu „Mosina bez smogu”
  4. projektu uchwały w sprawie pomników przyrody wraz z autopoprawkami
  5. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
  6. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice
  7. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
  8. projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski” z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
  9. nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin
  10. nieuwzględnienia uwagi nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin
  11. nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin
  12. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%
  13. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej częsci wsi Rogalin wraz z przyjętymi wnioskami
  14. projektu uchwały w sprawie Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Nadzwyczajna XCVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 15 stycznia 2024 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z nadzwyczajnej XCVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 stycznia 2024 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/826/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania (uchwała), bezpośrednio za punktem: Porządek obrad
  2. projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/826/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCV/822/23 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania
  3. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z autopoprawkami
  4. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z autopoprawkami

XCVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 grudnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z XCVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z autopoprawkami
  2. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XCV/822/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami
  3. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  4. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2034 wraz z autopoprawkami

XCVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 grudnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z XCVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. (1) wykreślenia punktu 7 w § 17 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024
  2. (2) zmniejszenia wydatków w dziale 600, rozdziale 60004, paragrafie 2310 „Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 155.000,00 zł w związku z zawiadomieniem o jej zmniejszeniu
  3. (3) wprowadzenia zadania: zakup usług telekomunikacyjnych w OSiR z kwotą 10.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4360) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
  4. (4) wprowadzenia zadania: „Dotacja celowa w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami” w kwocie 5.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2800) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
  5. (5) wykreślenia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania z załącznika nr 7: Budowa oświetlenia ul. Polna w Czapurach (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050) z kwotą 110.000,00 zł i wprowadzenie zadania: „Zagospodarowania – utwardzenia terenu przy ulicy Poznańskiej w Czapurach” z kwotą 110.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050)
  6. (6) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: Projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ulicy Krosińskiej do ul. Jasnej, w pozycji łącznej z projektem ulicy Krosińskiej (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050, poz. 12)
  7. (7) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania oświetlenia na ulicy Matejki w Mosinie, na skrzyżowaniu ulic Matejki z Cedrową (1 lampa) oraz na skrzyżowaniu ulic Matejki i Różańskiego (1 lampa) z kwotą 15.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
  8. (8) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: „Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie” (dział 600, rozdział 60016) z kwotą 10.000,00 zł w 2024 roku i 50.000,00 zł w 2025 roku (WPF) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
  9. (9) zmniejszenia wydatków w dziale 600, rozdziale 60004, paragrafie 2310 „Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 25.000,00 zł i wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania o nazwie: Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach z kwotą 25.000,00 zł
  10. (10) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: „Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4. Zadanie w kwocie 20.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050) – źródło finansowania: umniejszenie o 20.000,00 zł działu 600, rozdziału 60004, paragrafu 2310
  11. (11) zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2024 w wysokości 20.000,00 zł na rozwój „Zielonego Przylądka”, Osiedle nr 3 w Mosinie – kontynuacja działań inwestycyjnych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050) – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
  12. (12) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: Uspokojenie ruchu na ulicy Bocznej w Krośnie z kwotą 20.000,00 zł w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
  13. (13) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: Projekt przystanku komunikacyjnego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ulicy Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej w kwocie 10.000,00 zł – finansowanie: umniejszenie działu 600, rozdziału 60004, paragrafu 2310
  14. (14) wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2024 zadania: „Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie” z kwotą 20.000,00 zł w 2024 roku i 80.000,00 zł w 2025 roku w WPF – źródło finansowania: dział 600, rozdział 60004, paragraf 2310
  15. (15) połączenia zadań majątkowych: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 3.600.000,00 zł, w tym: 3.450.000,00 zł w roku 2024 i „Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 500.000,00 zł, w tym: 280.000,00 zł w roku 2024, w zadanie pn.: „ Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie” z kwotą łącznych nakładów 4.100.000,00 zł, w tym 3.730.000,00 zł w roku 2024 oraz podziałem wydatków pomiędzy paragrafami dostosowanym do przyznanych dofinansowań w następujący sposób: paragraf 6050 -3.312.864,86 zł, paragraf 6057 - 215.791,00 zł i paragraf 6059 - 201.344,14 zł
  16. (16) zmiany podziału wydatków pomiędzy paragrafami dla zadania pn.: „Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267” w następujący sposób: 6057 19.906,38 zł i 6059 72.884,62 zł
  17. (17) uwzględnienia zmian wynikających z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej
  18. (18) przeniesienia dochodów w kwocie 900.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 pomiędzy paragrafem 2310 i paragrafem 0830
  19. (19) zwiększenia wydatków w dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4300 o kwotę 80.000,00 zł ze źródłem finansowania poprzez zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0490 z tytułu realizacji opłaty za zajęcia pasa drogowego o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków w dziale 853, rozdziale 85326, paragrafie 4300 o kwotę 50.000,00 zł
  20. (20) wykreślenia w części normatywnej projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 w § 16 punkt 2) słów: „zaciągniętych pożyczek i kredytów”
  21. (21) rozszerzenia podstawy prawnej projektu uchwały budżetowej na rok 2024 o przywołanie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  22. (22) ustalenia wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem podjętych wniosków do projektu uchwały budżetowej na rok 2024, jako źródło pokrycia zmian wskazuje się wydatki bieżące
  23. (23) dostosowania wszystkich zapisów w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034 do zmian wprowadzonych uchwałą w sprawie zmian WPF-u na lata 2023 - 2034, podjętej w dniu 29.11.2023 r.
  24. (24) dostosowania wszystkich zapisów w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024 - 2034 do podjętych wniosków w sprawie zmian do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024
  25. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 wraz z przyjętymi wnioskami
  26. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z przyjętymi wnioskami

XCV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 grudnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z XCV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wykreślenia w uzasadnieniu projektu uchwały zdania: „Aleksander Wańkowicz po przejściu w stan spoczynku zamieszkał w Konstancinie pod Warszawą” (druga strona uzasadnienia, 4 akapit)
  2. dopisania w drugim zdaniu trzeciego akapitu uzasadnienia projektu uchwały, po słowach: „Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Poznańskiego”, słów: „Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, afiliowanej do Aeroklubu Poznańskiego”
  3. zmiany nazwy ulicy zamiast „PUŁKOWNIKA PILOTA BALONOWEGO ALEKSANDRA WAŃKOWICZA” przyjąć nazwę „PŁK. ALEKSANDRA WAŃKOWICZA”
  4. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „PUŁKOWNIKA PILOTA BALONOWEGO ALEKSANDRA WAŃKOWICZA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina wraz z przyjętymi wnioskami
  5. projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina
  6. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
  7. projektu uchwały w sprawie podwyższenia do 200% kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028
  8. projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026” wraz z autopoprawką
  9. projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025”
  10. projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami

XCIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 listopada 2023 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie z XCIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami - działki o nr ewid. 232/6 i 1375/2 w Mosinie, część działki o nr ewid. 1600/56 w Mosinie, część działki o nr ewid. 457 w Pecnej, część działki o nr ewid. 91/7 w Wiórku, część działek o nr ewid. 167/2 i 168/2 w Daszewicach (uchwała), bezpośrednio za punktem: Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała)
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiana porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Wyrażenie zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina (uchwała)
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wskazanie przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała)
  4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obwieszczenie), bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 23 października do 24 listopada 2023 r.
  5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina (obwieszczenie), bezpośrednio przed punktem: Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2024 rok (uchwała)
  6. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Apel w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, bezpośrednio za punktem: Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu „Mosina bez smogu” (uchwała)
  7. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przekazanie Burmistrzowi Gminy Mosina petycji mieszkańców Osiedla Dębowego w Czapurach z dnia 17 listopada 2023 r. dotyczącej budowy drogi asfaltowej na ul. Dębowej w Czapurach (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
  8. zmiany brzmienia punktu „Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 (uchwała)” na „Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2034 (uchwała)”
  9. projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
  10. projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r. wraz z autopoprawką
  11. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Komorniki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku wraz z autopoprawką
  12. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku wraz z autopoprawką
  13. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Puszczykowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku wraz z autopoprawką
  14. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (działka o nr ewid. 180/3 w Sasinowie, część działki o nr ewid. 229/3 w Mosinie, działka o nr ewid. 1446/1 w Mosinie, działka o nr ewid. 232/5 w Mosinie)
  15. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (działki o nr ewid. 232/6 i 1375/2 w Mosinie, część działki o nr ewid. 1600/56 w Mosinie, część działki o nr ewid. 457 w Pecnej, część działki o nr ewid. 91/7 w Wiórku, część działek o nr ewid. 167/2 i 168/2 w Daszewicach)
  16. projektu uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  17. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina
  18. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
  19. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „LIPOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
  20. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/420/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo wraz z autopoprawką
  21. projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023
  22. projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu „Mosina bez smogu”
  23. projektu apelu w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z autopoprawkami
  24. projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Mosina jako kandydata do Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego
  25. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  26. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2034 wraz z autopoprawkami
  27. projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawką
  28. projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina
  29. projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2024 rok
  30. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina petycji mieszkańców Osiedla Dębowego w Czapurach z dnia 17 listopada 2023 r. dotyczącej budowy drogi asfaltowej na ul. Dębowej w Czapurach

XCIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 października 2023 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie z XCIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRUSZOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
  2. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „JABŁONIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
  3. wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „ALEKSANDRA WAŃKOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina i tym samym całego punktu: Nadanie nazw ulic
  4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Obniżenie średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024 (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała)
  5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały), bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 września do 20 października 2023 r.
  6. wyboru p. Małgorzaty Wilanowskiej na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu
  7. projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu
  8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
  9. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w miejscowości Daszewice wraz z autopoprawkami
  10. projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi bez nazwy przy rondzie „Budzyń”, położonej w Mosinie, do kategorii dróg gminnych
  11. projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ul. Wąskiej w Rogalinku, zaliczonej do kategorii dróg gminnych
  12. ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%
  13. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko - ul. Malinowa 9”, obejmującego część wsi Krosinko wraz z przyjętym wnioskiem
  14. ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%
  15. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina - ul. Strzelecka 70-78”, obejmującego część miasta Mosina wraz z przyjętym wnioskiem
  16. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/135/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice
  17. projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wraz z autopoprawką
  18. podwyższenia stawek opłaty targowej na rok 2024 o 12% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2023 w zaokrągleniu do pełnych złotych
  19. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej wraz z przyjętym wnioskiem
  20. obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024 do kwoty 75,00 zł, tj. o kwotę 14,63 zł
  21. projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024 wraz z przyjętym wnioskiem
  22. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  23. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami
  24. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie wraz z autopoprawkami

Nadzwyczajna XCII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 11 października 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z nadzwyczajnej XCII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11 października 2023 r. 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  2. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami

XCI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 września 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z XCI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. zakończenia dyskusji nad punktem nr 4 programu sesji
  2. projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w paragrafie 1 ustęp 1 punkt 1 dopisać podpunkt e) "kotłem na paliwo stałe"
  3. projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z autopoprawką
  4. projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody wraz z autopoprawką
  5. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BAZYLIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Drużyna
  6. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KOPERKOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Drużyna
  7. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KORZENNA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Drużyna
  8. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „SZAFIROWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Drużyna wraz z autopoprawką
  9. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „ZIOŁOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Drużyna
  10. wprowadzenia poprawek do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w paragrafie 2 poprzez wykreślenie punktów nr 4 i nr 5
  11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina wraz z przyjętym wnioskiem
  12. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z autopoprawką
  13. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
  14. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w miejscowości Mosina wraz z autopoprawką
  15. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w miejscowości Pecna
  16. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami
  17. projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Mosina oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji wraz z autopoprawkami
  18. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina
  19. projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z autopoprawkami
  20. projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina
  21. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Mosina
  22. nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa)
  23. nieuwzględnienia uwagi nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa)
  24. nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa)
  25. nieuwzględnienia uwagi nr 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa)
  26. nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa)
  27. nieuwzględnienia uwagi nr 6 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa)
  28. ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%
  29. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa) wraz z przyjętymi wnioskami
  30. projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania
  31. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  32. zdjęcia z załącznika nr 7 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, pozycji inwestycyjnej pod nazwą "Projekt budowy chodnika w ul. Czwartaków w Mosinie"
  33. korekty nazwy zadania dotyczącego projektu ulicy Krosińskiej poprzez wykreślenie sformułowania: "w Mosinie" w projekcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 i w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  34. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  35. zdjęcia z załącznika nr 2 projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032, pozycji 1.3.2.66 pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Mosina - projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie - poprawa jakości życia mieszkańców"
  36. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  37. projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego BZP.271.9.2023 dotyczącego zakupu 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina

XC sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

  Nagranie z XC sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 sierpnia 2023 r.

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. zmiany uzasadnienia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy "Stefana Kałamajskiego" placowi położonemu w miejscowości Mosina zgodnie z propozycją radnego Jana Marciniaka
  2. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy "Stefana Kałamajskiego" placowi położonemu w miejscowości Mosina wraz z przyjętym wnioskiem
  3. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXII/725/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina
  4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
  5. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina
  6. projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu
  7. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  8. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami
  9. projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w składzie: Łukasz Kasprowicz, Jan Marciniak, Jolanta Szymczak

LXXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 czerwca 2023 r.

Nagranie audiovideo:

  Nagranie z LXXXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (zmiana uchwały), bezpośrednio przed punktem: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała)
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przekazanie Burmistrzowi Gminy Mosina ponownie złożonej petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczącej budowy ulicy Akacjowej (uchwała), bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 19 do 23 czerwca 2023 r.
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przekazanie Sejmowi RP petycji z dnia 30 marca 2023 r. wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie krytycznej oceny posła na Sejm RP Katarzyny Kretkowskiej (uchwała), bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
  4. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Komorniki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku
  5. projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  6. projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Mosina” wraz z autopoprawkami
  7. projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023
  8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  9. projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mosina
  10. projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych w formie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mosina
  11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie
  12. ustalenia jednolitej stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie w wysokości 2,00 zł za godzinę i opłaty minimalnej w wysokości 0,50 zł (15 minut)
  13. przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina dotyczącej wykreślenia z załącznika nr 1 do uchwały z wiersza nr 1-zdania "Opłata minimalna w SPPN wynosi 1,40 zł"
  14. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/445/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania wraz z przyjętymi wnioskami
  15. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe
  16. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Bolesławiec i Krosinko
  17. projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
  18. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
  19. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  20. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032
  21. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina ponownie złożonej petycji mieszkańców ul. Akacjowej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczącej budowy ulicy Akacjowej
  22. projektu uchwały w sprawie przekazania Sejmowi RP petycji z dnia 30 marca 2023 r. wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie krytycznej oceny posła na Sejm RP Katarzyny Kretkowskiej

LXXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 22 czerwca 2023 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie z LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 czerwca 2023 r. 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina w 2022 roku
  2. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2022 rok
  3. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2022 rok

Uroczysta LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 maja 2023 r.

Nagranie audiovideo


LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 maja 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2023 r.  

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. zdjęcia z porządku obrad punktu: Przeprowadzenie konsultacji dotyczących ekobudżetu obywatelskiego
  2. zdjęcia z porządku obrad punktu: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa)
  3. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BISKUPA FRANCISZKA STEFANOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina
  4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie, Pecnej i Daszewicach oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Mieczewie
  5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
  6. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie
  7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Pecnej, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej
  8. projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Zaniemyśl i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wraz z autopoprawką
  9. projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wraz z autopoprawką
  10. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina
  11. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXX/667/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami
  12. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jacka Malczewskiego, obejmującego część miasta Mosina, wsi Krosno oraz wsi Krosinko wraz z autopoprawkami
  13. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina - rejon ul. Harcerskiej część południowa”, obejmującego część miasta Mosina
  14. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  15. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami

LXXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z LXXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2023 r. 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. o zdjęcie z porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLVII/529/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie
  2. projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Dorocie Domagale
  3. projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej dzieciom mosińskim aresztowanym w ramach akcji odwetowej we wrześniu 1943 r.
  4. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „KRZYWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury
  5. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „LIMBOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
  6. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „MAKÓW POLNYCH”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości
  7. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „ŻEGLARSKA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dymaczewo Nowe
  8. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „ARONIOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dymaczewo Stare
  9. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „GRYCZANA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowinki
  10. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „MIŁA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina
  11. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”
  12. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
  13. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wraz z autopoprawkami
  14. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Pożegowo część północno-wschodnia”, obejmującego część miasta Mosina
  15. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie
  16. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie
  17. ustalenia stawki procentowej, o której mowa w paragrafie 23 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie, w wysokości 30%
  18. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Jeziorze Budzyńskim w Mosinie wraz z przyjętymi wnioskami
  19. skrócenia harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina 2030+” do I kwartału 2024 r.
  20. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina 2030+” wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
  21. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  22. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z autopoprawkami
  23. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku

LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 marca 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie przedłużenia kadencji Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej
  2. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Samorządów posiadających na swoim terenie parki narodowe i krajobrazowe
  3. projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2023
  4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
  5. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Puszczykowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku
  6. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie gminy Mosina”
  7. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania przez Gminę Mosina dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Mosina stypendiów dla uczniów klas VII i VIII i nagród dla uczniów klas IV-VIII wraz z autopoprawkami
  8. zakończenia dyskusji
  9. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/419/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodnich terenów wsi Czapury
  10. zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, tj.: 1) zmniejszenia wartości dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w Pecnej" o kwotę 1 860 306,13 zł w Dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6350; 2) zmniejszenia w załączniku nr 7 środków na zadanie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku" o kwotę 1 860 306,13 zł w zakresie roku 2023 i przeniesienia do WPF na rok 2024; 3) zmniejszenia środków w załączniku nr 7 na zadanie "Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w Pecnej" w zakresie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do kwoty 3 100 510,27 zł oraz zwiększenia środków własnych na to zadanie do kwoty 3 299 489,77 zł (łączna wartość nakładów na zadanie nie ulega zmianie i wynosi 6 400 000,00 zł)
  11. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
  12. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z przyjętym wnioskiem
  13. projektu uchwały w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina
  14. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
  15. wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Mosinie w Komitecie Rewitalizacji w osobie radnego Marcina Ługawiaka

LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 lutego 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie z LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 lutego 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, bezpośrednio przed punktem: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kokotek”, obejmującego część miasta Mosina
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie woli kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącym Lokalną Grupę Działania, w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w wyżej wymienionym stowarzyszeniu, bezpośrednio za punktem: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wynagrodzenie Burmistrza Gminy Mosina, bezpośrednio za punktem: Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
  4. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w osobie Ziemowita Maląga
  5. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
  6. projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina
  7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
  8. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
  9. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy gminy Mosina na 2023 rok
  10. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Mosina a Miastem Poznaniem w sprawie zasad organizacji, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania prawosławnego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego szkół Gminy Mosina wraz z autopoprawkami
  11. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXVI/630/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych
  12. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kokotek” obejmującego część miasta Mosina
  13. projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023 wraz z autopoprawkami
  14. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/69/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącym Lokalną Grupę Działania, w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w wyżej wymienionym stowarzyszeniu
  15. wyrażenia zgody na podjęcie przez Burmistrza Gminy Mosina działań mających na celu wsparcie Powiatu Poznańskiego poprzez współfinansowanie przez Gminę Mosina szkolnictwa ponadpodstawowego w roku szkolnym 2023/2024
  16. oświadczenia Rady Miejskiej w Mosinie potępiającego działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i wyrażającego solidarność z narodem Ukraińskim

Nadzwyczajna LXXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 lutego 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 lutego 2023 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z autopoprawkami
  2. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032

 


LXXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 lutego 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 lutego 2023 r.


LXXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 stycznia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2023 r. (część 1)

Nagranie LXXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2023 r. (część 2)

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Statut Galerii Sztuki w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, przeprowadzonym w dniu 13 listopada 2022 r.
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku, bezpośrednio po punkcie: Porządek obrad
  3. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku
  4. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001
  5. projektu uchwały w sprawie podwyższenia do wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  6. projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Mosina do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
  7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
  8. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
  9. ujęcia w przedstawionej autopoprawce w zakresie paragrafu 1 pkt 3 zamiast treści "lecz nie rzadziej niż raz w roku" treści "lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata"
  10. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
  11. projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wraz z autopoprawkami
  12. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I
  13. zmiany w paragrafie 6 ust. 1 pkt 1) terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na „do 15 marca”
  14. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem
  15. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
  16. projektu uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
  17. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Galerii Sztuki w Mosinie
  18. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie
  19. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

LXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Apel w sprawie natychmiastowego ustanowienia likwidatora spółki komunalnej Park Strzelnica, bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, bezpośrednio za punktem: Porządek obrad
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów spoza obwodów szkół, ustalenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, bezpośrednio za punktem: Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
  4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przyjęcie na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina, bezpośrednio przed punktem: Budżet Gminy Mosina na rok 2023 i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2023-2032
  5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 12 do 23 grudnia 2022 r.
  6. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z autopoprawkami
  7. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów spoza obwodów szkół, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z autopoprawkami
  8. projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina wraz z autopoprawką
  9. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 1 i nr 2
  10. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 3-10
  11. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 11-15
  12. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 16-26
  13. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 27 i nr 28
  14. (29) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych – Pomoc społeczna – o kwotę 96.000,00 zł do kwoty 736.000,00 zł (dział 852, rozdział 85228, paragraf 4300)
  15. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 30-33
  16. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 34-38
  17. (39) wprowadzenia po dochodach i wydatkach kwoty 200.000,00 zł na realizację sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach w pozostałej działalności – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (dział 853, rozdział 85395) oraz wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
  18. (40) zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu opłat na rzecz izb rolnych o kwotę 1.564,20 zł do kwoty 8.110,90 zł (dział 010, rozdział 01030, paragraf 2850)
  19. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 41 i nr 42
  20. (43) wprowadzenia zadania wydatków na zakup mebli na wymiar i sprzętu multimedialnego – SP Rogalinek – w kwocie 304.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6060)
  21. (44) wprowadzenia zadanie wydatkowania środków na realizację zadania: wsparcie dzieci z rodzin po PGR w rozwoju cyfrowym – granty PPGR – w kwocie 276.660,00 zł (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4217)
  22. (45) wprowadzenia zadania wydatków na rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina, Włoszakowice z kwotą 1.267.344,51 zł, z czego środki z dofinansowania 1.077.242,81 i środki własne 190.101,70 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057)
  23. (46) przeniesienia kwoty 25.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 z paragrafu 4217 do paragrafu 4210
  24. (47) wpisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2023 w wydatkach bieżących przedsięwzięcia pod nazwą: świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Mosina, wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego (OPS) w kwocie 736.000,00 zł w roku 2023 oraz 736.000,00 zł w roku 2024
  25. (48) korekty numeru działki w Czapurach na 267 na zadaniu: budowa boiska do siatkówki w załączniku nr 7, nr 9 i nr 11
  26. (49) wpisania w Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2023 przedsięwzięcia pod nazwą: wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP Rogalinek – poprawa warunków jakości nauczania z kwotą 304.000,00 zł 
  27. (53) zmniejszenia planu na 2023 rok na zadanie Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) do kwoty 50.000,00 zł
  28. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 50-52 i 54-117
  29. upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł 
  30. zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6620 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna”
  31. wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna” w wartości 400.000,00 zł z podziałem źródeł finansowania: 200.000,00 zł środki własne Gminy Mosina i 200.000,00 zł dotacja z budżetu Powiatu Poznańskiego
  32. zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale 40095 Pozostała działalność o kwotę 1.350.000,00 zł związanych ze sprzedażą węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  33. zwiększenia wysokości środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku o kwotę 46.119,50 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6060) – źródło finansowania: umniejszenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210
  34. wprowadzenia do WPF przedsięwzięcia pn.: „Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych – poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego” w ramach roku 2023 z limitem w kwocie 1.350.000,00 zł
  35. ustalenia wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego z uwzględnieniem podjętych wniosków do projektu uchwały budżetowej na rok 2023, jako źródło pokrycia zmian wskazuje się wydatki bieżące 
  36. dodania do wykazu przedsięwzięć w WPF w zakresie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedsięwzięcia pn.: Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST, z limitem w roku 2023 276.660,00 zł
  37. dodania do wykazu przedsięwzięć w WPF w zakresie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedsięwzięcia pn.: „Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina – rozwój infrastruktury informatycznej”, z limitem w roku 2023 1.267.344,51 zł i łączną wartością nakładów 1.300.000,03 zł
  38. zmiany w zapisie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 polegającej na zastąpieniu § 1, 2 i 3 następująca treścią: § 1.1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 obejmującą: 1) wykaz przepływów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” oraz zmiany numerów § 4,5 i 6 na § 2,3 i 4
  39. dostosowania wszystkich zapisów uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 analogicznie do zmian w zapisach do uchwały budżetowej na rok 2023
  40. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z przyjętymi wnioskami
  41. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z przyjętymi wnioskami
  42. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina
  43. Apelu w sprawie natychmiastowego ustanowienia likwidatora spółki komunalnej Park Strzelnica

Nadzwyczajna LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 19 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami
  2. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/521/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej 2464P w miejscowości Radzewice
  3. zamiany treści między punktem 6 a 7 porządku obrad
  4. wycofania zmian w paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) w rozdziałach 75023 Urzędy gmin, 75416 Straż miejska, 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, przeliczenia narzutów na wynagrodzenia w paragrafie 4110 i w paragrafie 4120. Po wycofaniu zmian uzyskaną kwotą zmniejszyć deficyt
  5. przeniesienia kwoty 210.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy paragrafem 4110 i paragrafem 4120 do paragrafu 4010 w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  6. niezwiększenia pozycji budżetowej w dziale 754, w rozdziale 75416 paragraf 4010 o kwotę 18.805,21 zł w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
  7. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  8. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 z dostosowaniem do podjętych uchwałą budżetową zmian

LXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina, bezpośrednio po punkcie: Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przejęcie od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi, bezpośrednio po punkcie: Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 9 grudnia 2022 r.
  4. zdjęcia z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  5. zmiany w paragrafie 1 punkt 1 uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z wskazanego "mniejszej niż 40 m" na "mniejszej niż 50 m"
  6. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wraz z autopoprawkami
  7. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/520/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
  8. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/473/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi
  9. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/413/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 listopada 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie LXXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.11.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zlecenie kontroli Komisji Rewizyjnej przed punktem "Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2023 rok"
  2. projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.
  3. poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w tytule projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości z „położnych” na „położonych” w Mosinie i omyłki pisarskiej w paragrafie 1 z „położne” na „położone” 
  4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem
  5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (działka nr ewid. 2483/2 w Mosinie)
  6. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (działka nr 1746/69 w Mosinie)
  7. usunięcia ostatniego akapitu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych oraz usunięcia w § 3 zapisu „z mocą obowiązywania od dnia 27 października 2022 r.”
  8. wprowadzenia nowego brzmienia § 3 projektu uchwały: „Traci moc uchwała Nr LXXI/591/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2022/2023”, przy wprowadzeniu do projektu uchwały § 4 w brzmieniu dotychczasowego § 3: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”
  9. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych wraz z przyjętymi wnioskami
  10. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 33 złote miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  11. ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2-krotności stawki ustalonej w ust. 1, tj. 66 złotych za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość
  12. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przyjętymi wnioskami
  13. podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 o 12 % w stosunku do opłat z 2022 r .
  14. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z przyjętym wnioskiem
  15. podniesienia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 o 12 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2022
  16. projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wraz z przyjętym wnioskiem i uzupełnionym uzasadnieniem w wykropkowanych miejscach
  17. podniesienia stawek opłaty targowej o 12 % w stosunku do stawek opłaty z 2022 r. z uwzględnieniem zaokrąglenia
  18. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej wraz z przyjętym wnioskiem
  19. obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023, o kwotę 12,05 zł do kwoty 62,00 zł 
  20. wykreślenia w paragrafie 1 uchwały "w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023" zapisu"o 30,26%" i pozostawienia zwrotu obniża się średnią cenę skupu
  21. projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 wraz z przyjętymi wnioskami
  22. przeniesienia punktu 14 "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r." przed punktem "Interpelacje i zapytania radnych"
  23. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego, uzupełnionej w miejscu wykropkowanym paragrafu 1 o datę 31 stycznia 2023 r.
  24. projektu uchwały w sprawie kontroli okoliczności związanych z wygaszeniem mandatu Burmistrza wskutek przeprowadzonego referendum wraz z autopoprawkami 
  25. projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2023 rok 
  26. wprowadzenie do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 przed punktem "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r.
  27. wprowadzenia do porządu obrad punktu: Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 przed punktem "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r."
  28. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczącej braku dostępu do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin oraz braku ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych 
  29. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie przez Burmistrza Gminy Mosina zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
  30. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 maja 2022 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
  31. skierowania do wyjaśnienia skargi z dnia 21 czerwca 2022 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  32. uwzględnienia w planie pracy Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego na rok 2023 przedmiotu skargi uciążliwości świetlicy wiejskiej w Daszewicach
  33. zmniejszenia kwoty na zadanie "Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach" do kwoty 8000,00 zł (załącznik nr 7, Dział 010, Rozdział 01043, Paragraf 6050) 
  34. zwiększenia kwoty o 15.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł na zadanie wykonanie studni fi 1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250KN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie (Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050) 
  35. zwiększenia kwoty o 8000,00 zł do kwoty 38.000,00 na zadanie "Opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej" (Dział 700, Rozdział 70005, Paragraf 6050)
  36. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  37. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 wraz z autopoprawką

LXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 października 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.10.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku
  2. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
  3. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
  4. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2023
  5. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
  6. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
  7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
  8. projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych
  9. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym
  10. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Pecnej i Mosinie
  11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z autopoprawką
  12. emisji obligacji Gminy Mosina w wysokości 8.000.000,00 zł, tj. zmniejszenia o 5.100.000,00 zł z kwoty zaproponowanej w projekcie uchwały
  13. projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu wraz z przyjętym wnioskiem
  14. wykreślenia z projektu uchwały pozycji dotyczącej remontu archiwum na kwotę 150.000,00 zł i przesunięcia tych środków na zadanie dotyczące wyposażenia Szkoły Podstawowej w Rogalinku. Brakującą kwotę 10.000,00 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogalinku, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Gminy Mosina, proponuje się przesunąć z umniejszenia zadania "Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki"
  15. wykreślenia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina nr 10 z dnia 24 października 2022 r.
  16. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  17. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  18. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy wraz z autopoprawką w uzasadnieniu

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 października 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.10.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała), bezpośrednio za punktem: Udzielenie upoważnienia do dokonywania zgłoszeń oraz zmian kandydatów do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie oraz obwodowych komisji do spraw referendum w związku z zarządzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. (uchwała)
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności w okresie międzysesyjnym
  3. projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zgłoszeń oraz zmian kandydatów do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie oraz obwodowych komisji do spraw referendum w związku z zarządzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. wraz z poprawką w paragrafie 1 polegającą na wpisaniu imienia i nazwiska osoby upoważnionej: Dominika Michalaka
  4. projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie wraz z autopoprawką
  5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie wraz z autopoprawką

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 września 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wycofania z porządku obrad punktu: Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała)
  2. wycofania z porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała)
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku, bezpośrednio za punktem: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap II
  4. zdjęcia z porządku obrad punktu: Emisja obligacji Gminy Mosina oraz określenie zasad zbywania, nabywania i wykupu (uchwała)
  5. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi położonemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalinek
  6. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEGOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury wraz z autopoprawką
  7. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „WESOŁA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
  8. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „MNISZKOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Żabinko
  9. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa i logopedy
  10. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami wraz z autopoprawką
  11. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  12. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  13. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  14. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  15. nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  16. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  17. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  18. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  19. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 5 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  20. nieuwzględnienia uwagi nr 5 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  21. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  22. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 2) z wyłączeniem podpunktu c. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  23. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  24. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  25. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  26. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 9 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  27. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 10 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  28. nieuwzględnienia uwagi nr 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  29. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 12 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  30. nieuwzględnienia uwagi nr 13 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
  31. nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  32. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  33. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  34. nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  35. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  36. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  37. nieuwzględnienia uwagi nr 5 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  38. nieuwzględnienia uwagi nr 5 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  39. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  40. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  41. nieuwzględnienia uwagi nr 7 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  42. nieuwzględnienia uwagi nr 7 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  43. nieuwzględnienia uwagi nr 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  44. nieuwzględnienia uwagi nr 9 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  45. nieuwzględnienia uwagi nr 10 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  46. nieuwzględnienia uwagi nr 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  47. nieuwzględnienia uwagi nr 12 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  48. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 13 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  49. nieuwzględnienia uwagi nr 14 pkt 1), 2) i 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
  50. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 1) i 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  51. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  52. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  53. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  54. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  55. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  56. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 6) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  57. nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  58. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  59. nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  60. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  61. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  62. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  63. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  64. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  65. nieuwzględnienia uwagi nr 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  66. nieuwzględnienia uwagi nr 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
  67. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  68. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  69. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  70. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  71. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  72. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  73. nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  74. nieuwzględnienia uwagi nr 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  75. nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
  76. nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z szóstego wyłożenia do publicznego wglądu
  77. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II
  78. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II wraz z przyjętymi wnioskami i autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina
  79. przeznaczenia kwoty 70.000 zł na dotację na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku
  80. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
  81. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu wraz z autopoprawką
  82. wprowadzenia nowego brzmienia § 17 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022: „§ 17. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania: 1) w wysokości 29.000.000,00 zł dla zobowiązań z tytułu kosztów nośników energii, 2) w wysokości 1.000.000,00 zł dla pozostałych zobowiązań”
  83. zmniejszenia wydatku majątkowego przeznaczonego dla inspektora nadzoru z kwoty 67.000,00 zł na kwotę 15.000,00 zł dotyczącej odwodnienia w Rogalinku
  84. usunięcia z projektu budżetu zmian dotyczących kosztów energii elektrycznej
  85. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  86. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami
  87. projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie
  88. wycofania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie z porządku obrad
  89. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawką w § 1 pkt 2), który otrzymuje brzmienie: w § 10 ust. 3 pkt 3) po wyrazie „autopoprawek” dodaje się „dotyczących dotacji i subwencji, o których informacja wpłynęła po dniu przekazania przez Burmistrza radnym projektu budżetu”
  90. projektu uchwały w sprawie kontroli sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego z autopoprawką

Nadzwyczajna LXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.08.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 bezpośrednio po punkcie: Zatwierdzenie porządku obrad
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030, bezpośrednio po punkcie: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022
  3. pozostawienia środków na wszystkich obecnych pozycjach inwestycyjnych w niezmienionej wysokości z wyjątkiem dotacji na wymianę systemów ogrzewania, zmian na wniosek jednostek pomocniczych, zadań dotyczących oświetlenia, projektu ul. Piaskowej w Krosinku, wykupu gruntów, zmian dotyczących ŚDS oraz zakupu śmieciarek, ul. Lema, odwodnienia w Rogalinku i wyposażenia Szkoły Podstawowej w Rogalinku
  4. wycofania wszystkich nowych zadań inwestycyjnych zaproponowanych przez Burmistrza Gminy Mosina w projekcie uchwały
  5. niezwiększenia planu o 2.850.000,00 zł dotyczących odwodnienia w Rogalinku. Należy rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie zadania i zaktualizowanie kosztorysu i to realizować na bazie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego
  6. usunięcia z projektu uchwały pozycji dotyczącej dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
  7. zwiększenia obligacji w celu zbilansowania budżetu po wprowadzonych zmianach w dniu 16 sierpnia 2022 r.
  8. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  9. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami
  10. projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Pana Przemysława Mielocha Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach za 2020 rok i 2021 rok wraz z autopoprawką

LXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wycofania z porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Strzelnica w Mieczewie”, obejmującego tereny części wsi Mieczewo
  2. wycofania z porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022
  3. wycofania z porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030
  4. wycofania z porządku obrad punktu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III
  5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, bezpośrednio za punktem: Uchylenie uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
  6. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio za punktem: Uchylenie uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
  7. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 czerwca do 5 sierpnia 2022 r.
  8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
  9. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie
  10. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina
  11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami wraz z autopoprawką
  12. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mieczewie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu
  13. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie
  14. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Pecnej wraz z autopoprawką
  15. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina” wraz z autopoprawkami
  16. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina wraz z autopoprawkami
  17. projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2022/2023 wraz z autopoprawkami
  18. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
  19. projektu uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie „Skargi na Zakład Usług Komunalnych w Mosinie” z dnia 25 kwietnia 2022 r.
  20. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina „Skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z dnia 25 maja 2022 r. dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r.
  21. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina „Skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z dnia 25 maja 2022 r. dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie korekty faktur za odbiór nieczystości
  22. projektu uchwały w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mosinie skargi z dnia 15 czerwca 2022 r., uzupełnionej pismem z dnia 15 lipca 2022 r. i pismem z dnia 16 lipca 2022 r.

Nadzwyczajna LXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 7 lipca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie Nadzwyczajnej LXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 07.07.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia w paragrafie 1 kolejnego punktu o brzmieniu:ograniczanie stosowania paneli fotowoltaicznych, na częściach dachów widocznych z ulic i innych przestrzeni publicznych tylko do budynków historycznych

  2. usunięcia z audytu zapisu dotyczącego obszaru przy Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, iż obszar ten negatywnie wpływa na spójność struktury funkcjonalno-przestrzennej krajobrazu

  3. zaakceptowania wszystkich wniosków, które zgłosił Aquanet

  4. zlikwidowania nielegalnej zabudowy między jeziorem Łódzko-Dymaczewskim, a drogą wojewódzką o nr 306

  5. dokonania takich zapisów, aby wykluczyć jakąkolwiek zabudowę AG w obszarze Rogalin-Świątniki-Radzewice-Mieczewo

  6. wykreślenia z uchwały paragrafu 1 punkt 1

  7. wykreślenia z uchwały paragrafu 1 punktu 3
  8. projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Mosina z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina oraz przyjętymi wnioskami


LXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 czerwca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku
  2. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok
  3. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 czerwca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna i Borkowice, bezpośrednio przed punktem: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap I
  2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
  3. projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie wraz z autopoprawkami
  4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu
  5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
  6. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna i Borkowice wraz z autopoprawkami
  7. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 1) i uwagi nr 3 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  8. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  9. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 3) i uwagi nr 3 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  10. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 4) i uwagi nr 3 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  11. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 5) i uwagi nr 3 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  12. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 6) i uwagi nr 3 pkt 6) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  13. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 7) i uwagi nr 3 pkt 7) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  14. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 8) i uwagi nr 3 pkt 8) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  15. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 9) i uwagi nr 3 pkt 9) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  16. nieuwzględnienia uwagi nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  17. nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  18. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  19. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  20. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  21. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  22. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  23. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 6) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  24. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 7) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  25. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 8) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  26. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 9) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  27. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 10) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  28. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
  29. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  30. odesłania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa
  31. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami
  32. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawkami
  33. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo
  34. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina petycji mieszkańców ul. Wichrowej w Mieczewie z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie wraz z autopoprawką
  35. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
  36. rozszerzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Projekt ciągu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno” o następujące zadanie: Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórnej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej, z kwotą przeznaczoną na realizację zadania 50 tys. zł
  37. zwiększenia środków finansowych na zadanie: Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo, o kwotę 4.310,00 zł
  38. zwiększenia do kwoty 11.110 zł dotacji dla OSP Mosina z wolnych środków
  39. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
  40. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami
  41. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

LXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 maja 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie LXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.05.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

  1. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap I
  2. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III
  3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 bezpośrednio za punktem: Przystąpienie Sołectwa Żabinko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
  4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 kwietnia do 20 maja 2022 r.
  5. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina wraz z autopoprawkami
  6. projektu uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
  7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
  8. projektu uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Żabinko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Uroczysta LXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 maja 2022 r.

Nagranie audiovideo


Nadzwyczajna LXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 17 maja 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 marca 2022 r.

Nagranie audiovideo (część 2)
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 lutego 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 lutego 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:


LX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 stycznia 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
11) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, w tym: § 4210 zakup materiałów - kwota 43.000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dostępności Urzędu, w tym: opracowanie standardów dostępności, audyt architektoniczny budynku Urzędu przy ul. Dworcowej (budynek nr 2), wyprofilowanie krawężników przy przejściach dla pieszych w obrębie budynków Urzędu nr 1 i 2, oznaczenie Urzędu: schody, szyby, podłoga, poręcze, podjazd, drzwi, itp., tabliczki, taśmy odblaskowe, naklejki informacyjne, zakup pętli indukcyjnej do BOI, oznaczenie ciągów komunikacyjnych poziomymi listwami ostrzegawczymi dla osób słabowidzących i niewidomych np. na schodach, zakup poręczy – schody wejściowe do budynku nr 2, zakup słupków ostrzegawczych odgradzających chodnik od jezdni obok budynku nr 1


LVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 grudnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna LVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 grudnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 listopada 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna LV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 8 listopada 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 października 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 6 października 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 września 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LI uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 września 2021 r.


L sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 września 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
3) wprowadzenia nowego brzmienia punktu 3 w paragrafie 3 ust. 2 projektu uchwały: w zakresie wydatków majątkowych - informację o wydatkach majątkowych obejmującą część tabelaryczną oraz dodatkowe objaśnienia z następującymi pozycjami: nazwa zadania, wybór projektanta: na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też inna forma (jaka), projektant, koszt projektu, data podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, data wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z zapisem z umowy, podstawowy zakres zadania, na jakim etapie jest realizacja dokumentacji technicznej, kto występuje z wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę (zapis z umowy - gmina, czy z upoważnienia gminy projektant), data złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, data wydania pozwolenia na budowę przez Starostę, koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego, wybór wykonawcy zadania: na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też inna forma (jaka), data ogłoszenia przetargu, ilość złożonych ofert, oferta najtańsza/najdroższa, data rozstrzygnięcia przetargu, data podpisania umowy z wybranym wykonawcą, data wykonania zadania zgodnie z zapisem z umowy, na jakim etapie jest realizacja zadania

XLIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 lipca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 czerwca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 czerwca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 maja 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 marca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XLII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 4 marca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 lutego 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XL sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 lutego 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 stycznia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 21 stycznia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
10) zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, paragraf 6050, przeznaczonych na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, o łączną kwotę w wysokości 119.000,00 zł przeniesioną z wydatków bieżących, przy wprowadzeniu jako nowych zadań: 1) projektu oświetlenia Borkowice, ul. Mosińska od nr 2 do ul. Łubinowej z kwotą 9.000,00 zł, 2) projektu oświetlenia Bolesławiec, ul. Polna z kwotą 9.000,00 zł, 3) projektu oświetlenia ul. Wspólnej (do ul. Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym z kwotą 9.000,00 zł, 4) projektu oświetlenia ul. Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie z kwotą 9.000,00 zł, 5) projektu oświetlenia ul. Zofii Stryjeńskiej w Mosinie (do Kanału Mosińskiego) z kwotą 15.000,00 zł, 6) projektu oświetlenia ul. Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ul. Strzeleckiej do ul. Zofii Stryjeńskiej) z kwotą 10.000,00 zł, 7) projektu oświetlenia ul. Makowej w Pecnej z kwotą 9.000,00 zł, 8) projektu oświetlenia ul. Polnej w Nowinkach z kwotą 9.000,00 zł, 9) projektu oświetlenia ul. Gajowej w Mosinie z kwotą 10.000,00 zł, 10) budowy oświetlenia na ul. Bajkowej w Borkowicach z kwotą 30.000,00 zł

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 grudnia 2020 r. i 20 stycznia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 listopada 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 października i 3 listopada 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 września 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 1 września 2020 r.


XXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:


XXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 9 lipca 2020 r.

 Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 czerwca 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 maja 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 marca 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 lutego 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 lutego 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) ustalenia w zmienianym ust. 1 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 25,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) ustalenia w zmienianym ust. 2 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2,5 krotności stawki ustalonej w ust. 1, za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość

Nadzwyczajna XXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 6 lutego 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
3) ustalenia w ust. 2 paragrafu 1 projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości zwolnienia na poziomie 25% od obowiązującej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzenia do projektu uchwały nowego paragrafu 2 w brzmieniu: "Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wysokości 25% od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
9) ustalenia w zmienianym ust. 1 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 25,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz ustalenia w zmienianym ust. 2 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2 krotności stawki ustalonej w ust. 1, tj. 50,00 zł, za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość

XXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 stycznia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 30 i 31 grudnia 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 grudnia 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 listopada 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 listopada 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 i 28 października 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie: