Kadencja 2018-2023

LXXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 stycznia 2023 r.

Nagranie audiovideo:

 

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Statut Galerii Sztuki w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, przeprowadzonym w dniu 13 listopada 2022 r.
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku, bezpośrednio po punkcie: Porządek obrad
 3. projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2023 roku
 4. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001
 5. projektu uchwały w sprawie podwyższenia do wysokości 200% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 6. projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Mosina do udziału w Zgromadzeniu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”
 7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
 8. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
 9. ujęcia w przedstawionej autopoprawce w zakresie paragrafu 1 pkt 3 zamiast treści "lecz nie rzadziej niż raz w roku" treści "lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata"
 10. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
 11. projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wraz z autopoprawkami
 12. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I
 13. zmiany w paragrafie 6 ust. 1 pkt 1) terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na „do 15 marca”
 14. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem
 15. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
 16. projektu uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
 17. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Galerii Sztuki w Mosinie
 18. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie
 19. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

LXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Apel w sprawie natychmiastowego ustanowienia likwidatora spółki komunalnej Park Strzelnica, bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, bezpośrednio za punktem: Porządek obrad
 3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów spoza obwodów szkół, ustalenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, bezpośrednio za punktem: Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przyjęcie na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina, bezpośrednio przed punktem: Budżet Gminy Mosina na rok 2023 i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2023-2032
 5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, bezpośrednio za punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 12 do 23 grudnia 2022 r.
 6. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z autopoprawkami
 7. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów spoza obwodów szkół, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z autopoprawkami
 8. projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina wraz z autopoprawką
 9. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 1 i nr 2
 10. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 3-10
 11. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 11-15
 12. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 16-26
 13. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 27 i nr 28
 14. (29) zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych w opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych – Pomoc społeczna – o kwotę 96.000,00 zł do kwoty 736.000,00 zł (dział 852, rozdział 85228, paragraf 4300)
 15. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 30-33
 16. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 34-38
 17. (39) wprowadzenia po dochodach i wydatkach kwoty 200.000,00 zł na realizację sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach w pozostałej działalności – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (dział 853, rozdział 85395) oraz wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
 18. (40) zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu opłat na rzecz izb rolnych o kwotę 1.564,20 zł do kwoty 8.110,90 zł (dział 010, rozdział 01030, paragraf 2850)
 19. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 41 i nr 42
 20. (43) wprowadzenia zadania wydatków na zakup mebli na wymiar i sprzętu multimedialnego – SP Rogalinek – w kwocie 304.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6060)
 21. (44) wprowadzenia zadanie wydatkowania środków na realizację zadania: wsparcie dzieci z rodzin po PGR w rozwoju cyfrowym – granty PPGR – w kwocie 276.660,00 zł (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4217)
 22. (45) wprowadzenia zadania wydatków na rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina, Włoszakowice z kwotą 1.267.344,51 zł, z czego środki z dofinansowania 1.077.242,81 i środki własne 190.101,70 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6057)
 23. (46) przeniesienia kwoty 25.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 z paragrafu 4217 do paragrafu 4210
 24. (47) wpisanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2023 w wydatkach bieżących przedsięwzięcia pod nazwą: świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Mosina, wsparcie osób wymagających wsparcia instytucjonalnego (OPS) w kwocie 736.000,00 zł w roku 2023 oraz 736.000,00 zł w roku 2024
 25. (48) korekty numeru działki w Czapurach na 267 na zadaniu: budowa boiska do siatkówki w załączniku nr 7, nr 9 i nr 11
 26. (49) wpisania w Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2023 przedsięwzięcia pod nazwą: wyposażenie w sprzęt multimedialny oraz meble SP Rogalinek – poprawa warunków jakości nauczania z kwotą 304.000,00 zł 
 27. (53) zmniejszenia planu na 2023 rok na zadanie Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej) do kwoty 50.000,00 zł
 28. przyjęcia wniosków Komisji Budżetu i Finansów z dnia 6 grudnia 2022 r. nr 50-52 i 54-117
 29. upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł 
 30. zwiększenia dochodów w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6620 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna”
 31. wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna” w wartości 400.000,00 zł z podziałem źródeł finansowania: 200.000,00 zł środki własne Gminy Mosina i 200.000,00 zł dotacja z budżetu Powiatu Poznańskiego
 32. zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale 40095 Pozostała działalność o kwotę 1.350.000,00 zł związanych ze sprzedażą węgla przez Gminę Mosina realizowanej na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
 33. zwiększenia wysokości środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Rogalinku o kwotę 46.119,50 zł (dział 801, rozdział 80101, § 6060) – źródło finansowania: umniejszenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210
 34. wprowadzenia do WPF przedsięwzięcia pn.: „Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych – poprawa dostępności do zakupu paliwa stałego” w ramach roku 2023 z limitem w kwocie 1.350.000,00 zł
 35. ustalenia wysokości rezerwy ogólnej i rezerwy przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego z uwzględnieniem podjętych wniosków do projektu uchwały budżetowej na rok 2023, jako źródło pokrycia zmian wskazuje się wydatki bieżące 
 36. dodania do wykazu przedsięwzięć w WPF w zakresie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedsięwzięcia pn.: Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST, z limitem w roku 2023 276.660,00 zł
 37. dodania do wykazu przedsięwzięć w WPF w zakresie wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedsięwzięcia pn.: „Elektroniczne systemy obsługi obywateli oraz systemy wspomagające funkcjonowanie Gminy Mosina – rozwój infrastruktury informatycznej”, z limitem w roku 2023 1.267.344,51 zł i łączną wartością nakładów 1.300.000,03 zł
 38. zmiany w zapisie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 polegającej na zastąpieniu § 1, 2 i 3 następująca treścią: § 1.1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 obejmującą: 1) wykaz przepływów finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej” oraz zmiany numerów § 4,5 i 6 na § 2,3 i 4
 39. dostosowania wszystkich zapisów uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023 – 2032 analogicznie do zmian w zapisach do uchwały budżetowej na rok 2023
 40. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 wraz z przyjętymi wnioskami
 41. projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z przyjętymi wnioskami
 42. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina
 43. Apelu w sprawie natychmiastowego ustanowienia likwidatora spółki komunalnej Park Strzelnica

Nadzwyczajna LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 19 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania wraz z autopoprawkami
 2. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/521/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej 2464P w miejscowości Radzewice
 3. zamiany treści między punktem 6 a 7 porządku obrad
 4. wycofania zmian w paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) w rozdziałach 75023 Urzędy gmin, 75416 Straż miejska, 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, przeliczenia narzutów na wynagrodzenia w paragrafie 4110 i w paragrafie 4120. Po wycofaniu zmian uzyskaną kwotą zmniejszyć deficyt
 5. przeniesienia kwoty 210.000,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy paragrafem 4110 i paragrafem 4120 do paragrafu 4010 w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 6. niezwiększenia pozycji budżetowej w dziale 754, w rozdziale 75416 paragraf 4010 o kwotę 18.805,21 zł w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 7. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 8. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 z dostosowaniem do podjętych uchwałą budżetową zmian

LXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 grudnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14.12.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina, bezpośrednio po punkcie: Ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przejęcie od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi, bezpośrednio po punkcie: Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
 3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przejęcie od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 9 grudnia 2022 r.
 4. zdjęcia z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 5. zmiany w paragrafie 1 punkt 1 uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z wskazanego "mniejszej niż 40 m" na "mniejszej niż 50 m"
 6. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wraz z autopoprawkami
 7. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/520/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
 8. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/473/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi
 9. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/413/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 listopada 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie LXXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.11.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zlecenie kontroli Komisji Rewizyjnej przed punktem "Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2023 rok"
 2. projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.
 3. poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej w tytule projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości z „położnych” na „położonych” w Mosinie i omyłki pisarskiej w paragrafie 1 z „położne” na „położone” 
 4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie wraz z przyjętym wnioskiem
 5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (działka nr ewid. 2483/2 w Mosinie)
 6. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą (działka nr 1746/69 w Mosinie)
 7. usunięcia ostatniego akapitu uzasadnienia projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych oraz usunięcia w § 3 zapisu „z mocą obowiązywania od dnia 27 października 2022 r.”
 8. wprowadzenia nowego brzmienia § 3 projektu uchwały: „Traci moc uchwała Nr LXXI/591/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2022/2023”, przy wprowadzeniu do projektu uchwały § 4 w brzmieniu dotychczasowego § 3: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”
 9. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych wraz z przyjętymi wnioskami
 10. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 33 złote miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 11. ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2-krotności stawki ustalonej w ust. 1, tj. 66 złotych za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość
 12. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z przyjętymi wnioskami
 13. podniesienia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 o 12 % w stosunku do opłat z 2022 r .
 14. projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z przyjętym wnioskiem
 15. podniesienia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 o 12 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2022
 16. projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wraz z przyjętym wnioskiem i uzupełnionym uzasadnieniem w wykropkowanych miejscach
 17. podniesienia stawek opłaty targowej o 12 % w stosunku do stawek opłaty z 2022 r. z uwzględnieniem zaokrąglenia
 18. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej wraz z przyjętym wnioskiem
 19. obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2023, o kwotę 12,05 zł do kwoty 62,00 zł 
 20. wykreślenia w paragrafie 1 uchwały "w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023" zapisu"o 30,26%" i pozostawienia zwrotu obniża się średnią cenę skupu
 21. projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023 wraz z przyjętymi wnioskami
 22. przeniesienia punktu 14 "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r." przed punktem "Interpelacje i zapytania radnych"
 23. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego, uzupełnionej w miejscu wykropkowanym paragrafu 1 o datę 31 stycznia 2023 r.
 24. projektu uchwały w sprawie kontroli okoliczności związanych z wygaszeniem mandatu Burmistrza wskutek przeprowadzonego referendum wraz z autopoprawkami 
 25. projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2023 rok 
 26. wprowadzenie do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 przed punktem "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r.
 27. wprowadzenia do porządu obrad punktu: Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 przed punktem "Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 października do 14 listopada 2022 r."
 28. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczącej braku dostępu do załącznika do uchwały Nr XLIX/421/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin oraz braku ujawnienia danych dotyczących aktu w usłudze przeglądania w Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych 
 29. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 grudnia 2021 r. na niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie przez Burmistrza Gminy Mosina zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
 30. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 maja 2022 r. na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina
 31. skierowania do wyjaśnienia skargi z dnia 21 czerwca 2022 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 32. uwzględnienia w planie pracy Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego na rok 2023 przedmiotu skargi uciążliwości świetlicy wiejskiej w Daszewicach
 33. zmniejszenia kwoty na zadanie "Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy wiejskiej w Sowinkach" do kwoty 8000,00 zł (załącznik nr 7, Dział 010, Rozdział 01043, Paragraf 6050) 
 34. zwiększenia kwoty o 15.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł na zadanie wykonanie studni fi 1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250KN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie (Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050) 
 35. zwiększenia kwoty o 8000,00 zł do kwoty 38.000,00 na zadanie "Opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej" (Dział 700, Rozdział 70005, Paragraf 6050)
 36. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 37. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2032 wraz z autopoprawką

LXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 października 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.10.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku
 2. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
 3. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
 4. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2023
 5. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023
 6. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
 7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowym najemcą
 8. projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych
 9. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym
 10. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Pecnej i Mosinie
 11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z autopoprawką
 12. emisji obligacji Gminy Mosina w wysokości 8.000.000,00 zł, tj. zmniejszenia o 5.100.000,00 zł z kwoty zaproponowanej w projekcie uchwały
 13. projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu wraz z przyjętym wnioskiem
 14. wykreślenia z projektu uchwały pozycji dotyczącej remontu archiwum na kwotę 150.000,00 zł i przesunięcia tych środków na zadanie dotyczące wyposażenia Szkoły Podstawowej w Rogalinku. Brakującą kwotę 10.000,00 zł na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogalinku, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Gminy Mosina, proponuje się przesunąć z umniejszenia zadania "Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Czerwonki"
 15. wykreślenia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina nr 10 z dnia 24 października 2022 r.
 16. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 17. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 18. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy wraz z autopoprawką w uzasadnieniu

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 października 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10.10.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała), bezpośrednio za punktem: Udzielenie upoważnienia do dokonywania zgłoszeń oraz zmian kandydatów do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie oraz obwodowych komisji do spraw referendum w związku z zarządzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. (uchwała)
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności w okresie międzysesyjnym
 3. projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania zgłoszeń oraz zmian kandydatów do Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Mosinie oraz obwodowych komisji do spraw referendum w związku z zarządzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 listopada 2022 r. wraz z poprawką w paragrafie 1 polegającą na wpisaniu imienia i nazwiska osoby upoważnionej: Dominika Michalaka
 4. projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie wraz z autopoprawką
 5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie wraz z autopoprawką

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 września 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wycofania z porządku obrad punktu: Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała)
 2. wycofania z porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała)
 3. wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku, bezpośrednio za punktem: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap II
 4. zdjęcia z porządku obrad punktu: Emisja obligacji Gminy Mosina oraz określenie zasad zbywania, nabywania i wykupu (uchwała)
 5. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi położonemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalinek
 6. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BRZEGOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury wraz z autopoprawką
 7. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „WESOŁA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice
 8. projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „MNISZKOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Żabinko
 9. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa i logopedy
 10. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami wraz z autopoprawką
 11. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 12. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 13. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 14. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 15. nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 16. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 17. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 18. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 19. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 5 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 20. nieuwzględnienia uwagi nr 5 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 21. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 22. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 2) z wyłączeniem podpunktu c. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 23. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 24. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 25. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 26. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 9 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 27. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 10 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 28. nieuwzględnienia uwagi nr 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 29. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 12 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 30. nieuwzględnienia uwagi nr 13 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu
 31. nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 32. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 33. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 34. nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 35. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 36. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 37. nieuwzględnienia uwagi nr 5 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 38. nieuwzględnienia uwagi nr 5 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 39. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 40. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 41. nieuwzględnienia uwagi nr 7 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 42. nieuwzględnienia uwagi nr 7 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 43. nieuwzględnienia uwagi nr 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 44. nieuwzględnienia uwagi nr 9 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 45. nieuwzględnienia uwagi nr 10 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 46. nieuwzględnienia uwagi nr 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 47. nieuwzględnienia uwagi nr 12 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 48. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 13 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 49. nieuwzględnienia uwagi nr 14 pkt 1), 2) i 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu
 50. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 1) i 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 51. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 52. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 53. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 54. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 55. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 56. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 6) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 57. nieuwzględnienia uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 58. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 59. nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 60. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 61. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 62. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 63. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 64. nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 65. nieuwzględnienia uwagi nr 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 66. nieuwzględnienia uwagi nr 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu
 67. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 68. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 69. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 70. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 71. nieuwzględnienia uwagi nr 2 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 72. częściowego nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 73. nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 74. nieuwzględnienia uwagi nr 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 75. nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z piątego wyłożenia do publicznego wglądu
 76. nieuwzględnienia uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II z szóstego wyłożenia do publicznego wglądu
 77. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II
 78. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap II wraz z przyjętymi wnioskami i autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina
 79. przeznaczenia kwoty 70.000 zł na dotację na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku
 80. projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Arch. i MB Wspomożenia Wiernych w Rogalinku wraz z autopoprawkami i przyjętym wnioskiem
 81. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu wraz z autopoprawką
 82. wprowadzenia nowego brzmienia § 17 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022: „§ 17. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania: 1) w wysokości 29.000.000,00 zł dla zobowiązań z tytułu kosztów nośników energii, 2) w wysokości 1.000.000,00 zł dla pozostałych zobowiązań”
 83. zmniejszenia wydatku majątkowego przeznaczonego dla inspektora nadzoru z kwoty 67.000,00 zł na kwotę 15.000,00 zł dotyczącej odwodnienia w Rogalinku
 84. usunięcia z projektu budżetu zmian dotyczących kosztów energii elektrycznej
 85. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 86. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami
 87. projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie
 88. wycofania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Park Strzelnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie z porządku obrad
 89. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawką w § 1 pkt 2), który otrzymuje brzmienie: w § 10 ust. 3 pkt 3) po wyrazie „autopoprawek” dodaje się „dotyczących dotacji i subwencji, o których informacja wpłynęła po dniu przekazania przez Burmistrza radnym projektu budżetu”
 90. projektu uchwały w sprawie kontroli sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego z autopoprawką

Nadzwyczajna LXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 sierpnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16.08.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 bezpośrednio po punkcie: Zatwierdzenie porządku obrad
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030, bezpośrednio po punkcie: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022
 3. pozostawienia środków na wszystkich obecnych pozycjach inwestycyjnych w niezmienionej wysokości z wyjątkiem dotacji na wymianę systemów ogrzewania, zmian na wniosek jednostek pomocniczych, zadań dotyczących oświetlenia, projektu ul. Piaskowej w Krosinku, wykupu gruntów, zmian dotyczących ŚDS oraz zakupu śmieciarek, ul. Lema, odwodnienia w Rogalinku i wyposażenia Szkoły Podstawowej w Rogalinku
 4. wycofania wszystkich nowych zadań inwestycyjnych zaproponowanych przez Burmistrza Gminy Mosina w projekcie uchwały
 5. niezwiększenia planu o 2.850.000,00 zł dotyczących odwodnienia w Rogalinku. Należy rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie zadania i zaktualizowanie kosztorysu i to realizować na bazie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego
 6. usunięcia z projektu uchwały pozycji dotyczącej dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
 7. zwiększenia obligacji w celu zbilansowania budżetu po wprowadzonych zmianach w dniu 16 sierpnia 2022 r.
 8. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 9. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawką i przyjętymi wnioskami
 10. projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Pana Przemysława Mielocha Burmistrza Gminy Mosina przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach za 2020 rok i 2021 rok wraz z autopoprawką

LXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 11 sierpnia 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXXI sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 11.08.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wycofania z porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Strzelnica w Mieczewie”, obejmującego tereny części wsi Mieczewo
 2. wycofania z porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022
 3. wycofania z porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030
 4. wycofania z porządku obrad punktu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III
 5. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, bezpośrednio za punktem: Uchylenie uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
 6. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio za punktem: Uchylenie uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
 7. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie, bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 czerwca do 5 sierpnia 2022 r.
 8. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie
 9. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie
 10. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina
 11. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami wraz z autopoprawką
 12. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mieczewie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu
 13. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie
 14. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Pecnej wraz z autopoprawką
 15. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina” wraz z autopoprawkami
 16. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina wraz z autopoprawkami
 17. projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2022/2023 wraz z autopoprawkami
 18. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu
 19. projektu uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie „Skargi na Zakład Usług Komunalnych w Mosinie” z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 20. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina „Skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z dnia 25 maja 2022 r. dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r.
 21. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina „Skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z dnia 25 maja 2022 r. dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie korekty faktur za odbiór nieczystości
 22. projektu uchwały w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mosinie skargi z dnia 15 czerwca 2022 r., uzupełnionej pismem z dnia 15 lipca 2022 r. i pismem z dnia 16 lipca 2022 r.

Nadzwyczajna LXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 7 lipca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie Nadzwyczajnej LXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 07.07.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia w paragrafie 1 kolejnego punktu o brzmieniu:ograniczanie stosowania paneli fotowoltaicznych, na częściach dachów widocznych z ulic i innych przestrzeni publicznych tylko do budynków historycznych

 2. usunięcia z audytu zapisu dotyczącego obszaru przy Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, iż obszar ten negatywnie wpływa na spójność struktury funkcjonalno-przestrzennej krajobrazu

 3. zaakceptowania wszystkich wniosków, które zgłosił Aquanet

 4. zlikwidowania nielegalnej zabudowy między jeziorem Łódzko-Dymaczewskim, a drogą wojewódzką o nr 306

 5. dokonania takich zapisów, aby wykluczyć jakąkolwiek zabudowę AG w obszarze Rogalin-Świątniki-Radzewice-Mieczewo

 6. wykreślenia z uchwały paragrafu 1 punkt 1

 7. wykreślenia z uchwały paragrafu 1 punktu 3
 8. projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Mosina z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina oraz przyjętymi wnioskami


LXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 czerwca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXIX sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.06.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy Mosina w 2021 roku
 2. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok
 3. projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2021 rok

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 czerwca 2022 r.

Nagranie audiovideo:

Nagranie LXVIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23.06.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna i Borkowice, bezpośrednio przed punktem: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap I
 2. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, bezpośrednio przed punktem: Interpelacje i zapytania radnych
 3. projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie wraz z autopoprawkami
 4. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu
 5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 6. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna i Borkowice wraz z autopoprawkami
 7. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 1) i uwagi nr 3 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 8. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 9. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 3) i uwagi nr 3 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 10. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 4) i uwagi nr 3 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 11. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 5) i uwagi nr 3 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 12. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 6) i uwagi nr 3 pkt 6) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 13. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 7) i uwagi nr 3 pkt 7) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 14. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 8) i uwagi nr 3 pkt 8) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 15. nieuwzględnienia uwagi nr 1 pkt 9) i uwagi nr 3 pkt 9) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 16. nieuwzględnienia uwagi nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 17. nieuwzględnienia uwagi nr 3 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 18. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 1) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 19. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 2) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 20. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 3) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 21. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 4) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 22. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 5) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 23. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 6) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 24. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 7) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 25. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 8) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 26. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 9) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 27. nieuwzględnienia uwagi nr 4 pkt 10) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 28. ustalenia stawki, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30% dla projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I
 29. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 30. odesłania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa
 31. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina wraz z autopoprawkami
 32. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawkami
 33. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo
 34. projektu uchwały w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Mosina petycji mieszkańców ul. Wichrowej w Mieczewie z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych utwardzenia ul. Wichrowej w Mieczewie wraz z autopoprawką
 35. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
 36. rozszerzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Projekt ciągu komunikacyjnego na osiedlu Nowe Krosno” o następujące zadanie: Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno, etap II - rejon ulicy Krosińskiej i Śremskiej w Mosinie i Krośnie, wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, które obejmuje opracowanie projektowe dla ulic: Śremskiej, Wybickiego, Słonecznej, Sosnowej, Klonowej, Podgórnej, Czwartaków, Szpakowej oraz Kwiatowej, z kwotą przeznaczoną na realizację zadania 50 tys. zł
 37. zwiększenia środków finansowych na zadanie: Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo, o kwotę 4.310,00 zł
 38. zwiększenia do kwoty 11.110 zł dotacji dla OSP Mosina z wolnych środków
 39. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami
 40. projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 wraz z autopoprawkami
 41. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

LXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 maja 2022 r.

Nagranie audiovideo:

 Nagranie LXVII sesji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.05.2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

 1. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap I
 2. wycofania z porządku obrad punktu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III
 3. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 bezpośrednio za punktem: Przystąpienie Sołectwa Żabinko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”
 4. wprowadzenia do porządku obrad punktu: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 bezpośrednio przed punktem: Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 kwietnia do 20 maja 2022 r.
 5. projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina wraz z autopoprawkami
 6. projektu uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie oraz sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów
 7. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
 8. projektu uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Żabinko do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Uroczysta LXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 maja 2022 r.

Nagranie audiovideo


Nadzwyczajna LXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 17 maja 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 marca 2022 r.

Nagranie audiovideo (część 2)
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 lutego 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 lutego 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:


LX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 stycznia 2022 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 grudnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
11) przyjęcia autopoprawki Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. dotyczącej projektu uchwały budżetowej na rok 2022, w zakresie zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, w tym: § 4210 zakup materiałów - kwota 43.000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dostępności Urzędu, w tym: opracowanie standardów dostępności, audyt architektoniczny budynku Urzędu przy ul. Dworcowej (budynek nr 2), wyprofilowanie krawężników przy przejściach dla pieszych w obrębie budynków Urzędu nr 1 i 2, oznaczenie Urzędu: schody, szyby, podłoga, poręcze, podjazd, drzwi, itp., tabliczki, taśmy odblaskowe, naklejki informacyjne, zakup pętli indukcyjnej do BOI, oznaczenie ciągów komunikacyjnych poziomymi listwami ostrzegawczymi dla osób słabowidzących i niewidomych np. na schodach, zakup poręczy – schody wejściowe do budynku nr 2, zakup słupków ostrzegawczych odgradzających chodnik od jezdni obok budynku nr 1


LVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 grudnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna LVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 grudnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 listopada 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna LV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 8 listopada 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 października 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 6 października 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 września 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

LI uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 września 2021 r.


L sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 września 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
3) wprowadzenia nowego brzmienia punktu 3 w paragrafie 3 ust. 2 projektu uchwały: w zakresie wydatków majątkowych - informację o wydatkach majątkowych obejmującą część tabelaryczną oraz dodatkowe objaśnienia z następującymi pozycjami: nazwa zadania, wybór projektanta: na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też inna forma (jaka), projektant, koszt projektu, data podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, data wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z zapisem z umowy, podstawowy zakres zadania, na jakim etapie jest realizacja dokumentacji technicznej, kto występuje z wnioskiem o decyzję pozwolenia na budowę (zapis z umowy - gmina, czy z upoważnienia gminy projektant), data złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, data wydania pozwolenia na budowę przez Starostę, koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego, wybór wykonawcy zadania: na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też inna forma (jaka), data ogłoszenia przetargu, ilość złożonych ofert, oferta najtańsza/najdroższa, data rozstrzygnięcia przetargu, data podpisania umowy z wybranym wykonawcą, data wykonania zadania zgodnie z zapisem z umowy, na jakim etapie jest realizacja zadania

XLIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 lipca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 czerwca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 czerwca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 maja 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 marca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XLII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 4 marca 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XLI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 lutego 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XL sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 16 lutego 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 stycznia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 21 stycznia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
10) zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015, paragraf 6050, przeznaczonych na budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, o łączną kwotę w wysokości 119.000,00 zł przeniesioną z wydatków bieżących, przy wprowadzeniu jako nowych zadań: 1) projektu oświetlenia Borkowice, ul. Mosińska od nr 2 do ul. Łubinowej z kwotą 9.000,00 zł, 2) projektu oświetlenia Bolesławiec, ul. Polna z kwotą 9.000,00 zł, 3) projektu oświetlenia ul. Wspólnej (do ul. Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym z kwotą 9.000,00 zł, 4) projektu oświetlenia ul. Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie z kwotą 9.000,00 zł, 5) projektu oświetlenia ul. Zofii Stryjeńskiej w Mosinie (do Kanału Mosińskiego) z kwotą 15.000,00 zł, 6) projektu oświetlenia ul. Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ul. Strzeleckiej do ul. Zofii Stryjeńskiej) z kwotą 10.000,00 zł, 7) projektu oświetlenia ul. Makowej w Pecnej z kwotą 9.000,00 zł, 8) projektu oświetlenia ul. Polnej w Nowinkach z kwotą 9.000,00 zł, 9) projektu oświetlenia ul. Gajowej w Mosinie z kwotą 10.000,00 zł, 10) budowy oświetlenia na ul. Bajkowej w Borkowicach z kwotą 30.000,00 zł

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 grudnia 2020 r. i 20 stycznia 2021 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 listopada 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 29 października i 3 listopada 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 września 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 1 września 2020 r.


XXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 sierpnia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:


XXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XXX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 9 lipca 2020 r.

 Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 czerwca 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 maja 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 marca 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 lutego 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

Nadzwyczajna XXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 10 lutego 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) ustalenia w zmienianym ust. 1 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 25,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) ustalenia w zmienianym ust. 2 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2,5 krotności stawki ustalonej w ust. 1, za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość

Nadzwyczajna XXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 6 lutego 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
3) ustalenia w ust. 2 paragrafu 1 projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości zwolnienia na poziomie 25% od obowiązującej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi i wprowadzenia do projektu uchwały nowego paragrafu 2 w brzmieniu: "Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wysokości 25% od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
9) ustalenia w zmienianym ust. 1 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 25,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz ustalenia w zmienianym ust. 2 w paragrafie 2 Uchwały Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r., określonym w paragrafie 1 projektu uchwały, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2 krotności stawki ustalonej w ust. 1, tj. 50,00 zł, za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość

XXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 23 stycznia 2020 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniach 30 i 31 grudnia 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 12 grudnia 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 listopada 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14 listopada 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 i 28 października 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
Podczas tej sesji odbyło się też głosowanie tajne w sprawie wyboru ławników.

XVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 8 października 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
12) wyznaczenia trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Mosinie: Michała Kleibra, Wiesławy Mani i Waldemara Waligórskiego do Zespołu Programowego do spraw Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2020

XV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 26 września 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 3 września 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych w sprawie:

XIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Wyniki głosowań imiennych:


XII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 27 czerwca 2019 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych:
XI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 13 czerwca 2019 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych:

X sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 30 maja 2019 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych:

IX sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 17 maja 2019 r.

Nagranie audiovideo
Z dokumentami sesyjnymi można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl
Podczas tej sesji nie odbyło się żadne głosowanie.

VIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Nagranie audiovideo
Z wynikami głosowań można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl

VII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 marca 2019 r.

Nagranie video część 1
Z wynikami głosowań można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl

VI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 20 marca 2019 r.


Z wynikami głosowań można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl.

V sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 lutego 2019 r.


Z wynikami głosowań można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl .

IV sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 stycznia 2019 r.


Z wynikami głosowań można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl.

III sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 13 grudnia 2018 r.

Nagranie audiovideo

Z wynikami głosowań można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl

II sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 listopada 2018 r.

Nagranie audiovideo część 1
Z wynikami głosowań można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl

I sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 21 listopada 2018 r.

Nagranie audiovideo 
Z dokumentami sesyjnymi można zapoznać się na stronie mosina.esesja.pl
Podczas tej sesji odbyły się 2 głosowania tajne.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z sesjami Rady Miejskiej.docx