Zarządzenia 2021

ZARZĄDZENIE NR 232/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 232/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina Nr 231/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę.

ZARZĄDZENIE NR 230/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 230/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.         Uchwale Nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.ZARZĄDZENIE NR 229/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 229/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021 
                     
                     
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:   

§ 1. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Zarządzenie Nr 228/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursa

Zarządzenie nr 228/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022r. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) oraz § 17 Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku.  

§1.   1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:   1) pomocy społecznej, 2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 3) porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, 4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, 5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, 6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.   3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji konkursowych stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia.    

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina   

Załączniki:Zarządzenie nr 227/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 22, 23 i 30 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 227
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 22, 23 i 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz  art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.  1372 i 1834) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3941), zarządzam, co następuje:
§ 1. Określam, iż Targowisko Miejskie w Mosinie będzie czynne:
1) w dniu 22 grudnia 2021 r. w godzinach od 6.00 do 14.00,
2) w dniu 23 grudnia 2021 r. w godzinach od 6.00 do 14.00,
3) w dniu 30 grudnia 2021 r. w godzinach od 6.00 do 14.00.
§ 2. W mocy pozostają zasady korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie wynikające
z Zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
§ 3. Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, jako administratorowi Targowiska Miejskiego w Mosinie,  powierzam realizację niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 226/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu P

ZARZĄDZENIE NR 226/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19    

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do  zarządzenia.  

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                            

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 226/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19      

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej
z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.


Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie Nr 225/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021  r. poz. 1372 i 1834), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535), zarządza się, co następuje:  

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w  2022 r. z zakresu: 1) pomocy społecznej, 2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 3) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, 4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży i dorosłych, 5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.  

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2022 r.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina  

Załączniki:

Zarządzenie Nr 224/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie Nr 224/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2021  r. poz. 1372 i 1834), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 i  Dz. U z 2021 r., poz. 1038, 1243 i 1535) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w  2022 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.  

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3. Oferty należy składać za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.  

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, której kryteria zostały zawarte w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 6. Oferenci zobligowani są dołączyć do złożonej oferty oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego- stanowiące Załącznik nr 3 do Zarządzenia.  

§ 7. Środki na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie łącznej nie większej niż 394.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł) zostały zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2022 r.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina  

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 223/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 223/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021    
                                        
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                            


U z a s a d n i e n i e
                  
Wydatki:
1)      Dział 600 Transport i łączność dokonuje się przeniesień w ramach działu kwoty 2.721,00 - składki dla „Wielkopolskiego Transportu Regionalnego w Poznaniu". 
2)      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień w ramach działu kwoty 31.735,00 zapewniając prawidłową realizację budżetu, w tym:
·         13.604,68 zł - zwiększenie wydatków przeznaczone na realizację usług geodezyjnych,
·         18.130,32 zł - zwiększenie wydatków na podatek VAT od sprzedaży gruntów.
3)      Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień w ramach działu w celu dostosowania poziomu planu finansowego do zakresu realizowanych zadań:
·      10.000,00 zł - zwiększenie wydatków na usługi dostosowania nagrań z sesji Rady Miejskiej w Mosinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
·         80.000,00 zł - zwiększenie wydatków w celu uzupełnienia środków w ramach wydatków poniesionych na zakup usług prawnych i informatycznych, w tym audyt systemu informatycznego,
·         8.000,00 zł - zwiększenie wydatków na zakup związane z obchodami 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego,
·         98.000,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu wpłat podatku od nieruchomości przez Gminę Mosina.
4)      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się w dziale:
a) rozdziale 75416 Straż Gminna przeniesień kwoty 4.075,00 zł, w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentów z tytułu prania odzieży BHP oraz paliwa do samochodów,
b) rozdziale 75495 Pozostała działalność przeniesień kwoty 13.112,00 zł na zakup usługi przeniesienia systemu monitoringu z budynku przy ulicy Krotowskiego do budynku Urzędu przy ulicy Dworcowej 3.
5)      Dział 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się przeniesień w ramach działu kwoty 4.178,90 zł zapewniając prawidłową realizację budżetu.
6)      Dział 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesień w ramach działu kwoty 11.000,00 zł zapewniając prawidłową realizację budżetu.
7)      Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w ramach działu zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego.
8)      Dział 855 Rodzina dokonuje się przeniesień kwoty 7.000,00 zł zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.
9)      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień kwoty 460.080,00 zł na opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynikającej z zwiększonej ilości odpadów w stosunku do prognozy.  

Łączne zmiany wydatków wynoszą 0,00 zł.    


ZARZĄDZENIE NR 222/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu P

ZARZĄDZENIE NR 222/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 grudnia 2021 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do
obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

    Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do  zarządzenia.  

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 222/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19      

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej
z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych. 


ZARZĄDZENIE NR 221/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 221/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 220/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu P

ZARZĄDZENIE NR 220/2021

Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 10 grudnia 2021 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

  Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do  zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                          


  UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 220/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 grudnia 2021 r.

  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  

    Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.  

Załączniki:


Zarządzenie Nr 219/2021 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 219/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/311/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2020 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 262/1 obr. Daszewice, o powierzchni 0,0499 ha, oznaczenie użytku PsV - pastwiska oraz 262/7 obr. Daszewice, o pow. 0,0194 ha, oznaczenie użytku PsV - pastwiska, przeznaczone zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice uchwalonym uchwałą nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815) pod tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 73 KDD.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 218/2021 z dnia 9 grudnia 2021 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 218/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXXVII/311/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2020 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 265/5 obr. Daszewice, o powierzchni 0,0391 ha, oznaczenie użytku RV - grunty orne oraz 348 obr. Daszewice, o pow. 0,0200 ha, oznaczenie użytku dr - droga, przeznaczone zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice uchwalonym uchwałą nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815) pod tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 73 KDD.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 217/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 217/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr LVI/471/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz „AQUANET" Spółka Akcyjna z siedzibą (61-492) Poznań, ul. Dolna Wilda 126, (REGON 630999119, NIP 7770003274) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234819 odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony (uwzględniającym odszkodowanie za obniżenie wartości i wynagrodzenie za dalsze użytkowanie) służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.:
1) nr ewid. 1646/19 obr. Mosina, o pow. 1,6031 ha, rodzaj użytku - B, LsIV, Lz, sposób wykorzystana - tereny mieszkaniowe, zapisana w księdze wieczystej PO1M/00030381/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, która nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla działki wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/kamienicznej, usługi w parterach budynków mieszkalnych, oznaczone symbolem M3 oraz w części pod tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZU1 i łączników ekologicznych.
2) nr ewid.: 1645/7; 1645/8; 1645/9; 1645/12 obr. Mosina, o łącznej pow. 0,2207 ha, rodzaj użytku - Bi, Bp, sposób wykorzystania - tereny zabudowane budynkiem użyteczności publicznej wraz z komunikacją, zapisane w księdze wieczystej PO1M/00024684/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, które nie są objęte żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla działek wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/kamienicznej, usługi w parterach budynków mieszkalnych, oznaczone symbolem M3.
3) nr ewid. 1600/56 obr. Mosina, o pow. 0,0861 ha, rodzaj użytku - RIVa, sposób wykorzystana - teren niezabudowany, zapisana w księdze wieczystej PO1M/00032171/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, dla której w części obowiązuje miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzony uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. zgodnie z którym działka przeznaczona jest pod tereny zieleni ogrodowej, oznaczone symbolem ZO. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla części działki wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem M2.
4) nr ewid. 1600/21 obr. Mosina, o pow. 0,0262 ha, rodzaj użytku - dr, sposób wykorzystana - teren niezabudowany, zapisana w księdze wieczystej PO1M/00030385/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, która nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla działki wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem M2.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w § 1 w zakresie pasów strefy ochronnej gruntu dla poszczególnych elementów infrastruktury umieszczonej na działkach nr ewid. 1646/19, 1645/7, 1645/8, 1645/9, 1645/12, 1600/56, 1600/21 obr. Mosina zgodnie z załącznikami nr 1 do 7 do zarządzenia, które wynoszą:
1) dla działki 1646/19 łącznie 601,20 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 1):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 53,6 m, strefa ochronna po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 531,2 m² (w tym część wspólna ze strefą kanału odwadniającego o średnicy 600 mm 224,7 m²);
b) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 58,9 m, strefa ochronna po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 294,7 m² (powierzchnia poza strefą ochronną magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm 70 m²).
2) dla działki 1645/7 - 23,2 m2, na którą składa się pas strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 2) magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm i długości 3,7 m, strefa ochronna po 5 m od osi.
3) dla działki 1645/8 łącznie 191,8 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 3):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 16,4 m, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 177,9 m²;
b) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 11,4 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej wynosi 57 m², (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 43,1 m²);
4) dla działki 1645/9 łącznie 26,25 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 4):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 11,14 m² (całkowicie w strefie z kanałem odwadniającym o średnicy 600 mm);
b) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 5,3 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 26,25 m²;
5) dla działki 1645/12 łącznie 79,7 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 5):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 9,1 m, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 79,7 m²;
b) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 4 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 20,9 m² (całkowicie w strefie magistrali wodociągowej);
6) dla działki 1600/56 łącznie 533,26 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 6):
a) - magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 46 m, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 384,35 m²;
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 48 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą magistrali 125,52 m² (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 162,48 m²);
c) wodociąg o średnicy 125 mm i długości 12,8 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 1,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą magistrali 21,1 m² (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 17,3 m²);
d) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 46 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą wodociągów 2,29 m² (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 225,8 m²);
7) dla działki 1600/21 łącznie 49,02 m², na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 7):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 3,5 m, dla której strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 34,74 m²;
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 3,5 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą magistrali 21,1 m² (powierzchnia wspólna ze strefą magistrali wodociągowej 8,58 m²);
c) wodociąg o średnicy 125 mm i długości 3,5 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 1,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej poza strefą wodociągów 1,76 m²;
d) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 3,5 m, dla którego strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 17,73 m² (powierzchnia całkowicie w strefie wodociągów);
§ 3. Wykonywanie opisanej w § 1 służebności przesyłu w zakresie pasów strefy ochronnej opisanych w § 2 będzie polegać na:
1) utrzymaniu magistrali o średnicy 800 mm, wodociągów o średnicy 250 mm i 125 mm, kanału odwaniającego zbiorniki o średnicy 600 mm;
2) przesyle wody za pośrednictwem magistrali o średnicy 800 mm, wodociągów i kanału odwadniającego;
3) nieutrudnionym dostępie do nieruchomości opisanych w § 1 zarządzenia w zakresie i powierzchniach, w tym dotyczącym również wjazdu na te nieruchomości sprzętem, w szczególności w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz usunięcia awarii.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

ZARZĄDZENIE NR 216/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 216/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 215/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 215/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 214/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 214/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021
         
                                  
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty 201.696.727,44 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  

Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty 207.508.379,88 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3.  

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.  

§ 4.  

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


U z a s a d n i e n i e

Dochody:
Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się dochody o kwotę 45.000,00 zł z tytułu dotacji celowych:
·  2.000,00 zł  - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030,
·  26.500,00 zł - rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030,
·  16.500,00 zł - rozdział 16.500,00 Zasiłki stałe § 2030 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2021r. Nr FB-I.3111.437.2021.7,
Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 45.000,00 zł                  

Wydatki:
1)      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień w ramach działu w planie wydatków zapewniając prawidłową realizację budżetu: ·         81.087,86 zł - wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem lokali komunalnych administrowanych przez ZUK Sp. z o.o.,
·         21.670,00 zł - zmniejszenie wydatków związanych z zakupem ekspertyz, analiz i opinii,
·         45.653,22 zł - zmniejszenie wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami,
·         13.764,64 zł - zmniejszenie wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych.
2)      Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień w ramach działu w celu dostosowania poziomu planu finansowego do zakresu realizowanych zadań:
·      5.500,00 zł - wydatki wynikające z realizacji przepisów BHP, w tym zakup odzieży ochronnej i okularów,
·      1.000,00 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakup artykułów na cele funkcjonowania sekretariatu,
·      27.941,84 zł - zwiększenie wydatków w celu uzupełnienia środków w ramach wydatków poniesionych na zakup usług pocztowych,
·      4.382,63 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu najmu pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie,
·      34.179,21 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych za zapłatę dodatkowych ubezpieczeń zgładzanych w trakcie roku budżetowego,
·      10.000,00 zł -  zwiększenie wydatków w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników.
Ponadto dokonuje się zmian w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Kultury oraz zmniejszenia o kwotę 5.980,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność.
3)      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się w dziale przeniesień kwoty 6.244,00 zł, w celu zapewnienia środków na wypłatę ekwiwalentów  dla strażaków realizujących swoje zadania w ramach funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Mosina.
4)      Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2021r. Nr FB-I.3111.437.2021.7,
5)      Dział 855 Rodzina dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego.
6)      Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwoty 1.000,00 zł pomiędzy paragrafami 4300 i  4360 w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.
7)      Dział 926 Kultura fizyczna i dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem OSiR w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego.  

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 45.000,00 zł.    ZARZĄDZENIE NR 213/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

ZARZĄDZENIE NR 213/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINAz dnia 26 listopada 2021 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów    

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku                           
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zm.) zarządzam następujące zasady przeprowadzenia inwentaryzacji za rok kalendarzowy 2021 r.: 

§ 1

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów obejmujące:

1.       Dokonanie spisu z natury, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., druków ścisłego   zarachowania. 

2.    W drodze potwierdzenia sald według stanu na dzień: 

1) 30 listopada 2021 r. - należności (z wyjątkiem z tytułów publicznoprawnych, należności          spornych i wątpliwych oraz należności wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych),

2) 31 grudnia 2021 r. - środków pieniężnych znajdujących się na rachunków bankowych  oraz pożyczek. 

3. W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

1) gruntów,
2) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
3) należności spornych i wątpliwych,
4) należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
5) należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych,
6) należności i zobowiązań wynikających z rozrachunków z pracownikami,
7) wartości niematerialnych i prawnych,
8) środków trwałych w budowie (inwestycji rozpoczętych).

  § 2

1.       Inwentaryzację aktywów i pasywów w drodze potwierdzenia salda przeprowadza pracownik    Referatu Księgowości: Renata Pawlikowska,
2.       Inwentaryzację aktywów i pasywów w drodze weryfikacji dokonuje pracownik Referatu  Księgowości z odpowiednim stanowiskiem merytorycznym.

  § 3

Do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie powołuję Komisję Inwentaryzacyjną   w składzie: Przewodniczący Komisji:

Joanna Paluszkiewicz
Członek Komisji: Iwona Dubert
Członek Komisji: Jan Szwarc - Górny
Członek Komisji: Żaneta Biała
Przy współudziale Z-cy Skarbnika: Agnieszki Chełminiak    

  § 4

Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do:

1)      Przeprowadzenia inwentaryzacji,
2)      Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej,
3)      Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.  

§ 5

Zobowiązuję Skarbnika Gminy Mosina do przeprowadzenia szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej.

  § 6

1.       Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od dnia 30 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.
2.       Ostateczne zakończenie weryfikacji sald powinno nastąpić do 25 marca 2022 r.
3.       Przeprowadzenie inwentaryzacji należy udokumentować odpowiednimi protokołami.
4.       Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez Burmistrza Gminy Mosina) winny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
5.       Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
6.       Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
7.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

ZARZĄDZENIE NR 212/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu

ZARZĄDZENIE NR 212/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 212/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 211/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Daniel Schoenradt, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 30 listopada 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Tomasz Łukowiak


Zarządzenie Nr 210/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 210/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 30 listopada 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Tomasz Łukowiak


Zarządzenie Nr 209/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 209/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. kadr i płac (na zastępstwo) w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Magdalena Paluch, Kierownik Referatu Organizacyjnego - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 30 listopada 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Zastępca Gminy Mosina

/-/ Tomasz Łukowiak

 


ZARZĄDZENIE nr 208/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

ZARZĄDZENIE nr 208/2021

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2021r.

w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372)  oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami komisji oceniającej jedyną pracę dyplomową złożoną do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, przyznaję Pani  Kindze  Ewie Olejnik za pracę  pt. „Wydatki budżetowe gminy Mosina w latach 2015- 2019”, zgodnie z  § 5 ust. 4. Regulaminu konkursu - dyplom uczestnictwa oraz materiały promocyjne Gminy Mosina.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 207/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Zarządzenie Nr 207/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 listopada 2021 r.  
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie  

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje: 
§ 1. Zatwierdza się i wprowadza się do użytku wewnętrznego Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, określoną w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie do zapoznania się z treścią Instrukcji i do jej przestrzegania.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


ZARZĄDZENIE NR 206/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z F

ZARZĄDZENIE NR 206/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych"

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 206/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych"

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 205/21 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 205/21

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
 
              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981)

    Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:  

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami        informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej        celem zaopiniowania.

  § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                    

ZARZĄDZENIE NR 204/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022 – 2027

ZARZĄDZENIE NR 204/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 10 listopada 2021 r.

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina  na lata 2022 - 2027 
   
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 I 1834), oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981)

  Burmistrz Gminy Mosina przedstawia:

  § 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata        2022 - 2027, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

  § 2.

Projekt chwały o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mosinie oraz        Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

  § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

ZARZĄDZENIE NR 203/2021r. BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200

 
ZARZĄDZENIE NR 203/2021r.

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 10 listopada 2021 r.

  w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) zarządza się, co następuje:

  §1.

 W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedazy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. 

§2.

Zarządzenie podlega przedstawieniu 1) Radzie Miejskiej w Mosinie; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

  §3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE nr 202 /2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 listopada 2021 roku

ZARZĄDZENIE nr 202 /2021

Burmistrza Gminy Mosina z dnia  10 listopada 2021 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:

a)          Karolina Adamczyk-Pięta -  Referat Promocji i Kultury, Urząd Miejski w Mosinie – Przewodnicząca

b)         Elżbieta Jarecka - Rada Miejska w Mosinie

c)          Wiesława Mania  -  Rada Miejska w Mosinie

d)         Anna Balcerek-Kałek - Referat Oświaty i Sportu, Urząd Miejski w Mosinie

§ 2. Posiedzenie podsumowujące pracę Komisji zostanie wyznaczone przez Przewodniczącą Komisji  
w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Komisji w formie zdalnej w terminie i na zasadach określonych przez Przewodniczącą Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 


ZARZĄDZENIE NR 201A/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu

ZARZĄDZENIE NR 201A/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 201A/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 201/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 3 listopada 2021r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości zadania: „Zagospodarowanie terenu w mi

                                                                           
                                                  
ZARZĄDZENIE Nr 201/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 listopada 2021r.

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących zasady (politykę) rachunkowości zadania: „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami"


        Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342) zarządzam, co następuje:

§ 1.  

Na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim nr DSI 40/2021 z dnia 13 października 2021 r. wprowadza się, jako obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Mosinie, zasady (politykę) rachunkowości, na realizację zadania: „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami" zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                        
Kod „21"   

Nazwa Programu:
"Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"    

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXIV/642/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn.: "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".    

Nazwa zadania:
„Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami"    


  Umowa nr DSI 40/2021 z dnia 13 października 2021 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Mosina.    
    


                                  

  Załącznik
do Zarządzenia Nr 201/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 listopada 2021 r.

Przepisy wewnętrzne regulujące zasady (politykę) rachunkowości, udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami" zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/642/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn.: "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".        


1.Zarządzenie określa zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie, obowiązujące przy realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami" w ramach Programu pn.: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".  

2. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych do obsługi zadania jest siedziba Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1.   

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio: miesiąc, kwartał, rok.   

4. Gmina prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania budżetu Gminy (organu) oraz oddzielne księgi rachunkowe dla ewidencji zdarzeń gospodarczych zachodzących w Urzędzie (jednostce).   

5. Dofinansowanie w formie dotacji celowej  zostanie przekazane na rachunek bankowy prowadzony w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie o numerze 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002.   

6. Ewidencja zdarzeń gospodarczych w Gminie dotyczących zadania prowadzona jest komputerowo
w Systemie Finansowo - Księgowym Księgowości Budżetowej („FKB+") - Autor:  „RADIX" Gdańsk - wersja 3.39.378 z bieżącymi aktualizacjami.
  
7. Każdy użytkownik programu komputerowego posiada indywidualne hasło zabezpieczające dostęp do wprowadzania danych.  

8. W planie finansowym Urzędu (jednostki) zgodnie z klasyfikacją budżetową w Dz. 900-90004 zaplanowano wydatki na realizację zadania z dotacji celowej pochodzącej ze środków dofinansowania. 

9. Operacje gospodarcze w zakresie dochodów budżetowych z tytułu wpływu dotacji celowej ujmowane są w księgach budżetu Gminy (Organu).

10. Zakładowy Plan kont dla budżetu Gminy i Urzędu obowiązujący przy realizacji zadania ustala: konta syntetyczne i analityczne.    

11. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się bezpośrednio na najniższym poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont.

12. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald.  

13. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. Zdarzenia gospodarcze związane z realizacją zadania, księgowane będą odpowiednio w (organie) tj. w Gminie, chronologicznie pod kolejną pozycją nadaną podczas dekretacji. Ewidencja w Urzędzie (jednostce), prowadzona będzie na podstawie dokumentów potwierdzających zdarzenie gospodarcze.  

14. Numeracja nadawana będzie odrębnie dla wyciągów bankowych i odrębnie dla pozostałych dokumentów, w tym: PK - polecenia księgowania.

15. Podstawą zapisów księgowych mogą być również sporządzone przez Urząd dowody księgowe: a) korygujące - „noty księgowe" służące do korekt dowodów obcych lub własnych zewnętrznych - lub sprostowania zapisów. Noty księgowe mogą być wystawiane wyłącznie w sytuacji, gdy do określonej operacji nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT; b) rozliczeniowe - PK (polecenie księgowania), które sporządza się w celu dokonania zapisu księgowego nie potwierdzającego faktu dokonania operacji gospodarczej (np. otwarcie ksiąg, storno błędnego zapisu, itp.) lub w innych przypadkach wynikających ze stosowanej techniki księgowej. 

16. Oryginały dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania (tj. wyciągi bankowe, PK), przechowywane będą w księgowości budżetowej, natomiast pozostałe dokumenty dotyczące zadania jak: wniosek, dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcami itp. przechowywane będą w referacie merytorycznym, nadzorującym realizację zadania.

17. W opisie segregatorów z dokumentami winna znajdować się nazwa zadania lub projektu.  

18. Płatności dokonywane są w formie bezgotówkowej za pomocą bankowości elektronicznej Gospodarczego Banku Spółdzielczego. Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest wyciąg bankowy.  

19. Do ewidencji operacji gospodarczych związanych z realizacją zadania stosowany będzie plan kont wg poniższych danych:
a) dla Gminy (organu)
Symbol konta Nazwa konta
Konta bilansowe
133 Rachunek budżetu
901 Dochody budżetu
902 Wydatki budżetu
960 Skumulowane wyniki budżetu
961 Wynik wykonania budżetu
b) dla Urzędu (jednostki budżetowej)
Symbol konta Nazwa konta
Konta bilansowe
130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
402 Zakup usług pozostałych
800 Fundusz jednostki
860 Wynik finansowy   

20. W celu wyodrębnienia operacji gospodarczych i wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji zadania tworzy się wyodrębnioną analitykę w formie Jednostki: „21 - Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski".
Kod dla zadania: pn. Zagospodarowanie terenu w mieście Mosina poprzez utworzenie oaz zieleni wraz z zielonymi przystankami" to „21"

W celu wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji zadania stosowany będzie dodatkowy kod umieszczany na początku ośmioznakowego oznaczenia kont księgowych (np. 130/900/90004 § 4300/21000000).  

W wyodrębnionej Jednostce „21 - Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski" do ewidencji operacji gospodarczych związanych z realizacją zadania stosowany będzie plan kont: 

133 Rachunek budżetu
901 Dochody budżetu
130 Rachunek bieżący jednostki (subkonto wydatków)
201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
402 Zakup usług pozostałych    

21. Dowody księgowe podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym przez pracowników referatu księgowości, którzy dokonują dekretacji księgowej, przekazują do zapłaty, a następnie pracownik księgujący nadaje im numer ewidencji księgowej. 

22. Za dokumenty księgowe dotyczące realizacji zadania - odpowiada Skarbnik Gminy.  

23. Za pozostałe dokumenty związane z zadaniem odpowiada osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację zadania.  

24. Przekazywanie akt do archiwum.
Po zakończeniu zadania dokumenty związane z realizowanym zadaniem przechowywane będą w archiwum Urzędu Miejskiego w Mosinie przez okres określony w umowie.    Zarządzenie Nr 200/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 200/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVI/401/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości położnej w Sowińcu, a także zgodnie z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 2243 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Postanawia nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 29/37 obr. Sowiniec, o pow. 0,1600 ha, z przeznaczeniem na wewnętrzną drogę gminną.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

ZARZĄDZENIE NR 199/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 2 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 195/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania komis

ZARZĄDZENIE NR 199/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 2 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 195/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 198/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 198/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021   
                                   
       Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

  § 1.

  Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.447.899,03 zł, tj. do kwoty 198.787.374,70 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.447.899,03 zł, tj. do kwoty 209.453.591,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3.  

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

  § 4.  

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.               

  U z a s a d n i e n i e 

Dochody:

1)      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 189.745,81 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021r. Nr FB-I.3111.338.2021.13,
2)      Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 49.322,00 zł, w tym:
·  34.822,00 zł - z tytułu uzupełnienia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 października 2021r. Nr FB-I.3111.298.2021.14,
·  14.500,00 zł - z tytułu przyznania II transzy dotacji spisowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. - zawiadomienie GUS z dnia 15.10.2021r. - sprawa POZ-WO.577.1.2021,
3)      Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021r. Nr FB-I.3111.357.2021.6,
4)      Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 87.312,82 zł, w tym:
·  67.610,00 zł  - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 października 2021r. Nr FB-I.3111.312.2021.6,
·  19.702,82 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2021r. Nr FB-I.3111.342.2021.14.
5)      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.467,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.266.2021.6,
6)      Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.015.051,40 zł, w tym:
· 766.515,40 zł  - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2021r. Nr FB-I.3111.349.2021.7,
· 241.866,00 zł  - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.364.2021.3,
· 910,00,zł  - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.364.2021.3,
·  5.740,00 zł - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.299.2021.6.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 1.447.899,03 zł   

Wydatki:

1)      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 189.745,81 zł - wydatki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych i koszty realizacji tego zadania,
2)      Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 49.322,00 zł, w tym:
·  34.822,00 zł - wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
·  14.500,00 zł - wydatki przeznaczone na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.  Ponadto w ramach działu dokonuje się przeniesień w planie wydatków zapewniając prawidłową realizację budżetu.
3)      Dział 630 Turystyka dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu na wniosek OSiR w Mosinie.
4)      Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł - wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica".
5)      Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 87.312,82 zł, w tym:
·  67.610,00 zł  - wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
·  19.702,82 zł - wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Ponadto dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego.
6)      Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 1.467,00 zł - wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
7)      Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.015.051,40 zł, w tym:
· 766.515,40 zł  - wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - pismo Wojewody Wielkopolskiego,
· 241.886,00 zł  - wydatki z dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2021r. Nr FB-I.3111.364.2021.3,
· 910,00,zł  - wydatki z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego,
·  5.740,00 zł - wydatki  z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8)      Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - dokonuje się przeniesienia w ramach działu w celu zapewnienia plan finansowego dostosowując go do przewidywanego wykonania w roku 2021.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.447.899,03 zł.  

Załączniki:


Zarządzenie Nr 197/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 197/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) a także w wykonaniu § 1 ust. 4 Uchwały Nr XXXVII/311/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2020 r. a także Uchwały Nr XLV/388/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położnych w Daszewicach, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1) działki nr ewid. 347 obr. Daszewice, o powierzchni 0,0100 ha, oznaczenie użytku dr - droga oraz 350 obr. Daszewice, o pow. 0,0700 ha, oznaczenie użytku dr- droga,
2) działka nr ewid. 266/5 obr. Daszewice, o powierzchni 0,0222 ha, oznaczenie użytku PsV - pastwiska, przeznaczone zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Daszewice uchwalonym uchwałą nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4815) pod tereny dróg publicznych - dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 73 KDD.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 196/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 196/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. podatków i opłat w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Agnieszka Chełminiak, Zastępca Skarbnika Gminy Mosina - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 29 października 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 195/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 195/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 194/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczanej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 194/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 39 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Kościuszki, oznaczonej jako działka nr ewid. 1289/3 obr. Mosina, o powierzchni 1435 m², zapisanej w KW PO1M/00028499/7 jako własność Gminy Mosina, na kwotę 220.000,00 zł netto. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm).
§ 2. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 20/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony w dniu 11 czerwca 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 193/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczanej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 193/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 39 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Czapurach pomiędzy ul. Wiśniową i Morelową, oznaczonej jako działka nr ewid. 206/4 obr. Czapury, o powierzchni 370 m², zapisanej w KW PO1M/00044089/8 jako własność Gminy Mosina, na kwotę 30.000,00 zł netto. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm).
§ 2. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 21/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony w dniu 10 czerwca 2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 192/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 października 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności Skarbnika Gminy.


Zarządzenie Nr 192/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Zastępcę Skarbnika Gminy Mosina panią Agnieszkę Chełminiak do pełnienia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości na czas nieobecności Skarbnika Gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 191/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 191/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 188/2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 188/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. obsługi informatycznej w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Bartosz Dmochowski, Kierownik Zespołu Informatyków - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 29 października 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 187/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Fundus

ZARZĄDZENIE NR 187/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 187/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 185/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5

ZARZĄDZENIE NR 186/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINAz dnia 6 października 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej zarządzeniem nr 185/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 5 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 184/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 184/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 183/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 182/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 182/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE nr 181/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których

ZARZĄDZENIE nr 181/2021

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 września 2021 r.

  w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz. 1372) oraz § 7 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. zarządza się, co następuje:  
§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:
 1. Krzysztof Matkowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 2. Faustyna Tomczak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 3. Michalina Dudek, , uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku
 4. Emil Szufnarowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 5. Jan Szufnarowski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 6. Julian Dunst, uczeń Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 7. Aleksandra Kaczmarczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 8. Anna Solarska, uczennica Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku;
 9. Szymon Ratajski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 10. Marika Wachowiak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 11. Igor Klimek, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 12. Jagoda Wolarczak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 13. Dominika Florek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 14. Wiktoria Berenika Malinowska, uczennica Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku;
 15. Oliwia Bolewska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 180/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021    
                                        
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 81.891,10 zł, tj. do kwoty 202.069.093,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 81.891,10 zł, tj. do kwoty 209.607.227,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                  


U z a s a d n i e n i e  
Dochody:
Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.263,10 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września  2021r. Nr FB-I.3111.265.2021.3.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 43.628,00 zł - z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021r. Nr FP-I.3111.283.2021.6 Łączne zwiększenie dochodów wynosi 81.891,10 zł                  
Wydatki:
Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesienia kwoty 7.482,58 zł, w dziale 750, w rozdziale 75023 Urzędy gmin pomiędzy § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych celem zabezpieczenia planu wydatków umożliwiającego dokonanie wpłaty 100% odpisu na ZFŚS ustalonego według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2021r.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków kwoty 4.000,00 zł w rozdziale 75416 Straż gminna, pomiędzy paragrafami celem zapewnienia środków na realizację wydatków przeznaczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 38.263,10 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021r.Nr FB-I.3111.265.2021.3.
Ponadto na wniosek OPS w Mosinie dokonuje się przeniesień w planie wydatków w dziale 852  kwoty 29.000,00 zł  celem zapewnienia jednostce planu finansowego umożliwiającego realizację jej zadań wynikających z bieżących potrzeb - odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 43.628,00 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy                      o systemie oświaty - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021r. FB-I.3111.283.2021.6.
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 81.891,10 zł. 

Załączniki: 

ZARZĄDZENIE nr 179/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII

ZARZĄDZENIE nr 179/2021
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 6 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów
kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.  zarządza się, co następuje:
§ 1 Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty i Sportu - przewodnicząca,
b) Adam Monikowski, Jolanta Szymczak  - przedstawiciele Rady Miejskiej
w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Paulina Mania  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
-  Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach,
-  Marcela Kownacka - Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
d) Roman Kolankiewicz -przedstawiciel Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.
§ 2 Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 27 września 2021 r., godz. 17.00. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, sala 110.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 178/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 178/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 177/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 16 września 2021 r w sprawie zmiany składu komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 177/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16 września 2021 r

w sprawie zmiany składu komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania wUrzędzie Miejskim w Mosinie powołanej zarządzeniem 143/2020 Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 23 listopada 2020 r.             

  Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372),  § 76 ust. 1 pkt 1), Zarządzenia nr 223/2019  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Zarządzenia 141/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina zarządzam co następuje:

§ 1.Treść § 1 zarządzenia nr 143/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2020 r. otrzymuje brzmienie:

Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Mosinie w następującym składzie:

1)       Magdalena Paluch - przewodniczący komisji,
2)       Bartosz Dmochowski - zastępca przewodniczącego komisji,
3)       Bartosz Twers - członek komisji,
4)       Marcelina Piotrowska - członek komisji,
5)       Iwona Dubert - członek komisji.      
  § 2. Pozostałe zapisy zarządzenia nr 143/2020 pozostają bez zmian.      

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

        U z a s a d n i e n i e

Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23  listopada 2020 r., w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina  w § 33 określa powołanie komisji likwidacyjnej w składzie pięcioosobowym oraz zgodnie z § 3 wprowadza obowiązek ustalenia wartości poszczególnych składników i praw według ich wartości rynkowej.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem komisji likwidacyjnej zasadnym jest zmiana uzupełniająca jej skład dostosowując się do obowiązujących przepisów wewnętrznych i zasad wynikających z przywołanego Zarządzenia.

Zarządzenie Nr 176/2021 z dnia 16.IX.202 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR 176 / 2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16 września 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 142/2021 Burmistrza Gminy Mosina z 22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, tj.: tereny stanowiące drogi wewnętrzne - na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat.

 

ZARZĄDZENIE NR 175/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 175/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 174/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Fun

ZARZĄDZENIE NR 174/2021

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 września 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 


  Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art.65 ust.11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn.zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem do  zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        


          UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 174/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 września 2021 r.

 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mosinie wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
   
  Zgodnie z art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
( Dz. U. 568, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. W celu realizacji ww. przepisu konieczne jest sporządzenie i zatwierdzenie jednostkowego planu finansowego wydzielonego rachunku do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Plan został sporządzony w szczegółowości wynikającej z klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.   Załączniki:


ZARZĄDZENIE NR 173/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 9 września 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanego prze

ZARZĄDZENIE NR 173/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 9 września 2021 r.

  w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanego przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina.

Na podstawie art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372), w związku z art. 4 ust 1 i art. 51 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina (zgodnie z załącznikiem nr 1) zobowiązanych do sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, składającego się z :

1)      bilansu,

2)      rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),

3)      zestawienia zmian w funduszu jednostki,

4)      informacji dodatkowej.

§ 2. Ustala się instrukcję do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego (zgodnie z załącznikiem nr 2), w układzie wynikającym z załącznika nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. powołanym w podstawie prawnej niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina do wprowadzenia odpowiednich zmian do Polityki rachunkowości jednostki, w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki w sprawozdaniu finansowym.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2021 i lata następne.      

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 173/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 września 2021 r.  W związku z obowiązującym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342), Burmistrz Gminy Mosina opracował instrukcję sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, sporządzanego przez jednostki organizacyjne Gminy Mosina. Instrukcja ma na celu opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości  w jednostkach budżetowych w celu prezentacji jednolitych danych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.                                                               
  Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 173/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 września 2021 r.  

  Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina zobowiązanych do stosowania Zarządzenia:  
1.     Urząd Miejski w Mosinie,
2.     Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,
3.     Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie,
4.     Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie,
5.     Przedszkole nr 3 w Mosinie,
6.     Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
7.     Przedszkole we Wiórku,
8.     Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
9.     Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
10.   Szkoła Podstawowa w Czapurach,
11.   Szkoła Podstawowa w Daszewicach,
12.   Szkoła Podstwowa w Krosinku,
13.   Szkoła Podstawowa w Pecnej,
14.   Szkoła Podstawowa w Rogalinie,
15.   Szkoła Podstawowa w Rogalinku,
16.   Zespół Szkół w Krośnie.                                                   Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 173/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 września 2021 r. 
 Instrukcja do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego obowiązująca w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina, do których ma zastosowanie niniejsze Zarządzenie. 

Instrukcja określa sposób i zakres prezentowania informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych w układzie wynikającym z załącznika nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz.342)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 - 1.3 Nazwa, siedziba i adres jednostki,
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki - należy podać informację wg Polskiej Klasyfikacji Działalności podanej w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON,

2.   Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - rok budżetowy (od dnia 01.01.rok - 31.12.rok),

3.   Nie wypełniają jednostki budżetowe,

4.   a) zasady rachunkowości

Należy podać wyłącznie przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, które wykraczają poza zasady określone w art. 4 -8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku stosowania innych zasad niż wymienione wyżej należy podać ich wpływ na sprawozdanie finansowe.
W przypadku zmiany w ciągu roku budżetowego stosowanych zasad, należy podać:
-        przyczyny tych zmian,
-        podać od jakiej daty zmiany zostały wprowadzone - określić liczbowo wpływ tych zmian na wynik finansowy.

4. b) metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji

Należy podać wyłącznie przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady amortyzacji, które wykraczają poza zasady określone w art. 28-37, 39-42 ustawy o rachunkowości.
W przypadku stosowania odrębnych lub dodatkowych zasad niż wynikające z ww. przepisu należy wskazać ich wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego.

  5. Inne informacje

Należy podać wyłącznie informacje niedotyczące przyjętych zasad rachunkowości oraz wyceny aktywów i pasywów i amortyzacji, które mają wpływ na wartości wykazane w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego. Podać należy datę wystąpienia tych zdarzeń, ich rodzaj oraz określoną kwotowo wartość wpływająca na wynik finansowy.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia 

W załączonych tabelach należy wykazać dane w pełnej szczegółowości (do złotych i groszy) - załączniki Excel.  


Załączniki:


Zarządzenie Nr 172/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR 172/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.) a także § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina następujące osoby:
1. Piotr Sternal- przewodniczący
2. Przemysław Mieloch- członek
3. Anna Sobkowiak- członek
4. Adam Ejchorst- członek
5. Kinga Wolarczak- członek
7. Katarzyna Frydrychowicz- członek
8. Beata Tomczak- Taisner - członek
§ 2. Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm).
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 marca 2021 r.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr 171/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali przeznaczonych do wynajmu na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi naj

Zarządzenie Nr 171/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali przeznaczonych do wynajmu na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej  Nr XLVI/404/21 z dnia 24 czerwa20211. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej: 1. nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina, wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

Zarządzenie Nr 170/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.


Zarządzenie Nr 170/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 września 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. płac i księgowości w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Tatiana Cynka, Skarbnik Gminy Mosina - członek komisji;

3) Agnieszka Chełminiak, Zastępca Skarbnika Gminy Mosina - członek komisji;

4) Monika Darul, Inspektor ds. kadr i płac - członek zarządu;

5) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 24 września 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 169/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podr

ZARZĄDZENIE NR 169/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) oraz § 8 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 (Dz.U. poz.1227), zarządzam co następuje:
§ 1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022, należy składać do  dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w tym roku szkolnym - do dnia 14 września 2021 r. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych objęci będą uczniowie niepełnosprawni w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022".
§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 24 września 2021 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 168/2021 z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

ZARZĄDZENIE NR 168/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst


ZARZĄDZENIE NR 167/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Sołectwa Czapury i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 167/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 166/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 166/2021.pdf

Zarządzenie nr 165/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 165/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) oraz w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Oddaje się w użyczenie Zarządowi Dróg Powiatowych w Kościanie do bezpłatnego używania nieruchomość złożoną z działek ewidencyjnych nr 441/7, 441/9 obr. Pecna zapisaną w księdze wieczystej nr PO1M/00032079/8 o powierzchni łącznej 381 m2 oraz działkę nr 441/2 obr. Pecna o powierzchni 1394 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr PO1M/00029967/6 w celu zaprojektowania i realizacji projektu: „Rozbudowa mostu JNI 01006534 na drodze powiatowej nr 3911P".
§ 2. Użyczenie następuje na czas określony od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 164/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzorze karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

ZARZĄDZENIE NR 164/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 163/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzorze karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosin

ZARZĄDZENIE NR 163/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 162/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 162/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 161/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 sierpnia 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

ZARZĄDZENIE NR 161/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 24 sierpnia 2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.


Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.   
   
 W Uchwale Nr XXXVIII/327/21 Rady Gminy Mosina z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (z późn. zmianami) dokonuje się zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:


ZARZĄDZENIE NR 160/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 160/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

  
 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

  § 1. 

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 724.930,44 zł, tj. do kwoty 201.987.202,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. 

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 724.930,44 zł, tj. do kwoty 209.525.336,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. 

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

  § 4.

  Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


                U z a s a d n i e n i e 
Dochody:

-        Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 455.552,44 zł - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2021r.  Nr FB-I.3111.256.2021.3.
-        Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 269.378,00 zł, w tym: - 261.673,00 zł - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2021r. Nr FB-3111.262.2021.7, - 7.705,00 zł - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 sierpnia 2021r. Nr FB-3111.185.2021.14.  

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 724.930,44 zł  

Wydatki:

-        Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł, w dziale 750 między rozdziałami 75023 a 75095 celem zabezpieczenia planu wydatków w § 4610 związanych z kosztami postępowań komorniczych. Ponadto dokonuje się przeniesień               w ramach działu 750, w rozdziale 75023 poprzez zmniejszenie § 4710 celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w § 4260 - zakup energii - kwota 10.000,00 zł oraz § 4170 - kwota 15.000,00 zł - środki  na realizację umowy zlecenia w Referacie Oświaty i Sportu.
-        Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75416 pomiędzy § 4170 a § 3020 celem zapewnienia środków na realizację wydatków ponoszonych na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP.
-        Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 455.552,44 zł - wydatki finansowane  z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2021r. Nr FB-I.3111.256.2021.3.
-        Dział 852 Pomoc społeczna - na wniosek OPS w Mosinie dokonuje się przeniesień w planie wydatków, celem zapewnienia jednostce planu finansowego umożliwiającego realizację jej zadań wynikających z bieżących potrzeb, w tym przeniesienie kwoty 60.000,00 zł z rozdziału 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do rozdziału 85202 - domy pomocy społecznej § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  - na zakup usług związanych z pobytem w domu pomocy społecznej.
-        Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 269.378,00 zł, w tym: - 261.673,00 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2021r. Nr FB-3111.262.2021.7, - 7.705,00 zł - wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 sierpnia 2021r.
Nr FB-3111.185.2021.14.
-        Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesień w planie wydatków kwoty 2.000,00 zł w rozdziale 90095 pomiędzy § 4300 a 4270 celem zapewnienia środków na realizację drobnych napraw na placach zabaw oraz w rozdziale 90003 wprowadza się § 4710 w wartości 50,00 zł celem umożliwienia opłacenia składek na PPK od umowy zlecenia na realizację prac porządkowych na terenie Sołectwa Rogalinek zgodnie z planem Funduszu Sołeckiego, środki przeniesione z § 4210. 

Łączne zwiększenie  wydatków wynosi 724.930,44 zł           

Załączniki:


ZARZĄDZENIE NR 159/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzorze karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 159/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 158/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 158/2021.pdf

Zarządzenie Nr 157/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 157/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. obsługi informatycznej w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Bartosz Dmochowski, Kierownik Zespołu Informatyków - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 18 sierpnia 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 155/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. oświaty i sportu w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Anna Balcerek-Kałek, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu - członek komisji;

3) Lidia Baraniak, Inspektor w Referacie Oświaty i Sportu - członek komisji;

4) Tatiana Cynka, Skarbnik Gminy Mosina - członek komisji;

5) Monika Darul, Inspektor w Referacie Organizacyjnym - członek komisji;

6) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 24 sierpnia 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 154/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZARZĄDZENIE NR 154/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Gminy Mosina zarządza co następuje:

§ 1

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów a także pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Mosinie opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej a także Wieloletniej Prognozy Finansowej
w szczegółowości i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Materiały planistyczne wraz z uzasadnieniem należy złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021r.
3. Kierownik Referatu Oświaty i Sportu opracowuje i przedkłada zbiorczy projekt planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Mosina w terminie do 30 września 2021r.  

§ 2 

1. Materiały do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 należy opracować z uwzględnieniem:
 1) średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 5,0%,
 2) przewidywanego stanu zatrudnienia w 2022r. z uwzględnieniem podwyżki 5% od 01.09.2022r. dla pracowników na stanowiskach administracyjnych i obsługowych; wynagrodzenia dla nauczycieli - w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 3) zawartych umów i porozumień.
2. Ustalając prognozowane dochody należy podać ich źródło oraz kalkulację przyjętych wartości.
3. Szacowanie dochodów powinno opierać się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Założony plan wpływów powinien być realny do wykonania. Proponowane kwoty należy uzasadnić podając podstawę i przyczyny wzrostu lub zmniejszenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.
4. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych oraz zadań kontynuowanych na realizację, których zaciągnięto zobowiązania, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych
- z zachowaniem zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tzn. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
5. Wydatki bieżące (za wyjątkiem wynagrodzeń zawartych na umowę o pracę oraz wydatków wynikających z odrębnych przepisów) nie mogą przekraczać planu na dzień 30.06.2021r. powiększonego o wskaźnik inflacji 5,0%.
6. W przypadku konieczności zwiększenia planowanej kwoty na wydatki bieżące należy podać uzasadnienie wraz z kalkulacją proponowanego wydatku
7. Jednostki planujące wydatki na remonty oraz wydatki inwestycyjne winny wskazać zakres planowanych robót.
8. Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.
9. Środki na   podwyżki   wynagrodzeń   dla   pracowników   na   stanowiskach   administracyjnych i obsługowych będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów.

§ 3

1.Do opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć informację dotyczącą kwot wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia, które należy sporządzić zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Określa się wzory materiałów planistycznych służących do opracowania projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załączniki Nr 1-11 do niniejszego Zarządzenia w następującym zakresie:
 1) Kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy - załączniki nr 1, 8, 9, 10, 12,
 2) Dyrektorzy jednostek oświatowych  - załączniki nr 2, 4, 5, 6, 11, 12, 
 3) Kierownik Referatu Oświaty i Sportu  - załączniki nr 1, 8, 9, 10, 12  do 15.09,   zbiorczo załączniki placówek oświatowych: 2, 4, 5, 6, 11, 12 do 30.09
 4) Kierownik Referatu Inwestycji I Rozwoju Gminy - załączniki nr 1, 7, 8, 9, 12,
 5) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji - załączniki nr 2, 3, 5, 12,
 6) Straż Miejska - załączniki nr 1, 3, 9, 10,
 7) Dyrektorzy Mosińskiej Biblioteki Publicznej, Mosińskiego Ośrodka Kultury oraz Galerii Sztuki - załącznik nr 13.

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Załączniki: 


Zarządzenie Nr 153/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowejZarządzenie Nr 153/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Katarzyna Frydrychowicz, p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 20 sierpnia 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 152/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 4 „Za Barwą” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 152/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 148/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 148/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się cenę wywoławczą w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie przy ul. Mariana Brandysa na kwoty netto:
Lp. Nr działki Łączna powierzchnia (m2) Nr Kw Cena wywoławcza netto (zł)
1. 42/10; 3263 1 200 PO1M/00025522/7 186 000
2. 42/19; 3262 1 324 PO1M/00025522/7 210 000
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm).

2. Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Nr 18/2021  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Mariana Brandysa.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam EjchorstZARZĄDZENIE NR 146/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 146/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 145/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 145/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 144/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 138/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 144/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 138/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca2021 r. zmieniające zarządzenie nr 117/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 143/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 lipca2021 r. zmieniające zarządzenie nr 117/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 142/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR 142 / 2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, tj.:
tereny stanowiące drogi wewnętrzne - na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną, - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Niniejsze zarządzenie określa zasady zajęcia nieruchomości stanowiących tereny dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Mosina, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną oraz wysokość stawek opłat za zajęcie w/w nieruchomości dotyczące:
1) prowadzenia robót na terenie w/w nieruchomości;
2) umieszczania na terenie w/w nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania na terenie w/w nieruchomości obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia terenu w/w nieruchomości na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 3

§ 2.
Drogami wewnętrznymi są położone w granicach administracyjnych Gminy Mosina drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

§ 3.
Zasady określone w § 1 nie dotyczą nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd.

§ 4.
1. Zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina odbywa się za opłatą, na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz protokołu przekazania terenu, spisanych pomiędzy Gminą Mosina (zwaną w dalszej części zarządzenia - Właścicielem) a Zajmującym teren drogi wewnętrznej stanowiącą własność Gminy Mosina (zwanym w dalszej części zarządzenia - Zajmującym).
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Wzór protokołu przekazania terenu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5.
Lokalizowanie na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie pisemnego uzgodnienia.

§ 6.
1.W przypadku wymiany istniejących sieci lub urządzeń na nowe, na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina, za które dotychczas nie pobierano opłaty, należy pobrać opłatę.
2. Nie pobiera się opłat określonych w niniejszym zarządzeniu w przypadku realizacji inwestycji, remontów oraz usuwania awarii przez spółki prawa handlowego, których jedynym właścicielem jest Gmina Mosina.

§ 7.
1. Zajmujący, przed planowanym zajęciem terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina składa wniosek o zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina, w celu prowadzenia robót, o których mowa w § 1, zwanym dalej „wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie terenu dróg wewnętrznych oraz umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na terenie.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Uprawnionym do złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1 jest inwestor lub działający na podstawie pełnomocnictwa wykonawca robót. Wniosek winien być złożony do Właściciela, co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
4. Wnioski złożone w terminie krótszym, niż wskazany w § 7 ust. 3 mogą nie zostać rozpatrzone.

§ 8.
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wewnętrznych:
1) za prowadzenie robót za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:
a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie: - 4,00 zł brutto,
b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie: - 6,00 zł brutto,
c) przy zajęciu powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni: - 8,00 zł brutto
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych, za zajęcie 1m2: - 3,00 zł brutto,
3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach dróg wewnętrznych (rowy, pasy zieleni), za zajęcie 1 m2: - 3,00 zł brutto,
4) w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 terenu dróg wewnętrznych, o której mowa w §1 pkt 1, za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego - 0,20 zł brutto.

§ 9.
Zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie w/w terenu na jeden dzień.

§ 10.
1. Za umieszczanie na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się roczne stawki opłat za zajęcie w/w terenu. Za zajęcie 1m2 powierzchni terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia lub budowli:
1) dla przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w wysokości - 10,00 zł brutto,
2) dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 20,00 zł brutto,
3) w pozostałych przypadkach - 30,00 zł brutto.

2. Stawki opłat rocznych obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia lub budowli na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia lub budowli na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina.

3. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1)za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł,
2)za 1m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł,
3)za 1m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp.- 0,10zł.

4. Ustala się następującą dzienną stawkę za zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1-3, np. punkty handlowe itp., niebędące obiektami budowlanymi, za zajęcie 1m2 terenu drogi wewnętrznej - 1,00 zł.

§ 11.
Zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni w/w terenu zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 w/w terenu.

§ 12.
1. W celu wbudowania urządzenia lub budowli Zajmujący ma obowiązek zawrzeć z Właścicielem umowę cywilnoprawną na umieszczenie urządzeń lub budowli na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.
3. Zajmujący zawiadomi Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina do poprzedniego stanu, nie później niż w ostatnim dniu zajęcia w/w terenu.
4. Właściciel dokonuje odbioru zajmowanego odcinka terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina, sporządzając protokół odbioru terenu.


§ 13.
1. W przypadku awarii urządzenia/budowli zlokalizowanych na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina, Zajmujący lub jednostka eksploatująca urządzenie/budowlę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego dnia od dnia powstania awarii, ma obowiązek złożyć do Właściciela wniosek o zajęcie terenu dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Mosina w celu usunięcia awarii urządzeń/ budowli.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. Na podstawie złożonego wniosku Właściciel nalicza opłatę w oparciu o stawki określone w § 8 zarządzenia.

§ 14.
1. Opłatę za zajęcie terenu dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Mosina uiszcza się na podstawie wystawionej faktury VAT.
2. Opłatę roczną za umieszczenie urządzenia/budowli na terenie dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina uiszcza się:
1) za pierwszy rok umieszczenia na podstawie wystawionej faktury,
2) za lata następne, w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok, na podstawie wystawionej faktury.

§ 15.
1. Zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina bez zawarcia wymaganych umów na zajęcie terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina oraz umieszczenie urządzeń lub budowli na w/w terenie, a także bez zawiadomienia Właściciela o awarii, uważane jest za bezumowne korzystanie z terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina.
2. Za bezumowne korzystanie z terenu dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Mosina będą naliczane opłaty w wysokości 10-krotnej wartości opłaty, o której mowa w § 8 niniejszego zarządzenia, za każdy dzień bezumownego korzystania.
3. Uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie wystawionej faktury.

§ 16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:


ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 141/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 140/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 19 lipca 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

 
ZARZĄDZENIE NR 140/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 19 lipca 2021w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.       W Uchwale Nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027  (z późn. zmianami)  dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:Zarządzenie Nr 139/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfina

Zarządzenie Nr 139/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Mosina.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67) w związku z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); z art. 25 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r.), w związku z art. 15 Rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.03.1999 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71-74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz art. 106-112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), a także w nawiązaniu do umowy o dofinansowanie projektu zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Mosinie instrukcję określającą zasady przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych, których beneficjentem jest Gmina Mosina.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Mosina
/-/ Przemysław Mieloch

Załącznik do zarządzenia Nr 139/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 lipca 2021 r.

Instrukcja przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych przez Gminę Mosina

1. Dokumentacja związana z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych jest przechowywana w siedzibie merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie zaangażowanych w realizację projektu, a następnie po okresie trwałości projektu przekazywana do archiwum zakładowego.

2. Każda komórka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów w formie oryginałów albo ich uwierzytelnionych odpisów lub na powszechnie uznanych nośnikach danych, w tym, jako elektroniczne wersje dokumentów oryginalnych lub dokumenty istniejące wyłącznie w wersji elektronicznej, właściwie zabezpieczonych przed zniszczeniem czy uszkodzeniem oraz udostępniania ich w postaci papierowej i elektronicznej.

3. Dokumentacja przechowywana jest w sposób uporządkowany, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie odpowiednich instytucji w oznaczonych segregatorach w zamykanych szafach.

4. Komórka organizacyjna dokonująca archiwizacji akt wytworzonych w związku z realizacją projektu odpowiada za ich prawidłowe oznakowanie oraz przekazanie do archiwum zakładowego w sposób zapewniający spełnienie wymogu dotyczącego okresu przechowywania określonego w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

5. Kompletna dokumentacja związana z wdrażaniem i finansowaniem projektów podlega archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla Urzędu Miejskiego w Mosinie, z zastrzeżeniem, że:

a) okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych  funduszy Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych, nie może być krótszy niż termin archiwizowania określony w umowie o dofinansowanie,

b) jeżeli Instytucja Zarządzająca danym Programem Funduszy Europejskich czy Grantodawca środków pomocowych finansowania zmieni wytyczne w zakresie kontroli i monitorowania projektów, to okres przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub innych środków pomocowych musi być zgodny z okresem zawartym w omawianych Wytycznych.

6. Archiwizacji podlegają:

a) oryginały wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

b) oryginały umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku dokonywania zmian w umowie – aneksy umów,

c) wnioski o płatność wraz z kompletem załączników,

d) korespondencja dotycząca projektu, w szczególności informacje dotyczące zmian niewymagających aneksu do umowy o dofinansowanie oraz informacje o poświadczeniu wniosków o płatność, dokonaniu płatności, zatwierdzeniu sprawozdań z kontroli, itp.,

e) dokumenty potwierdzające poniesione koszty (faktury, rachunki, listy płac, polecenia księgowania PK, potwierdzenie przelewu/wpłata gotówki, wyciągi z rachunku bankowego, itp.),

f) wydruki z ewidencji księgowej za okres realizacji projektu, z ewidencji środków trwałych oraz ewidencji środków niematerialnych i prawnych, (jeżeli w ramach projektu dokonywano zakupu środków trwałych i/lub wartości niematerialnych),

g) wydruki z rejestrów VAT oraz deklaracje VAT za okres realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od jego zakończenia,

h) dokumenty dotyczące inwestycji budowlanych (protokoły zdawczo- odbiorcze, dokumentacja budowlana, pozwolenia, protokoły odbioru i protokoły konieczności, dziennik budowy, kosztorysy inwestorskie,  kosztorysy powykonawcze,  decyzje administracyjne dot. realizowanych inwestycji itp.),

i) dokumenty, których sporządzenie ujęte było w budżecie projektu w kategorii wydatków kwalifikowanych lub niekwalifikowanych (analizy, dedykowana dokumentacja, opinie, pozwolenia, kosztorysy, raporty z badań, itp.),

j) dokumenty dotyczące zakupów sprzętu i wyposażenia (świadectwa, gwarancje, certyfikaty, licencje, instrukcje obsługi, nośniki elektroniczne (dot. np. oprogramowania), protokoły odbioru),

k) oryginały dokumentów dotyczące zorganizowanych w ramach projektu szkoleń, konferencji, wystaw oraz innych działań o charakterze promocyjnym (zaproszenia, potwierdzenia uczestnictwa, listy uczestników, materiały szkoleniowe, materiały konferencyjne, materiały promocyjne/zdjęcia/inne dowody dotyczące promocji projektu),

l) oryginały aktów notarialnych, umów zawartych w związku z realizowanym projektem oraz aneksów do tych umów,

m) akta osobowe pracowników finansowanych w ramach projektu, np. kierownika kontraktu, inżyniera nadzoru w przypadku kwalifikowanych kosztów wynagrodzeń,

n) karty czasu pracy, – jeśli były stosowane,

o) oryginały dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań przetargowych (ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia, dokument potwierdzający przekazanie ogłoszeń do dzienników i biuletynów publikacyjnych, korespondencja z wykonawcami, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, wszystkie złożone oferty, protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, wszelka dokumentacja środków ochrony prawnej, zwrotne potwierdzenia odbioru, umowy z wykonawcą),

p) dokumenty o charakterze organizacyjnym (polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, rejestr środków trwałych itp.),

q) oryginały informacji z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty (informacje pokontrolne, protokoły wyniki kontroli, wystąpienia pokontrolne, zalecenia pokontrolne wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonanie zaleceń i usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości),

r) korespondencja prowadzona z różnymi podmiotami i organami w trakcie realizacji przedmiotowego projektu,

s) inne dokumenty związane z realizacją projektu niewymienione wyżej.

7. Ogólne zasady, tryb przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów i programów współfinasowanych ze środków unijnych czy środków pomocowych (czyli z wdrażaniem i finasowaniem projektów) określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) - z zastrzeżeniem szczegółowych zasad określanych w niniejszej instrukcji.


ZARZĄDZENIE NR 138/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 138/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 137/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 137/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 136/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 136/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 135/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 135/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Natalii Stachowiak, nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Alicja Trybus - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Hanna Marcinkowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Mariola Głuszczak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 13 lipca 2021 r., godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 134/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 134/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Oskara Hajdera, nauczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Ewa Agnieszka Szymańska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Hanna Marcinkowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Mariola Głuszczak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 13 lipca 2021 r., godz. 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2
przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 133/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 133/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Sylwii Wachowiak, nauczyciela pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Katarzyna Skrzypczak - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Hanna Marcinkowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Mariola Głuszczak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 13 lipca 2021 r., godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 132/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 132/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Magdaleny Stasiak, nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej
im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Maria Kozal - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Hanna Marcinkowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Mariola Głuszczak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 13 lipca 2021 r., godz. 9:45 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 131/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 131/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Kamili Ożańskiej, nauczyciela języka niemieckiego i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Gabriela Matuszak  - wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Hanna Marcinkowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Mariola Głuszczak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 13 lipca 2021 r., godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 130/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Joanny Sikory, nauczyciela wychowania przedszkolnego Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Elżbieta Jędrowiak - dyrektor Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Dorota Solińska - Siwek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Małgorzata Szajek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 12 lipca 2021 r., godz.15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 129/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 129/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Anety Dąbkiewicz, nauczyciela wychowania przedszkolnego Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Zuzanna Tylska - dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Dorota Solińska - Siwek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Małgorzata Szajek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 12 lipca 2021 r., godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 128/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 128/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Anny Jędrzejczak, nauczyciela wychowania przedszkolnego Przedszkola w Wiórku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Dominika Bąbała - dyrektor Przedszkola w Wiórku,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Dorota Solińska - Siwek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Małgorzata Szajek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 12 lipca 2021 r., godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 127/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 127/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Olgi Miężał, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Anna Bąk - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Dorota Solińska - Siwek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Małgorzata Szajek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 12 lipca 2021 r., godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 126/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 126/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Joanny Antkowiak-Mizera, nauczyciela logopedy i edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Gabriela Matuszak - wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Dorota Solińska - Siwek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Małgorzata Szajek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.    
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 12 lipca 2021 r., godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 125/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 125/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Magdaleny Stefaniak, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2) Małgorzata Sroczyńska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej,
3) Kazimierz Baczyński - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4) Dorota Solińska - Siwek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5) Małgorzata Szajek - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 12 lipca 2021 r., godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. M. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 124/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 2 lipca 2021 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVI/400/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położnej w Babkach, a także zgodnie z art. 902¹ i 902² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Postanawia nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 8/12 obr. Babki, o pow. 0,0305 ha, z przeznaczeniem na wewnętrzną drogę gminną.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

ZARZĄDZENIE NR 123/2021 w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 123/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 122/2021 w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 122/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 121/2021 w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 121/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 120/2021 w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

ZARZĄDZENIE NR 120/2021.pdf

Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 115/2021 z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027

ZARZĄDZENIE NR 115/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 30 czerwca 2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.       W Uchwale Nr XXXVIII/327/21 Rady Gminy Mosina z dnia 21 stycznia 2021r.   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2021-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 114/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 114/2021

BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2021     
                                        
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 95.037,00 zł, to jest do kwoty 199.122.823,58 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 95.037,00 zł, to jest do kwoty 205.673.003,26 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 § 4.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 10 do zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
        
U z a s a d n i e n i e

Dochody:

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 79.037,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.   Nr FB-I.3111.180.2021.6.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł z tytułu refundacji kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę Mosina na mocy porozumienia z WFOŚiGW z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze" - punkt konsultacyjno - informacyjny.

  Łączne zwiększenie dochodów wynosi 95.037,00 zł 

Wydatki:

- Dział 600 Transport i łączność - dokonuje się przeniesień kwoty 633,78 zł w ramach działu, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem tablicy w miejscowości Żabinko.

- Dział 630 Turystyka - dokonuje się przeniesień w ramach działu z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją „strefy relaksu" na Placu 20 Października w Mosinie oraz ubezpieczeniem osób przebywających na kąpielisku Glinianki.

- Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesień w ramach działu zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, realizacją umów cywilno - prawnych i innych usług wynikających z bieżących potrzeb Urzędu zapewniając środki            na prawidłową ich realizację.

- Dział 801 Oświata i wychowanie  -  zwiększa się o kwotę 79.037,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. Nr FB-I.3111.180.2021.6. Ponadto dokonuje się przeniesień w ramach działu wydatków związanych z zakupem usługi odbioru odpadów komunalnych przez jednostki oświatowe Gminy Mosiny zgodnie z wnioskiem Referatu Oświaty i Sportu.
 
- Dział 851 Ochrona zdrowia - dokonuje się przeniesień w ramach działu zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem namiotu chroniącego przed czynnikami atmosferycznymi osoby oczekujące przed punktem szczepień powszechnych ul. Wawrzyniaka 4 w Mosinie.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Gminę Mosina w związku z punktem konsultacyjno - informacyjnym prowadzonym na mocy porozumienia z WFOŚiGW z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze". Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków Sołectwa Rogalinek zgodnie z zapisami w załączniku nr 11 - dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2021 roku.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - dokonuje się przeniesień w planie wydatków Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy" w Mosinie zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 dotyczącym wydatków jednostek pomocniczych na rok 2021 dokonywanych w ramach budżetu Gminy Mosina 2021.

 Łączne zwiększenie wydatków wynosi 95.037,00 zł.   

Załączniki:

Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnos

Zarządzenie Nr 113/2021
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie powierzenia organizacji pozarządowej realizacji zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z  art. 51 ust. 3 pkt 3 i art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1945), a także art.11 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057, z 2019 r. poz. 2020 i z 2021 r. poz. 1038) w związku z  art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm), zarządzam co następuje:  

§ 1. Powierzam do realizacji Stowarzyszeniu Sami Swoi Niepełnoprawni w Mosinie zadanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" moduł IV, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski.

§ 2. Rozliczenie realizacji zadania, nastąpi na zasadach określonych w sprawozdaniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuję Stowarzyszenie Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie do stosowania zasad rozeznania rynku w postępowaniach o wyłonienie wykonawcy, poprzez zebranie co najmniej 3 ofert.

§ 4. Gmina Mosina na każdym etapie realizacji zadania powierzonego Stowarzyszeniu Sami Swoi Niepełnosprawni w Mosinie ma prawo do skontrolowania jego przebiegu i procesu realizacji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 112/2021 Burmistrza Gminy Mosina z 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.Zarządzenie Nr 112/2021
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki nieruchomościami w następującym składzie:

1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Piotr Sternal, Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości - członek komisji;

3) Anna Sobkowiak, Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości - członek komisji;

4) Rozalia Skrzypczak, Inspektor w Referacie Geodezji i Nieruchomości - członek komisji;

5) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 9 lipca 2021 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 111/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 111/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 110/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 110/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 109/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krosinku przy ul. Malinowej

ZARZĄDZENIE NR 109/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krosinku przy ul. Malinowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) a także w wykonaniu uchwały Nr XLV/389/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Krosinku, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst


ZARZĄDZENIE NR 108/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek

ZARZĄDZENIE NR 108/2021.pdf

ZARZĄDZENIE NR 107/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół podstawowych, dla któ

ZARZĄDZENIE NR 107/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie przyznania nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów  szczególnie uzdolnionych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  oraz § 7 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. , zmienionej Uchwałą Nr XXVII/193/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r., zarządza się co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać nagrody dla następujących uczniów:
1. Zuzanny Wawrzyniak - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
2. Michaliny Dudek - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
3. Zofii Bogumiły Pohl - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
4. Jana Szufnarowskiego - ucznia Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
5. Julii Wiatrowskiej - uczennicy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
6. Emila Szufnarowskiego - ucznia Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
7. Zofii Heleny Brzozowskiej - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
8. Faustyny Tomczak - uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
9. Mai Woźny - uczennicy Zespołu Szkół w Krośnie.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 5 lat

ZARZĄDZENIE NR 106/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na okres 5 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXIX/332/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres 5 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 105/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 104/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów szkó

ZARZĄDZENIE NR 104/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów  szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 6 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.  sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek: Referat Oświaty i Sportu - przewodnicząca,
b) Dominik Michalak, Adam Monikowski, Jolanta Szymczak: członkowie reprezentujący Radę Miejską w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
- Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Karina Rzepecka - Zespół Szkół w Krośnie,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
- Lidia Jadowska - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
§ 2. Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 8 czerwca 2021 r., godz. 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2, ul. Konopnickiej 31.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 103/2021 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów spor

ZARZĄDZENIE NR 103/2021
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 2 czerwca 2021 r.
zmieniające zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz § 3 i § 10 Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 97/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, wprowadzam następujące zmiany:
1. § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Stypendium sportowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie, w okresie od lipca do listopada 2021 r., czyli w łącznej kwocie 1.500,00 zł otrzymują:
a) Dominik Klemczak,
b) Bartosz Karasiński,
c) Wiktoria Musialska,
d) Maja Woźny,
e) Taja Zoll,
f) Szymon Szot."
2. § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie
„Nagrody pieniężne otrzymują:
a) I nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł - Kacper Skrobiszewski
b) II nagrodę pieniężną w wysokości 1.500,00 zł - Tatiana Tomczak
c) III nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł - Alberta Warzocha."
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 28 maja 2021 r.


Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.