Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2

Zarządzenie Nr 6/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/127/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1) pomocy społecznej,
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
2. Środki finansowe w wysokości 143 530,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy złote pięćset trzydzieści złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2020 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik do zarządzenia Nr 6/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2020 r.

§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie AMBITIO Pomoc słabszym i propagowanie postaw prospołecznych dzięki działalności Wolontariatu młodzieżowego 4 000,00
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Gimnastyka umysłu 2 700,00
3. Fundacja Wsparcia Młodych i Starszych Pokoleń Dotykać przeszłości- Patrzeć w przyszłość 4 500,00
RAZEM 11 200,00

§ 2. Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Kultura bliżej nas- cykl imprez kulturalnych dla dzieci i dorosłych w Czapurach i Wiórku 3 000,00
3. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Publikacja-  Zygmunt Szczęsny Feliński 5 000,00
4. Fundacja Inspiracje Sztukodzielnia- integracja Gminy Mosina wokół sztuki szeroko rozumianej 12 000,00
5. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 570,00
6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Zespół wokalny 2 000,00
7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ XVI Święto Pyry 2 500,00
8. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Wędrówka szlakiem  historii Państwa Polskiego 1 000,00
9. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Pamiętamy III 4 690,00
10. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Jubileusz 115 lat istnienia Mosińskiego Chóru Kościelnego 2 400,00
11. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Edukacja muzyczna dzieci,  młodzieży i dorosłych 12 000,00
12. Grupa Inicjatywna Baranówko XX Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa Rogalin- Mosina 2020 1 500,00
13. Grupa Inicjatywna Baranówko Z aparatem po Mosinie 1 200,00
14. Grupa Inicjatywna Baranówko Elegant SHOW 2020 3 000,00
15. Stowarzyszenie AMBITIO Moja mała, wielka Ojczyzna- rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów 3 000,00
16. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny Antykwariat 4 000,00
17. PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warsztaty Chóralne Chóru ZAWSZE MŁODZI 1 640,00
RAZEM 71 500,00

§ 3. Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. INVICTUS BJJ Ferie z Brazylijskim Jiu Jitsu 1 250,00
2. Stowarzyszenie Sami Swoi Aktywne ferie 2020- SAMI SWOI 7 580,00
RAZEM 8 830,00

§ 4. Podział środków na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży:
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej 2 000,00
2. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina 25 lecie Szczepu WARTA 2 000,00
  RAZEM 4 000,00

§ 5. Podział środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki:
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- MTB Wiórek 2020 13 000,00
2. Chorągiew Wielkopolska XX Rajd Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej 3 000,00
3. Chorągiew Wielkopolska XII Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 2 035,00
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach Gmina Mosina naturalnie piękne miejsce- Rajd pieszy strażaków z Gminy Mosina 1 000,00
5. Stowarzyszenie AMBITIO Szkółka i turnieje szachowe w Gminie Mosina 2 500,00
6. Stowarzyszenie Miłośnicy Mieczewa Całoroczny udział zawodników klubu MIECZEWSKII HUFIEC MIOTAJĄCY w zawodach sportowych 3 000,00
7. Automobilklub Wielkopolski Rajd św. Krzysztofa, Rajd w Ciemno 4 000,00
8. Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych „Wakacje z wędką" 2 000,00
9. Polski Związek Wędkarski Mosina Hobby Zawody wędkarskie „Dzień dziecka" i „Żegnajcie wakacje" 2 000,00
10. INVICTUS BJJ MOSINA Organizacja zawodów- Brazylijskie Jiu Jitsu 2 000,00
11. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale- IX edycja 1 650,00
12. PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów Hortiterapia- terapia ogrodem dla seniorów 2 000,00
13. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA V Gminny Turniej Przedszkoli w piłkę nożną 2 000,00
14. Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Charytatywna impreza biegowa MUUUSISZ BIEC 5 000,00
15. Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Festiwal biegów dziecięcych ELEGANCIK 2 815,00
RAZEM 48 000,00