Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.0050.98.2019.EWz dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury fi

Zarządzenie  nr FB.0050.98.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 czerwca 2019 r. 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.    

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Dokonuje się podziału środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizyczneji sportu.

2. Środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław MielochZałącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.98.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 czerwca 2019 r.      

Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Klub Sportowy 1920 Mosina   Szkolenie piłkarskie 5 000,00
2. Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Aktywni turystycznie- zajęcia sportowo-rekreacyjno- turystyczne dla dzieci z Gminy Mosina 2 883,00
3. Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Charytatywna impreza biegowa- „Muuusisz biec" 6 117,00
RAZEM 14 000,00