Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.0050.6.2019.EW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pu

Zarządzenie  nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077[2]) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania,
5)      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  
2. Środki finansowe w wysokości 149 275,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

            

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.6.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 stycznia 2019 r.  

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego Całoroczna pomoc żywnościowa 21 000,00
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Gimnastyka umysłu 2 500,00
3. Klub Bab Wspaniałych Nie jesteś sama   7 500,00
RAZEM 31 000,00
 
§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wielkopolska, Gmina Mosińska- nasza kultura, nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi 2 000,00
3. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe Organizacja XIII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 13 930,00
4. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 500,00
5. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Zespół wokalny 2 000,00
6. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Pamiętamy- nie kończymy na rocznicy 5 000,00
7. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii     Warsztaty wokalne- koncerty chóru na wybrzeżu   2 000,00
8. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Muzyka, śpiew chóralny, edukacja muzyczna młodzieży 10 000,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa Rogalin- Mosina 1 000,00
10. Grupa Inicjatywna Baranówko   Elegant SHOW 2019 3 000,00
11. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny antykwariat- projekt upowszechniający dziedzictwo narodowe i gminne wśród młodzieży 3 570,00
RAZEM 55 000,00
 
§ 3.

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej, wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej 2 200,00
2. Stowarzyszenie AMBITIO Poprzez wolontariat do kultury   1 800,00
  RAZEM 4 000,00
 

§ 4.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Półkolonie zimowe w Czapurach 2 500,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 2 400,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Zimowisko w  Daszewicach   3 210,00
4. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Zimowisko UKS ORLIK MOSINA 2019 2 250,00
5. INVICTUS BJJ Ferie z Brazylijskim Jiu Jitsu   1 100,00
6. Stowarzyszenie Sami Swoi Sami Swoi- aktywne ferie   3 540,00
RAZEM 15 000,00
               

§ 5.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2018 14 000,00
2. Polski Związek Wędkarski- Mosina Hobby Zawody wędkarskie „Dzień dziecka" i „Żegnajcie wakacje"   2 500,00
3. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XI Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 2 035,00
4. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XX Rajd Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" 3 290,00
5. Stowarzyszenie AMBITIO   Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach 2 500,00
6. Stowarzyszenie AMBITIO   Gminna Olimpiada sportowa w Daszewicach 2 000,00
7. Automobilklub Wielkopolski   Samochodowe Rajdy Turystyczne 5 000,00
8. Polski Związek Wędkarski -Mosina Miasto Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2018 2 050,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale 1 400,00
10. Invictus Bjj Mosina Organizacja zawodów- Brazylijskie Jiu Jitsu   1 000,00
RAZEM 35 775,00
 

§ 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach Szkolenie strażaków ochotników z terenu Gminy Mosina 3 500,00
 

§ 7.

Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowinkach Pokazy ratownictwa OSP 5 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1360, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500.