Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.0050.35.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego

 Zarządzenie nr FB.0050.35.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2019 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.0050.26.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1

W zarządzeniu nr FB.0050.26.2019.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich oraz wypoczynku pod namiotami poza miejscem zamieszkania",  
2)  w ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie: „wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich oraz wypoczynku pod namiotami poza miejscem zamieszkania. Powyższe zadania będą realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r."  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch       

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432, 2500. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37.