Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.005.50.2019.EW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pu

Zarządzenie  nr FB.005.50.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 kwietnia 2019 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.[1]) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
2)  wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania oraz pod namiotami poza miejscem zamieszkania,
3)  upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.  
2. Środki finansowe w wysokości 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.50.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów JEDNOŚĆ
XV Święto Pyry 2 500,00
2. Grupa Inicjatywna Baranówko   Krocząc drogą historii 2 000,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Moja mała, wielka Ojczyzna- Rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci, młodzieży i seniorów 2 500,00
RAZEM 7 000,00
 
§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w miejscu zamieszkania i pod namiotami poza miejscem zamieszkania:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Mosiński Klub Żeglarski Obóz w Łukęcinie   3 000,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 4 000,00
3. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Piknik nad jeziorem 700,00
4. Stowarzyszenie AMBITIO Śladami tradycji, śladami zwyczajów   4 000,00
5. Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Mosina Aktywny wypoczynek w Bieszczadach 3 000,00
6. Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Mosina Aktywny wypoczynek w Pasterce 3 000,00
7. INVICTUS BJJ Wakacje letnie z Brazylijskim Jiu Jitsu   1 300,00
8. Stowarzyszenie Sami Swoi Sami Swoi- wakacje 2019   10 000,00
9. Grupa Inicjatywna Baranówko Przystań wyobraźni   1 000,00
RAZEM 30 000,00
 
§ 3.  

W ogłoszonym konkursie ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych w 2019 r.                

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534.