Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr 202/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

Zarządzenie Nr 202/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 oraz 1815), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 oraz 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1. pomocy społecznej,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 3. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

§ 2. Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

§ 3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik do zarządzenia Nr 202/2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 grudnia 2019 r.
ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 oraz 1570) oraz Uchwały Nr XIX/127/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

1. Nazwy zadań publicznych wraz z planowaną wysokością środków na ich realizację:
a) pomoc społeczna- 31 000,00 zł,
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój potrzeb kulturalnych mieszkańców- 71 500,00 zł,
c) wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych- 15 000,00 zł,
d) nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży- 4 000,00 zł,
e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki- 48 000,00 zł.

2. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:
a) zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, kultury (...), nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki realizowane będą od 10 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
b) zadania publiczne w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych realizowane będą od 10 stycznia do 28 lutego 2020 r.,
c) adresatami zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są mieszkańcy Gminy Mosina.

3. Zasady przyznawania dotacji:
a) dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego,
b) wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych,
c) organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane
w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 30,00 zł.
d) do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego,
e) organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana nie mają obowiązku wypełniać pkt III, pkt 6 oferty "dodatkowe informacje dotyczące rezultatów„,
f) dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30% danego kosztu,
g) oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im. Opis ryzyk należy wskazać do każdego z zakładanych rezultatów w pkt III. pkt 5 oferty,
h) oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania publicznego poprzez uzupełnienie pkt VI oferty- w przypadku gdy wkład osobowy został uwzględniony w ofercie,
i) wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę,
j) środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.

4. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
a) do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku których działalność statutowa dotyczy zadań wymienionych w ust. 1,
b) oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2057),
c) oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
d) do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
e) oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia, 
f) komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie od 7 do 9 stycznia 2020 r. w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
Kryteria oceny merytorycznej:    
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu ilość punktów do przyznania  
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4  
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4  
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4  
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4  
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4  
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4  
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4  
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4  
  SUMA PUNKTÓW: max. 32  
g) zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia,
h) oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/127/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

6. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2018 i 2019:
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2018 rok 2019 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 zł 31 000,00 zł
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 4 000,00 zł 4 000,00 zł
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 zł 8 500,00 zł
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 40 000,00 zł 45 000,00 zł
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 76 500,00 zł 62 000,00 zł
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 320 000,00 zł 334 775,00 zł