Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 224/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 224/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 1603, 2215 z 2019 poz.730, 53), dalej Prawo zamówień publicznych, zarządza się, co następuje:

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 223/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr 223/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) zarządza się, co następuje:

§ 1. 
1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się strukturę etatową stanowisk stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 
Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.00501.37.2017 z dnia 22 marca 2017 r., zmieniony zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.00501.98.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.0050.194.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.0050.44.2019 z dnia 18 marca 2019 r. i zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr BG.0050.91.2019 z dnia 29 maja 2019 r.

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarzowi Gminy Mosina, Skarbnikowi Gminy Mosina oraz kierownikom i pracownikom komórek organizacyjnych urzędu.

§ 4. 
Po dniu wejścia w życie zarządzenia ale nie dłużej niż 14 dni od dnia jego wejścia w życie:
1) osoby wyznaczone do przejęcia zadań z innych komórek organizacyjnych zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań przygotowawczych zapewniających rozpoczęcie działalności merytorycznej na zasadach wynikających z nowego Regulaminu Organizacyjnego;
2) osoby kierujące likwidowanymi komórkami organizacyjnymi - zobowiązuje się do protokolarnego przekazania akt prowadzonych spraw kierownikom komórek organizacyjnych przejmujących zadania lub do archiwum zakładowego.

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch


Zarządzenie nr 218/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 218/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Marlena Zaleśna-Tytyk, Sekretarz Gminy Mosina - członek komisji;
3) Monika Kujawska, Referat Organizacyjny - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 27 grudnia 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 217/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 217/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 4 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz „AQUANET" Spółki Akcyjnej z siedzibą (61-492) Poznań, ul. Dolna Wilda 126, (REGON 630999119, NIP 7770003274) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234819 odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony (uwzględniającym odszkodowanie za obniżenie wartości i wynagrodzenie za dalsze użytkowanie) służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ewid.:
1) 264/2 obr. Mosina, o pow. 0.1296 ha zapisanej w KW PO1M/00017999/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, która przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) pod tereny drogi zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem K-Z.
2) 1600/22; 1600/39 obr. Mosina, o łącznej pow. 0.2011 ha zapisanej w KW PO1M/00025011/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, która nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przyjętym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. dla działki o nr ewid. 1600/22 wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast dla działki o nr ewid. 1600/39 pod tereny zabudowy usługowej.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w § 1 w zakresie pasów strefy ochronnej gruntu dla poszczególnych elementów infrastruktury umieszczonej na działkach nr ewid. 264/2, 1600/22, 1600/39 obr. Mosina zgodnie z załącznikami do zarządzenia, które wynoszą:
1) dla działki 264/2 łącznie 818,3 m2 na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 1a, 1b, 1c):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 93,8 m, strefa ochronna po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 818,3 m² ;
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 93,8 m, strefa ochronna po 3 m od osi powierzchnia strefy ochronnej 534,5 m² (znajduje się całkowicie w strefie ochronnej magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm);
c) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 92,8 m, strefa ochronna po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 450,9 m² (znajduje się całkowicie w strefie ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm).
2) dla działki 1600/22 łącznie 491,8 m2 na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 2a, 2b, 2c):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 35,8 m, strefa ochronna po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 357,2 m²;
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 36,3 m, strefa ochronna po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 217,1 m² (powierzchnia wspólna ze strefą ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm - 82,5 m²).
c) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 36,1 m, strefa ochronna po 2,5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 180,6 m² (znajduje się całkowicie w strefie ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm);
3) dla działki 1600/39 łącznie 484,3 m2 na którą składają się następujące pasy strefy ochronnej (zgodnie z załącznikiem nr 3):
a) magistrala wodociągowa o średnicy 800 mm i długości 15,3 m, strefa ochronna wynosi po 5 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 152,0 m²
b) wodociąg o średnicy 250 mm i długości 14,8 m, strefa ochronna po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 88,8 m² (powierzchnia wspólna ze strefą ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm - 33,5 m²);
c) wodociąg o średnicy 125 mm i długości 12,8 m, strefa ochronna po 3 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 54,9 m² (powierzchnia wspólna ze strefą ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm - 12,3 m²);
d) kanał sanitarny o średnicy 200 mm i długości 70,7 m, strefa ochronna po 2 m od osi - powierzchnia strefy ochronnej 289,1 m² (powierzchnia wspólna ze strefą ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm - 54,7 m²);
e) kanał odwadniający zbiorniki o średnicy 600 mm i długości 15 m, strefa ochronna po 2,5 m od osi powierzchnia strefy ochronnej 74,8 m² (znajduje się całkowicie w strefie ochronnej magistrali wodociągowe o średnicy 800 mm).
§ 3. Wykonywanie opisanej w § 1 służebności przesyłu w zakresie pasów strefy ochronnej opisanych w § 2 będzie polegać na:
1) utrzymaniu magistrali o średnicy 800 mm, wodociągów o średnicy 250 mm i 125 mm, kanału odwaniającego zbiorniki o średnicy 600 mm oraz kanału sanitarnego o średnicy 200 mm;
2) przesyle wody za pośrednictwem magistrali o średnicy 800 mm, wodociągów i kanału odwadniającego;
3) przesyle ścieków za pośrednictwem kanału sanitarnego o średnicy 200 mm;
4) nieutrudnionym dostępie do części działek o nr ewid. 264/2, 1600/22, 1600/39 obr. Mosina o wskazanych w § 2 zakresie i powierzchniach, w tym dotyczącym również wjazdu na tę działkę sprzętem, w szczególności w celu wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz usunięcia awarii.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


ZARZĄDZENIE NR 215/2019 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i użyczenia na okres do 3 lat.

ZARZĄDZENIE NR 215/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i użyczenia na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załączniki nr 1 i nr 2  do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 210/2019 w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na teren

Zarządzenie Nr 210/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządzam, co następuję:

§ 1. 
1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 r.
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 210/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 r.

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 r.

1. Członkami zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2) są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jej mieszkańców,
3) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie projektów,
4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

2. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do zespołu konsultacyjnego dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 1.

3. Zespół konsultacyjny może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu zespołu konsultacyjnego lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach zespołu konsultacyjnego, lub
3) wszystkie powołane w skład zespołu konsultacyjnego osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

4. Do zadań zespołu konsultacyjnego należy:
1) ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie projektów,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4) rekomendowanie wybranych projektów Burmistrzowi Gminy Mosina.

5. Udział w pracach zespołu konsultacyjnego ma charakter społeczny.

6. Zgłoszenia na członka zespołu konsultacyjnego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 17 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. 

7. Spotkanie zespołu konsultacyjnego w celu zaopiniowania projektów złożonych w konkursie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r.


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2020 r.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
        
Miejscowość, data, podpis


 

Zarządzenie Nr 209/2019 w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Zarządzenie Nr 209/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XIX/127/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. zarządzam, co następuję:

§ 1. 

1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6) ochrony przeciwpożarowej,
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 209/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.


Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
1. Burmistrz Gminy Mosina powoła 7 komisji konkursowych:
1) komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej,
2) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
5) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
7) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2. Członkami komisji konkursowych do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2) są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
3) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

3. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.

4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

5. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4) rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.

6. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

7. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 17 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.

8. Spotkanie komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r.


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 209/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie (proszę zaznaczyć właściwą komisję konkursową):
1) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu pomocy społecznej,
2) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
5) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
7) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.    

Miejscowość, data                                                   podpis zgłaszającego

Zarządzenie Nr 208/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Krajkowie przeznaczonej do zamiany

ZARZĄDZENIE NR 208/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Krajkowie przeznaczonej do zamiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr ewid. 131/1 obr. Krajkowo będącą własnością Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, opisanej bliżej w Załączniku nastąpi na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej opisaną bliżej w § 4 w celu regulacji granic i poprawy warunków zagospodarowania zamienianych nieruchomości.
§ 4. Przedmiotem zamiany ze strony osoby fizycznej jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej stanowiącym nakład Gminy Mosina, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 130/1 obr. Krajkowo, o powierzchni 2m2, przeznaczona zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów części wsi Krajkowo i Baranowo" zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/321/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r poz. 6617) pod tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem 1RM na rysunku planu.
§ 5. Gmina Mosina przeniesie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 131/1 obr. Krajkowo na rzecz osoby fizycznej, w zamian osoba fizyczna przeniesie własność nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 130/1 obr. Krajkowo na rzecz Gminy Mosina. Zamiana odbywać się będzie na zasadzie ekwiwalentności świadczeń za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
§ 6. Zamiana w sposób określony w § 5 zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych poniesie Gmina Mosina.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 8. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 206/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Żeromskiego

ZARZĄDZENIE NR 206/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Żeromskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz.1697), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Adam Ejchorst


Zarządzenie Nr 205/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Wieniawskiego

ZARZĄDZENIE NR 205/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Wieniawskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz.1697), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Zarządzenie Nr 204/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 204/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) a także zgodnie z art. 902¹ i 902² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o nr ewid. 1418; 2882 obr. Mosina o łącznej pow. 145m², z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej - ulicy Poniatowskiego.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

ZARZĄDZENIE nr 203/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

ZARZĄDZENIE nr 203/2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 grudnia 2019 r.  
w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309, 1696, 1815) oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej prace dyplomowe złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina, postanowiono przyznać:
1.     Dwa wyróżnienia w wysokości po 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla:
1)     Pani Izabeli Baranowskiej za pracęWycena środowiska metodą Willingess to Pay przez turystów odwiedzających Wielkopolski Park Narodowy ",
2)    Pana Mateusza Fabisiaka za pracęBudynek pływalni miejskiej w Mosinie ".
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 202/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

Zarządzenie Nr 202/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 oraz 1815), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 oraz 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1. pomocy społecznej,
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 3. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.

§ 2. Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

§ 3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik do zarządzenia Nr 202/2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 grudnia 2019 r.
ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 oraz 1570) oraz Uchwały Nr XIX/127/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

1. Nazwy zadań publicznych wraz z planowaną wysokością środków na ich realizację:
a) pomoc społeczna- 31 000,00 zł,
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój potrzeb kulturalnych mieszkańców- 71 500,00 zł,
c) wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych- 15 000,00 zł,
d) nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży- 4 000,00 zł,
e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki- 48 000,00 zł.

2. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:
a) zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, kultury (...), nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki realizowane będą od 10 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
b) zadania publiczne w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych realizowane będą od 10 stycznia do 28 lutego 2020 r.,
c) adresatami zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są mieszkańcy Gminy Mosina.

3. Zasady przyznawania dotacji:
a) dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego,
b) wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych,
c) organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane
w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 30,00 zł.
d) do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego,
e) organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana nie mają obowiązku wypełniać pkt III, pkt 6 oferty "dodatkowe informacje dotyczące rezultatów„,
f) dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30% danego kosztu,
g) oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im. Opis ryzyk należy wskazać do każdego z zakładanych rezultatów w pkt III. pkt 5 oferty,
h) oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania publicznego poprzez uzupełnienie pkt VI oferty- w przypadku gdy wkład osobowy został uwzględniony w ofercie,
i) wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę,
j) środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.

4. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
a) do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku których działalność statutowa dotyczy zadań wymienionych w ust. 1,
b) oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2057),
c) oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
d) do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
e) oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia, 
f) komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie od 7 do 9 stycznia 2020 r. w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
Kryteria oceny merytorycznej:    
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu ilość punktów do przyznania  
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4  
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4  
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4  
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4  
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4  
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4  
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4  
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4  
  SUMA PUNKTÓW: max. 32  
g) zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia,
h) oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/127/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

6. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2018 i 2019:
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2018 rok 2019 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 zł 31 000,00 zł
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 4 000,00 zł 4 000,00 zł
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 zł 8 500,00 zł
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 40 000,00 zł 45 000,00 zł
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 76 500,00 zł 62 000,00 zł
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 320 000,00 zł 334 775,00 zł
 

Zarządzenie nr 200/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2020 r.

Zarządzenie Nr 200/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 oraz 1815) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:
§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
§ 2. Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
§ 3. Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
§ 4. Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 200/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2019 r.
ogłoszenie o otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina

Na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 330 000,00 zł.

2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów znajduje się w budżecie Gminy Mosina na 2020 r.

3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 30,00 zł.

4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.

5. Kluby sportowe składające projekty:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku,
2) wykonują zadania samodzielnie,
3) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.

6. Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

7. W przypadku imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, imprez biegowych i rowerowych organizowanych na terenie Gminy Mosina, minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi minimum 25 %  wszystkich uczestników.

8. W przypadku zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej organizowanych na terenie Gminy Mosina minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi 100 osób.

9. Do projektu należy dołączyć :
1) informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
2) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
3) w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

10. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 700,00 zł,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) pozostałe koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się możliwość zakupu przedmiotów i urządzeń biurowych niezbędnych przy realizacji zadania jeśli ich wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.

11. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji nie mogą zostać przeznaczone na:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, 4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.

12. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji- pozostają bez rozpatrzenia.

13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

14. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu" w terminie od 6 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.

15. Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :
1) kryteria formalne:
a) projekt został złożony w terminie,
b) projekt został złożony na właściwym formularzu,
c) projekt został podpisany przez osoby upoważnione;
2) kryteria merytoryczne: a) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina,
b) merytoryczne przygotowanie oferty,
c) spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu,
d) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),
e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2019 r.
informacja dodatkowa do ogłoszenia o otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina INFORMACJA DODATKOWA- OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW NA 2020 R.
1.Czy w 2019 r. realizowane były zajęcia sportowe o których wsparcie ubiega się klub w 2020 roku?
   
2.Czy Klub prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego (czy taki wpis znajduje się w statucie)?
   
3.Czy od uczestników bezpośrednich pobiera się stałe opłaty za udział w zajęciach (składka członkowska, opłata za udział w zajęciach, darowizna itp.) i jaka była wysokość miesięcznej opłaty w 2019 r.? Proszę podać podstawę prawną jej pobierania (wskazanie odpowiedniego zapisu w statucie klubu).
   
4.Czy za wyjątkiem opłat stałych Klub pobiera dodatkowe opłaty (np. za zakup strojów, transport, zdjęcia)?
   
5.Czy wysokość otrzymanej dotacji będzie miała wpływ na wysokość opłaty od uczestnika w 2020 roku?
   
6.Jaka będzie wysokość opłaty pobieranej przez uczestnika w 2020 r. w przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości a jaka w przypadku odrzucenia projektu i braku finansowego wsparcia ze strony Gminy Mosina.
   
............................................... (podpis)


Załączniki:
- PROJEKT KLUBU SPORTOWEGO- FORMULARZ.DOCX- UWAGA ZMIENIONO FORMULARZ

ZARZĄDZENIE NR 197/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 197/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2019 poz. 351) oraz § 27 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie  inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie przez komisję inwentaryzacyjną  w wyznaczonym w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina Nr 179/2019  składzie osobowym:
1) MONIKA KUJAWSKA - przewodnicząca komisji,
2) AGATA WENCEL-SOCHA - członek komisji,
3) JOANNA JERZYŃSKA - członek komisji.

§ 2. Inwentaryzację składników majątkowych należy przeprowadzić w okresie od 9.12.2019 r. do 10.01.2020 r.

§ 3. Powołuje się  trzy zespoły spisowe dla przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
1. Zespół spisowy w składzie osobowym:
1) Monika Kujawska - przewodnicząca zespołu spisowego,
2) Agata Wencel-Socha - członek zespołu spisowego,
3) Joanna Jerzyńska - członek zespołu spisowego.
2. Zadaniem zespołu spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury następujących składników majątkowych:
1) środki trwałe i pozostałe środki trwałe, z wyłączeniem sprzętu informatycznego oraz gruntów,
2) druki ścisłego zarachowania.
3. Zespół spisowy w składzie osobowym:
1) Joanna Jerzyńska - przewodnicząca zespołu spisowego,
2) Żaneta Biała - członek zespołu spisowego,
3) Katarzyna Marcinkowska - członek zespołu spisowego.
4. Zadaniem zespołu spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji sald i potwierdzenia  sald   następujących składników  majątkowych:
1) środki pieniężne na rachunkach bankowych,
2) należności i zobowiązania,
3) wartości niematerialne i prawne,
4) udziały i akcje w spółkach kapitałowych,
5) środki trwałe w budowie,
6) grunty,
7) fundusze i rezerwy,
8) pozostałe aktywa i pasywa.
5. Zespół spisowy w składzie osobowym:
1) Bartosz Dmochowski - przewodniczący zespołu spisowego,
2) Dominik Wiktorowski - członek zespołu spisowego.
6. Zadaniem zespołu spisowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu informatycznego metodą spisu z natury.    

§ 4. Inwentaryzacje należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351). Zobowiązuję komisję do:
1) Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania  określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
2) Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.
3) Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowo- Budżetowego w terminie 5 dni po zakończeniu inwentaryzacji.

§ 5. Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Zarządzenie Nr 196/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Przetargów ustnych na zbycie, dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR 196/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów ustnych na zbycie, dzierżawę rolną oraz najem
nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 i § 14 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 1697), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin przetargów ustnych:
1. Na zbycie nieruchomości Gminy Mosina, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
2. Na dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości Gminy Mosina, stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 2. Do przetargów pisemnych stosuje się odrębne regulaminy ustalane wraz z zarządzeniem o ogłoszeniu tych przetargów.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości oraz Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr GG.00501.301.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 czerwca 2016 r.

 

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
 
 

Zarządzenie Nr 195/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza w czasie pokoju - w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narod

ZARZĄDZENIE NR 195/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
 
z dnia 03 grudnia 2019 r.
 
w sprawie organizacji stanowiska kierowania burmistrza w czasie pokoju - w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny
 
 
          Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. nr 219, poz. 2218) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) zarządza się co następuje:
 
   § 1. W czasie pokoju - w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia  działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny tworzy się w Urzędzie Miejskim w Mosinie główne stanowisko kierowania, na rzecz którego funkcjonuje stały dyżur.
 
§ 2. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem głównego stanowiska kierowania burmistrza oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Gminy Pani Marleny Zaleśnej - Tytyk.          
 
   § 3. Organizację ochrony i obrony głównego stanowiska kierowania burmistrza powierza się Kierownikowi Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Krzysztofowi Kaczmarkowi, który w uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu Policji w Mosinie opracowuje „Plan ochrony Urzędu Miejskiego w Mosinie".
 
   § 4. Kierownik Referatu Organizacyjnego Pani Monika Kujawska dla prawidłowego funkcjonowania głównego stanowiska kierowania zapewnia niezbędne potrzeby materiałowe i logistyczne.
 
   § 5. Zasady organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza zawiera instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.
 
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch
 
 
 

Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mian

Zarządzenie Nr 194/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309, 1696, 1815) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Agnieszki Kosowicz, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Zuzanna Tylska - dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
3)      Bożena Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Julitta Włodarczyk - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 4 grudnia 2019 r., godz. 12:00, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Konopnickiej 31.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mian

Zarządzenie Nr 193/2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego                                   
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309, 1696, 1815) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) zarządza się, co następuje:   
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Magdaleny Rybickiej, nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Ewa Agnieszka Szymańska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
3)      Bożena Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Julitta Włodarczyk - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.   
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 4 grudnia 2019 r., godz. 13:30 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Konopnickiej 31.  
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).  
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

ZARZĄDZENIE nr 191/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczą

ZARZĄDZENIE nr 191/2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 listopada 2019 r.  
w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:
a)      Anna Balcerek-Kałek - Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b)      Jacek Mądrawski -  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
c)       Dominik Michalak - Rada Miejska w Mosinie,
d)      Marlena Zaleśna-Tytyk - Urząd Miejski w Mosinie,
e)      Karolina Adamczyk-Pięta - Gminne Centrum Informacji w Mosinie.
§ 2. Na termin podsumowującego pracę posiedzenia komisji wyznacza się dzień 26 listopada 2019 r., godz. 12:30. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2, ul. Marii Konopnickiej 31.  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr 186/2019 z dnia 15.11.2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

ZARZĄDZENIE  NR 186/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 15.11.2019 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza 
na  czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 
 
 
            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa  (Dz. U. z 2004 r. , nr 219, poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie tworzenia
w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów, zarządza się co następuje:
 
   § 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań
w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w gminie, ustala się stały dyżur burmistrza.
 
   § 2. Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się Kierownika Referatu Organizacyjnego - Monikę Kujawską.
 
   § 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru burmistrza, określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru burmistrza oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pełniącemu jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem - Krzysztofowi Kaczmarkowi
 
   § 5. Kierownika stałego dyżuru zobowiązuje się do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:
                                                  
1/ pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,
2/ niezbędnych środków transportowych z kierowcami,
3/ sprzętu i materiałów biurowych,
4/ miejsca odpoczynku i wyżywienia obsady stałego dyżuru.
 
   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Zarządzenie Nr 182/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 182/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi w następującym składzie:
1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Marlena Zaleśna-Tytyk, Sekretarz Gminy Mosina - członek komisji;
3) Monika Kujawska, Referat Organizacyjny - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 15 listopada 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 181/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 181/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w następującym składzie:
1) Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Marlena Zaleśna-Tytyk, Sekretarz Gminy Mosina - członek komisji;
3) Monika Kujawska, Referat Organizacyjny - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 15 listopada 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 180/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projZARZĄDZENIE NR 179/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 179/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 5 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351) oraz § 27 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się stałą komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzania  inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w następującym składzie osobowym:
1) MONIKA KUJAWSKA- przewodnicząca komisji,
2) AGATA WENCEL-SOCHA - członek komisji,
3) JOANNA JERZYŃSKA - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Zarządzenie nr 178/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 177/2019 w sprawie powołania Zespołu Programowego dla konsultacji społecznych w sprawie wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2020 w ramach

Zarządzenie nr 178/2019
z dnia 4 listopada 2019 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 177/2019 w sprawie powołania Zespołu Programowego dla konsultacji społecznych w sprawie w wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2020 w ramach "Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina"


Pełna treść Zarządzenia.pdf

Zarządzenie nr 177/2019 w sprawie powołania Zespołu Programowego dla konsultacji społecznych w sprawie w wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mo

Zarządzenie nr 177/2019
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu Programowego dla konsultacji społecznych w sprawie w wydatków budżetu Gminy Mosina na rok 2020 w ramach "Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina"Zarządzenie nr 172/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 1 „Śródmieście” w Mosinie

Zarządzenie nr 172/2019.pdf

Zarządzenie Nr 171/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 171/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. bhp w następującym składzie:

1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
2. Marlena Zaleśna-Tytyk, Sekretarz Gminy Mosina – członek komisji;
3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 18 października 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 170/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 170/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac w następującym składzie:

1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
2. Marlena Zaleśna-Tytyk, Sekretarz Gminy Mosina – członek komisji;
3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 18 października 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 168/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie

Zarządzenie nr 168/2019.pdf

Zarządzenie Nr 166/2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej


ZARZĄDZENIE nr 164/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 października 2019 w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których o

ZARZĄDZENIE nr 164/2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 października 2019
w sprawie przyznaniastypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 ) oraz uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina zarządza się, co następuje:  

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:
 1. Radosław Preisler - uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 2. Julia Haracewiat - uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 3. Julia Gładysz - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 4. Aleksandra Szklarz - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 5. Julia Kulakin - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
 6. Magdalena Żerdzińska - uzennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 7. Tatiana Tomczak - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 8. Zofia Maria Napierała - uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 9. Marianna Dominika Wołoszczańska - uczennica kl.VIII Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach;
 10. Wiktoria Konowałów - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach;
 11. Damian Kubiak - uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 12. Barbara Przybylska - uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie;
 13. Antoni Nawrocki - uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie;
 14. Jakub Jan Leśniowski - uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 15. Marcin Mruk - uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr 162/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 162/2019
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w następującym składzie:

1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
2. Marlena Zaleśna-Tytyk, Sekretarz Gminy Mosina – członek komisji;
3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 11 października 2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.160.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26.09.2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas V

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.160.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26.09.2019 r.
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1 Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b) Małgorzata Kaptur oraz Jolanta Szymczak  - przedstawiciele Rady Miejskiej
w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Hanna Lemańska  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
-  Beata Buchwald - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Anna Bąk - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Maria Kozal - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Daszewicach,
-  Marcela Kownacka - Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
- Małgorzata Sroczyńska - Szkoła Podstawowa w Pecnej,
- Karina Rzepecka - Zespół Szkół w Krośnie,
d) Roman Kolankiewicz -przedstawiciel Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.  
§ 2 Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 30 września 2019 r.,
godz. 17.00. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie, budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Marii Konpnickiej w Mosinie.    
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie.

                                                                ZARZĄDZENIE NR SG.0050.156.2019  

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) oraz 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu, bez bliższego określenia, mowa jest o:

1)       projekcie - należy przez to rozumieć projekt uchwały Rady Miejskiej w Mosinie;

2)       uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;

3)       Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mosinie;

4)       sesji - należy przez to rozumieć sesję Rady Miejskiej w Mosinie;

5)       autorze - należy przez to rozumieć pracownika merytorycznego komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostki organizacyjnej Gminy Mosina, przygotowującego projekt, a w przypadku projektów Rady – radnego lub grupę radnych, komisje Rady lub pracowników Biura Rady;

6)       kierowniku pionu - należy przez to rozumieć Pierwszego Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina, Drugiego Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarza, Skarbnika;

7)       komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, biuro lub samodzielne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

§ 2. Ustala się:

1) zasady postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie i gminnych jednostek organizacyjnych z projektami uchwał, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Mosina oraz z projektami, których inicjatorem jest Rada;

2) sposób postępowania z uchwałami podjętymi przez Radę.

§ 3. 1. Projekty, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Mosina, przygotowywane są przez autora, do kompetencji którego należy prowadzenie spraw stanowiących przedmiot regulacji.

2.  Projekty, których inicjatorem jest Rada, przygotowywane są przez radnych Rady, komisje Rady lub pracowników Biura Rady.

 

Rozdział 1.

Zasady postępowania z projektami Burmistrza Gminy Mosina i związane z tym terminy

§ 4. 1. W celu terminowego wprowadzenia projektu do porządku obrad sesji Rady, autor przekazuje zaakceptowany pod względem prawnym projekt do Referatu Organizacyjnego, najpóźniej 21 dni przed terminem sesji.

2.  Autor, opracowując projekt, zobowiązany jest stosować zasady techniki prawodawczej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,  dostosować się do wymogów technicznych wykorzystywanego do tego celu oprogramowania oraz dbać o zachowanie zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE

3.  Projekt przygotowuje się w formacie XML stosując aplikację „Edytor aktów prawnych XML Legislator” (dalej Legislator), z wyłączeniem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina.

4.  Autor do projektu obowiązkowo dołącza uzasadnienie, z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w programie Legislator..

5.  Uzasadnienie projektu powinno zawierać argumenty przemawiające za zasadnością uchwalenia projektu w przedłożonej wersji, a w przypadku projektów rodzących skutki finansowe wskazywać źródło finansowania.

6.  Projekt uchwały powinien być parafowany pod uzasadnieniem do uchwały przez autora, kierownika komórki organizacyjnej i kierownika pionu – według właściwości.

7.  Projekt przekazywany jest radcy prawnemu. Radca prawny w terminie trzech dni roboczych dokonuje oceny projektu pod względem prawnym. Po dokonaniu oceny, autor dokumentu w porozumieniu z radcą prawnym nanosi ew. poprawki. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w treści projektu radca prawny przekazuje go autorowi w celu naniesienia poprawek. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie ocenie prawnej przez radcę prawnego. Projekt zaakceptowany przez radcę prawnego autor drukuje i uzyskuje pod nim podpis radcy prawnego a następnie wprowadza go do Bazy Aktów Własnych Gminy Mosina (dalej BAW).

8.  Wersję elektroniczną projektu (w formacie .ZIPX) autor umieszcza w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Projekty uchwał\Rok\Data sesji

9.  Kierownik Referatu Organizacyjnego dokonuje kontroli formalnej, polegającej w szczególności na sprawdzeniu:

1)  czy projekt opatrzony jest podpisem i pieczęcią radcy prawnego;

2)  zgodności projektu z zasadami redagowania aktów prawnych;

3)  czy projekt posiada uzasadnienie opatrzone wymaganymi parafami i pieczęciami;

4)  czy projekt jest kompletny;

5)  czy wersja elektroniczna projektu została umieszczona w BAW oraz czy jest zgodna z wersją papierową (zgodność sumy kontrolnej).

10.   Projekt niespełniający wymogów, o których mowa w ust. 9, zostaje zwrócony autorowi w celu dokonania poprawek.

11.   Powtórnie złożony projekt podlega ponownie kontroli formalnej.

12.   Kierownik Referatu Organizacyjnego, po dokonaniu kontroli formalnej, parafuje projekt i przekazuje do akceptacji Sekretarzowi Gminy Mosina.

13.   Sekretarz Gminy Mosina dokonuje formalnej akceptacji projektu, parafując go.

§ 5.1. Projekt zaakceptowany pod względem formalnym i prawnym Sekretarz Gminy Mosina przekazuje do podpisu w jednym egzemplarzu Burmistrzowi Gminy Mosina, a w przypadku jego nieobecności Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina. W przypadku nieobecności Burmistrza oraz Pierwszego Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina przekazuje do podpisu Drugiemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.

2. Burmistrz Gminy Mosina akceptuje projekt i podpisuje uzasadnienie projektu.

§ 6. Referat Organizacyjny umieszcza podpisany projekt w zestawieniu projektów przygotowanych na sesję, które przekazuje do Kierownika Biura Rady.

§ 7. Autopoprawkę do projektu przygotowuje autor, stosując odpowiednio zasady przyjęte w § 4-6.

§ 8. W sytuacjach uniemożliwiających zachowanie zasad postępowania określonych w § 4-6 o sposobie postępowania z projektem decyduje Burmistrz Gminy Mosina.

 

Rozdział 2.

Zasady postępowania z projektami Rady

 

§ 10. 1. Autor, opracowując projekt zobowiązany jest stosować zasady zawarte w § 4 ust. 2-5.

2. Uzasadnienie powinno być parafowane przez pracownika Biura Rady przygotowującego projekt lub radnego lub członków komisji Rady, odpowiednio.

3. Uzasadnienie projektu podpisywane jest przez Przewodniczącego Rady lub radnych.

4. Po zaakceptowaniu projektu przez radcę prawnego i Przewodniczącego Rady, Biuro Rady wnosi projekt na spotkanie Burmistrza Gminy Mosina z Przewodniczącym Rady.

§ 11. 1. Podpisany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.    Za dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 oraz za przekazanie projektów uchwał na poszczególne komisje odpowiada Kierownik Biura Rady.

 

Rozdział 3.

Wprowadzanie poprawek do uchwał przyjętych na sesji

§ 12. 1. Poprawkę przyjętą na sesji wprowadza w ostatecznej wersji tekstu uchwały Biuro Rady z wyłączeniem uchwał w sprawie budżetu gminy i jego zmiany oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2.   Autor zobowiązany jest do współuczestniczenia w ustalaniu ostatecznej wersji tekstu uchwały.

3.   Pieczę nad wprowadzeniem poprawek sprawuje – od chwili wszczęcia sprawy do chwili przedłożenia Przewodniczącemu Rady do podpisu uchwały podjętej przez Radę – Biuro Rady.

§ 13. W przypadku nowelizacji uchwały, autor w ciągu roku od przyjęcia nowelizacji sporządza projekt tekstu jednolitego uchwały z wykorzystaniem Legislatora.

Rozdział 4.

Postępowanie z przyjętymi uchwałami

§14. 1. Kierownik Biura Rady nadaje numery uchwałom i prowadzi ich rejestr.

2. Biuro Rady załącza oryginały podjętych uchwał do protokołu sesji Rady.

3. Biuro Rady zapewnia:

1) powielenie podjętej uchwały;

2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazanie kompletu odpisów podjętych na sesji uchwał Wojewodzie Wielkopolskiemu;

3) przekazanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odpisów wybranych uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej;

4) przygotowanie uchwał, wskazanych zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z ich wersją elektroniczną przygotowaną w formacie XML, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;

5) umieszczenie wersji elektronicznej podjętych uchwał w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Uchwały\Rok\Data sesji

6) publikację uchwał w BAW;

7) przekazanie kopii uchwał zainteresowanym podmiotom;

8) przekazanie kopii uchwał, zgodnie z dyspozycją, do komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek zobowiązanych do realizacji postanowień uchwały;

9) monitorowanie i przekazywanie informacji na temat daty publikacji uchwały oraz pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;

10) monitorowanie i przekazywanie informacji na temat rozstrzygnięć nadzorczych odnośnie uchwały.

§ 15. Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarzowi Gminy Mosina, Skarbnikowi Gminy Mosina, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie,

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina.

   ZARZĄDZENIE NR SG.0050.155.2019

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16 września 2019 r. 

w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) w związku z § 30 pkt.20  zarządzenia nr BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie zmienionego zarządzeniem nr BG.00501.908.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2017 r., zarządzeniem nr BG.00501.194.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r., zarządzeniem nr BG.0050.44.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 marca 2019 r.  oraz zarządzeniem nr BG.0050.91.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 maja 2019 r., zarządza się. co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu, bez bliższego określenia, mowa jest o:

1)    projekcie - należy przez to rozumieć projekt zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina;

2)    zarządzeniu - należy przez to rozumieć zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina;

3)    Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;

4)        autorze - należy przez to rozumieć pracownika merytorycznego komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostki organizacyjnej Gminy Mosina przygotowującego projekt;

5)        kierowniku pionu - należy przez to rozumieć Pierwszego Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina, Drugiego
Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarza, Skarbnika
;

6)        komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, biuro lub stanowisko w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

 

§2.1. Autor, opracowując projekt, zobowiązany jest stosować poniższe zasady,  w szczególności:

1)     Zasad techniki prawodawczej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,

2)     Wymogi techniczne wykorzystywanego do tego celu oprogramowania

3)     Zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE.

2.    Projekt przygotowuje się w formacie XML stosując aplikację "Edytor aktów prawnych XML Legislator" (dalej Legislator), z wyłączeniem zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

§ 3. Projekt przygotowuje komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostka organizacyjna gminy, do kompetencji której należy prowadzenie spraw stanowiących przedmiot regulacji.

 

§ 4. 1. Projekt przekazywany jest, radcy prawnemu. Radca prawny w terminie jednego dnia roboczego dokonuje oceny projektu pod względem prawnym.

2. Po dokonaniu oceny, autor dokumentu w porozumieniu z radcą prawnym nanosi ew. poprawki, drukuje ostateczną wersję projektu i uzyskuje pod nim podpis radcy prawnego a następnie wprowadza go do Bazy Aktów Własnych Gminy Mosina (dalej BAW).

3. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w treści projektu radca prawny zwraca go autorowi w celu naniesienia wymaganych poprawek. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie ocenie prawnej przez radcę prawnego.

4. Do projektu wymagane jest dołączenie jego uzasadnienia, jeżeli przedmiot regulacji zawarty w projekcie
wymaga wyjaśnień, lub jeżeli uznaje się za celowe przytoczenie argumentów przemawiających za przyjęciem
projektu w wersji przedłożonej.
Uzasadnienie wprowadza się do projektu z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w programie Legislator.

5. Uzasadnienie projektu powinno być parafowane przez autora i kierownika komórki organizacyjnej oraz
podpisane przez kierownika pionu - według właściwości.

6. Projekt powinien być parafowany przez radcę prawnego, autora, kierownika komórki organizacyjnej i kierownika pionu - według właściwości.

7. W przypadku, gdy projekt zawiera załączniki, powinny być one parafowane przez autora i kierownika
komórki organizacyjnej.

8. Przed podpisaniem projektu przez Burmistrza, Kierownik Referatu Organizacyjnego dokonuje kontroli formalnej, polegającej w szczególności na sprawdzeniu:

1)    czy projekt opatrzony jest podpisem i pieczęcią radcy prawnego;

2)    zgodności projektu z zasadami redagowania aktów prawnych;

3)    czy uzasadnienie, projekt oraz załączniki opatrzone są wymaganymi parafami i podpisem z pieczęciami;

4)    czy projekt jest kompletny oraz czy jest zgodny z wersją elektroniczną umieszczoną w BAW (zgodność sumy kontrolnej), oraz czy kompletny projekt znajduje się w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Zarządzenia\Rok\.

9. Projekt niespełniający wymogów, o których mowa w ust. 8, zostaje zwrócony autorowi
w celu dokonania poprawek lub uzupełnień.

10. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie kontroli formalnej.

11. Kierownik Referatu Organizacyjnego, po dokonaniu kontroli formalnej parafuje projekt i przekazuje do akceptacji Sekretarzowi Gminy.

12. Sekretarz Gminy dokonuje finalnej akceptacji projektu, parafując go.

 

§5.1. Projekt zaakceptowany pod względem formalnym i prawnym zostaje przekazany w dwóch
egzemplarzach na prawach oryginału do podpisu Burmistrzowi za pośrednictwem sekretariatu.

2.             Dopuszcza się sporządzenie większej ilości egzemplarzy projektu na prawach oryginału w sytuacji, gdy
oryginały są niezbędne dla dokonania dalszych czynności, np. aktu notarialnego.

3.             Po podpisaniu projektu przez Burmistrza, pracownik sekretariatu przekazuje wszystkie egzemplarze
podpisanego zarządzenia do Referatu Organizacyjnego.

4.             Kierownik Referatu Organizacyjnego nadaje kolejny numer oraz rejestruje zarządzenie w centralnym rejestrze zarządzeń Burmistrza i włącza jeden egzemplarz do prowadzonego na stanowisku zbioru zarządzeń, a pozostałe egzemplarze niezwłocznie przekazuje autorowi. Dodatkowo dokonuje publikacji zarządzenia w BAW.

5.             Autor umieszcza wersję elektroniczną zarządzenia w formacie .ZIPX w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Zarządzenia\Rok\ .

6.             Rejestr zarządzeń prowadzi się oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego przy użyciu formuły:
numer/rok.

§ 6. 1. Autor zarządzenia odpowiada za wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu zarządzeń, w stosunku do
których istnieje taki obowiązek.

2. Autor zarządzenia ma obowiązek doręczenia tekstu zarządzenia wszystkim komórkom organizacyjnym
urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy, których zarządzenie dotyczy, za pomocą SPEKTRUM/poczty elektronicznej.

§ 7. W przypadku, gdy tekst zarządzenia na skutek wielokrotnych nowelizacji stał się nieczytelny, autor
sporządza projekt tekstu jednolitego zarządzenia z wykorzystaniem Legislatora.

 

§ 8, Pracownik Referatu Organizacyjnego udostępnia zarządzenia do wglądu oraz umożliwia ich kopiowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikom
komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 10. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr BG.0050.153.2019 z dnia 9 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonyc

Zarządzenie  Nr BG.0050.153.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 września 2019 r. 

zmieniające Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy

Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy zmienionym Zarządzeniem nr BG.0050.136.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się w § 3 punkt 17) i w § 3 w punkcie 16 średnik zastępuje się kropką.

2) skreśla się w § 3a punkt 5) i w § 3a punkcie 4 średnik zastępuje się kropką.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „Pani Marlenie Zaleśnej-Tytyk – Sekretarzowi Gminy Mosina, powierzam  prowadzenie spraw  Gminy Mosina, w zakresie:

1)    dotyczącym kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu;

2)    opracowania projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy;

3)    zarządzania zasobami osobowymi;

4)    realizowania pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;

5)   czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad oraz  respektowania obowiązujących  terminów załatwiania spraw;

6)    zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;

7)   zapewnienia warunków organizacyjnych i materialno – technicznych  dla działalności Urzędu;

8)    prowadzenia spraw związanych z doskonaleniem kadr;

9)    koordynacji   prac związanych z wyborami i spisami;

10) zapewnienia utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;

11)  rozpatrywania skarg na kierowników referatów oraz pozostałych pracowników Urzędu;

12)  przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców;

13)  realizacji umowy serwisu brokerskiego;

14)  nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i ewidencji  działalności gospodarczej;

15)  nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego;

16)  innych powierzonych sekretarzowi, odrębnymi przepisami zadań;

17)  wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Pani Marlena Zaleśna-Tytyk – Sekretarz Gminy Mosina-  nadzoruje pracę:

1)    Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej;

2)    Zespołu Informatyków;

3)    Biura Rady Miejskiej;

4)    Biura Obsługi Interesantów;

5)    Urzędu Stanu Cywilnego;

6)    Referatu Organizacyjnego;

7)     Biura Zamówień Publicznych;

8)    Sekretariatu.

5) Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr BZP.0050.152.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.152.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BG 0050.151.2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG.0050.151.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

 


Zarządzenie nr BG.0050.150.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru Mosińskiej Karty Mieszkańca

Zarządzenie nr BG.0050.150.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru Mosińskiej Karty Mieszkańca


Zarządzenie Nr BG 0050.147.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.147.2019 Burmistrza Gminy Mosina z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

Zarządzenie nr MK.0050.146.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat w trybie przetargu us

Zarządzenie nr MK.0050.146.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz w sprawie ogłoszenia przetargu.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 i z 2018r. poz. 130) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:  
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej - baru, usytuowany w Hali sportowej położonej w Krośnie przy ul. Krasickiego 16. Hala sportowa stanowi własność Gminy Mosina, jest zarządzana i administrowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Lokal przeznaczony do najmu opisany został w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu do dnia 4 października 2019 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie. 
§ 3.
Ogłasza się przetarg ustny, nieograniczony na najem lokalu wskazanego w § 1 oraz wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 4.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu do dnia 4 października 2019 roku na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o ogłoszeniu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch
 


Zarządzenie Nr BZP 00501.144.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.144.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr GG.0050.143.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr GG.0050.143.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz.1697)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr OP.00501.141.2019 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr OP.00501.141.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020  

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1342) zarządzam, co następuje:  
§ 1. Ustalam, że termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020 o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna",  upływa w dniu 20 września 2019 r.  
§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 23 września 2019 r.  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Zarządzenie Nr GG.0050.140.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr GG.0050.140.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 19 października 1991 r. gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 2 i pkt 14 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 506 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 46/3 obr. Stare Tarnowo o powierzchni łącznej 0,2200 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00043985/0. Na nieruchomości zlokalizowana jest część zbiornika retencyjno-odparowującego wód opadowych dla wsi Pecna.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr BZP.0050.139.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Nr BZP.0050.139.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r. - Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego dla odprowadzenia wód opadowych z osiedla Nowe Krosno w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2019Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.137.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.137.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BG 0050.136.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 z 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy

Zarządzenie  Nr BG.0050.136.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 sierpnia 2019r.

 

zmieniające Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy.

 

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr BG.0050.193.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Panu Tomaszowi Łukowiakowi – I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina – powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz ich realizacji;

2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego;

3)    inwestycji inżynierskich;

4)    wdrażania i realizacji zadań z związanych z opracowywaniem i uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy;

5)    kontroli nad procedurami oraz wydawaniem decyzji administracyjnych dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, postępowań administracyjnych w celu nałożenia opłat planistycznych;

6)    ustalania kierunków o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.”

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Pan Tomasz Łukowiak – I Zastępca Burmistrza – nadzoruje pracę:

1)     Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

2)     Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.”

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3 Panu Adamowi Ejchorstowi – II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina – powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody;

2)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3)    zieleni gminnej i zadrzewień;

4)    inwestycji z udziałem ludności;

5)    nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;

6)    schronisk dla zwierząt;

7)     cmentarzy gminnych;

8)    wynikającym z udziału Gminy w spółce Aquanet S.A. w Poznaniu;

9) gospodarki rolnej;

10) przyjmowania i przekazywania informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;

11) łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;

12) gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;

13) inwentaryzacji mienia komunalnego;

14) ewidencji spółek z udziałem Gminy;

15) związanym z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;

16) nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego;

17) wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.”

 

3) po § 3 dodaje się §§ 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a Pan Adam Ejchorst – II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – nadzoruje pracę:

1)     Referatu Geodezji i Nieruchomości;

2)     Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

3)     Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa;

4)     Referatu Mienia Komunalnego;

5)     Biura Zamówień Publicznych.

 

§ 3b Pan Adam Ejchorst – II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina nadzoruje pracę spółek prawa handlowego:

1)    Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;

2)    Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.;

3)    Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.”

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.0050.135.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr GG.0050.134.2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr BG 0050.133.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.133.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępcy Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w następującym składzie:

 1. Przemysław Mieloch, Burmistrz Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Marlena Zaleśna-Tytyk, Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 sierpnia 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr MK.0050.131.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Zarządzenie nr MK.0050.131.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 sierpnia 2019r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 oraz z 2019r. poz. 270, 492 i 801), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie. 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego. 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza: Adam Ejchorst

Załącznik:

Zarządzenie Nr OŚ.0050.129.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt.

Zarządzenie nr OŚ.0050.129.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Powołuję rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu w osobach Pani Małgorzaty Stańczak - pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Pani Lidii Kapitan - pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BZP 00501.128.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.128.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr GG.0050.126.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.0050.125.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr BG 0050.124.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.124.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego, w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Anna Pawlicka-Różańska, Kierownik Referatu Mienia Komunalnego – członek komisji;
 3. Agata Wencel-Socha, Referat Mienia Komunalnego – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 31 lipca 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr MK.0050.123.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR MK.0050.123.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2019 r.  

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166, poz. 3124) zarządzam, co następuje: 

§ 1.
W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1. Pan Adam Ejchorst - przewodniczący Komisji, zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2. Pani Anna Pawlicka - Różańska - zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Mienia Komunalnego,
3. Pani Agata Wencel - Socha - sekretarz Komisji, pracownik Referatu Mienia Komunalnego,
4. Pani Ewelina Dudek - członek Komisji, Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, Rady Miejskiej w Mosinie,
5. Pani Beata Nowak - członek Komisji, kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie,
6. Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, sołtys wsi Krosno,
7. Pani Lidia Skupin- Wójtowska - członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
8. Pan Waldemar Wiązek - członek Komisji, Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie. 

§ 2.
1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2) opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania o zawarcie umowy najmu : lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3) dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
2. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.  

§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr MK.00501.169.2015.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.  

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Zarządzenie Nr BZP 00501.122.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.122.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr OP.0050.121.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela m

Zarządzenie Nr OP.0050.121.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Kamili Anny Szymczak, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji)- przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Małgorzata Sroczyńska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej (Aurelia Budzyńska - członek rezerwowy komisji),
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 14:00, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr OP.0050.120.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela m

Zarządzenie Nr OP.0050.120.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Agaty Nowak, nauczyciela wychowania przedszkolnego i świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji)- przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Beata Buchwald - wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.  
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 12:30, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Zarządzenie Nr OP.0050.119.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela m

Zarządzenie Nr OP.0050.119.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Pauliny Jędrocha, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Zuzanna Tylska - dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 11:00, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Zarządzenie Nr OP.0050.118.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela m

Zarządzenie Nr OP.0050.118.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Anny Marii Kuchcińskiej, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Bogumiła Woroch - dyrektor Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej. 
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 9:30, w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr OP.0050.117.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela

Zarządzenie Nr OP.0050.117.2019
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:    
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną na potrzeby przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Agnieszki Jagiełło, nauczyciela techniki i plastyki w Zespole Szkół w Krośnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
1)      Anna Balcerek-Kałek (Lidia Baraniak, członek rezerwowy komisji) - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodnicząca komisji,
2)      Karina Rzepecka - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,
3)      Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu,
4)      Wanda Rachut - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
5)      Grażyna Pogonowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.   
§ 2. Termin posiedzenia komisji wyznacza się na dzień 17 lipca 2019 r., godz. 8:00 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2 przy ul. Dworcowej 3.  
§ 3. Tryb działania Komisji Egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).  
§ 4. Obsługę administracyjno - kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Mosinie.  
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr OP.0050.116.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w MosinieZARZĄDZENIE NR OP.0050.116.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lipca 2019r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie. 

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506) oraz art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz.1148) zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie,  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                    

Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.116.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5  lipca 2019 r.      

Uzasadnienie: Do konkursu, który odbył się w dniu 15 maja 2019 r. ofertę złożyła i przystąpiła jedna osoba. Analiza dokumentów złożonych przez kandydatkę wykazała, że spełniła ona wymagania formalne i w wyniku uchwały podjętej przez komisję konkursową została dopuszczona do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora przedszkola integracyjnego oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Mosinie Pani Elżbiecie Jędrowiak.  

Zarządzenie Nr BG 0050.114.2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.114.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2019 r.

 

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska, w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Justyna Kaczmarczyk, audytor – członek komisji;
 3. Michał Dudziak, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

 

§ 2.

 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

 

§ 3.

 

Komisja zakończy pracę do 10 lipca 2019 r.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr GG.0050.113.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2019 - 2021

Zarządzenie nr GG.0050.113.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na
lata 2019 - 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Mosina na lata 2019 - 2021 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia


Zarządzenie Nr BG 0050.112.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.112.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej, w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Anna Balcerek-Kałek, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia. 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 10 lipca 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr MK.0050.110.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr MK.0050.110.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 czerwca 2019r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 oraz z 2019r. poz. 270, 492 i 801), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst

Zarządzenie Nr IN.0050.109.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenia nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania

Zarządzenie Nr IN.0050.109.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenia nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, a także § 20 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
 • Załącznik - Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
(Ponieważ Załącznik reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem czyli ma charakter dokumentu wewnętrznego, nie podlega publikacji)


Zarządzenie Nr GG.0050.108.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr GG.0050.108.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2019r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 2 i pkt 10 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 994 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, które stanowią zlikwidowaną linię kolejową nr 361 Puszczykowo - Osowa Góra, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 825/2, 810, 782, 730/1, 730/2, 731, 272/1, 272/3, 272/4, 271/2, 272/2, 271/1, 1325, 270/3, 267/1, 1596, 1745, 1792, 168/1 obr. Mosina o powierzchni łącznej 6,5140 ha, zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie nr PO1M/00049847/5, PO1M/00041407/3, PO1M/00055247/4, PO1M/00055246/7, PO1M/00049796/2, PO1M/39940/4, PO1M/00038946/9.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr BZP 00501.105.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.105.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.104.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.104.2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr OP.0050.103.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów SP i G

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.103.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 czerwca 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów kl. III oddziału gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 6 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr  X/70/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 maja 2019 r., zarządza się co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję opiniującą wnioski o przyznanie nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas III oddziału gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
w następującym składzie:
a)      Lidia Baraniak - inspektor - Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca                                       
b)     Małgorzata Kaptur - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji
c)      Michał Kleiber - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
d)     Adam Monikowski - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
e)     przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
- Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Maria Kozal - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
- Karolina Różycka - Szkoła Podstawowa w Pecnej,
- Monika Szufnarowska - Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.
 
§ 2. Termin posiedzenia Komisji wyznacza się na dzień 12 czerwca 2019 r., godz. 13.00,  w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy  ul. Dworcowej 3.  
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr BG.0050.102a.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.102a.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 czerwca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1.


W Zarządzeniu Nr BG 0050.88.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej wprowadza się następujące zmiany:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności w Mosinie w następującym składzie:

1.      Małgorzata Pietrzak-Doruch, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – przewodnicząca komisji;

2.      Małgorzata Stańczak, Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – członek komisji;

3.      Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2.

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 0050.88.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej nie ulegają zmianie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Zarządzenie nr BR.0050.101.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko

Zarządzenie nr BR.0050.101.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.100.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr BR.0050.100.2019.pdf

Zarządzenie Nr BG.0050.99.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.99.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1.

 

W Zarządzeniu Nr BG 0050.86.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej wprowadza się następujące zmiany:

a)      § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie: Joanna Pawlicka, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy – przewodnicząca komisji,

b)      § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Grzegorz Suszczyński, Referat Mienia Komunalnego – członek komisji.

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr BG.0050.86.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Zarządzenie nr FB.0050.98.2019.EWz dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury fi

Zarządzenie  nr FB.0050.98.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 czerwca 2019 r. 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursy ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.    

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Dokonuje się podziału środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizyczneji sportu.

2. Środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2019 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław MielochZałącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.98.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 czerwca 2019 r.      

Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Klub Sportowy 1920 Mosina   Szkolenie piłkarskie 5 000,00
2. Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Aktywni turystycznie- zajęcia sportowo-rekreacyjno- turystyczne dla dzieci z Gminy Mosina 2 883,00
3. Stowarzyszenie Pozytywni Aktywni Charytatywna impreza biegowa- „Muuusisz biec" 6 117,00
RAZEM 14 000,00
 

Zarządzenie nr BR.0050.97.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo

Zarządzenie nr BR.0050.97.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.96.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Zarządzenie nr BR.0050.96.2019.pdf

Zarządzenie Nr GG.0050.93.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie nr OP.0050.92.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciam

Zarządzenie nr OP.0050.92.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 maja 2019 r.
 
w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje
 
Na podstawie art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 i § 10 Uchwały Nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§ 1
Przyznaję następujące stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników:
 1. Stypendium sportowe w wysokości 250,00 zł miesięcznie, w okresie od lipca do listopada 2019 r., czyli w łącznej kwocie 1250,00 zł:
 2. a)   Gustawowi Warzosze,
  b)   Jackowi Fajferowi,
  c)    Filipowi Kosickiemu,
  d)   Krzysztofowi Sajnie,
  e)   Dominikowi Klemczakowi,
  f)    Zuzannie Klemczak,
  g)    Filipowi Przymusińskiemu,
  h)   Franciszkowi  Mumotowi,
  i)     Wiktorii Wośkowiak,
  j)    Hannie Kulakin.
 3. Nagrody sportowe:
 4. a) I nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 2000,- zł - Albertowi Warzosze,
  b) II nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1500,- zł - Maksymilianowi Wiśniewskiemu,
  c) III nagrodę pieniężną w wysokości w wysokości 1000,- zł - Tatianie Tomczak.
 5. Wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
a) Zuzannie Barłożyk,
b) Wiktorii Michalak,
c) Karolinie Ilowskiej-Rembarz,
d) Karolinie Wereszyńskiej,
e) Natalii Kopeć,
f) Bartoszowi Karasińskiemu,
g) Julii Kopeć,
h) Joannie Sienkiewicz,
i) Paulinie Bączyk,
j) Julii Kulakin.
§ 2
Przyznaję następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:
 1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł -Andrzejowi Bartosiewiczowi.
 2. Wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
a)   Dariuszowi Radule,
b)   Zbigniewowi Lisieckiemu,
c)    Maksymilianowi Wiśniewskiemu,
d)   Ewie Gąsienica-Brożyńskiej,
e)   Stefanowi Wieczorkowi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr BG.0050.91.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Zarządzenie Nr BG.0050.91.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z 29 maja 2019 r. 

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zmienionego Zarządzeniem Nr BG.00501.98.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr BG.0050.194.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr BG.0050.44.2019 z dnia 18 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.      § 14 ust. 1 pkt 15)  otrzymuje brzmienie: „Inspektor Ochrony Danych – IOD”.

 

2.      W § 14 ust. 1 dodaje się punkt:

„24) Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – KWM.”

 

3.      § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik, Biurem Rady Miejskiej – kierownik, Biurem Obsługi Interesanta – kierownik, Gminnym Centrum Informacji – koordynator, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Referatem Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi – kierownik, Biurem Zamówień Publicznych – koordynator, Biurem Prawnym – koordynator, Zespołem Informatyków – kierownik, Straży Miejskiej – komendant, Sekretariatu – Kierownik Referatu Organizacyjnego.”

 

4.      Po § 44 wprowadza się § 45 w brzmieniu:

„Do zadań Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej należy w szczególności:

1.      Organizacja współpracy pomiędzy referatami, biurami, samodzielnymi stanowiskami.

2.      Wnioskowanie o powołanie zespołów zadaniowych dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden referat.

3.      Usprawnienie i koordynacja procesów komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.”

5.      § 45 otrzymuje numer 46, odpowiednio § 46 - § 73 zmieniają numerację o 1.

6.      § 73 ust. 4 pkt 14) otrzymuje brzmienie: „Inspektor Ochrony Danych – IOD”; po punkcie 23) dodaje się: „24) Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej – KWM”.

7.      Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr BG.0050.91.2019 z dnia 29 maja 2019 r. - Struktura organizacyjna


Zarządzenie nr OP.0050.90.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr OP.0050.90.2019
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 maja 2019 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 15 ust.1, Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam
co następuje:
§1.
1.    Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest:
1)    badanie kompletności złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 
2)    opiniowanie złożonych wniosków i przekazanie propozycji stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 
2.    W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie - Marlena Chmielewska - Z-ca kierownika Referatu
     Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu,
2) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth,
3) trzech przedstawicieli Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie -
 • Michał Kleiber,
 • Marcin Ługawiak,
 • Maciej Patela.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr BR.0050.89.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki

Zarządzenie nr BR.0050.89.2019.pdf

Zarządzenie Nr BG.0050.88.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.88.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności w Mosinie w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Małgorzata Pietrzak-Doruch, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – członek komisji;
 3. Małgorzata Stańczak, Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 19 czerwca 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr BG.0050.87.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.87.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. ochrony środowiska w Mosinie w następującym składzie:

 1. Adam Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Justyna Kaczmarczyk, Audytor wewnętrzny – członek komisji;
 3. Martyna Tonińska, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – członek komisji;
 4. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 19 czerwca 2019 r. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr BG.0050.86.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.86.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji gminnych w Mosinie w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Joanna Pawlicka, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminny – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 19 czerwca 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IN.0050.84.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków zapewniających ochronę przet

Zarządzenie Nr IN.0050.84.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE, a także § 20 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1
 1. W Urzędzie Miejskim w Mosinie wprowadza się dokument pt.: „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie" (zwaną dalej w skrócie „polityką bezpieczeństwa"), która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. W Urzędzie Miejskim w Mosinie wprowadza się dokument pt. „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych", która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 3. Wprowadzone zarządzeniem załączniki stanowią dokumenty wewnętrzne i nie mogą być udostępnione osobom postronnym w żadnej formie, bez pisemnej zgody Administratora Danych.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień dokumentacji ochrony danych osobowych oraz stosowania niniejszego Zarządzenia sprawuje Inspektor Ochrony Danych.

§ 2

Inspektora Ochrony Danych oraz zakres jego zadań wyznaczono w odrębnym Zarządzeniu.

§ 3

 1. Dla zapewnienie prawidłowego działania systemów informatycznych wyznacza się Administratora Systemu Informatycznego oraz jego zastępcę.
 2. Funkcję Administratora Systemu Informatycznego powierzam Panu Mariuszowi Homenko.
 3. Funkcję Zastępcy Administratora Systemu Informatycznego powierzam Panu Dominikowi Wiktorowskiemu.
 4. Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należy:
  1. zarządzanie systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z poziomu administratora,
  2. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,
  3. zakładanie kont oraz przydzielanie uprawnień upoważnionym użytkownikom,
  4. wyrejestrowywanie użytkowników z systemu informatycznego,
  5. nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych.
§ 4

 1. Stosowanie obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych jest obowiązkiem każdego pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 2. Każdy pracownik podejmujący prace w Urzędzie Miejski w Mosinie jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 3. Podpisanie oświadczenia o znajomości tych przepisów jest warunkiem dopuszczenia do pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 4. Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, dozwolona jest wyłącznie w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Administratora Danych Osobowych.
§ 5

Zobowiązuje się:
 1. Kierowników Referatów do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszego zarządzenia i przestrzegania ich realizacji.
 2. Inspektora Ochrony Danych do przeprowadzania okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa i opracowywania informacji w tym zakresie.
§ 6

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr IN.00501.353.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
 • Załącznik nr 1 - Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 • Załącznik nr 2 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

(Ponieważ Załączniki regulują kwestie związane z bezpieczeństwem czyli mają charakter dokumentu wewnętrznego, nie podlegają publikacji)


Zarządzenie nr BR.0050.83.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo

Zarządzenie nr BR.0050.83.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.82.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice

Zarządzenie nr BR.0050.82.2019.pdf

Zarządzenie Nr GG.0050.79.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera - Ogni


Zarządzenie Nr GG.0050.78.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina


Zarządzenie nr BR.0050.77.2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Zarządzenie nr BR.0050.77.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.76.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie

Zarządzenie nr BR.0050.76.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.75.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek

Zarządzenie nr BR.0050.75.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.74.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki

Zarządzenie nr BR.0050.74.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.73.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare

Zarządzenie nr BR.0050.73.2019.pdf

Zarządzenie Nr OP.0050.72.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 I

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.72.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000 i 1290)  oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1587) zarządza się, co następuje:  

§ 1
 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul. Topolowa 6, w następującym składzie:
1)    Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2)    Adam Ejchorst - przedstawiciel organu prowadzącego;
3)    Ewelina Dudek - przedstawiciel organu prowadzącego;
4)    Lidia Baraniak - przedstawiciel rezerwowy organu prowadzącego;
5)    Iwona Rudzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6)    Brygida Wieczorek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7)    Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
8)    Barbara Kaliska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Maria Górecka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10)  Iwona Pilarska - przedstawiciel rezerwowy Rady Pedagogicznej;
11)  Agnieszka Sudoł - przedstawiciel Rady Rodziców;
12)  Agnieszka Rusowicz - przedstawiciel Rady Rodziców;
13)  Magdalena Bober - przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców;
14) Regina Burkiciak - przedstawicie Związku Nauczycielstwa Polskiego
15) Justyna Górna - przedstawiciel rezerwowy ZNP  
 1. Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, pok. 13,  ul. Dworcowa 3 w Mosinie.
 2. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 15 maja 2019 r., godz. 9:00.
 § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie nr FB.0050.69.2019.EW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

  Zarządzenie nr FB.0050.69.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 maja 2019 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) zarządza się, co następuje:  

§ 1  
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.


§ 2  
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina    
Przemysław Mieloch                                   


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.69.2019.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 maja 2019 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.  
1. Celem otwartych konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 14 000,00 zł.  

3. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  

4. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowanew realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.   

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  

6. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów
w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

7. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  

8. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  

9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 rokuw sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2018 r.  poz. 2057).  

10. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność
z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  

12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 7 maja do  2018 r. do 30 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  

14. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymiw Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

15.  Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
  
16. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2018 i 2019:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2018 rok 2019 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 31 000,00
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 4 000,00 4 000,00
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 8 500,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 40 000,00 15 000,00
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 76 500,00 55 000,00
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 320 000,00 318 775,00
   

Zarządzenie nr MK.0050.67.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie

Zarządzenie nr MK.0050.67.2019
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.2068 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W związku z organizacją obchodów „Dni Rzeczpospolitej Mosińskiej" w dniu 17 maja
2019 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr BR.0050.65.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin

Zarządzenie nr BR.0050.65.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.64.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe

Zarządzenie nr BR.0050.64.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.63.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko

Zarządzenie nr BR.0050.63.2019.pdf

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.62.2019.ABK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w M

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.62.2019.ABK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie 

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 z późn. zm.)   zarządza się, co następuje:


§ 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul. Topolowa 6.
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Mosina, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina i właściwego kuratorium oświaty  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Załącznik do zarządzenia Nr OP.0050.62.2019.ABK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
§ 1
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, ul Topolowa 6.
§ 2
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
a)         posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ww przedszkolu, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ww. przedszkolu,
b)         ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c)         posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d)        uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
-        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
-        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
-        w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e)         spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f)         ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
g)         nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h)         nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)          nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
j)          nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),
k)         w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm. oraz z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);
2)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  
§ 3
1.         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)         uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie;
2)         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)                  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo:
b)                  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)         oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a)                 imię (imiona) i nazwisko,
b)                 datę i miejsce urodzenia,
c)                 obywatelstwo,
d)                miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 a i b : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
7)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)         oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
11)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 13)       oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2.         Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 11 i 12.  
§ 4
1.         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 Inegracyjnego w Mosinie" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, w terminie do 7 maja 2019 r.
2.         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Mosina.
3.         O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowanie konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zarządzenie nr BR.0050.60.2019 z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice

Zarządzenie nr BR.0050.60.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.59.2019 z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki

Zarządzenie nr BR.0050.59.2019.pdf

Zarządzenie nr BR.0050.58.2019 z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek

Zarządzenie nr BR.0050.58.2019.pdf

Zarządzenie Nr BG.0050.57.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG 0050.57.2019

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669) zarządzam co następuje:

§ 1. 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. zarządzania projektami i funduszami pomocowymi zewnętrznymi w tym funduszami europejskimi w Mosinie w następującym składzie:

 1. Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący komisji;
 2. Magdalena Salewicz, Kierownik Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi – członek komisji;
 3. Monika Kujawska, Referat Organizacyjny – sekretarz komisji.

§ 2. 

Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie
z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 

§ 3. 

Komisja zakończy pracę do 30 kwietnia 2019 r. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.