Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.0050.8.2018.EW z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań p

Zarządzenie  nr FB.0050.8.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)      upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  
2. Środki finansowe w wysokości 164 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery złote) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2018 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś                    

 Załącznik do Zarządzenia nr FB.0050.8.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 stycznia 2018 r.  


§ 1.
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego Całoroczna pomoc żywnościowa 19 200,00
2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Gimnastyka umysłu 1 900,00
3. Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Czapurach Góry- Przybywamy z nartami i zdobywamy 1 600,00
4. Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna w Czapurach Pomoc żywnościowa dla ubogich rodzin 3 300,00
RAZEM 26 000,00

 § 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Nasze dziedzictwo- Święte figury w Mosinie 5 000,00
3. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wielkopolska, Rzeczypospolita Mosińska- nasza kultura, nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi 5 250,00
4. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe Organizacja X Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 13 990,00
5. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 500,00
6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Zespół wokalny 2 510,00
7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ XIV Święto Pyry 1 000,00
8. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Pamiętamy- czas na historię 4 500,00
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Mosińska seniora da- łączymy pokolenia 2 000,00
10. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Warsztaty wokalne- koncerty chóru na wybrzeżu   2 500,00
11. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Muzyka, śpiew chóralny, edukacja muzyczna młodzieży 12 500,00
12. Grupa Inicjatywna Baranówko Ogólnopolskie Wystawy Malarstwa Rogalin 3 300,00
13. Grupa Inicjatywna Baranówko   Gminny MAM TALENT 3 000,00
14. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny antykwariat- projekt upowszechniający dziedzictwo narodowe i gminne wśród młodzieży 7 950,00
RAZEM 76 500,00
  
§ 3.

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej, wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Grupa Inicjatywna Baranówko Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej 1 800,00
2. Stowarzyszenie AMBITIO Poprzez wolontariat do kultury   2 200,00
  RAZEM 4 000,00
 
§ 4.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Półkolonie zimowe w Czapurach 3 520,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 2 540,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Zimowisko w  Daszewicach- nie święci garnki lepią 2 000,00
4. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Zimowisko UKS ORLIK MOSINA 2018 3 840,00
5. INVICTUS BJJ Ferie z Brazylijskiem Jiu Jitsu   1 100,00
RAZEM 13 000,00
 
§ 5.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2018 11 300,00
2. Polski Związek Wędkarski- Mosina Hobby Zawody wędkarskie „Dzień dziecka" i „Żegnajcie wakacje"   2 000,00
3. Akademia Judo    IX Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny 2 000,00
4. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Poznaj Wielkopolskę z kajaka- Śladami Powstania Wielkopolskiego 1 000,00
5. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina X Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 1 900,00
6. Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina XIX Rajd Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" 2 750,00
7. Stowarzyszenie AMBITIO   Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach 2 000,00
8. Automobilklub Wielkopolski   Samochodowe Rajdy Turystyczne 2 500,00
9. Polski Związek Wędkarski- Mosina Miasto Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych 1 900,00
10. Polski Związek Wędkarski -Mosina Miasto Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2018 2 250,00
11. Polski Związek Wędkarski- Mosina Miasto Organizacja zawodów wędkarskich z okazji 80 lecia Koła PZW nr 27 Mosina 1 500,00
12. Polski Związek Wędkarski- Koło Wiórek 1958-2018- 60 lat 134 Koła Wiórek 2 000,00
13. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale 1 400,00
14. Mosiński Klub Żeglarski Edukacja i promocja żeglarstwa na terenie Gminy Mosina   3 000,00
RAZEM 37 500,00
 
 § 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Klub Sportowy Shootboxer Silna i bezpieczna kobieta 3 500,00
   

§ 7.

 Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż pożarna w Radzewicach Szkolenie MDP 3 500,00
   

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232.