Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.0050.6.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

Zarządzenie nr FB.0050.6.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 stycznia 2018 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.  

Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018r., w składzie:  
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:       
1) Przemysław Mieloch,                                                                                         
2) Justyna Kaczmarczyk,       
3) Waldemar Demuth;  
2.  przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.  

§2.  

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

§3.    

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś   

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232