Jesteś tutaj:   

Zarządzenie nr FB.0050.43.2018.EW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pub

Zarządzenie  nr FB.0050.43.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 marca 2018 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2018 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.[2]) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 
1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)   wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,
2)   upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki.  
2. Środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2018 r. § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                              

Załącznik
do Zarządzenia
nr FB.0050.43.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina


§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wakacje z Wiestinem 1 300,00
2 Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Obóz śladami Głazu Zamoyskiego 1 300,00
3 Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wakacyjne zajęcia 4 200,00
4 Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Piknik nad jeziorem 700,00
5 Stowarzyszenie AMBITIO Ciekawe miejsca w Wielkopolsce   1 300,00
6 Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Wakacje z UKS Orlik Mosina 2018 1 200,00
7 Mosiński Klub Żeglarski Obóz pod namiotami w Łukęcinie   4 000,00
8 Stowarzyszenie Sami Swoi   Sami Swoi- Rodzinne lato 4 000,00
9 Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska" Wyjazd na obóz sportowo- rekreacyjny 2 000,00
10 Grupa Inicjatywna Baranówko Przystań Wyobraźni   1 000,00
11 Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Aktywni historycznie 3 500,00
12 Chorągiew Wielkopolska- Hufiec ZHP Mosina Aktywny wypoczynek w Pobierowie 2 500,00
RAZEM 27 000,00
 
 § 2.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu 1 000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA IV Gminny Turniej Przedszkoli w Piłkę nożną 1 000,00
3. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Działalność sekcji szachowej 3 500,00
4. Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Unihokej 2 000,00
RAZEM 7 500,00
     

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130, [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62.