Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 00501.196.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.196.2018.pdf

Zarządzenie nr FB.0050.195.2018.EW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie proje

Zarządzenie nr FB.0050.195.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 grudnia 2018 r.  
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządzam, co następuję:  

§1.
 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.
         2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.  
 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
  §2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                      


Załącznik
nr 1 do Zarządzenia nr FB.0050.195.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2019 r.    


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.  

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.  
1. Członkami zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)      reprezentują organizacje pozarządowe i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2)      są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jej mieszkańców,
3)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie projektów,
4)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

2. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do zespołu konsultacyjnego dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 1.

3. Zespół konsultacyjny może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe jeżeli:
1)      żadna organizacja nie wskaże osób do składu zespołu konsultacyjnego lub
2)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach zespołu konsultacyjnego, lub
3)      wszystkie powołane w skład zespołu konsultacyjnego osoby podlegają wyłączeniu
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

4. Do zadań zespołu konsultacyjnego należy:
1)      ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie projektów,
2)      proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)      proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)      rekomendowanie wybranych projektów Burmistrzowi Gminy Mosina.

5. Udział w pracach zespołu konsultacyjnego ma charakter społeczny.

6. Zgłoszenia na członka zespołu konsultacyjnego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od
19 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.                                     

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.0050.195.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2018 r.  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH
W OTWARTYCH KONKURSACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA W 2019 R.  
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
               


.....................................                          ....................................                   

Miejscowość, data                                                          podpis zgłaszającego  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432.

Zarządzenie Nr BG.0050.194.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie NR BG.0050.194.2018
Burmistrz Gminy Mosina
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie  wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadza
się następujące  zmiany:
1)    w § 44 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do zadań Inspektora ochrony danych osobowych należy  w szczególności:"
2)    w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie rejestru dokumentów przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi."
3)    Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Zarządzenie nr BG.0050.193.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy

Zarządzenie  Nr BG.0050.193. 2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 grudnia 2018r.

 

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy oraz Sekretarzowi Gminy.

 

Na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Panu Adamowi Ejchorstowi  – Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina -  powierzam prowadzenie spraw Gminy Mosina w moim imieniu w zakresie:

1)    opracowania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz

ich realizacji;

2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego;

3)    inwestycji inżynierskich;

4)    gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody;

5)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz;

6)    zieleni gminnej i zadrzewień;

7)    inwestycji z udziałem ludności;

8)    nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;

9)    schronisk dla zwierząt;

10) cmentarzy gminnych;

11) wynikającym z udziału Gminy w spółce Aquanet S.A. w Poznaniu;

12) gospodarki rolnej;

13) przyjmowania i przekazywania  informacji właściwym służbom  o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;

14) łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;

15) gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;

16) inwentaryzacji mienia komunalnego;

17) ewidencji spółek z udziałem Gminy;

18) związanym z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;

19) nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego;

20) wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

 

Pan Adam Ejchorst - Zastępca Burmistrza -  nadzoruje pracę:

1)     Referatu Geodezji i Nieruchomości;

2)     Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy;

3)     Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa;

4)     Referatu Mienia Komunalnego;

5)     Biura Zamówień Publicznych.

 

§ 3

 

Pan Adam Ejchorst  nadzoruje pracę spółek prawa handlowego:

1)    Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;

2)    Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.;

3)    Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o..

 

§ 4

 

Pani Julii Olejniczak – Kowalskiej – Sekretarzowi Gminy Mosina, powierzam  prowadzenie spraw  Gminy Mosina, w zakresie:

1)    dotyczącym kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu;

2)    opracowania projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy;

3)    zarządzania zasobami osobowymi;

4)    realizowania pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;

5)    czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad oraz  respektowania obowiązujących  terminów załatwiania spraw;

6)    zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;

7)    zapewnienia warunków organizacyjnych i materialno – technicznych  
dla działalności Urzędu;

8)    prowadzenia spraw związanych z doskonaleniem kadr;

9)    koordynacji   prac związanych z wyborami i spisami;

10) zapewnienia utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd;

11)  rozpatrywania skarg na kierowników referatów oraz pozostałych pracowników Urzędu;

12)  przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców;

13)  realizacji umowy serwisu brokerskiego;

14)  nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i ewidencji  działalności gospodarczej;

15)  nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego;

16)  innych powierzonych sekretarzowi, odrębnymi przepisami zadań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

 

Pani Julia Olejniczak – Kowalska – nadzoruje pracę:

1)    Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej;

2)    Zespołu Informatyków;

3)    Biura Rady Miejskiej;

4)    Biura Obsługi Interesantów;

5)    Urzędu Stanu Cywilnego;

6)    Referatu Organizacyjnego;

7)    Sekretariatu.

 

 

§ 6

 

Traci moc Zarządzenie Nr 00501.51a.2015r.  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy, Zastępcy Burmistrza Gminy, Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

 

§ 7

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina oraz Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr BG.0050.192.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR  BG.0050.192.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  w zw. art. 2 pkt 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) oraz art. 68
i 68²  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.      Powołuję Pana Adama Ejchorsta  na stanowisko  Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina z dniem 18 grudnia 2018r.

2.      Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Mosinie z dniem określonym w pkt.1

3.      Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne
z odwołaniem Zastępcy Burmistrza Gminy.

 

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr FB.0050.191.2018.EW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na r

Zarządzenie nr FB.0050.191.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 18 grudnia 2018 r.w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zarządzam, co następuję:

§1.

1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
5)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.0050.191.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2018 r.    

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.  
1. Burmistrz Gminy Mosina powoła 7 komisji konkursowych:
1)      komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
5)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
7)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznegoi ratownictwa.

2. Członkami komisji konkursowych do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)      reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2)      są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
3)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
4)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

3. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.

4.  Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1)      żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)      wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

5. Do zadań komisji konkursowej należy:
1)      ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
2)      proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)      proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)      rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.

6. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

7. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 19 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r.                                    


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.0050.191.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 grudnia 2018 r.  [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365.

Zarządzenie Nr BZP.0050.190.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.190.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Odbiór odpadów komunalnych z terenów publicznych"

Zarządzenie nr OŚ.0050.189.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 roku

 Zarządzenie Nr OŚ.0050.189.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej i robót.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r. w zakresie zaprojektowania i wybudowania zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.167.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej i robót § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Pana Przemysława Mielocha – Burmistrza Gminy Mosina”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr BZP 00501.187.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.187.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr MK.0050.186.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.0050.186.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2018r.  

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 100, 1349 i 1432) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Zarządzenie nr MK.0050.185.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.0050.185.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2018r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 100, 1349 i 1432) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Zarządzenie nr FB.0050.184.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.175.2018.EW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwar

  Zarządzenie nr FB.0050.184.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.175.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne


realizowane w 2019 r.   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

W załączniku do zarządzenia FB.00501.175.2018.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r., ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
a)      pomocy społecznej, działalności na rzecz rodziny,   31 000,00 zł
b)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 55 000,00 zł
c)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu, 4 000,00 zł
d)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania, 15 000,00 zł
e)      ochrony przeciwpożarowej,   5 000,00 zł
f)        bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.   3 500,00 zł
 
    § 2    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch              

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.183.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.183.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2018 r.  
w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1 Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej prace dyplomowe złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina, postanowiono przyznać:
1.     nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) dla Pana Bartosza Gorockiewicza za pracę „Wizualizacja śladów architektonicznych krajobrazu kulturowego wsi Rogalin - idea i projekt",
2.     wyróżnienia w wysokości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) dla:
1)     Pani Małgorzaty Kubiak za pracę „Historia i pamięć tzw. sprawy dzieci mosińskich z lat 1943-1945", 
2)    Pana Tomasza Wróblewskiego za pracę „Proces suburbanizacji na przykładzie gmin Mosina i Kórnik".  
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.           

Zarządzenie nr FB.0050.182.2018.EW z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

  Zarządzenie nr FB.0050.182.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej
i sportu w 2019 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

§ 2  

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                

Załącznik do Zarządzenia
nr FB.0050.182.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2018 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.  
1. Celem otwartych konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 47 000,00 zł.  

3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  

4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  

5. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

7. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

8.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  

9. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  

10.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  

11.    Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  

13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 12 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. 16.    Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
   17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2017 i 2018:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2017 rok 2018 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 zł 26 000,00
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 800,00 zł 4 000,00
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500,00 zł 7 000,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 30 000,00 zł 40 000,00
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 58 820,00 zł 76 500,00
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 295 250,00 zł 320 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365.  

Zarządzenie Nr GG.0050.181.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina przeznaczonych do dzierżawy na c


Zarządzenie nr FB.0050.180.2018.EW z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.

Zarządzenie nr FB.0050.180.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm[1]) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosiniez dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje: 

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina. 

§ 2

  Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  

Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu. 

§ 4  

Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                              Załącznik
do Zarządzenia nr FB.0050.180.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2017 r.    OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA  

Na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 285 000,00 zł.
 
2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów znajduje się w budżecie Gminy Mosina na 2019 r.
 
3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
 
4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.  

5. Kluby sportowe składające projekty:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku,
2) wykonują zadania samodzielnie,
3) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.  

6. Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

7. W przypadku imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, imprez biegowych i rowerowych organizowanych na terenie Gminy Mosina, minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi minimum 25 %  wszystkich uczestników, natomiast opłata startowa wnoszona przez uczestnika nie może być wyższa niż 70,00 zł i przeznaczona jest w całości na realizowane zadanie.  

8. W przypadku zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej organizowanych na terenie Gminy Mosina minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi 100 osób. Opłata pobierana od uczestnika zadania w formie składki członkowskiej lub opłaty za udział w zajęciach nie może być wyższa niż 60,00 zł miesięcznie.  

9. Do projektu należy dołączyć :
1)    aktualny odpis z właściwego rejestru,
2)    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
3)    w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego). W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.  

10.  Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 700,00 zł,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 6) pozostałe koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się możliwość zakupu przedmiotów i urządzeń biurowych niezbędnych przy realizacji zadania jeśli ich wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

11.  Środki finansowe przekazane w ramach dotacji nie mogą zostać przeznaczone na:
1)  transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy
lub zawodnika tego klubu,
3)  zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.  

12. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji- pozostają bez rozpatrzenia.  

13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
14. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu" w terminie od 11 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu. 

15.  Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :
1)   kryteria formalne:
a)   projekt został złożony w terminie,
b)   projekt został złożony na właściwym formularzu,
c)    projekt został podpisany przez osoby upoważnione;

2)   kryteria merytoryczne:
a)   znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina,
b)   nmerytoryczne przygotowanie oferty,
c)   spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu,
d)   możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),
e)   dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.  

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432.

Zarządzenie Nr BG.0050.179.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr BG.0050.179.2018.pdf

Zarządzenie Nr FB.00501.178.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr FB.00501.178.2018.pdf

Zarządzenie Nr BZP 00501.177.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.177.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr BG.0050.176.2018.EW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 0050.176. 2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 grudnia 2018r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla Urzędu Miejskiego
w Mosinie.

 

         Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.), art.130 §2 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.108 z późn.zm.) 
oraz  § 15 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dzień 24 grudnia 2018r., dniem wolnym od pracy
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu: 15 grudnia 2018r.

§ 2

 

Urząd Miejski w Mosinie w dniach, 11 i 18 grudnia 2018r. będzie czynny
w godzinach  od 7.00. do 16.00, natomiast w dniu  31 grudnia 2018r., będzie  czynny w godzinach od 7.00.do 13.00.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr FB.00501.175.2018.EW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.

 Zarządzenie nr FB.00501.175.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1) pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,   
4)   wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania,
5)   ochrony przeciwpożarowej,
6)   bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  

§ 2  

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3  
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu. 

§ 4  

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.175.2018.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 grudnia 2018 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.  

1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2019 r.  

2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:  
a)      pomocy społecznej, działalności na rzecz rodziny,   31 000,00 zł
b)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 55 000,00 zł
c)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu, 4 000,00 zł
d)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w miejscu zamieszkania, 15 000,00 zł
e)      ochrony przeciwpożarowej,   5 000,00 zł
f)       bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa,   3 500,00 zł
g)      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.   45 000,00 zł

3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert  w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  

4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  

5. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane
w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu własnego w takiej sytuacji może kształtowane się na poziomie 10 % wkładu finansowego i 10% wkładu niefinansowego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.    

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  

7. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

8.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  

9. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  

10.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 rokuw sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  

11.  Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  

13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 6 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1,
62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/874/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

16.    Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
  
17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2017 i 2018:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2017 rok 2018 rok
1. pomoc społeczna 26 000,00 zł 26 000,00
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 800,00 zł 4 000,00
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 500,00 zł 7 000,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 30 000,00 zł 40 000,00
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 58 820,00 zł 76 500,00
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 295 250,00 zł 320 000,00
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1349, 1432. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 650, 723, 1365.  

Zarządzenie Nr OP.0050.174.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na opracowanie projektu grafic

Zarządzenie Nr OP.0050.174.2018
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 3 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu
na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Rozdziału IV ust. 3 Regulaminu konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr OP.0050.150.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, zarządzam co następuje:
§1 Powołuję komisję oceniającą prace złożone do konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, w następującym składzie:
1.    Marlena Chmielewska - Zastępca Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
 i Sportu - przewodnicząca,
2.    Marek Dudek - Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,
3.    Dominik Michalak - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
4.    Katarzyna Leszczyńska - inspektor w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu,
5.    Agata Lubowicka - inspektor w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§2 Na termin posiedzenia komisji wyznaczam dzień 5 grudnia 2018 r., godz. 9:00, miejsce - Urząd Miejski w Mosinie, Budynek Nr 2, ul. Dworcowa 3.
§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 00501.173.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.173.2018.pdf

Zarządzenie Nr OŚ.00501.172.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.172.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026


Zarządzenie Nr OŚ.00501.171.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina n

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.171.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026


Zarządzenie Nr GG.0050.170.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie nr BG.0050.169.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 0050.169.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  19 listopada 2018r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. ochrona środowiska
w skład, której wchodzą:

 

1.    Julia Olejniczak -Kowalska   – Przewodnicząca  Komisji;

2.    Dominika Grząślewicz – Gabler     -  Członek Komisji;

3.    Agnieszka Fajfer – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

 

§ 3

Komisja zakończy pracę do dnia 30 listopada 2018r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr BG.0050.168.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 0050.168.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  19 listopada 2018r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. utrzymania dróg
w skład, której wchodzą:

 

1.    Julia Olejniczak -Kowalska   – Przewodnicząca  Komisji;

2.    Joanna Pawlicka     -  Członek Komisji;

3.    Agnieszka Fajfer – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

 

§ 3

Komisja zakończy pracę do dnia 30 listopada 2018r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr OŚ.00501.167.2018

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.167.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 listopada 2018 roku

w sprawie powołania komisji  do odbioru dokumentacji projektowej i robót.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r. w zakresie zaprojektowania i wybudowania zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję która dokona odbioru dokumentacji projektowej i robót, stanowiących przedmiot umowy Nr BZP.642.2018.AK/272.22.2018 zawartej w dniu 2.08.2018 r.,

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Pan Przemysława Mielocha – Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina,

2. Pana Wojciecha Górnego – Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

3. Panią Michalinę Szeligę – Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

4. Pana Bartosza Dmochowskiego – Kierownika Zespołu Informatyków, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

5.  Panią Katarzynę Suchocką – Podinspektora ds. zarządzania projektami i funduszami zewnętrznymi,

6.  Pana Michała Dudziaka – Podinspektora ds. architektury zieleni miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

7.  Panią Dominikę Grząślewicz-Gabler – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

8. Pana Mateusza Ratajczaka – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie terenów zieleni w okresie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

9. Pana Tomasza Andrzeja Malechę – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych w okresie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

 1. Pana Patryka Andrzeja Wołujewicza – Inspektora ds. nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy w okresie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Insfrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr GG.0050.166.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej


Zarządzenie Nr GG.0050.165.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Daszewicach przy ul. Poznańskiej


Zarządzenie Nr BZP.0050.164.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.164.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Drużyna ul. Krótka Spokojna i Widokowa"

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.161.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.161.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1 Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:
a)      Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b)      dr inż. Grzegorz Górecki -  pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
c)       dr Bartłomiej Kołtus -  pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
d)      Małgorzata Kaptur oraz Dominik Michalak - radni Rady Miejskiej w Mosinie,
e)       Michalina Szeliga - kierownik referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa
f)       Joanna Nowaczyk - koordynator ds. obsługi mediów Urzędu Miejskiego w Mosinie  
§ 2 Na termin podsumowującego pracę posiedzenia komisji wyznacza się dzień 28 listopada 2018 r., godz. 16:00 Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.  
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 00501.159.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.159.2018.pdf

Zarządzenie Nr BZP 00501.160.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.160.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr GG.0050.158.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: zrzeczenia się w części odszkodowania za nieruchomość


Zarządzenie Nr BZP.0050.157.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.157.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap VIII - roboty drogowe na ul. Cisowej"

Zarządzenie Nr OŚ.00501.156.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 października 2018 roku

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.156.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kontrolującego

 

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.132.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu kontrolującego, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. W skład zespołu kontrolującego wchodzą:

1)      Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik zespołu,

2)      Martyna Tonińska – Członek zespołu;

3)      Jarosław Dobicki - Członek zespołu;

4)      Włodzimierz Głuchy - Członek zespołu;

5)      Damian Pietruszewski - Członek zespołu;

6)      Rafał Filipowicz - Członek zespołu;

7)      Jakub Skibiński - Członek zespołu;

8)      Julia Myślicka - Członek zespołu;

9)      Michał Salamon - Członek zespołu;

10)  Grażyna Cichocka - Członek zespołu.”

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr OŚ.00501.155.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 października 2018 roku

 Zarządzenie Nr OŚ.00501.155.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządzam, co następuje:

 § 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1)      Dominikę Grząślewicz - Gabler,

2)      Martynę Tonińską.

 § 3

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz - Gabler jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr OŚ.00501.154.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 października 2018 roku

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.154.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego zmienionym zarządzeniem
nr OŚ.00501.94.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego, zmienionym zarządzeniem nr OŚ.00501.120.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się minimalną jednostkową cenę sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego z usuwania drzew z terenów zarządzanych przez Gminę Mosina w wysokości 36,23 zł brutto za m3 drewna”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr BZP.0050.153.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.153.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w miejscowości Krosno, gmina Mosina"

Zarządzenie Nr BZP 00501.152.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.152.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 00501.151.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.151.2018.pdf

Zarządzenie nr OP.0050.150.2018

Zarządzenie nr OP.0050.150.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.18 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

Odrębnym Zarządzeniem zostanie powołana Komisja konkursowa do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia.

§4

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na oficjalnej stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki:
- Ogłoszenie doc pdf
- Regulamin konkursu doc pdf
- Oświadczenie doc pdf
- Formularz (osoby fizyczne) doc pdf
- Formularz (osoby prawne) doc pdf

Zarządzenie Nr BZP 00501.149.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.149.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr GG.0050.148.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.0050.147.2018 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr BZP.0050.146.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.146.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego z oprawami LED w miejscowości Radzewice, ulica Wiśniowa gm. Mosina"

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.145.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2018 r. W sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.145.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 października 2018 r.

 

W sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Rozdziału I pkt 8 Regulaminu udzielania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., oraz Uchwałą LXXI/842/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:

a)    Maja Kilian – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

b)   Aleksandra Lange – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

c)    Franciszek Niemczewski – uczeń kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;

d)   Agata Nowicka – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

e)   Mikołaj Nowicki – uczeń kl. III gimnazjum

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

f)    Julia Apolonia Strzelczyk – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;

g)    Aleksandra Szłapka – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;

h)   Tymoteusz Wincek – uczeń kl. III gimnazjum

Szkoły Podstawowej

im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.

 

§ 2

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

a)    Mikołaj Biedermann – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;

b)   Oskar Piłat – uczeń kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                                                         Zarządzenie Nr OP.00501.144.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręcznik

 
Zarządzenie Nr OP.00501.144.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 września 2018 r.  
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019           
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.1796) zarządzam, co następuje:  
§ 1. Ustalam, że termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna",  upływa w dniu 10 października 2018 r.  
§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 12 października 2018 r. 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr MK.0050.143.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2018r. w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego

Zarządzenie Nr MK.0050.143.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2018r.  

w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 756, poz. 1234 i poz. 1496) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;  
zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, lokal mieszkalny o powierzchni 22,72 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 3 m. 1a. 

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.142.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21.09.2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.142.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21.09.2018 r.
  w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów  klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowoych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., oraz Uchwałą LXXI/842/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu - przewodnicząca,
b) Michał Kleiber oraz Mieczysław Rożek  - członkowie reprezentujący Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
-  Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
-  Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Anna Bąk - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie,
-  Bogumiła Woroch - Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Usmiechu
w Daszewicach,
d) Roman Kolankiewicz -przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.
§ 2 Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 25 września 2018 r., godz. 18.00. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2,
ul. Dworcowa 3.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr MK.0050.141.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 września 2018r. w sprawie likwidacji lokali socjalnych

Zarządzenie Nr MK.0050.141.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 września 2018r. 

w sprawie likwidacji lokali socjalnych  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 756, poz. 1234 i poz. 1496) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;  
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
1. Z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina wyłączone zostają lokale socjalne:
1)      lokal o powierzchni 55,67 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Sowinieckiej 6C m. 5,
2)      lokal o powierzchni 43,14 m2 mieszczący się w Krośnie przy ul. Głównej 25A m.
2. Lokale wymienione w ust. 1 wyznacza się na lokale mieszkalne.  

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem 30 września 2018 r.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr BZP 00501.140.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.140.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP.0050.139.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.139.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na drogę powiatową nr 2460P w m. Czapury gm. Mosina wraz z przebudową zjazdu"

Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.138.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina - etap I - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pecnej (stacja Iłówiec) w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr BZP.0050.137.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.137.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków. - NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA - ETAP I"- BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W DRUŻYNIE gm. MOSINA w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr BZP.0050.136.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr BZP.0050.136.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - NISKOEMISYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA - ETAP I - BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W MOSINIE w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Zarządzenie Nr BZP 00501.135.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.135.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr OPS.0050.134.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr OPS. 0050. 134 .2018

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 11 września 2018r.

 

w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

 

Na podstawie § 8 ust. 1, ust 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu  „Dobry Start”   (Dz. U. poz. 1061) oraz art. 268 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z 2018r. poz. 149 i poz. 650 ) zarządzam co następuje:

 

                                                                                     § 1

 

Upoważniam następujących pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowań w sprawach świadczenia  „Dobry Start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start  na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz o informowaniu go o możliwości  odebrania od  tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:

1)      Haberland Magdalena

2)      Kulczewska  Małgorzata

3)      Kaczmarek Małgorzata

4)      Magierska Danuta

5)      Malinowska Agnieszka

6)      Rembalska Renata

7)      Wieczorek Małgorzata

8)      Rakoczy Dorota

9)      Pieczyńska Kamila

10)  Wower Beata

                                                                    

                                                                   § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr GG.0050.132.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Kossaka-Wyspiańskie


Zarządzenie Nr GG.0050.131.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ulic Wodna - Pader


Zarządzenie Nr GG.0050.130.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Żeromskiego


Zarządzenie Nr IN.0050.129.2018 z dnia 9 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów oraz wskazania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej

Zarządzenie Nr IN.0050.129.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 września  2018 r.
 
 
w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów oraz wskazania pełnomocnika do spraw informatyki
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz §6 ust. 1 i 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561) zarządzam co następuje:
 
§ 1. W celu zapewnienia obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na terenie Gminy Mosina zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuję Pana Bartosza Dmochowskiego - Kierownika Zespołu Informatyków na pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 
§ 2. 1.Wskazuję Pana Bartosza Dmochowskiego na pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pełnomocnika do spraw informatyki określa załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Do współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1. zobowiązuję w szczególności:
1)     Referat Organizacyjny w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Pełnomocnika,
2)     Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej w zakresie:
a)      przygotowania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach,
b)     udostępniania spisu wyborców mieszkańcom Gminy Mosina,
c)      wykonywania zadań związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania osobom wyznaczonym przez wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,
d)     prowadzenia wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictw do głosowania,
e)     weryfikowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego,
f)       przyjmowania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez wyborcę obwodzie głosowania;
3)     Referat Finansowo Budżetowy w zakresie:
a)      prowadzenia ewidencji środków finansowych przeznaczonych na wydatki wyborcze,
b)     prowadzenia sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków związanych z wyborami;
 
§ 4. Zobowiązuję pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, o których mowa w § 3., do udzielania Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów niezbędnej pomocy przy realizacji zadań, o których mowa w § 1.
 
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Mosina do spraw wyborów.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik
do Zarządzenia nr IN.0050..2018
z dnia 10 września 2018 r.
 
Zadania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Mosinie:
 1. udział w szkoleniu organizowanym przez zespół informatyczny delegatury KBW;
 2. wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;
 3. przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;
 4. zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
 5. znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;
 6. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących podziału gminy na okręgi wyborcze (opis granic, liczba mandatów, krosy);
 7. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw i liczbie wysłanych pakietów wyborczych;
 8. rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;
 9. rejestracja w systemie informatycznym kandydatów na burmistrza;
 10. sporządzanie projektów dokumentów rejestracyjnych, obwieszczeń oraz kart do głosowania;
 11. wprowadzenie do systemu informatycznego numerów list kandydatów nadanych przez MKW w Mosinie;
 12. wprowadzanie do systemu informatycznego danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja składów;
 13. nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych - prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;
 14. dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów offline;
 15. zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu informatycznego oraz meldunków o gotowości do wyborów zespołowi informatycznemu delegatury KBW;
 16. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym MKW w Mosinie harmonogramu pracy w dniu głosowania;
 17. przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem informatycznym);
 18. przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników informatycznych, na których powinny zostać zapisane pliki z protokołami głosowania w obwodzie;
 19. nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), danych z protokołów przekazania dokumentów między komisjami obwodowymi oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;
 20. potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy z danymi z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania;
 21. potwierdzenie wprowadzonych do systemu informatycznego danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z danymi z protokołów głosowania w obwodach przekazanych przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania;
 22. w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzania danych do systemu informatycznego za obwody, które z różnych przyczyn nie mogły tego dokonać;
 23. sygnalizowanie przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej istotnych ostrzeżeń oraz niezgodności liczby uprawnionych w protokołach głosowania w obwodzie;
 24. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do rady;
 25. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza;
 26. ustalenie wyników wyborów do rady gminy oraz wyników wyborów burmistrza w systemie informatycznym;
 27. w przypadku głosowania ponownego w wyborach burmistrza - ponowienie niezbędnych czynności.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś


Zarządzenie Nr BZP 00501.128.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.128.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BG.0050.127.2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE Nr BG.0050.127.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 września 2018 r.
 
w sprawie rejestracji i wysyłki dokumentów oraz sposobu wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z § 1. ust. 3, § 2., § 42. ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej - stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), zarządzam co następuje:

REJESTRACJA I WYSYŁKA KORESPONDENCJI, CZYNNOŚCI KANCELARYJNE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wskazuje się dla Urzędu Miejskiego w Mosinie jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw - tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych.
2. Podstawowy sposób rejestracji przebiegu załatwiania spraw jest wspomagany przez elektroniczny system obiegu dokumentów Spektrum wraz z modułami tematycznymi, służący do realizowania wszelkich czynności kancelaryjnych, w szczególności do:
1)     prowadzenia rejestrów przesyłek wpływających i wychodzących oraz pism wewnętrznych,
2)     zakładania spraw,
3)     prowadzenia kompletnych spisów spraw, które po wydrukowaniu z systemu Spektrum będą przechowywane we właściwych teczkach aktowych,
4)     przygotowywania projektów pism wysyłanych w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej do podmiotów zewnętrznych,
5)     przygotowywania projektów pism wysyłanych w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej do podmiotów wewnętrznych,
6)     udostępniania i rozpowszechniania pism wewnątrz urzędu,
7)     tworzenia przesyłek,
8)     dokonywania dekretacji, pod warunkiem przeniesienia jej następnie w formie dekretacji zastępczej na dokument w postaci nieelektronicznej,
9)     prowadzenia metryk spraw,
3. Korespondencję i dokumenty rejestruje się w systemie Spektrum w sposób odzwierciedlający faktyczny stan dokumentacji przechowywanej w urzędzie.
4. Dokumenty wpływające do urzędu wprowadzane są do systemu Spektrum przez określone w niniejszym Zarządzeniu komórki organizacyjne urzędu. Odbywa się to poprzez utworzenie w systemie Spektrum elektronicznego odwzorowania dokumentu, zawierającego w szczególności oznaczenie nadawcy, opis oraz wizerunek (skan) dokumentu.
5. Dokumenty wewnętrzne oraz wychodzące z urzędu wprowadzane są do systemu Spektrum przez komórkę organizacyjną urzędu, która tworzy dokument.
6. Zakres, tryb i zasady wprowadzania danych z wykorzystaniem modułów tematycznych systemu Spektrum, uregulowane są w odrębnych zarządzeniach.
§ 2. Nadzór nad poprawnością działania systemu Spektrum sprawują:
1)     Sekretarz Gminy - w zakresie organizacyjnym,
2)     Pracownicy Zespołu Informatyków - w zakresie informatycznym.
§ 3. 1. Każdy z pracowników posiadający pisemne upoważnienie do przetwarzania danych ma obowiązek codziennego:
1)   logowania się do systemu Spektrum,
2)   bieżącej pracy w systemie Spektrum.
Z powyższego obowiązku wyłączeni są pracownicy, od których ze względu na rodzaj wykonywanej pracy nie wymaga się logowania do systemu.
2. Każdy z pracowników (użytkowników) systemu Spektrum jest jednoznacznie identyfikowany w systemie za pomocą nazwy użytkownika (loginu) oraz hasła.
3. Każda operacja na dokumencie jest rejestrowana i zapamiętywana w systemie Spektrum wraz z informacją kto jej dokonał.
§ 4. Aktualna instrukcja użytkowania systemu Spektrum dostępna jest z poziomu aplikacji.
§ 5. Koordynatorem czynności kancelaryjnych jest upoważniony pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej - Pani Małgorzata Stańczak.

Rozdział 2.
System Spektrum a systemy dedykowane

§ 6. 1. Pracownik odpowiedzialny za realizację sprawy prowadzonej przy wykorzystaniu systemu dedykowanego, w przypadku otrzymania pisma w systemie Spektrum, w celu zakończenia postępowania w tym systemie, w polu „Uwagi" dokonuje adnotacji, że sprawa realizowana jest przy wykorzystaniu systemu dedykowanego ze wskazaniem nazwy tego programu i kolejno w atrybutach pisma odznacza pole „Wymagana odpowiedź". W przypadku braku uprawnień czynność tą wykonuje kierownik komórki organizacyjnej.
2. Elektroniczne odwzorowanie obiegu dokumentów w zakresie spraw, które zostały założone przed wejściem w życie niniejszego Zarządzenia, do ich zakończenia, realizowane jest w programie e‑SOS.
 
Rozdział 3.
Przyjęcie, rejestracja i rozdysponowanie korespondencji przychodzącej do urzędu

§ 7. 1. Korespondencja wpływa do urzędu w postaci:
1)   przesyłek pocztowych i kurierskich,
2)   wniosków, pism i innych dokumentów składanych bezpośrednio przez klientów w Kancelarii,
3)   faksów,
4)   e-maili oraz innej niewymienionej w niniejszym ustępie korespondencji elektronicznej,
5)   dokumentów elektronicznych dostarczonych za pośrednictwem ESP,
6)   korespondencji składanej bezpośrednio przez klientów na wybranych stanowiskach pracy,
7)   korespondencji przekazywanej przy pomocy innych dedykowanych systemów teleinformatycznych.
2. Korespondencja wskazana w ust. 1 pkt 6 i 7 podlega w szczególności zasadom określonym w § 9. ust. 5.
§ 8. 1. Pisma wpływające do Urzędu dzielone są na:
1)     podlegające rejestracji,
2)     nie podlegające rejestracji.
2. Nie podlegają rejestracji wyłącznie:
1)     dokumenty księgowe, których obieg wyznacza instrukcja obiegu dokumentów księgowych, chyba że w wyżej wskazanej instrukcji określono inaczej,
2)     druki reklamowe, gazety, afisze, ulotki, publikacje oraz życzenia, podziękowania, dyplomy i gratulacje, jeżeli nie stanowią części akt sprawy,
3)     publikacje (dzienniki urzędowe, czasopisma, książki, katalogi, broszury),
4)     niezamawiane przez podmiot oferty handlowe, szkoleniowe i oferty pracy,
5)     zaświadczenia L4,
6)     świadectwa ukończenia kursów.
3. Wyłączenie określonych rodzajów dokumentów z systemu Spektrum możliwe jest wyłącznie za zgodą Sekretarza Gminy, po złożeniu pisemnego, umotywowanego wniosku przez kierownika komórki organizacyjnej. Wydanie powyższej zgody wymaga zmiany niniejszego Zarządzenia.
4. Korespondencja nie podlegająca rejestracji przekazywana jest przez Kancelarię bezpośrednio do kierownika właściwej komórki organizacyjnej.
§ 9. 1. W skład Kancelarii wchodzą:
1)     Biuro Obsługi Interesanta w zakresie przesyłek wskazanych w § 7. ust. 1, pkt 2, 5 i 7,
2)     Referat Organizacyjny, w szczególności Sekretariat w zakresie przesyłek wskazanych w § 7. ust. 1, pkt 1, 3 i 4, przy czym zastrzega się wprowadzanie przesyłek od organów kontrolnych, jedynie w Sekretariacie,
3)     Upoważnieni pracownicy w zakresie przesyłek wskazanych w § 7. ust. 1, pkt 6 i 7,
4)     Upoważnieni pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie w zakresie przesyłek wskazanych w § 7. ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 7, adresowanych i doręczonych do siedziby Straży Miejskiej w Mosinie.
2. W celu usprawnienia obsługi korespondencji przychodzącej, na podstawie polecenia Sekretarza Gminy, dopuszcza się wprowadzanie korespondencji wskazanej w § 7. ust. 1 z wyłączeniem przesyłek od organów kontrolnych, wymiennie przez komórki wskazane w ust. 1, pkt. 1 i 2.
3. Kancelaria dokonuje:
1)     rozdziału korespondencji na podlegającą rejestracji i nie podlegającą rejestracji,
2)     sprawdzenia poprawności wskazanego adresu na przesyłce oraz stanu jej opakowania, a w przypadku przesyłek przekazanych w postaci e-mail dokonuje się ich wstępnej selekcji mającej na celu oddzielenie spamu, wiadomości zawierających złośliwe oprogramowanie i wiadomości stanowiących korespondencję prywatną,
3)     rejestracji przesyłek wpływających,
4)     weryfikacji ważności podpisu elektronicznego i integralności podpisanego dokumentu, w przypadku jeżeli przesyłka w postaci elektronicznej lub załącznik do niej zawiera podpis elektroniczny identyfikujący jego posiadacza,
5)     pozostałych czynności kancelaryjnych wynikających z niniejszego Zarządzenia oraz obowiązujących przepisów prawa.
4. Przyjęcie przesyłki przez Kancelarię jest potwierdzane na żądanie składającego dokumenty:
1)     w formie pieczęci wpływu nanoszonej na kopię pisma,
lub
2)     w formie dedykowanego wydruku z systemu Spektrum.
5. Korespondencję określoną w § 7. ust. 1 pkt 6 i 7, należy przekazać do Kancelarii w celu zarejestrowania, wykonania odwzorowania cyfrowego lub dołączenia postaci elektronicznej i włączenia do obiegu dokumentów, z wyłączeniem korespondencji wskazanej w § 10. ust. 1.
§ 10. 1. Określa się następujące rodzaje korespondencji, która rejestrowana jest bez konieczności cyfrowego odwzorowania, bezpośrednio w systemie Spektrum, przez uprawnionych pracowników komórek organizacyjnych:
1)     Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:
a)     wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - obsługiwane są w systemie CEIDG,
b)     wnioski o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenia utraty i uszkodzenia dowodu osobistego oraz zgłoszenia meldunkowe - obsługiwane są w systemie ŹRÓDŁO.
2)     Urząd Stanu Cywilnego - wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego - obsługiwane są w systemie ŹRÓDŁO,
2. Kancelaria rejestruje, umieszczając na kopercie pieczęć wpływu, ale nie otwiera korespondencji:
1)     adresowanej:
a)     do USC,
b)     do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c)     imiennie do pracownika urzędu, bez określenia jego stanowiska lub komórki organizacyjnej urzędu, do której jest przyporządkowany,
2)     ofert składanych w prowadzonych:
a)     postępowaniach przetargowych,
b)     naborach na wolne stanowiska urzędnicze,
c)     konkursach organizowanych przez urząd na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innych konkursach realizowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
3)     opisanej zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach,
4)     niejawnej, ­­opatrzonej klauzulą tajności,
5)     opatrzonej klauzulą:
a)      „tajemnica skarbowa",
b)      „oświadc­­­­zenie majątkowe".
3. Pracownik, który otrzyma zamkniętą korespondencję, po jej otwarciu zobowiązany jest uzupełnić wszystkie brakujące informacje w systemie Spektrum, z wyjątkiem informacji, których udostępnienie podlega ograniczeniom na podstawie odrębnych przepisów.
4. Na każdej wpływającej korespondencji umieszcza się w górnym prawym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty) pieczęć wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru korespondencji przychodzącej. W przypadku braku miejsca w prawym górnym rogu pieczęć wpływu umieszcza się w dostępnym widocznym miejscu.
5. Na zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przy pieczęci wpływu wpisuje się dodatkowo godzinę i minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.
6. Godzinę i minuty odnotowuje się przy pieczęci wpływu również na przesyłkach składanych w ramach ofert do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów.
7. W Kancelarii prowadzony jest jeden rejestr korespondencji przychodzącej.
8. Rejestr tworzy się w sposób automatyczny, na podstawie wpisów dokonywanych przez pracowników Kancelarii.
9. Rejestr  drukowany jest z systemu Spektrum raz dziennie. Wydruk przechowuje się w Sekretariacie.
10. W rejestrze korespondencji przychodzącej odnotowuje się obowiązkowo informacje dot.:
1)     liczby porządkowej (automat),
2)     rodzaju dokumentu (lista wyboru)
3)     typu dokumentu (lista wyboru),
4)     sposobu dostarczenia (lista wyboru)
5)     faktu otwarcia lub nieotwarcia korespondencji (pole wyboru)
6)     daty wpływu (pole data),
7)     opisu dokumentu, czyli zwięzłego odniesienia się do treści przesyłki (pole tekstowe),
8)     liczby załączników, wpisanej w polu Uwagi, jeżeli zostały dołączone do przesyłki (pole tekstowe),
9)     określenie nazwy podmiotu od którego przesyłka pochodzi, jeżeli tylko jest to możliwe z przypisaniem w odniesieniu do:
a)     osób fizycznych - numeru PESEL,
b)     podmiotów gospodarki narodowej - numeru REGON,
10)  wskazania, komu przydzielono przesyłkę - dekretacja (pole wyboru).
11)  znaku występującego na przesyłce (jeżeli występuje),
12)  daty widniejącej na piśmie (jeżeli występuje).
11. Podczas rejestracji korespondencji, każdorazowo dane klientów należy wczytywać z bazy klientów urzędu. W przypadku braku klienta w bazie, należy dodać klienta zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 6 niniejszego Zarządzenia.
12. W przypadku niezarejestrowania korespondencji przychodzącej w dniu, w którym została doręczona, Kancelaria w następnym dniu roboczym, w pierwszej kolejności rejestruje zaległą korespondencję.
§ 11. 1. Po naniesieniu na korespondencji numeru ewidencyjnego z rejestru korespondencji przychodzącej Kancelaria wykonuje odwzorowanie cyfrowe dokumentu polegające na skanowaniu dokumentu w całości, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nie wykonuje się odwzorowania cyfrowego korespondencji przychodzącej, ze względu na:
1)     rozmiar stron większy niż A3,
2)     postać lub formę niemożliwą do skanowania.
§ 12. 1. Korespondencja przychodząca na informatycznym nośniku danych podlega rejestracji w Kancelarii poprzez:
1)     naniesienie i wypełnienie pieczęci wpływu na piśmie w sytuacji, gdy korespondencja na informatycznym nośniku danych stanowi załącznik do niniejszego pisma,
2)     wydrukowanie korespondencji zapisanej bezpośrednio na informatycznym nośniku danych, naniesienie oraz wypełnienie pieczęci wpływu na pierwszej stronie wydruku lub sporządzenie notatki o przyjęciu przesyłki, na której nanosi się i wypełnia pieczęć wpływu. Rolę notatki o przyjęciu pisma może stanowić dedykowany wydruk z systemu Spektrum.
2. Kancelaria dołącza do zarejestrowanego pisma na nośniku papierowym, informatyczny nośnik danych.
§ 13. 1. Upoważniony pracownik Kancelarii dokonuje wstępnej dekretacji na korespondencji w postaci papierowej i w systemie Spektrum z rozdziałem na komórki organizacyjne i przekazuje całość dokumentów do Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy lub innej upoważnionej osoby wg właściwości merytorycznych. Po potwierdzeniu dekretacji przez w. wym. osoby, korespondencja przekazywana jest do Referatu Organizacyjnego, gdzie zostaje rozdysponowana zgodnie z dekretacją na poszczególne komórki organizacyjne urzędu.
2. Zmiana dekretacji pomiędzy stanowiskami, wymaga każdorazowej zgody bezpośredniego przełożonego i naniesienie jej w formie pisemnej (parafka) na korespondencji w postaci papierowej. Zmianę dekretacji należy niezwłocznie odwzorować w systemie Spektrum.
3. Komórka organizacyjna urzędu wymieniona w dekretacji jako pierwsza otrzymuje oryginał pisma do realizacji, pozostałe komórki/osoby otrzymują kopię pisma.
4. W przypadku spraw prowadzonych przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną należy postępować wg następujących zasad:
1)     Jeżeli otrzymana przesyłka dotyczy sprawy wchodzącej w zakres zadań różnych komórek organizacyjnych lub prowadzących sprawy, w dekretacji wskazuje się komórkę organizacyjną lub prowadzącego sprawę, do którego należy ostateczne załatwienie sprawy. Wyznaczona komórka organizacyjna lub prowadzący sprawę stanowi wtedy komórkę merytoryczną. W systemie Spektrum, komórka merytoryczna przekazuje korespondencję do pozostałych komórek organizacyjnych lub prowadzących sprawę za pomocą funkcji „Udostępnianie".
2)     Jeżeli otrzymana przesyłka dotyczy kilku spraw, wskazuje się komórki merytoryczne właściwe do załatwienia poszczególnych spraw, a w systemie Spektrum tworzy się odpowiednią ilość kopii pisma i dokonuje „Dystrybucji" do wszystkich komórek merytorycznych.
5. W przypadku, gdy właściwą do rozpatrzenia sprawy jest inna jednostka organizacyjna Gminy Mosina, właściwy pracownik merytoryczny przekazuje korespondencję w sprawie do tej jednostki i zamyka powyższe pismo w systemie Spektrum na swoim poziomie, stosując odpowiednio zasady określone w § 6.
6. Niedopuszczalne jest przekazywanie przez Referat Organizacyjny korespondencji w formie tradycyjnej bez uprzedniego przekazania jej w systemie Spektrum, z wyłączeniem korespondencji, która nie podlega skanowaniu i wprowadzeniu do systemu Spektrum.
7. Odbiór korespondencji:
1)     w formie tradycyjnej odbywa się przez pracowników wskazanych przez kierowników właściwych komórek organizacyjnych urzędu. Fakt odbioru zostaje potwierdzony poprzez złożenie podpisu w rejestrze korespondencji wpływającej przez upoważnionego pracownika,
2)     w formie elektronicznej odbywa się w systemie Spektrum. Fakt odbioru, powinien zostać niezwłocznie uwidoczniony w systemie Spektrum i dokonuje go pracownik, na którego zostało zadekretowane dane pismo.
8. Komórki organizacyjne urzędu powinny odbierać z Referatu Organizacyjnego, rozdysponowaną korespondencję w godz. od 10:30 do 13:30. Korespondencja pilna wydawana jest przez cały dzień w godzinach pracy Referatu Organizacyjnego.
9. Korespondencję przekazaną przez Referat Organizacyjny niewłaściwej komórce organizacyjnej urzędu należy bezzwłocznie zwrócić do Referatu Organizacyjnego.
§ 14. W okresie nieobecności pracownika wszystkie czynności związane z pełnieniem zastępstwa należy wykonywać w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, tj. w systemie Spektrum.

Rozdział 4.
Zasady obiegu korespondencji kierowanej na ESP i pocztę elektroniczną

§ 15. 1. Korespondencja przekazana na ESP odbierana jest w Kancelarii. UPO zostaje wytworzone automatycznie i odesłane do nadawcy.
2. Kancelaria całą korespondencję przekazaną na ESP:
1)     drukuje wraz z UPO,
2)     nanosi na pierwszej stronie wydruku pieczęć wpływu,
3)     nanosi na pierwszej stronie wydruku opatrzonego pieczęcią wpływu informację o ważności podpisu elektronicznego wraz z datą weryfikacji oraz czytelnym podpisem pracownika sporządzającego wydruk. W przypadku kiedy podpis elektroniczny nie obejmuje całości doręczonego pisma (dot. np. tylko załącznika), na pierwszej stronie wydruku nanosi uwagę, których elementów pisma dotyczy złożony podpis elektroniczny, a na wydruku elementu nie objętego podpisem elektronicznym nanosi informację o brak podpisu. W celu nanoszenia powyższych informacji dopuszcza się stosowanie pieczęci,
4)     nanosi na wydruk UPO czytelny podpis sporządzającego wydruk oraz datę wykonania wydruku,
5)     przekazuje do komórek organizacyjnych w wersji papierowej i w systemie Spektrum.
3. Korespondencja przekazana na skrzynkę poczty elektronicznej podanej na BIP jako właściwej do kontaktu z urzędem, po selekcji, rejestrowana jest i drukowana w Kancelarii.
4. Korespondencja przekazana na skrzynki poczty elektronicznej komórek organizacyjnych urzędu lub indywidualne skrzynki pracowników mająca istotne znaczenie dla odzwierciedlenia przebiegu załatwiania spraw przez urząd podlega rejestracji w Kancelarii. Przekazanie do zarejestrowania jest obowiązkiem pracownika odbierającego korespondencję z danej skrzynki i odbywa się w postaci elektronicznej lub wydruku.
 
Rozdział 5.
Zasady postępowania w przypadku awarii systemu Spektrum

§ 16. 1. W przypadku awarii systemu Spektrum Kierownik Zespołu Informatyków niezwłocznie powiadamia Sekretarza Gminy, podając wszelkie informacje związane z przedmiotową awarią oraz szacunkowy czas jej usunięcia.
2. W czasie trwania awarii systemu Spektrum pracownicy wykonują niezbędne czynności, których niewykonanie zakłóciłoby pracę Urzędu w systemie tradycyjnym, w szczególności:
1)     pracownicy Kancelarii po uzyskaniu informacji, że awaria systemu Spektrum jest długotrwała tzn. jej usunięcie potrwa dłużej niż 24 godziny, na polecenie bezpośredniego przełożonego rozpoczynają rejestrację przesyłek wpływających w dziennikach korespondencyjnych. Powyższa rejestracja prowadzona jest jako kontynuacja numeracji z systemu Spektrum. Przesyłki pilne, po zarejestrowaniu, przekazywane są do komórek organizacyjnych celem realizacji spraw,
2)     Pracownicy Referatu Organizacyjnego zajmujący się przygotowaniem korespondencji wychodzącej po uzyskaniu informacji, że awaria systemu Spektrum jest długotrwała tzn. jej usunięcie potrwa dłużej niż 24 godziny przygotowują wysyłkę korespondencji, która powinna zostać wysłana niezwłocznie poprzez wprowadzenie na ten czas pocztowych książek nadawczych, wpisując odręcznie dane niezbędne do zapewnienia wysyłki korespondencji wychodzącej.
3. Czynności techniczne, mające na celu usunięcie awarii koordynuje Kierownik Zespołu Informatyków, który na bieżąco informuje o postępie prac Sekretarza Gminy lub osobę go zastępującą, a w przypadku braku takiej osoby, Burmistrza Gminy.
4. Pracownicy komórek organizacyjnych urzędu do czasu usunięcia awarii prowadzą sprawy w systemie tradycyjnym.
5. Po usunięciu awarii:
1)     pracownicy Kancelarii wprowadzają do systemu Spektrum zeskanowaną podczas awarii i skatalogowaną dokumentację w odpowiedniej kolejności, aby zachować zgodność z rejestracją w dzienniku korespondencyjnym,
2)     pracownicy komórek organizacyjnych wprowadzają do systemu Spektrum dokumentację zgromadzoną w systemie tradycyjnym z zachowaniem kolejności rejestracji spraw w teczkach,
3)     pracownicy Referatu Organizacyjnego zajmujący się przygotowaniem korespondencji wychodzącej wprowadzają do systemu Spektrum korespondencję wychodzącą z zachowaniem właściwej kolejności.

Rozdział 6.
Baza klientów urzędu

§ 17. 1. Baza klientów urzędu tworzona i aktualizowana jest w systemie Spektrum, w module „Słowniki ogólne" w kategorii „Podmioty".
2. Użytkownicy systemu Spektrum odpowiedzialni są za porządek i ład panujący w bazie klientów urzędu. Referat Organizacyjny prowadzi regularne kontrole poprawności wprowadzania danych do bazy klientów i przekazuje raport zawierający szczegółowy wykaz operacji i odpowiedzialnych za nie pracowników do Sekretarza Gminy, na koniec każdego kwartału.
3. Sekretarz Gminy po otrzymaniu raportu wzywa kierownika właściwej komórki organizacyjnej do weryfikacji rozbieżności oraz naniesienia ew. poprawek w bazie klientów.
4. Obowiązkowo, przed dodaniem nowego klienta, należy przeszukać bazę klientów urzędu w celu eliminacji wielokrotnego wprowadzania tego samego klienta.
5. Niedozwolone jest wielokrotne wprowadzanie tego samego klienta (osoby, firmy, instytucji). System Spektrum dopuszcza jedynie wprowadzenie do 2 odrębnych adresów pocztowych, dla każdego klienta.
6. W przypadku, gdy klient nie występuje w bazie klientów urzędu należy go do niej dodać, wprowadzając wszystkie posiadane informacje z należytą starannością oraz w maksymalnym możliwym zakresie. Szczególnie istotne jest wypełnianie pól PESEL i REGON.
7. Obowiązkiem pracowników jest zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne i prawidłowe uzupełnianie danych.

Rozdział 7.
Postępowanie z korespondencją i dokumentami w komórkach organizacyjnych urzędu

§ 18. 1. Wskazany pracownik komórki organizacyjnej urzędu, odpowiedzialny za odbieranie korespondencji, niezwłocznie sprawdza zgodność otrzymanej w systemie Spektrum korespondencji z faktycznie odebraną z Referatu Organizacyjnego. Wszelkie niezgodności lub braki natychmiast zgłasza pracownikom Referatu Organizacyjnego, w celu zweryfikowania lub uzupełnienia.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu dekretują korespondencję, która wpłynęła do kierowanej przez nich komórki organizacyjnej urzędu, poprzez:
1)     wskazanie daty dekretacji oraz podwładnego, któremu zostaje przydzielona korespondencja do załatwienia,
2)     podanie ewentualnie wytycznych o sposobie załatwienia sprawy i w zależności od pilności ustalenia terminu załatwienia sprawy, przy czym termin załatwienia nie może być dłuższy niż termin wynikający z odrębnych przepisów prawa.
§ 19. 1. Akta spraw prowadzone są w postaci papierowej i pomocniczo w systemie Spektrum.
2. Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłoczne i bieżące odwzorowywanie przebiegu sprawy zarówno w aktach papierowych jak i w systemie Spektrum. Niewypełnianie tego obowiązku jest naruszeniem obowiązków pracowniczych.
3. Odwzorowanie przebiegu sprawy w systemie Spektrum winno być kompletne i wprowadzone z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem:
1)     Pism przychodzących i wychodzących wraz z ich pełną postacią elektroniczną,
2)     Korespondencji wewnętrznej,
3)     Lokalizacji przestrzennej sprawy,
4)     Stron postępowania, wprowadzonymi zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 6 niniejszego Zarządzenia.
4. Znak sprawy nadawany jest przez system Spektrum i winien być generowany na bieżąco.
5. Korespondencja otrzymana na informatycznym nośniku danych po wydrukowaniu dołączana jest do akt sprawy.
6. Jeżeli nie jest możliwe lub zasadne wydrukowanie pełnej treści korespondencji przekazanej na informatycznym nośniku danych, ze względu na typ dokumentu elektronicznego (np. nagranie dźwiękowe, nagranie wideo, oprogramowanie, baza danych) lub objętość dokumentu elektronicznego (np. dokument zawiera dużą liczbę stron, albo wymaga wydrukowania w dużym rozmiarze), korespondencja przekazywana jest bez drukowania.
7. Niedopuszczalne jest przechowywanie informatycznych nośników danych w teczce wraz z dokumentacją papierową, po zakończeniu sprawy. Nośniki te należy przekazać do składu informatycznych nośników danych, który prowadzony jest przez Archiwum.
8. Pisma wychodzące, odkładane do akt sprawy, podpisywane są odręcznie. Do odręcznego podpisu przekazywany jest wydruk treści pisma z oryginalnego pliku załączonego w systemie Spektrum do akceptacji.
9. Pismo przeznaczone do wysyłki w postaci papierowej musi być identyczne z pismem w aktach sprawy prowadzonej w systemie Spektrum.
10. W przypadku, gdy odpowiedź przesyłana jest w postaci elektronicznej do akt sprawy drukuje się pismo w postaci papierowej, podpisuje odręcznie i dołącza UPO wydrukowane z systemu Spektrum.
11. Pismo elektroniczne podpisywane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wysyłane do odbiorcy bezpośrednio przy wykorzystaniu systemu Spektrum.
12. Niedopuszczalne jest podpisywanie tego samego pisma przeznaczonego do wysyłki, czy to w postaci papierowej czy elektronicznej, przez różne osoby.
13. W przypadku podpisywania korespondencji wychodzącej, wysyłanej w formie elektronicznej w trybie UPD, dopuszcza się stosowanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym oraz podpisywanie przez inną osobę niż osoba, która podpisała pismo właściwe (oba wyjątki dotyczą jedynie pisma w formie elektronicznej stanowiącego „nośnik" dla pisma właściwego). Podpis taki traktowany jest jako forma podpisu technicznego umożliwiającego wysłanie korespondencji.
14. W wyjątkowych sytuacjach, w sprawach pilnych, w czasie nieobecności osoby, która podpisała pismo w systemie Spektrum, prowadzący sprawę sporządza notatkę o zaistniałej sytuacji i tworzy drugi egzemplarz pisma w wersji elektronicznej, który przesyła do podpisania osobie zastępującej.

Rozdział 8
Postępowanie z korespondencją wewnętrzną

§ 20. 1. Korespondencję wewnętrzną przekazuje się w systemie Spektrum za pośrednictwem modułu obsługującego pisma wewnętrzne.
2. Udostępnianie i rozpowszechnianie pism pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, jedynie w postaci elektronicznej w systemie Spektrum.
3. Pisma wewnętrzne stanowiące akta sprawy, dla których na podstawie innych przepisów wymagana jest postać papierowa należy doręczać zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Rozdział 9
Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji

§ 21. 1. Korespondencja może być przekazywana odbiorcy w postaci pisma:
1)     wysyłanego przesyłką listową,
2)     wysyłanego faksem,
3)     zapisanego na nośniku informatycznym wysyłanego przesyłką listową,
4)     wysyłanego w postaci elektronicznej,
5)     odbieranego osobiście.
2. Ogólną zasadą przekazywania do Referatu Organizacyjnego korespondencji wychodzącej do adresata jest równoczesne przekazanie wersji elektronicznej w systemie Spektrum i papierowej dokumentu, chyba, że uzyskano zgodę Sekretarza Gminy na inny sposób wysyłki.
3. Przygotowanie korespondencji do wysyłki odbywa się we wszystkich komórkach organizacyjnych urzędu w postaci papierowej oraz elektronicznej w systemie Spektrum i polega na:
1)     Przygotowaniu kompletnych zestawów pism papierowych zawierających wszystkie niezbędne załączniki, przeznaczonych do wysyłki,
2)     Utworzeniu pism wychodzących w systemie Spektrum i uzupełnieniu wszystkich adresatów z bazy klientów urzędu zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 6,
3)     Wygenerowaniu wszystkich przesyłek w systemie Spektrum,
4)     Przekazaniu pism w wersji papierowej do Referatu Organizacyjnego, gdzie zostaną one na podstawie wydrukowanych kodów kreskowych, oznaczone jako przekazane do wysyłki.
4. Zadaniem pracowników przygotowujących korespondencję do wysyłki jest dokonanie właściwej oceny i podziału przesyłek ze względu na jej rodzaj (listy zwykłe, polecone, priorytetowe, e-mail, fax, ESP, kurier, paczka, odbiór osobisty) i wprowadzenie tej informacji do systemu Spektrum.
5. Ustala się zbiorczą wysyłkę korespondencji, stąd też pisma należy dostarczać bezpośrednio do Referatu Organizacyjnego (pokój nr 105) - niekopertowane, bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, zachowując właściwe terminy wysyłki.
6. Referat Organizacyjny na podstawie danych wprowadzonych do systemu Spektrum, drukuje koperty oraz zwrotne potwierdzenia odbioru, składa pisma do wysyłki oraz oznacza w systemie Spektrum korespondencję jako oznaczoną do wysłania.
7. Bezpośrednio na stanowiskach merytorycznych, realizowana jest wysyłka pism w następującym zakresie:
1)     pisma elektroniczne za pośrednictwem ESP - z wykorzystaniem systemu Spektrum,
2)     pisma elektroniczne za pośrednictwem e-mail lub systemów dostarczonych przez podmioty zewnętrzne - z oznaczeniem w systemie Spektrum sposobu i daty doręczenia,
3)     pisma papierowe za pośrednictwem faksu z oznaczeniem w systemie Spektrum sposobu i daty doręczenia,
4)     odbioru osobistego z oznaczeniem w systemie Spektrum sposobu i daty doręczenia.
§ 22. 1. Przygotowane pisma w wersji papierowej można składać do wysyłki przez cały dzień w godzinach pracy Referatu Organizacyjnego, przy czym przesyłki przyniesione do godziny 12:00, w miarę możliwości organizacyjnych wysyłane są w tym samym, a najpóźniej w kolejnym dniu roboczym, zaś przekazane w godzinach późniejszych nadawane są w następnym dniu roboczym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Sekretarza Gminy, korespondencja złożona po godz. 12:00 zostanie nadana w tym samym dniu.
2. Referat Organizacyjny prowadzi dzienne rejestry wysyłanej korespondencji. Informacje w zakresie korespondencji wskazanej w § 21. ust. 7 uzupełniają pracownicy merytoryczni.
3. W rejestrze korespondencji wychodzącej odnotowuje się informacje dot.:
1)     liczby porządkowej,
2)     daty przekazania przesyłki do wysłania,
3)     nazwę podmiotu oraz adres do którego wysłano przesyłkę,
4)     znaku sprawy wysłanego pisma,
5)     sposobu przekazania przesyłki (np.: list zwykły, polecony, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, fax, e-mail, ESP, odbiór osobisty),
6)     faktu i daty doręczenia na podstawie zwrotnych potwierdzeń odbioru.
4. Referat Organizacyjny, otrzymane zwrotne potwierdzenia odbioru, rejestruje w systemie Spektrum i przekazuje wersje papierowe na stanowiska merytoryczne.
5. Obowiązkiem pracownika prowadzącego sprawę jest monitorowanie otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru i zgłaszanie jego braku.
6. Referat Organizacyjny wysyła korespondencję zgodnie z dyspozycją zamieszczoną w systemie Spektrum. Brak dyspozycji oznacza, że korespondencja zostanie wysłana jako przesyłka zwykła.
7. Korespondencja przygotowana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym rozdziale podlega zwrotowi właściwej komórce organizacyjnej i nie zostaje wysłana.
§ 23. 1. Korespondencję do zewnętrznych komórek organizacyjnych urzędu oraz gminy należy dostarczać do Sekretariatu, gdzie zostanie umieszczona w teczce korespondencyjnej i odebrana przez przedstawiciela danej komórki.
2. W szczególnie wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym, korespondencja adresowana do ww. komórek może zostać wysłana w sposób tradycyjny.

Rozdział 10
Administrowanie systemem Spektrum

§ 24. 1. Osobą odpowiedzialną za działanie systemu Spektrum od strony technicznej jest Kierownik Zespołu Informatyków.
2. Do obowiązków administratora systemu Spektrum należy w szczególności:
1)     dbanie o należyte zabezpieczenie dostępu do serwera zarówno fizyczne (odpowiednie zabezpieczenie miejsca przechowywania serwera), jak i informatyczne (odpowiednie zabezpieczenie dostępu do serwera poprzez sieć),
2)     kontrola stanu technicznego serwera i jego konserwacja w zakresie dopuszczonym warunkami gwarancji,
3)     wykonywanie czynności konserwatorskich bazy danych systemu Spektrum zapewniających szybką i efektywną pracę,
4)     utrzymywanie kontaktu z serwisem dostawcy systemu oraz koordynacja działań serwisu i użytkowników w wypadku awarii,
5)     wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych w bazie danych jak również danych konfiguracyjnych serwera,
6)     właściwe przechowywanie w/w kopii w celu jak najdłuższej przydatności w wypadku awarii,
7)     odtwarzanie bazy danych systemu Spektrum w razie awarii,
8)     tworzenie i aktualizowanie struktury organizacyjnej urzędu,
9)     dbanie, aby ustawienia i dane w systemie były na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlały stan rzeczywisty.

Rozdział 11
Uprawnienia dostępu do dokumentów funkcjonujących w ramach systemu Spektrum

§ 25. 1. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy - pełna widoczność wszystkich dokumentów i spraw na stanowiskach w całym urzędzie.
2. Pozostałe stanowiska i pracownicy - na podstawie nadanych upoważnień.

Rozdział 12
Przepisy końcowe

§ 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszą instrukcją mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazpów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
§ 27. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr 00501.125.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.125.2018.pdf

Zarządzenie Nr IN.00501.126.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE NR IN.00501.126.2018
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
 
w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych
 
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyznaczam Pana Bartosza Dmochowskiego na Inspektora Ochrony danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, adres e-mail iod@mosina.pl.
2. Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 39 RODO należy:
1.       informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych
i doradzanie im w tej sprawie;
2.       monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3.       udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4.       współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
5.       pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 
§ 2. Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszego Zarządzenia i przestrzegania ich realizacji.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie nr GG.0050.124.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr GG.0050.124.2018.pdf

Zarządzenie nr GG.0050.124.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy - Dyamczewo Nowe, Pecna, Radz

Zarządzenie nr GG.0050.124.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy - Dymaczewo Nowe, Pecna, Radzewice

Załączniki:

Zarządzenie nr BR.0050.123.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

Zarządzenie nr BR.0050.123.2018.pdf

Zarządzenie Nr BZP.0050.122.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.122.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa kanalizacji deszczowej w Daszewicach - ul. Poznańska cz. gminna etap I"

Zarządzenie Nr OŚ.00501.121.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2018 roku

 Zarządzenie Nr  OŚ.00501.121.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

Zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

 1. Dominikę Grząślewicz-Gabler,
 2. Martynę Tonińską.

§ 3

 

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz-Gabler jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr OŚ.00501.120.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.120.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego zmienionego Zarządzeniem Nr OŚ.00501.94.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lipca 2018 r. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się minimalną jednostkową cenę sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego z usuwania drzew z terenów zarządzanych przez Gminę Mosina w wysokości 48,30 zł brutto za m3 drewna”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr OP.0050.119.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie.

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.119.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 sierpnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie.

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 i 1000, 1349 i 1432) oraz art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996, 1000 i 1290) zarządzam co następuje:

§1.
Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie,  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.119.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie:
Do konkursu, który odbył się w dniu 3 sierpnia 2018 r. ofertę złożyły dwie osoby.
Do konkursu przystąpiły dwie osoby. Analiza dokumentów złożonych przez kandydatów wykazała, że spełnili oni wymagania formalne i w wyniku uchwał podjętych przez komisję konkursową, do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie przystąpiły dwie osoby.
Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie Pani Karinie Rzepeckiej.

Zarządzenie Nr BZP.0050.117.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.117.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków -„Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie"

Zarządzenie NR OP.0050.116.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.116.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 sierpnia 2018 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994  i 1000), art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000 i 1290) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1587) zarządza się, co następuje:  
§ 1
 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie w następującym składzie:
1)    Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2)    Przemysław Mieloch - przedstawiciel organu prowadzącego;
3)    Małgorzata Kaptur - przedstawiciel organu prowadzącego;
4)    Marlena Chmielewska - przedstawiciel rezerwowy organu prowadzącego;
5)    Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6)    Elżbieta Buczkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7)    Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
8)    Elżbieta Zarzycka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Marcin Jakubowski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10)  Dorota Budzyńska, Dorota Snuszka - przedstawiciele rezerwowi Rady Pedagogicznej;
11)  Bartosz Chudziński - przedstawiciel Rady Rodziców;
12)  Anna Baraniak - przedstawiciel Rady Rodziców;
13)  Ewa Jerzewicz - przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców;  
 1. Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, pok. 13,  ul. Dworcowa 3 w Mosinie.
 2. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 3 sierpnia  2018, godz. 9:00.
  § 2  
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr BG 0050.115.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie

Zarządzenie Nr BG 0050.115.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2018r.
 
w sprawie: powołania Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 
 
§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołuję Panią Dorotę Strzelecką  na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie.
§ 2. Powołanie następuję na czas określony od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2023 r.
§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Galerii Sztuki w Mosinie na czas określony.
§ 4. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona odrębnie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BG 0050.114.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Nr BG 0050.114.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2018 r.  
w sprawie: powołania Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołuję Panią Karolinę Talarczyk - Wieczorek na stanowisko Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2.
Powołanie następuję na czas określony od dnia 1 sierpnia 2018r. do 31 lipca 2023r.  

§ 3.
Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Mosińskiej Bibliotece Publicznej na czas określony.

§ 4
Wysokość wynagrodzenia zostanie określona odrębnie.  

§ 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 00501.111.2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.111.2018.pdf

Zarządzenie nr MK.0050.113.2018.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr MK.0050.113.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 lipca 2018r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 121 i 650) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:  
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś


Zarządzenie Nr BZP.0050.110.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.110.2018Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie"

Zarządzenie Nr BZP 00501.109.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.109.2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP.0050.108.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr BZP.0050.108.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na drogę powiatową nr 2460P w m. Czapury, gm. Mosina wraz z przebudową zjazdu"

Zarządzenie Nr GG.0050.107.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku przy ul. Czeremchowej - Lipowe


Zarządzenie Nr GG.0050.106.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej


Zarządzenie Nr GG.0050.105.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Derenio


Zarządzenie Nr GG.0050.104.2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr OP.0050.103.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr OP.0050.103.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr OP.0050.98.2018 BG z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie odwołania Pani Grażyny Bartkowiak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.101.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmie

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.101.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 lipca 2018r.w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowiskodyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 i 1000.) oraz art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996) zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                     


Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.101.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lipca 2018 r. 

Uzasadnienie: Do konkursu, który odbył się w dniu 21 maja 2018 r. ofertę złożyła i przystąpiła jedna osoba.
Analiza dokumentów złożonych przez kandydatkę wykazała, że spełniła ona wymagania formalne i w wyniku uchwały podjętej przez komisję konkursową została dopuszczona do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach Pani Katarzynie Skrzypczak.  

Zarządzenie Nr 00501.100.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.100.2018.pdf

Zarządzenie Nr BZP.0050.99.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.99.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina -  Cz. II

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.98.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie odwołania Pani Grażyny Bartkowiak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.98.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 lipca 2018 r.    
w sprawie odwołania Pani Grażyny Bartkowiak ze stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie  

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ) oraz art. 29 pkt 2 i art. 66 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996) w związku ze złożonym przez Panią Grażynę Bartkowiak wnioskiem z dnia 28 czerwca 2018 r. postanawiam:

§ 1 Odwołać Panią Grażynę Bartkowiak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
w Krośnie z dniem 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.            

Zarządzenie Nr 00501.96.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2018.

Zarządzenie Nr 00501.96.2018.pdf

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.97.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.97.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 lipca 2018 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Krośnie, ul. Główna 43, 62-050 Krosno.  
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.  
§ 3.  
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
 § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.         

Załącznik do zarządzenia Nr .00501.97.2018.ABK
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca2018 r.   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

§ 1   Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie, ul Główna 43, 62-050 Krosno.  
§ 2   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)         jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
a)         posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b)         ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c)         posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d)        uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
-        co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
-        pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
-        w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e)         spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f)         ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
g)        nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h)         nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i)          nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
j)         nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),
k)         w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018, poz. 931);
2)      jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  
§ 3   1.         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)         uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Krośnie;
2)         życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo:
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
3)         oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5)         poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018, poz. 931) - w przypadku cudzoziemca,
7)         poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)         oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)       oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017, poz. 2186 z późn. zm.)  - w przypadku kandydata  urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 12)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 14)       oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000) w celach prowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
2.         Na żądanie organu prowadzącego kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 11 i 12.  
§ 4   1.         Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, w terminie do 30 lipca 2018 r.
2.         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Mosina.
3.         O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowanie konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  

Zarządzenie Nr OŚ.00501.95.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.95.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

 

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1)      Dominikę Grząślewicz - Gabler,

2)      Martynę Tonińską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz - Gabler jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie Nr OŚ.00501.94.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.94.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się minimalną jednostkową cenę sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego z usuwania drzew z terenów zarządzanych przez Gminę Mosina w wysokości 64,40 zł brutto za m3 drewna:.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


ZARZĄDZENIE nr OP.00501.93.2018 z dnia 04.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.93.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 04.07.2018 r.
    w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.    
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000 ), art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm)  oraz § 10 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)  zarządza się, co następuje: 
§ 1
Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli. Składy poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych oraz terminy ich  posiedzeń, określone zostały w załączniku nr 1 do zarządzenia.  
§ 2  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu. 
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP. OP.00501.93.2018 z dnia 04 lipca 2018 r.

I. Komisje powołane na dzień 9 lipca 2018 r. Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
 1. godz. 8.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Olgę Kiepas - Graclik- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Anna Bąk
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek  
 1. godz. 9:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Anete Brylewską  - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie.
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Zuzanna Tylska
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  
 1. godz. 10:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Natalię Piotrowską - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek , (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność": Izabela Potocka  
 1. godz. 11:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Justynę Roszak - Patela nauczyciela religii w Zespole Szkół w Krośnie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek 
 1. godz. 13:00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Magdalenę Pytel - Kania - pedagoga w Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Bogumiła Woroch
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek  
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  
 1. godz. 14:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Annę Ciążkowską - pedagoga w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  

II. Komisje powołane na dzień 10 lipca 2018 r.  Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
 1. godz. 8:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Magdalenę Jankowską nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Katarzyna Skrzypczak
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 9:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Dorotę Czerwik nauczyciela wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Katarzyna Skrzypczak
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska 
 1. godz. 11:00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Elżbietę Koralewską nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Anna Bąk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 12:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Anne Walkowiak - Taciak nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Bogumiła Woroch
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 13:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią Magdalenę Latos nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska 
 1. 14:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Dorotę Konik nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Monika Szufnarowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

Zarządzenie Nr BG.0050.92.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej

 

 

 

 

Zarządzenie Nr BG 0050.92.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  25 czerwca  2018r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
 Strażnika Straży Miejskiej
w skład, której wchodzą:

 

1.    Julia Olejniczak -Kowalska   – Przewodnicząca  Komisji;

2.    Jarosław Dobicki   -  Członek Komisji;

3.    Agnieszka Fajfer – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

 

§ 3

Komisja zakończy pracę do dnia 31 lipca  2018r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr BZP.0050.91.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.91.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie"

Zarządzenie Nr BZP.0050.90.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP.0050.90.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków - „Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie istniejącego zjazdu z ul. Żurawinowej na drogę powiatową nr 2460P w m. Czapury gm. Mosina wraz z przebudową zjazdu"

Zarządzenie Nr PP.0050.89.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2023


Zarządzenie Nr GG.0050.88.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi


Zarządzenie nr BG.0050.87.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 0050.87.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  19 czerwca  2018r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
 ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
wchodzą:

 

1.    Julia Olejniczak -Kowalska  – Przewodnicząca  Komisji;

2.    Małgorzata Pietrzak -Doruch   -  Członek Komisji;

3.    Barbara Lulka – Członek Komisji;

4.    Agnieszka Fajfer – Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

 

§ 3

Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2018r.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr MK.0050.86.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w adminis

ZARZĄDZENIE nr MK.0050.86.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 czerwca 2018 r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wykazanych w Załączniku do zarządzenia.  

§ 2.
Traci moc Zarządzenie nr MK.00501.83.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

§ 3.
Wykonanie powierza się Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr BG.0050.85.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr BG.0050.85.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061) oraz art. 268 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i poz. 650) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Upoważniam następujących pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji, o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz o informowaniu go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1)     Danutę Nowak,
2)     Monikę Lulka-Wierzbińską,
3)     Joannę Ogrodowską,
4)     Katarzynę Michałowską,
5)     Michalinę Dymalską,
6)     Julitę Ferbińską,
7)     Magdalenę Woźną.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BG.0050.84.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr BG.0050.84.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz o informowaniu go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 00501.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na 2018 r.

Zarządzenie nr 00501.83.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na 2018 r.Zarządzenie Nr BG 0050.82.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 0050.82.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  6 czerwca  2018 r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Strażnika Straży Miejskiej w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak -Kowalska   - Przewodnicząca  Komisji;
2.    Jarosław Dobicki   -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2018r.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr OŚ.0050.81.2018

Zarządzenie nr OŚ.0050.81.2018

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu w osobie Pani Emilii Kurkiewicz – pracownika Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.