Zarządzenia 2017

Zarządzenie nr BR.00501.170.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo

Zarządzenie nr BR.00501.170.2017.pdf

Zarządzenie nr FB.00501.169.2017.EW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie proj

Zarządzenie nr FB.00501.169.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 grudnia 2017 r.  
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządzam, co następuję:  

§1.
 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.
      2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.  
 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        

Burmistrz Gminy Mosina

Jerzy Ryś

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr FB.00501.169.2017.EW

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 grudnia 2017 r.    

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.  

 

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.  

1.      Członkami zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      reprezentują organizacje pozarządowe i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,

2)      są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jej mieszkańców,

3)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie projektów,

4)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

2.      Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do zespołu konsultacyjnego dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 1.

3.      Zespół konsultacyjny może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe jeżeli:

1)      żadna organizacja nie wskaże osób do składu zespołu konsultacyjnego lub

2)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach zespołu konsultacyjnego, lub

3)      wszystkie powołane w skład zespołu konsultacyjnego osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

4.      Do zadań zespołu konsultacyjnego należy:

1)      ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie projektów,

2)      proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

3)      proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,

4)      rekomendowanie wybranych projektów Burmistrzowi Gminy Mosina.

5.      Udział w pracach zespołu konsultacyjnego ma charakter społeczny.

6.      Zgłoszenia na członka zespołu konsultacyjnego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 28 grudnia do 4 stycznia 2018 r.                                     

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr FB.00501.169.2017.EW

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 grudnia 2017 r.  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH

W OTWARTYCH KONKURSACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA W 2018 R.  
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
               

 .....................................                          ....................................                  
 Miejscowość, data                                        podpis zgłaszającego  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

Zarządzenie nr FB.00501.167.2017.EW z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na r

Zarządzenie nr FB.00501.167.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.[2]) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., zarządzam, co następuję:

 §1.

1.      Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
1)      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
6)      ochrony przeciwpożarowej,
7)      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy RyśZałącznik nr 1

do Zarządzenia nr FB.00501.167.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia 2017 r.    


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.  

1.      Burmistrz Gminy Mosina powoła 7 komisji konkursowych:
1)      komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej
i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w czasie ferii zimowych,
5)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
6)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
7)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ratownictwa.

2.      Członkami komisji konkursowych do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)      reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2)      są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
3)      nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
4)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

3.      Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.

4.      Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1)      żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)      wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

5.      Do zadań komisji konkursowej należy:
1)      ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
2)      proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)      proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)      rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.

6.      Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

7.      Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 21 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r.                                  


Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.167.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 grudnia 2017 r.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2018 R.  
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
  Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie (proszę zaznaczyć właściwą komisję konkursową):  
1)      komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny  
2)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,  
3)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,  
4)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,  
5)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,  
6)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  
7)      komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.      
.....................................                     ..................................
Miejscowość, data                                   podpis zgłaszającego

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232.     [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, 573 oraz 1909

Zarządzenie nr BZPE.00501.165.2017.KL z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól podstawowych na terenie Gminy Mosina

Zarządzenie nr BZPE.00501.165.2017.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól podstawowych na terenie Gminy Mosina.


Zarządzenie Nr GG.00501.164.2017.RS z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie nr FB.00501.163.2017.EW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.

Zarządzenie nr FB.00501.163.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm[1]) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina. 

 § 2

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. 

 § 3  

Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4 

 Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś                           Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.163.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2017 r.    


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA  


Na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 275 000,00 zł.  

2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów znajduje się w budżecie Gminy Mosina na 2018 r.  

3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania- wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.  

4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.  

5. Kluby sportowe składające projekty:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku,
2) wykonują zadania samodzielnie,
3) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.  

6.  Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

7. W przypadku imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, imprez biegowych i rowerowych organizowanych na terenie Gminy Mosina, minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi minimum 25 %  wszystkich uczestników, natomiast opłata startowa wnoszona przez uczestnika nie może być wyższa niż 70,00 zł i przeznaczona jest w całości na realizowane zadanie.  

8. W przypadku zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej organizowanych na terenie Gminy Mosina minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi 100 osób. Opłata pobierana od uczestnika zadania w formie składki członkowskiej lub opłaty za udział w zajęciach nie może być wyższa niż 60,00 zł miesięcznie.  

9.  Do projektu należy dołączyć :
1) aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
3) w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego). W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.  

10.  Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 700,00 zł,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) pozostałe koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się możliwość zakupu przedmiotów i urządzeń biurowych niezbędnych przy realizacji zadania jeśli ich wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

11. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji nie mogą zostać przeznaczone na:
1)  transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3)  zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.  

12.  Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji- pozostają bez rozpatrzenia.  

13.  Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

14.  Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu" w terminie od 13 grudnia 2017 r. do 7 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.  

15.  Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :
1)   kryteria formalne:
a)      projekt został złożony w terminie,
b)      projekt został złożony na właściwym formularzu,
c)      projekt został podpisany przez osoby upoważnione;
2)   kryteria merytoryczne:
a)      znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina,
b)      merytoryczne przygotowanie oferty,
c)      spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu,
d)     możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),
e)      dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.  

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232

Zarządzenie nr FB.00501.160.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniani

 Zarządzenie nr FB.00501.160.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 7 grudnia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki realizowane w 2018 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.  

§ 2  

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4 

 Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

                             

Załącznik do Zarządzenia nr FB.00501.160.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2017 r.  


 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.  

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Planowana kwota dotacji na wszystkie zadania- 45 000,00 zł. 

2. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  

3. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  

4. W przypadku imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, imprez biegowych i rowerowych organizowanych na terenie Gminy Mosina, minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi minimum 25 % , natomiast opłata startowa wnoszona przez uczestnika nie może być wyższa niż 70,00 zł i przeznaczona jest w całości na realizowane zadanie.  

5. W przypadku zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej organizowanych na terenie Gminy Mosina minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi 100 osób. Opłata pobierana od uczestnika zadania w formie składki członkowskiej lub opłaty za udział w zajęciach nie może być wyższa niż 60,00 zł miesięcznie.  

6. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% wnioskowanej dotacji. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.    

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  

8. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

9. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  

10. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  

11.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  

12.    Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

13. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.   14. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 8 grudnia 2017 r. do 7 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

16.    Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
   17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2016 i 2017:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2016 rok 2017 rok
1. pomoc społeczna 24 400,00 zł 26 000,00 zł
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 3 300,00 zł 800,00 zł
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 zł 5 500,00 zł
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 30 000,00 zł 30 000,00 zł
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 59 000,00 zł 58 820,00 zł
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 269 220,00 zł 295 250,00 zł
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, 573 oraz 1909.  

Zarządzenie nr FB.00501.157.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.

 Zarządzenie nr FB.00501.157.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2018 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1.      pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2.      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki,
3.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu,
4.      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5.      ochrony przeciwpożarowej,
6.      bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  
§ 2  

 Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3  

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś Załącznik do Zarządzenia nr FB.00501.157.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 grudnia 2017 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.  

1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2018 r.  

2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:  
a)      pomocy społecznej, działalności na rzecz rodziny,   26 000,00 zł
b)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz kultury i sztuki, 76 500,00 zł
c)      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacji wolontariatu, 4 000,00 zł
d)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,   13 000,00 zł
e)      ochrony przeciwpożarowej,   5 000,00 zł
f)       bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.   3 500,00 zł
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert  w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  

4.    Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  

5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% wnioskowanej dotacji. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.   
 
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

7. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

8.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  

9. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  

10.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  

11.    Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność
z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  

13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 7 grudnia 2017 r. do 7 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/666/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

16.    Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert z zakresu   ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego 0-4
4. Ocena przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
8. Liczba odbiorów bezpośrednich i pośrednich realizowanego zadania będących mieszkańcami Gminy Mosina 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 32
   17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2016 i 2017:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2016 rok 2017 rok
1. pomoc społeczna 24 400,00 zł 26 000,00 zł
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 3 300,00 zł 800,00 zł
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 zł 5 500,00 zł
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 30 000,00 zł 30 000,00 zł
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 59 000,00 zł 58 820,00 zł
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 269 220,00 zł 295 250,00 zł
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, 573 oraz 1909.  

Zarządzenie nr MK.00501.158.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okre

Zarządzenie nr MK.00501.158.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2017r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykazy, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmnistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Załączniki:

Zarządzenie nr MK.00501.159.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr MK.00501.159.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2017r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875)  
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Załącznik:

Zarządzenie Nr GG.00501.156.2017.RS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.156.2017.RS z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
 
Załącznik nr 1 wykaz nieruchmości przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr GG.00501.154.2017.AS z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.00501.153.2017.AS z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.00501.152.2017.AS z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr BZP 00501.151.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.151.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.150.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.150.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK. 00501.149.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.149.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków na „Wykonanie dokumentacji  projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulicy Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina"

Zarządzenie Nr OŚ.00501.148.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17.11.2017 r.

 

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.148.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17.11.2017 r.

 

 

w sprawie powołania Zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 86 „Sokół”

 

Na postawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół mediacyjny w składzie:

1)      Przewodniczący – Jerzy Ryś – Burmistrz Gminy Mosina,

2)      Członek – Danuta Sobańska – pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,

3)      Członek – Zygmunt Kmiecik - Radca prawny,

4)      Członek – Emilia Kurkiewicz – przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

5)      Członek – Zenon Słupiński – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 

§ 2

Mediacje odbędą się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 8.30 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, plac 20 Października 1, sala nr 110.

§ 3

Ustalam Regulamin mediacji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa – Danucie Sobańskiej.

                                                                   § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


REGULAMIN MEDIACJI

 

Zakres obowiązana regulaminu

 

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do mediacji prowadzonych w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu między dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego a właścicielem lub posiadaczem gruntu o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę leśną.

 

Podstawa prawna

 

Art. 47 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie ( Dz. U z 2017  r., poz. 1295  z późn. zm.),

Art. 67-72 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257).

 

Zasady prowadzenia mediacji

§ 1

1.       Mediacje prowadzone są na wniosek właściciela lub posiadacza grunty i dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

2.       W przypadku, gdy wniosek nie został podpisany przez obie strony, właściwy organ zwraca się do strony, która nie podpisała wniosku z zapytaniem czy wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.

3.       W przypadku, gdy jedna ze stron nie wyrazi zgodny na prowadzenie mediacji lub braku jej wypowiedzi w tej sprawie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4.       Mediacje mają charakter niejawny.

§ 2

1.       Po otwarciu posiedzenia przewodniczący zespołu wyznacza protokolanta, przyjmuje od stron ustne oświadczenie do protokołu o przyjęciu do wiadomości regulaminu mediacji i odczytuje wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu.

2.       Przewodniczący udziela głosu stronie, która wniosła o przeprowadzenie mediacji jako pierwsza, a następnie udziela głosu drugiej stronie.

3.       Przewodniczący ustala czy stanowiska stron są wzajemnie zrozumiałe, przedstawia możliwe warianty polubownego załatwienia sporu i zarządza dyskusję.

    § 3

1.         Mediacje prowadzi przewodniczący, który ustala kolejność wypowiedzi, udziela głosu oraz uprawniony jest do odebrania głosu, jeżeli przemawiający go nadużywa.

 


2.         Przewodniczący może upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek mediacji, a po bezskutecznym upomnieniu, wyprosić z posiedzenia.

 

 

§ 4

Z posiedzenia komisji spisuje się protokół na zasadach określonych w przepisach art. 67-72 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 5

1.    Po zakończeniu dyskusji:

1)      W przypadku dojścia stron do porozumienia w sprawie polubownego załatwienia sporu w protokole wpisuje się informację o polubownym załatwieniu sporu w postaci zgodnego oświadczenia stron (ugody).

2)      W przypadku braku porozumienia stron w sprawie polubownego załatwienia sporu w protokole stwierdza się, że nie doszło do polubownego załatwienia sporu pomiędzy stronami.

2.       Protokół podpisują wszystkie obecne na posiedzeniu strony oraz wszyscy członkowie Zespołu mediacyjnego obecni na posiedzeniu Zespołu. W przypadku odmowy podpisu protokołu przez uczestnika mediacji w protokole czyni się stosowną adnotację, o ile to możliwe z podaniem przyczyn odmowy podpisu.


Zarządzenie Nr GG.00501.147.2017.AS z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr IK. 00501.146.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.146.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków na „DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU DO BACKUP'U NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE"

Zarządzenie nr 00501.145.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018

Zarządzenie nr 00501.145.2017
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2018

Zarządzenie nr 00501.144.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Zarządzenie nr 00501.144.2017
z dnia 10 listopada 2017 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022


Zarządzenie Nr BG 00501.143.2017 z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.143.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 listopada 2017r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 t.j.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Joanna Pawlicka   - Członek Komisji;
3.    Justyna Kaczmarczyk  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr BG.00501.139.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 listopada  2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
§ 4
Komisja zakończy pracę do dnia 30 listopada 2017r.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BZPE.00501.142.2017.KL z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt

ZARZĄDZENIE NR BZPE.00501.142.2017.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016.


Zarządzenie Nr BG.00501.141.2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzę

Zarządzenie nr BG.00501.141.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 listopada 2017r.
 
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 
Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 ) oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r., poz. 1875) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.    Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniącemu obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński i jubileuszy przyznaję ekwiwalent pieniężny
z tytułu zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego z własnych środków i jego konserwacji w wysokości 1500,00 zł. na osobę.
2.    Na reprezentacyjny ubiór służbowy, o którym mowa w ust.1 składa się kostium dwuczęściowy wizytowy, bluzka lub zamiennie sukienka wizytowa (opatrzone herbem Gminy)  oraz obuwie.
3.    Przewidywany okres użytkowania wynosi  2 lata.
 
 
§ 2
Ekwiwalent będzie wypłacany w okresach dwuletnich w terminie do 31 grudnia każdego dwuletniego okresu.
 
§ 3
 1. Osoby korzystające z ubioru służbowego zobowiązane są do utrzymania
  go w nienagannym i schludnym stanie.
 2. Osoby, którym został przyznany ekwiwalent pieniężny na zakup odzieży zobowiązane są do jej noszenia w czasie zawierania związku małżeńskiego w celu podkreślenia jego uroczystej formy.
§ 4
 1. Osoba, która otrzymała ekwiwalent pieniężny zobowiązana jest w razie rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika do zwrotu ekwiwalentu w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej o współczynnik obliczany na podstawie liczby przepracowanych miesięcy.
 2. Za współczynnik, o którym mowa w pkt. 1 przyjmuje się 1/24 wartości przyznanego ekwiwalentu za każdy przepracowany miesiąc.
 
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BG.00501.140.2017 r. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.140.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 listopada  2017r.
 
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art. 33  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 15 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:
§ 1
 
Ustala się dzień 22 grudnia 2017r. ( piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.  ( sobota).
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BG 00501.139.2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.139.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 listopada 2017 r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 t.j.) z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch   - Przewodniczący Komisji;
2.    Joanna Pawlicka  - Członek Komisji;
3.    Julia Olejniczak- Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 listopada 2017r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BZP 00501.138.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

BZP 00501.138.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IK. 00501.137.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.137.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków  na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulic na terenie Gminy Mosina - część I - Wykonanie dokumentacji  projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulicy Jabłkowej, Łąkowej i Gruszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina"

Zarządzenie Nr IK. 00501.136.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.136.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków „Modernizacje świetlic wiejskich w Borkowicach, Daszewicach i Mieczewie"

Zarządzenie Nr GG.00501.135.2017.AS z dnia 31 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej


Zarządzenie Nr IK. 00501.134.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 października 2017 r.

Zarządzenie Nr IK. 00501.134.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków pn. „MODERNIZACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO WRAZ Z REMONTEM SERWEROWNI ORAZ DOSTAWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU DO BACKUP'U NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE"

Zarządzenie Nr 00501.133.2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.133.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017


Zarządzenie Nr OŚ.00501.132.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2017 r.

OŚ.6232.48.2017

Zarządzenie Nr OŚ.00501.132.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 października 2017 r.

 

w sprawie powołania Zespołu kontrolującego.

 

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów dotyczących obowiązku:

1)      przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

2)      gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

3)      pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

4)      ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

a) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych lub

5)      b) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - przez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
);

6)      umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o ustaleniu tego numeru (art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

7)      inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i przekazania przedmiotowej informacji do wójta, burmistrza lub prezydenta (§ 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. poz. 31).

 

2.      W skład zespołu kontrolującego wchodzą:

1)      Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik zespołu,

2)      Wojciech Kubiak – Członek zespołu,

3)      Martyna Tonińska – Członek zespołu,

4)      Andrzej Woźniak – Członek zespołu,

5)      Mirosław Przynoga – Członek zespołu,

6)      Włodzimierz Głuchy – Członek zespołu,

7)      Dariusz Żurawski – Członek zespołu,

8)      Mariusz Szczukocki – Członek zespołu,

9)      Stefan Silski – Członek zespołu,

10)  Grażyna Cichocka – Członek zespołu.

 

§ 2

 1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Burmistrz Gminy Mosina powiadomi właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mosina o czasie, miejscu i zakresie kontroli.

 

 1. Z wykonanych czynności Zespół sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


Zarządzenie Nr GG.00501.131.2017.AS z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.00501.130.2017.AS z dnia 23 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr BZP 00501.129.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.129.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr MK.00501.128.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.128.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 października 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)  
zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
1.  Przeznacza  się  do  oddania  w  najem następujące lokale użytkowe :
1.1 Pecna, ul. Główna 50; I piętro o powierzchni 81,00 m  w budynku położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 139/1 i 139/2, zapisanych  w księgach wieczystych  KW nr 31270 i 25477,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie,  na okres 3 lat, w  drodze   bezprzetargowej,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym   załącznik do  niniejszego  zarządzenia.
1.2 Pecna, ul. Główna 18; parter o powierzchni 26,00 m  w budynku położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 71/3 i 71/4, zapisanych w księdze wieczystej  KW nr 21772,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie,  na okres 1 roku, w  drodze   bezprzetargowej,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym załącznik do  niniejszego  zarządzenia.
1.3 Mosina, ul. Śremska 14; garaż o powierzchni 36,00 m² położony na działce o numerze ewidencyjnym 1899, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 19691 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Śremie, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz  o  którym   mowa  w  §  1  ust. 1  podlega  wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej.  

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Załączniki:Zarządzenie nr MK.00501.127.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.127.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 października 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  

zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy, położony w Mosinie, Pl. 20 Października 1, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina (BIP). 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Załącznik:


Zarządzenie Nr GG.00501.126.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 października 2017 r. w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczy

Zarządzenie Nr GG.00501.126.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 października 2017 r.


w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczystego wraz z przeniesieniem własności budynku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 25 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na odpłatne rozwiązanie, przed upływem terminu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powstałego w wyniku zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako: obręb Mosina, działka nr ewid. 2154/1, o powierzchni 0.1359 ha, oraz działka nr ewid. 2154/2 o pow. 0.0679 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1M/00020293/7.
2. Działka nr 2754/1 zabudowana jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, bez podpiwniczenia, z dachem jednospadowym płaskim, który w zamian za ustalone wynagrodzenie przejdzie na własność Gminy Mosina. Nabycie prawa własności przedmiotowego budynku następuje z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
3. Działka nr 2154/2 stanowi pas drogowy ulicy Krosińskiej.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr BZP 00501.125.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.125.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie BG MosinaNr OŚ.00501.124.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4.10.2017 r.

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.124.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4.10.2017 r.

 

zmieniające zarządzanie w sprawie powołania Zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku właściciela gruntu rolnego oraz ustalenia regulaminu mediacji.

 

Na postawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina Nr OŚ.00501.116.2017 z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku właściciela gruntu rolnego oraz ustalenia regulaminu mediacji w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „ 1) Przewodniczący – Przemysław Mieloch – Zastępca Burmistrza Gminy Mosina”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     


ZARZĄDZENIE nr OP.00501.123.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 października 2017 W sprawie: udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów oddziałów gimnazjalnych dla których o

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.123.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 października 2017
w sprawie: udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów oddziałów gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.    
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:  
§ 1  
Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:
a)    Julia Dmowska - uczennica oddziału gimnazjalnego 2b Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
b)   Martyna Maciejewska - uczennica oddziału gimnazjalnego 3b Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
c)    Zuzanna Napierała - uczennica oddziału gimnazjalnego 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
d)   Zofia Nojszewska - uczennica oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
e)   Mateusz Nowicki - uczeń oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
f)    Mikołaj Nowicki - uczeń oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
g)    Sandra Słowik - uczennica oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
h)   Małgorzata Anna Rydlewska - uczennica oddziału gimnazjalnego 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.        
§ 2
Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:
a)    Weronika Banach - uczennica oddziału gimnazjalnego 3c Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
b)   Zuzanna Klemczak - uczennica oddziału gimnazjalnego 2a Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.    
§ 3  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                 

                                                                          

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.122.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24.09.2016 r. W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimn

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.122.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24.09.2016 r.
    W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., zarządza się, co następuje: 
§ 1   
Powołuje się komisje opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek -Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b) Małgorzata Kaptur, Michał Kleiber -członkowie reprezentujący Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
- Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
- Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
d) Roman Kolankiewicz -przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.  
§ 2
Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 26 września 2017 r., godz. 16:30. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie sala 20.   
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                              

Zarządzenie nr BR.00501.121.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 4 "Za Barwą" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.121.2017.pdf

Zarządzenie nr FB.00501.120.2017.EW z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2

Zarządzenie  nr FB.00501.120.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 września 2017 r. 
 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.[1]), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[2]) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1.   Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.

2.    W wyniku konkursu przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Augustyna w Czapurach na realizację zadania publicznego: „Pomoc żywnościowa dla ubogich rodzin".

3. Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na realizację wydatków znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2017 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś 
                         

[1] [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935. [2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Zarządzenie Nr GG.00501.119.2017.AS z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego


Zarządzenie BG MosinaNr OŚ.00501.116.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.09.2017 r.

 

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.116.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12.09.2017 r.

 

 

w sprawie powołania Zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku właściciela gruntu rolnego oraz ustalenia regulaminu mediacji.

 

Na postawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół mediacyjny w składzie:

1)      Przewodniczący – Jerzy Ryś – Burmistrz Gminy Mosina,

2)      Członek – Danuta Sobańska – pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,

3)      Członek – Zygmunt Kmiecik - Radca prawny,

4)      Członek – Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,

5)      Członek – Zenon Słupiński – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej,

6)      Członek – Emilia Kurkiewicz – przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

§ 2

Mediacje odbędą się w dniu 5 października 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, plac 20 Października 1, sala nr 110.

§ 3

Ustalam Regulamin mediacji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

                                                                   § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN MEDIACJI

 

Zakres obowiązana regulaminu

 

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do mediacji prowadzonych w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu między właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość wynagrodzenia za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę leśną.

 

Podstawa prawna

 

Art. 47 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie ( Dz. U z 2017  r., poz. 1295  z późn. zm.),

Art. 67-72 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257).

 

Zasady prowadzenia mediacji

§ 1

1.       Mediacje prowadzone są na wniosek właściciela lub posiadacza grunty i dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

2.       W przypadku, gdy wniosek nie został podpisany przez obie strony, właściwy. organ zwraca się do strony, która nie podpisała wniosku z zapytaniem czy wyraża zgodę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.

3.       W przypadku, gdy jedna ze stron nie wyrazi zgodny na prowadzenie mediacji lub braku jej wypowiedzi w tej sprawie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4.       Mediacje mają charakter niejawny.

§ 2

1.       Po otwarciu posiedzenia przewodniczący zespołu wyznacza protokolanta, przyjmuje od stron ustne oświadczenie do protokołu o przyjęciu do wiadomości regulaminu mediacji i odczytuje wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu.

2.       Przewodniczący udziela głosu stronie, która wniosła o przeprowadzenie mediacji jako pierwsza, a następnie udziela głosu drugiej stronie.

3.       Przewodniczący ustala czy stanowiska stron są wzajemnie zrozumiałe, przedstawia możliwe warianty polubownego załatwienia sporu i zarządza dyskusję.

    § 3

1.         Mediacje prowadzi przewodniczący, który ustala kolejność wypowiedzi, udziela głosu oraz uprawniony jest do odebrania głosu, jeżeli przemawiający go nadużywa.

2.         Przewodniczący może upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój lub porządek mediacji, a po bezskutecznym upomnieniu, wyprosić z posiedzenia.

 

 

 

 

 

§ 4

Z posiedzenia komisji spisuje się protokół na zasadach określonych w przepisach art. 67-72 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 5

1.    Po zakończeniu dyskusji:

1)      W przypadku dojścia stron do porozumienia w sprawie polubownego załatwienia sporu w protokole wpisuje się informację o polubownym załatwieniu sporu w postaci zgodnego oświadczenia stron (ugody).

2)      W przypadku braku porozumienia stron w sprawie polubownego załatwienia sporu w protokole stwierdza się, że nie doszło do polubownego załatwienia sporu pomiędzy stronami.

2.       Protokół podpisują wszystkie obecne na posiedzeniu strony oraz wszyscy członkowie Zespołu mediacyjnego obecni na posiedzeniu Zespołu. W przypadku odmowy podpisu protokołu przez uczestnika mediacji w protokole czyni się stosowną adnotację, o ile to możliwe z podaniem przyczyn odmowy podpisu.


Zarządzenie Nr BZP 00501.115.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.115.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 00501.114.2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.114.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

 

Zarządzenie Nr GG.00501.113.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 września 2017 r. w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących

Zarządzenie Nr GG.00501.113.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na zbycie lub na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 37 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
1. Piotr Sternal- przewodniczący
2. Przemysław Mieloch- członek
3. Anna Sobkowiak- członek
4. Rozalia Skrzypczak- członek
5. Beata Tomczak- Taisner- członek
6. Agata Wencel- Socha- członek
7. Katarzyna Frydrychowicz- członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
§ 5.
Traci moc zarządzenie nr GG.00501.220.2016.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 stycznia 2016 r.


Zarządzenie Nr BZP 00501.112.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.112.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr FB.00501.111.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr FB 00501.367.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozlicz

Zarządzenie nr  FB.00501.111.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 sierpnia 2017r.
 
zmieniające Zarządzenie Nr FB 00501.367.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Vat w Gminie Mosina i jej jednostkach  organizacyjnych
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446,1579 i 1948 oraz z 2017r.  poz.730 i 935 ) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej lub od państw członkowskich europejskiego Porozumienia o wolnym handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz.1454 i 1948 ) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015r. ( C-276/14) , a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (sygn. akt I FPS 4/15) zarządza się co następuje:

§1.  Załącznik do Zarządzenia Nr FB.00501.367.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 grudnia 2016r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Vat w Gminie Mosina i jej jednostkach organizacyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia
 
Załącznik do Zarządzenia Nr FB.00501.111.2017r.
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 sierpnia 2017r.
 
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina
Lp.
Nazwa pełna jednostki
Nazwa skrócona jednostki
Adres
 
1.
Urząd Miejski w Mosinie
UM
62-050 Mosina
Pl.20 Października 1
2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
OPS
62-050 Mosina
ul. Dworcowa 4
3.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
OSiR
62-050 Mosina
ul. Szkolna 1
4.
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
SPD
Daszewice  ul. Szkolna 16 61-160 Poznań
5.
Zespół Szkół w Krośnie-Szkoła Podstawowa im.15 Pułku Ułanów Poznańskich
ZSK
Krosno ul. Główna 43
62-050 Mosina
6.
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
SPR-n
62-022 Rogalin ul. Poznańska 8
7.
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku
SPR-k
62-022 Rogalinek ul. Poznańska 19
8.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie
SP2
62-050 Mosina ul. Sowiniecka 75
9.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
SP1
62-050 Mosina ul. Szkolna 1
10.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
SPC
Czapury ul. Poznańska 78 Poznań
11.
Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku
SPK
Krosinko ul. Wiejska 43 62-050 Mosina
12.
Szkoła Podstawowa w Pecnej
SPP
62-050 Pecna ul. Szkolna 19 oraz ul. Główna 20
13.
Przedszkole nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie
P2
62-050 Mosina ul.Powst.Wlkp.1
14.
Przedszkole nr 3 integracyjne w Mosinie
P3
62-050 Mosina ul. Topolowa 6
15.
Przedszkole nr 4 w Mosinie
P4
62-050 Mosina ul. Kasprowicza 28
16.
Przedszkole w Wiórku
PW
Wiórek ul. Szkolna 11 61-160 Poznań
 
§2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2017r.

Zarządzenie Nr BZPE.110.00501.2017.MS z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zarządzenie Nr BZPE.110.00501.2017.MS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zarządzenie Nr GG.00501.109.2017.AS z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.108.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczy

ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.108.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2017 r.  
w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiskadyrektora Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinieprzez dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 5 ust. 7 pkt. 5, art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 14 grudnia - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) zarządzam, co następuje:
§ 1 1.Potwierdza się, że Dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinie Pani Anna Bąk będzie pełniła od dnia 1 września 2017 r. funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.
2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pełni tą funkcję do końca okresu, na jaki powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie - tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.107.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku

ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.107.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2017 r.  
w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiskadyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinkuprzez dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 5 ust. 7 pkt. 5, art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 14 grudnia - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) zarządzam, co następuje:
§ 1 1.Potwierdza się, że Dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinku Pani Monika Szufnarowska będzie pełniła od dnia 1 września 2017 r. funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku.
2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pełni tą funkcję do końca okresu, na jaki powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku - tj. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.106.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w

ZARZĄDZENIE Nr OP.00501.106.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2017 r.  
w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiskadyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicachprzez dyrektora Zespołu Szkół w Daszewicach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 5 ust. 7 pkt. 5, art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 14 grudnia - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) zarządzam, co następuje:
§ 1 1.Potwierdza się, że Dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół w Daszewicach Pani Katarzyna Skrzypczak będzie pełniła od dnia 1 września 2017 r. funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach.
2. Dyrektor, o którym mowa w ust. 1 pełni tą funkcję do końca okresu, na jaki powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Daszewicach - tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr OP.00501.105.2017 w sprawie wyprawki szkolnej

Zarządzenie Nr OP.00501.105.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w roku szkolnym 2017/2018  

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.1457).   zarządzam, co następuje:  
§ 1. Ustalam, że termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna", upływa w dniu 14 września 2017 r.  
§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 18 września 2017 r.  
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie Nr BZP 00501.104.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.104.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr FB.00501.103.2017.EW z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r.


 Zarządzenie nr FB.00501.103.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 sierpnia 2017 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane
w 2017 r.


treść zarządzenia

Zarządzenie Nr IK. 00501.102.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.102.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 sierpnia 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :  
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina - etap I - kompleks budynków przy ul. Szkolnej 1 w Mosinie"  
zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Agnieszkę Grabarczyk,
3.      Bartosz Taisner,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.  
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie Nr BZPE.101.00501.2017.KL z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2

Zarządzenie Nr BZPE.101.00501.2017.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2017 r.
w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Zarządzenie Nr GG.00501.100.2017.RS z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości (grunty rolne) przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr FB.00501.99.2017.EW z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań

Zarządzenie  nr FB.00501.99.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2017 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
1)     pomocy społecznej,
2)     ochrony przeciwpożarowej.
2. Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2017 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś                                   

 

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.99.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 sierpnia 2017 r.
 

 § 1.

W konkursie z zakresu pomocy społecznej nie złożono żadnej oferty w związku  powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.  

§ 2.  

W konkursie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania publicznego: „Szkolenie Młodzieżowych Drużyn pożarniczych z terenu Gminy Mosina".    

Zarządzenie Nr BG.00501.98. 2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie NR BG.00501.98. 2017
Burmistrz Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia  2017r.
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr.BG.00501.37.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 marca 2017r. w sprawie  wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 14 ust. 1 pkt. 19 w brzmieniu „Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi - BZPE."
2)    w § 14 ust. 2 pkt. 7 w brzmieniu „Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik, Biurem Rady Miejskiej - kierownik, Biurem Obsługi Interesanta - kierownik, Gminnym Centrum Informacji - koordynator, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Biurem Zamówień Publicznych - koordynator, Biurem Prawnym - koordynator, Zespołem Informatyków - kierownik, Straży Miejskiej - komendant."
3)    w § 26 w  brzmieniu  „ Do zadań Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi należy w szczególności:
1.    Opracowywanie wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
2.    Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy na zadania realizowane przez Gminę, w tym:
1)    pozyskiwanie i zarządzanie informacją o zewnętrznych źródłach finansowania dla przedsięwzięć i projektów,
2)    opracowywanie analiz uzasadniających możliwości formalne, techniczne i ekonomiczne realizacji projektów,
3)    koordynowanie działań służących pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w ramach współpracy z Zespołami Projektowymi powoływanymi doraźnie na potrzeby określonych projektów,
4)    przygotowywanie wniosków aplikujących o środki pozabudżetowe,
5)    koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów,
6)    monitorowanie, raportowanie i rozliczanie zadań realizowanych ze środków pozabudżetowych.
3. Pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji projektów;
4. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizowanymi projektami;
5. Monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne, a także bieżąca analiza i monitoring aktualnych wersji najważniejszych dokumentów programowych i strategicznych Gminy."
4)    w § 73  ust.4 pkt. 18 w brzmieniu: Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi - BZPE;
§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Załączniki:


Zarządzenie nr FB.00501.97.2017.EW Mosina z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.97.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. zarządzam, co następuję:  

§1.

 Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:  
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w składzie:
1) Julia Olejniczak- Kowalska,        
2) Ewelina Waligórska,
3) Justyna Kaczmarczyk,
4) Karolina Adamczyk- Pięta;
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w składzie:
1) Julia Olejniczak- Kowalska,        
2) Ewelina Waligórska,
3) Justyna Kaczmarczyk,
4) Karolina Adamczyk- Pięta.    

§2.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr BZP 00501.96.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.96.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr FB.00501.95.2017.EW z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na rea

Zarządzenie nr FB.00501.95.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 17 lipca 2017 r.  
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zarządzam, co następuję:

§1.

1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) ochrony przeciwpożarowej.
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                      

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.00501.95.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lipca 2017 r.    


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.  

1. Burmistrz Gminy Mosina powoła 3 komisje konkursowe:
1)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu pomocy społecznej,
2)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2. Członkami komisji konkursowych do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)     reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2)     są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
3)     nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
4)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 3.     Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1)     żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)     wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)     wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 5.     Do zadań komisji konkursowej należy:
1)     ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
2)     proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)     proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)     rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.
6. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
7. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 18 do 31 lipca 2017 r.                                         

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.95.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lipca 2017 r.  


FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2017 R. 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
 
Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie (proszę zaznaczyć właściwą komisję konkursową):  
1)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu pomocy społecznej,    
2)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.       

                                                                                                        
                                                                                                       .....................................                     
.................................. Miejscowość, data                                                 podpis zgłaszającego

Zarządzenie Nr BG.00501.94.2017 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina w

Zarządzenie Nr BG.00501.94.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lipca 2017 r.

 
zmieniajace Zarządzenie w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
 
 
Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/557/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mosina  w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2018 r. oraz   art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr BG.00501.67.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2018 rok Załącznik nr 6 - Karta Oceny Projektu otrzymuje brzmienie:
 
Załącznik nr 6
do Zarządzenia  Nr  BG.00501.67.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2017 r.
 
KARTA OCENY PROJEKTU
Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina
Nazwa projektu
 
Wnioskodawca projektu
 
 
Weryfikacja wstępna
Kryteria
Komórka merytoryczna
TAK
NIE
Wnioskodawca jest mieszkańcem Gminy Mosina
 
 
 
Wnioskodawca ukończył 18 lat
 
 
 
Prawidłowy PESEL wnioskodawcy
 
 
 
Załączona lista poparcia projektu
 
 
 
Lista osób popierających projekt zawiera przynajmniej 20 podpisów mieszkańców
 
 
 
Osoby popierające projekt, mieszkańcy Gminy Mosina, ukończyły 18 lat
 
 
 
Prawidłowe numery PESEL osób popierających projekt
 
 
 
Projekt złożono w terminie
 
 
 
Załączony opis projektu
 
 
 
Oszacowany koszt projektu
 
 
 
 
Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE
Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE
 
Data wezwania do uzupełnienia
 
Termin uzupełnienia (7 dni)
 
 
.............................................................................................................................................................................................
Podpis i data
 
Data uzupełniania braków
 
Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE
Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE
 
..................................................................................................................................................................................................................
Podpis i data
 
 
Weryfikacja  merytoryczna
 
Kryteria
Komórka merytoryczna
TAK
NIE
Nie dotyczy
Projekt jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego
 
 
 
 
Projekt jest zgodny z zadaniami publicznymi gminy
 
 
 
 
Projekt jest zgodny z obowiązującym prawem
 
 
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia lokalizację projektu
 
 
 
 
Warunki infrastrukturalne umożliwiają realizację projektu na danym terenie
 
 
 
 
Projekt będzie zlokalizowany na gruncie gminnym
 
 
 
 
Dysponent gruntu gminnego lub obiektu udzielił zezwolenia na lokalizację projektu
 
 
 
 
Teren, na którym ma być realizowany projekt, nie jest przeznaczony na sprzedaż lub inny cel
 
 
 
 
Nie są prowadzone prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy mogą nie zezwalać na realizację projektu
 
 
 
 
Projekt nie ma charakteru komercyjnego
 
 
 
 
Koszt projektu oszacowano prawidłowo
 
 
 
 
 
 
..............................................................................................................................................................................................
 
Podpis i data
 
Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE
Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE
 
Uzasadnienie
 
 
Data wezwania do uzupełnienia
 
Termin uzupełnienia (7 dni)
 
 
...............................................................................................................................................................................
Podpis i data
 
 
Data uzupełniania braków
 
Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE
Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE
 
...................................................................................................................................................
Podpis i data
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr BG 00501.93.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.93.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 lipca 2017r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016r. poz. 902 t. j.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa  w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch   - Przewodniczący Komisji;
2.    Michalina Szeliga - Członek Komisji;
3.    Julia Olejniczak- Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 lipca  2017 r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BG 00501.92.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.92.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 lipca 2017r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016r. poz. 902 t. j.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. Zarzadzania projektami i funduszami pomocowymi w tym funduszami europejskimi,  na czas zastępstwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch   - Przewodnicząca Komisji;
2.    Katarzyna Lewandowska    - Członek Komisji;
3.    Julia Olejniczak-Kowalska    - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 31 lipca  2017r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BZP 00501.91.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.91.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.90.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.90.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr MK.00501.89.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.89.2017.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 lipca 2017 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina (BIP).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Załączniki:

 


Zarządzenie Nr BZP 00501.88.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BZP 00501.88.2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr FB.00501.87.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r.

 Zarządzenie nr FB.00501.87.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 5 lipca 2017 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:  

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1)     pomocy społecznej,
2)     ochrony przeciwpożarowej.  

§ 2  
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. 

§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                             
Załącznik do Zarządzenia
nr FB.00501.87.2017.EW

Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lipca 2017 r.  

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.  
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.  
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1) pomocy społecznej - wysokość dofinansowania 2 000,00 zł,
2) ochrony przeciwpożarowej- wysokość dofinansowania w wysokości 2 000,00 zł.  
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  
4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  
5. Przy szacowaniu wartości zadania nie uwzględnia się wkładu rzeczowego.  
6. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% wnioskowanej dotacji. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.    
7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  
8. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  
9.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  
10. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  
11.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  
12.    Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność
z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.  
13. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  
14. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 6 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1,
62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  
16. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.  
17.  Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert. Kryteria merytoryczne obowiązujące w II etapie: ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego , w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania 0-4
4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania w tym przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu rzeczowego i osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 28
  
18. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2016 i 2017:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2016 rok 2017
1. pomoc społeczna 24 400,00 zł 24 000,00
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 3 300,00 zł 3 980,00
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 zł 5 500,00
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 30 000,00 zł 30 000,00
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 59 000,00 zł 58 820,00
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 269 220,00 zł 295 250,00
 

Zarządzenie Nr BZP 00501.86.2017 r.

Zarządzenie Nr BZP 00501.86.2017 r.

Zarządzenie Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego.

Zarządzenie Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego
- Ewidencja drewna Zał nr 1
- Protokół pozyskania drewna Zał nr 2
- Protokół przekazania drewna Zał nr 3

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.84.2017 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.84.2017 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 czerwca 2017 r.

W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.    
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935); art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1379 z późn. zm.); oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013.393) zarządza się, co następuje:  
§ 1   Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli. Skład komisji oraz terminy posiedzeń powołanych komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  
§ 2   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.84.2017                 

I. Komisje powołane na dzień 10 lipca 2017 r. Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
1. Godz. 9.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Natalię Andrzejewską - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.      

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek
Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska
Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas
Przedstawiciel ZNP: Małgorzata Miedziak  
 
2. Godz. 10.45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Annę Mańkowską - nauczyciela wychowania przedszkolnego Przedszkola w Wiórku.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Dominika Bąbała
Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska
Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas  
 
3. Godz. 12.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Marzenę Gracz-Gołojuch - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkół w Krośnie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska
Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas  
 
4. Godz. 13:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Pana Szymona Wichtowskiego - nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Krośnie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska
Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas

 II. Komisje powołane na dzień 11 lipca 2017 r.  Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
 
1. Godz. 9.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Joannę Klińską - nauczyciela biblioteki w Zespole Szkół w Krośnie.     

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska  
 
2. Godz. 10.15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Annę Olejnik - nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół w Rogalinie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Anna Bąk
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska  
 
3. Godz. 11:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Alicję Plenzler - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Kamila Bilska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Lidia Kałwińska  
 
4. Godz. 12:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Marię Konieczną - nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Pecnej.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska
Dyrektor szkoły: Małgorzata Sroczyńska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

ZARĄDZENIE NR MK.00501.83.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy

ZARZĄDZENIE NR MK.00501.83.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2017 r.  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.   

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Ustala się wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wykazanych w Załączniku do zarządzenia.  

§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.624.2014.BT Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina, będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
 
§ 3.
Wykonanie powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.  

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Zarządzenie Nr GG.00501.82.2017.AS z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Bukowej


Zarządzenie Nr GG.00501.81.2017.AS z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckie


Zarządzenie Nr BG.00501.80.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina

Zarządzenie  Nr BG.00501.80.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 czerwca 2017 r.

 
zmieniajace Zarządzenie w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na  2018 rok.
 
 
Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/557/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mosina  w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2018 r. oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr BG.00501.67.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na  2018 rok § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 roku.".
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.78.2017.AS z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr IK. 00501.77.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.77.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr GG.00501.76.2017.RS z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenie zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Mosina darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Zarządzenie nr BR.00501.75.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gmin

Zarządzenie nr BR.00501.75.2017 wraz z załącznikiem nr 22.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf
Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7.pdf
Załącznik nr 8.pdf
Załącznik nr 9.pdf
Załącznik nr 10.pdf
Załącznik nr 11.pdf
Załącznik nr 12.pdf
Załącznik nr 13.pdf
Załącznik nr 14.pdf
Załącznik nr 15.pdf
Załącznik nr 16.pdf
Załącznik nr 17.pdf
Załącznik nr 18.pdf
Załącznik nr 19.pdf
Załącznik nr 20.pdf
Załącznik nr 21.pdf

Zarządzenie nr BR.00501.74.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosi

Zarządzenie nr BR.00501.74.2017 wraz z załącznikiem nr 8.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf
Załącznik nr 4.pdf
Załącznik nr 5.pdf
Załącznik nr 6.pdf
Załącznik nr 7.pdf

Zarządzenie Nr GG.00501.73.2017.AS z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.00501.72.2017.AS z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie nr OP.00501.71.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola.

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.71.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie:
zatwierdzenia konkursów na stanowiska
dyrektorów publicznych szkół oraz publicznego przedszkola.  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, t.j.) oraz art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, t.j.)   zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów następujących samorządowych szkół i przedszkola: Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1; Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75; Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku, ul. Wiejska 43; Szkoły Podstawowej w Pecnej, ul. Szkolna 19; Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          


Załącznik do Zarządzenia nr OP.00501.71.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2017 r.
Uzasadnienie: Analiza dokumentów złożonych przez wszystkich kandydatów wykazała, że spełnili oni wymagania formalne i w wyniku uchwał podjętych przez komisję konkursową zostali dopuszczeniu do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora niżej wymienionym kandydatom.
Lp. Szkoła/przedszkole Adres Data konkursu Wyniki konkursu/kandydat wyłoniony w konkursie
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie Mosina,
ul. Szkolna 1
29.05.2017 Ewa Agnieszka Szymańska
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie Mosina,
ul. Sowiniecka 75
29.05.2017 Alicja Trybus  
3. Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku Krosinko,
ul Wiejska 43
26.05.2017 Bogumiła Woroch
4. Szkoła Podstawowa
w Pecnej
Pecna, ul Szkolna 19 26.05.2017 Małgorzata Sroczyńska
5. Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty"
w Mosinie
Mosina,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
26.05.2017 Anna Szuba
   

Zarządzenie Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.70.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 maja 2017 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) oraz §14 pkt 2 uchwały Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65.497,00 zł, tj. do kwoty 126.751.146,92 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.497,00 zł, tj. do kwoty 141.662.320,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załączniki:

U z a s a d n i e n i e
 
1.     Dochody:
 • Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 65.497,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27kwietnia 2017 r. Nr FB-I.3111.101.2017.8. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 65.497,00 zł.
 
2.     Wydatki:
 • Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pomiędzy paragrafami 4040, 4120, 4270 i 4430.
 • Dział 754 Straż gminna (miejska) - dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami 4010 i 4040.
 • Dział 801 Oświata i wychowanie - na wnioski placówek oświatowych dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.
 • Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 65.497,00 zł - wydatki realizowane zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. Nr FB-I.3111.101.2017.8. (dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych).
 • Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących rozdziału 85395 pomiędzy paragrafami 4210 i 4260.
 • Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na wnioski placówek oświatowych dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.
 • Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w rozdziale 90015.
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 65.497,00 zł.

Zarządzenie Nr BZP.00501.69.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr BZP.00501.69.2017Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr BG.00501.68.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i trybu uchwalania Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Mosina

Zarządzenie Nr BG.00501.68.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania założeń i trybu uchwalania Budżetu Obywatelskiego dla Gminy Mosina.


Zarządzenie Nr BG.00501.67.2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do pro

Zarządzenie Nr BG.00501.67.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2018 rok.


Zarządzenie Nr BG 00501.66.2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.66.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 maja  2017r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016r. poz. 902 t. j.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego w Referacie Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Przewodnicząca Komisji;
2.    Joanna Pawlicka   - Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer   - Sekretarz Komisji
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca   2017r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BG 00501.65.2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.65.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 maja 2017r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016r. poz. 902 t. j.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Michalina Szeliga   - Członek Komisji;
3.    Zygmunt Kmiecik - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2017r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr BG 00501.64.2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG 00501.64.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 maja 2017r.
 
w sprawie: wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art.237 ⁴ Ustawy z dnia  26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U z 2016r. poz. 1666 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  ( Dz.U. Nr 109, poz.719) w związku z art. 30 ust. 2.pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 j.t.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wdrażam Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

1.    Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie do przestrzegania postanowień Instrukcji.
2.    Funkcję koordynacyjną związaną z wdrożeniem i przestrzeganiem postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.

§ 3
Traci moc Zarządzenie NR 00501.310.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 października 2012r. w sprawie wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr OSIR.00501.63.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągn

Zarządzenie nr OSIR.00501.63.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 maja 2017 r.
 
w sprawie: 
przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r., poz. 730, 935) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyznać stypendia sportowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie w okresie od lipca do listopada 2017r dla zawodników: Kacper Skrobiszewski - karate Weronika Kochanka - zapasy Wojciech Fajfer - żużel Filip Kosicki - wędkarstwo spławikowe Joanna Wojciechowska - kolarstwo górskie Weronika Szukała - pływanie synchroniczne Gniewomir Wiśniewski - brazylijskie ju jitsu Bartosz Karasiński - lekka atletyka  
2. Przyznać następujące nagrody sportowe dla zawodników:
a) I Nagrodę pieniężną w wysokości 2 000,- zł dla Maksymiliana Wiśniewskiego - brazylijskie ju jitsu
b) II Nagrodę pieniężną  w wysokości 1 500,- zł dla Kacpra Kubiaka - judo, sumo
c) III Nagrodę pieniężną  w wysokości 1 000,- zł dla Alberta Warzochy - pływanie .  

§  2.

1. Przyznać nagrodę pieniężną dla Pana Marcina Jakubowskiego, trenera wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej w wysokości 1 000,00 zł.

2. Przyznać następujące  wyróżnienia w formie statuetki i dyplomu dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej :
a) Zbigniewa Lisieckiego
b) Radosława Miśkiewicza
c) Jarosława Roszaka

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr IK. 00501.62.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.62.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.61.2017 Burmistrza Gminy Mosina w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów.

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.61.2017

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2017r.

     
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola.
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 36a ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) i art. 238 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz 60) zarządza się, co następuje:  
 § 1   Powołuje się komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola według treści załącznika nr 1 do zarządzenia.  
§ 2
  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
 § 3   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
(-) Jerzy Ryś  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.61.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2017r.  

1. Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku, ul. Wiejska 43.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 26.05.2017, godz. 9:00.
Skład komisji:
Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Julia Olejniczak-Kowalska - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agata Elbanowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Liebert-Jędroszkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Hanna Kowalska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Barbara Ossowska-Kaczmarek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Marta Borkowska-Bereta - przedstawiciel Rady Rodziców;
Jakub Ewicz- przedstawiciel Rady Rodziców. 

2. Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 26.05.2017, godz. 11:00.
Skład komisji:
Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Przemysław Mieloch - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agata Elbanowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Liebert-Jędroszkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Karolina Różycka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Natalia Wojciak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Dorota Kubiak - przedstawiciel Rady Rodziców;
Bogusława Masłowska - przedstawiciel Rady Rodziców;
Regina Burkiciak - przedstawiciel ZNP;
Krzysztof Wojciechowski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność".

3.Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie,  ul. Powstańców Wielkopolskich 1.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 26.05.2017, godz. 13:00.
Skład komisji:
Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Lidia Baraniak - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agata Elbanowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Liebert-Jędroszkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Iwona Kołda - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Barbara Leszczyńska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Agnieszka Jędrzejewska - przedstawiciel Rady Rodziców;
Sylwia Janik - przedstawiciel Rady Rodziców.  

4.Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 29.05.2017, godz. 9:30.
Skład komisji:
Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Przemysław Mieloch - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agnieszka Duszyńska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Albrecht - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Małgorzata Dudek- przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Hanna Lemańska- przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Karolina Czajka - przedstawiciel Rady Rodziców;
Piotr Kowalski (rez. Małgorzata Białas) - przedstawiciel Rady Rodziców;
Regina Burkiciak - przedstawiciel ZNP.  

5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75.
Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, ul. Dworcowa 3, Mosina.
Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 29.05.2017, godz. 13:00.
Skład komisji: Julia Olejniczak-Kowalska- przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
Lidia Baraniak - przedstawiciel organu prowadzącego;
Roman Kolankiewicz - przedstawiciel organu prowadzącego;
Agnieszka Duszyńska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Izabela Albrecht - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Mirosława Synoradzka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
Dorota Gołąb - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Małgorzata Śliwińska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
Izabela Labrzycka - przedstawiciel Rady Rodziców;
Marcin Zawartowski - przedstawiciel Rady Rodziców;
Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel ZNP;
Izabela Lorenz-Sikorska - przedstawiciel NSZZ "Solidarność".  

Zarządzenie Nr BZPE.60.00501.2017.KL z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Iata 2014-2

Zarządzenie Nr BZPE.60.00501.2017.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Zarządzenie Nr BZP 00501.59.2017 r.

Zarządzenie Nr BZP 00501.59.2017 r.

Zarządzenie Nr BG 00501.58.2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.58.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 maja 2017r.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016r. poz. 902 t. j.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch   - Przewodniczący Komisji;
2.    Wojciech Górny  - Członek Komisji;
3.    Agnieszka Grabarczyk  - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak- Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2017 r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr MK.00501.57.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.57.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 maja 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  

zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina (BIP).  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Załącznik:

Zarządzenie Nr GG.00501.56.2017.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: wyposażenie Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie w nieruchomość

Zarządzenie Nr GG.00501.56.2017.PS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie: wyposażenie Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie w nieruchomość

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z 2017 r. poz. 2260, poz. 820, poz. 624), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XLIII/449/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie w nieruchomość.

zarządzam, co następuje:
§ 1.

Wyposaża się w majątek Mosińską Bibliotekę Publiczną w Mosinie poprzez nieodpłatne przekazanie z gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 252/4 obręb Rogalinek o pow. 0,0622 ha zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr PO1M/00029968/3.

§ 2.

Przeniesienie własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.Zarządzenie Nr IK. 00501.55.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.55.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

ZARZĄDZENIE NR 00501.54.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE 
NR 00501.54.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie      

Na podstawie art. 8 ust. 2  ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1.  

Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu.  

§ 2.  

Traci moc Zarządzenie nr 00501.328.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie.  

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie nr FB.00501.53.2017.EW z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań

Zarządzenie nr FB.00501.53.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.  


Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, 1948 oraz z 2017 r., poz. 730), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, 191 i 659) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach: 1)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,
3)     ochrony przeciwpożarowej.
2. Środki finansowe w wysokości 23 200,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2017 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                  

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.53.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 kwietnia 2017 r.  

§ 1.
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie AMBITIO „Moja mała, wielka Ojczyzna"- Rozwijanie postaw patriotycznych i tradycji regionalnych wśród dzieci i młodzieży 800,00
2. Stowarzyszenie KOSTKA Letnie Mega Planszówki   400,00
  RAZEM 1 200,00
 
 § 2.
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wakacyjne zajęcia 2 000,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Piknik nad jeziorem 700,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Półkolonie językowe w Daszewicach „Ciekawe miejsca w Polsce i Europie" 2 200,00
4. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Lato w mieście 2 000,00
5. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wakacje z WIESTINEM we Wiórku 1 950,00
6. Grupa Inicjatywna Baranówko   Przystań wyobraźni- VI edycja 1 150,00
7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Aktywny wypoczynek w Lubniewicach 5 500,00
8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Obóz pod namiotami w Łukęcinie 4 500,00
RAZEM 20 000,00
           
§ 3.
Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Ochotnicza Straż Pożarna
w Mosinie
Festyn „Bądź bezpieczny razem
z nami"
2 000,00
 
Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr BZP 00501.52.2017 r.

Zarządzenie Nr BZP 00501.52.2017 r.

Zarządzenie nr MK.00501.51.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okr

Zarządzenie nr MK.00501.51.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 kwietnia 2017r. 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykazy, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gmina Mosina: Jerzy Ryś


Zarządzenie nr FB.00501.50.2017.EW z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.50.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948 i z 2017 r., poz. 730), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817,  1948 i z 2017 r., poz. 60, 573) oraz §17 ust. 1 Uchwały XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:  

§1.

Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:  
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w składzie:
1) Przemysław Mieloch,      
2) Ewelina Waligórska,
3) Marek Dudek,
4) Waldemar Demuth;  
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w czasie wakacji letnich w składzie:
1) Przemysław Mieloch,                                                                          
2) Ewelina Waligórska,
3) Marek Dudek,
4) Waldemar Demuth;  
3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w składzie:
1) Przemysław Mieloch,      
2) Ewelina Waligórska,
3) Marek Dudek,
4) Waldemar Demuth.  

§2.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś 

Zarządzenie nr OP.00501.49.2017 w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół.

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.49.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2017 r.w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych.  
Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Burmistrz Gminy Mosina
 (-) Jerzy Ryś          

Załącznik do Zarządzenia nr OP.00501.49.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU  
§ 1   Burmistrz Gminy Mosina ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:
1) Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1;
2) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1;
3) Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75;
4) Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku, ul. Wiejska 43;
5) Szkoły Podstawowej w Pecnej, ul. Szkolna 19.  
§ 2   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, oraz:
a) ukończyła:
- studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole, bądź ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole,
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskała:
- w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo:
- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź:
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),
e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.  
§ 3   1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo:
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);
10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
14) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły.
2. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 10 i 11 (w przypadku gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).
§ 4   1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora...." w Referacie Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, pok. nr 4 lub 3, I piętro, w terminie do dnia 18 maja 2017 roku.
2. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Gminy Mosina.
3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zarządzenie nr MK.00501.48.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie

Zarządzenie nr MK.00501.48.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466), na podstawie art. 13b ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr XLIII/445/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania

zarządzam, co następuje:  

§ 1. W związku z organizacją obchodów „Dni Mosiny 2017":
 1. W dniu 26 maja 2017 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.47.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017
 
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.374,00 zł, tj. do kwoty 125.877.426,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.374,00 zł, tj. do kwoty 140.298.600,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 4.
 
Dokonuje się zmiany planu wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załączniki:

  
U z a s a d n i e n i e
 
1.     Dochody:
 • Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 250,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. Nr FB-I.3111.91.2017.8. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania za II kwartał 2017 r.
 • Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 4.124,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. Nr FB-I.3111.82.2017.4
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 4.374,00 zł.
 
2.     Wydatki:
 • Dział 600 Transport i łączność - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami 4300 i 4270.
 • Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale pozostała działalność pomiędzy paragrafami 4300 i 4430.
 • Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2509,00 zł - wydatki realizowane z dotacji przeznaczonej jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania za II kwartał 2017 r.
 • Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 4.124,00 zł - wydatki realizowane z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem."
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 4.374,00 zł.

Zarządzenie Nr GG.00501.46.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.46.2017.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm. ), a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

 


Zarządzenie Nr 00501.45.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr 00501.45.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 kwietnia 2017r.
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 roku dla Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. 446 z późn.zm.) oraz § 15 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:
 
§ 1
Ustalam dni:
a)   2 maja 2017 roku;
b)   16 czerwca  2017 roku;
c)   14  sierpnia 2017 roku;
dniami wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie,
z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania odpowiednio w  dniach:
- 22 kwietnia  2017 roku;
- 10 czerwca  2017 roku;
- 5 sierpnia 2017 roku;
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 00501.44.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.44.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr BZP 00501.43.2017 r.

Zarządzenie Nr BZP 00501.43.2017 r.

Zarządzenie Nr BZP 00501.42.2017 r.

Zarządzenie Nr IK 00501.42.2017 r.

Zarządzenie nr FB.00501.41.2017.EW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na r

Zarządzenie nr FB.00501.41.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zarządzam, co następuję:
§1.
1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
1) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,
3) ochrony przeciwpożarowej,
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.00501.41.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
 
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 r.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 
1. Burmistrz Gminy Mosina powoła 3 komisje konkursowe:
1) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w czasie wakacji letnich,
3) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2. Członkami komisji konkursowych do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2) są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
3) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
3. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) szystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.).
5. Do zadań komisji konkursowej należy:
1) ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4) rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.
6. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
7. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego
w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 4 do 18 kwietnia do  2017 r.
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.41.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2017 R.
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej
 
Telefon kontaktowy
 
e- mail kontaktowy
 
Nazwa organizacji pozarządowej
 
Funkcja pełniona w organizacji
 
 
Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie (proszę zaznaczyć właściwą komisję konkursową):
 
1) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 
 
2) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży w czasie wakacji letnich,
 
 
3) komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 
 
 
 
.....................................                      ..................................
Miejscowość, data                                                podpis zgłaszającego

Zarządzenie Nr IK. 00501.40.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.40.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.39.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr IK. 00501.39.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr GG.00501.38.2017.AS z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie częściowego nieodpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z obciążeniem nieruchom


Zarządzenie Nr BG. 00501.37.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.37.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  22 marca  2017 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Zarządzenia.
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie  Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr BG. 00501.312.2016 z dnia 11 lipca 2016r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wraz z wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.
 
§ 3. Akty prawne wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:


Zarządzenie Nr BG 00501.36.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.36.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 marca 2017r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2016r. poz. 902 t. j.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Mosinie  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch   - Przewodniczący Komisji;
2.    Wojciech Górny  - Członek Komisji;
3.    Agnieszka Grabarczyk  - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak- Kowalska  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3
Komisja zakończy pracę do dnia 30 kwietnia  2017r.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr OSIR.00501.35.2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr OSIR.00501.35.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie:  powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, z 2017 r. poz. 1948) oraz § 15 ust.1 Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§1.
1. Powołuję komisję konkursową, której zadaniem jest:
a) badanie kompletności złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
 
b) opiniowanie złożonych wniosków i przekazanie propozycji stypendiów sportowych, wyróżnień lub nagród dla zawodników oraz wyróżnień lub nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
 
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie - Anna Balcerek- Kałek,
b) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji -Waldemar Demuth,
c) trzech przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:
- Andrzej Raźny,
- Roman Kolankiewicz,
- Michał Kleiber.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś


Zarządzenie Nr BG 00501.34.2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.34.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr GG.00501.33.2017.AS z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr GG.00501.32.2017.AS z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej


Zarządzenie Nr BZP 00501.31.2017 r.

Zarządzenie Nr BZP 00501.31.2017 r.

Zarządzenie nr FB.00501.30.2017.EW z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r.

 Zarządzenie nr FB.00501.30.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane
w 2017 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948 i z 2017 r. poz. 60), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich,
3)     ochrony przeciwpożarowej.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.30.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948 i 60) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
 
a)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
1 200,00 zł
b)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich na terenie Gminy Mosina oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami na terenie Polski. Powyższe zadania realizowane będą w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.,
20 000,00 zł
c)     ochrony przeciwpożarowej,
 
2 000,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% wnioskowanej dotacji. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.
 
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
7. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.
 
8.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.
 
9. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
10.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).
 
11. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.
 
13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 17 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.
 
16.  Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej:
tak
nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty.
Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:
 
 
1.
Oferta została złożona w terminie
 
 
2.
Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru
 
 
3.
Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy
 
 
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:
 
 
 
Kryteria oceny merytorycznej:
 
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert.
Kryteria merytoryczne obowiązujące w II etapie:
ilość punktów do przyznania
1.
Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu
0-4
2.
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta
0-4
3.
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego , w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania
0-4
4.
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania w tym przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania
0-4
5.
Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji
0-4
6.
Planowany udział wkładu rzeczowego i osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia
0-4
7.
Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim
0-4
 
SUMA PUNKTÓW:
max. 28
  
17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2016 i 2017:
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2016 rok
2017
1.
pomoc społeczna
24 400,00 zł
24 000,00
2.
edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży
3 300,00 zł
2 780,00
4.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 000,00 zł
3 500,00
5.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
30 000,00 zł
10 000,00
6.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
59 000,00 zł
58 820,00
7.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
269 220,00 zł
295 250,00
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.29.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.29.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie nr OSIR.00501.28.2017 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i

Zarządzenie nr OSIR.00501.28.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 marca 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zarządzam, co następuję:

§ 1.

Ogłaszam termin składania wniosków od 10 marca do 31 marca 2017r.

§ 2.

Wnioski, o których mowa w §1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina.

§3.

Integralną częścią Zarządzenia jest Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r.w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Zarządzenie Nr BZP 00501.27.2017 r.

Zarządzenie Nr BZP 00501.27.2017 r.

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.26.2017 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.26.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje: 
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Uchyla się zarządzenie nr OP.00501.24.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.                
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OP.00501.26.2017  Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 marca.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 01.03.2017 do 31.03.2017 do godz. 13:00 Od 13.04.2017 do 25.04.2017 do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Do 04.04.2017 r. Do 27.04.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 05.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 28.04.2017 r do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 10.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 09.05.2017 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 12.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 12.05.2017 r. do godz. 13:00
                      Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OP.00501.26.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8.03.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   Od 06.03.2017 do 24.03.2017 do godz. 13:00 Od 23.06.2017 do 30.06.2017 do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Do 28.03.2017 r. Do 03.07.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 30.03.2017 r. do godz. 13:00 04.07.2017 r do godz. 13:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 31.03.2017 r. do 06.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 11.07.2017 r. do godz. 13:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 07.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 12.07.2017 r. do godz. 13:00

Zarządzenie Nr OP.00501.24.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.24.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu oraz dyrektorom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.24.2017  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.02.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 01.03.2017 do 31.03.2017 do godz. 13:00 Od 13.04.2017 do 25.04.2017 do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 04.04.2017 r. Do 27.04.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 05.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 28.04.2017 r do godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Do 10.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 09.05.2017 r. do godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 12.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 12.05.2017 r. do godz. 13:00
 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OP.00501.24.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.02.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Lp. Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   Od 06.03.2017 do 24.03.2017 do godz. 13:00 Od 23.06.2017 do 30.06.2017 do godz.13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 28.03.2017 r. Do 03.07.2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.   Do 30.03.2017 r. do godz. 13:00 04.07.2017 r do godz. 13:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 31.03.2017 r. do 06.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 11.07.2017 r. do godz. 13:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.   Do 07.04.2017 r. do godz. 13:00 Do 12.07.2017 r. do godz. 13:00
   

Zarządzenie nr BR.00501.23.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.23.2017.pdf

Zarządzenie Nr IK. 00501.22.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.22.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 lutego 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :  

„Odbiór odpadów z terenów komunalnych"
 
zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Przemysława Mielocha,
2.      Dominikę Grząślewicz - Gabler,
3.      Agnieszkę Kasprzyk,
4.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Przemysława Mielocha jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie Nr GG.00501.21.2017.AS z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ulicy StrzeleckiejZarządzenie Nr GG.00501.20.2017.AS z dnia 01 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyZarządzenie Nr FB.00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.19.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017


Zarządzenie nr MK.00501.18.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.18.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 stycznia 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  

zarządzam, co następuje:


§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy wraz nieruchomością gruntową stanowiące własność Gminy Mosina wymieniony w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego. 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś


Zarządzenie Nr GG.00501.17.2017.AS z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyZarządzenie Nr GG.00501.16.2017.AS z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ulic Wodna - PZarządzenie Nr GG.00501.15.2017.AS z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej przeznaczonej do zamianyZarządzenie Nr GG.00501.14.2017.AS z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej przeznaczonej do zamianyZarządzenie Nr GG.00501.13.2017.AS z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Rogalinku w rejonie ul. Wodnej przeznaczonej do zamiany


Zarządzenie Nr OPS.00501.12.2017 z dnia 16 stycznia w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr OPS.00501.12.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 stycznia 2017r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie    

Na podstawie art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. poz. 1860) w związku z art. 20 ust. 3 i art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579, z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, Lidię Skupin - Wójtowską do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i odwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 00501.11.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.11.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia : 
 
Odbiór  odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Mosina z nieruchomości zamieszkałych"
 

 zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Przemysława Mielocha,
2.      Dominikę Grząślewicz - Gabler,
3.      Agnieszkę Kasprzyk,
4.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Przemysława Mielocha jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie nr FB.00501.10.2017.EW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań

Zarządzenie  nr FB.00501.10.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 stycznia 2017 r. 
 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.  

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i 1948), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1984, 2260 i 1948) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach: 1)     pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, 3)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
4)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)     upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)     ochrony przeciwpożarowej,
7)     bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  

2. Środki finansowe w wysokości 143 350,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2017 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        


Burmistrz Gminy Mosina
jerzy Ryś


Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.10.2017.EW

Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2017 r.
 

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego Całoroczna pomoc żywnościowa 24 000,00
 

§ 2.

 Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka Koncerty orkiestry dla mieszkańców Gminy Mosina 12 000,00
2. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Wielkopolska - nasza kultura , nasza tradycja, nasze miejsce na ziemi 2 500,00
3. Mosińskie Towarzystwo Gitarowe Organizacja XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą 10 000,00
4. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Karnawałowa impreza integracyjna 500,00
5. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Spacery po muzeum 1 720,00
6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ Wędrówki szlakami: Mazurka Dąbrowskiego w Wielkopolsce i zwiedzanie zabytkowych kościołów drewnianych Wielkopolski 1 500,00
7. Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Kultura integruje 5 000,00
8. Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Mosińska Akademia Seniora 2017 9 600,00
9. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Spotkanie chóralne w Mosinie   2 000,00
10. Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii Przygotowanie muzyki i śpiewu chóralnego, edukacja muzyczna młodzieży 10 000,00
11. Stowarzyszenie AMBITIO Kulturalny antykwariat- projekt upowszechniający dziedzictwo narodowe i gminne wśród młodzieży 4 000,00
RAZEM 58 820,00
   

§ 3.

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Stowarzyszenie AMBITIO Poprzez wolontariat do wiedzy i kultury- propagowanie postaw społecznych wśród gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych 2 000,00
2. Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Wymiana harcerska ze skautami z partnerskiego miasta Seelze 780,00
  RAZEM 2 780,00
 

§ 4.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Półkolonie zimowe w Czapurach 2 000,00
2. Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zajęcia zimowe 2 500,00
3. Stowarzyszenie AMBITIO Zimowisko w  Daszewicach czyli jak mądrze i ciekawie spędzić ferie zimowe 2017 2 000,00
4. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Zimowisko UKS ORLIK MOSINA 2017 1 000,00
5. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska Aktywne ferie 2 500,00
RAZEM 10 000,00
 

§ 5.  

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2017 9 000,00
2. PZ Wędkarski (Mosina Hobby) Zawody wędkarskie   1 500,00
3. Akademia Judo    VIII Santa Claus- Puchar Burmistrza Mosiny 2 000,00
4. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Spływ Kajakowy „Integracja 2017" 2 000,00
5. Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego IX Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina 1 900,00
6. Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego XVIII edycja rajdu turystycznego: „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej" 2 600,00
7. Stowarzyszenie AMBITIO   Szkółka i turnieje szachowe w Daszewicach 2 000,00
8. Automobilklub Wielkopolski   Samochodowe Rajdy Turystyczne 5 000,00
9. Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych 2 000,00
10. Polski Związek Wędkarski Mosina Miasto Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina 2017 2 000,00
11. INVICTUS BJJ MOSINA Rozwój ruchowy poprzez sporty walki 5 000,00
12. Grupa Inicjatywna Baranówko Gibanie po kanale 1 250,00
13. Mosiński Klub Żeglarski Edukacja i promocja żeglarstwa na terenie Gminy Mosina   8 000,00
RAZEM 44 250,00
   

§ 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:  
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji
1. Klub Sportowy Shootboxer Warsztaty samoobrony dla mieszkańców 3 500,00
   

§ 7.

W ogłoszonym konkursie ofert z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie przyznano dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Zarządzenie nr FB.00501.9.2017.EW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na te

Zarządzenie nr FB.00501.9.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 roku. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, z 2017 r., poz. 1948) oraz § 12 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:  

§ 1  

1. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r. 
2. Środki finansowe w wysokości 251 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2017.  

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                              


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.9.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 stycznia 2017 r.
 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji- wnioskowana
1. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja piłki siatkowej 24 000,00
2. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka Sekcja tańca i aerobiku 8 500,00
3. Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka XIV Turniej Formacji Tanecznych Mosina 2017 8 000,00
  4. Uczniowski Klub Sportowy Fighters Mosina Realizacja całorocznego szkolenia, treningów i udziału w zawodach sportowych Teakwondo Olimpijskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 6 000,00
5. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie i organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców 4 000,00
6. Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- rzut oszczepem i pchniecie kulą 4 000,00
7. Klub Sportowy 1920 Mosina   Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej 97 000,00
8. Uczniowski Klub Sportowy Kotwica Rogalinek Upowszechnienie kultury fizycznej i  sportu z zakresu piłki siatkowej 6 500,00
9. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenie piłkarskiego dla dzieci i młodzieży  oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN 37 500,00
10. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA   Realizacja szkolenie piłkarskiego oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej 5 osobowej 25 000,00
11. Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA Realizacja szkolenia Karate i udział w zawodach współzawodnictwa sportowego 5 000,00
12. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „DYNAMIC" Wsparcie działań z zakresy upowszechnienia kultury fizycznej  i sportu 3 500,00
13. Uczniowski Klub Sportowy MUSZKIETER   Prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży 5 000,00
14. Wojskowy Klub Sportowy GRUNWALD Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej Teakwondo Olimpijskie 2 000,00
15. Akademia Judo w Poznaniu Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie z judo dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina 3 000,00
16. Stowarzyszenie MOSIŃSKI SPORT MOSIŃSKIE GRAND PRIX 5*10*15 12 000,00
  RAZEM 251 000,00
 

Zarządzenie nr FB.00501.8.2017.EW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

Zarządzenie nr FB.00501.8.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, z 2017 r., poz. 1948) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.  
Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017r., w składzie:  
1) przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:       
- Przemysław Mieloch,                                                                                        
- Ewelina Waligórska,       
- Waldemar Demuth;  
2) przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- przedstawiciel Grupy Inicjatywnej Baranówko.  

§2.  

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

§3.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr GG.00501.7.2017.AS z dnia 11 stycznia 2017 r. sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę


Zarządzenie Nr GG.00501.6.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.6.2017.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ), a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Złącznik nr 1.

Zarządzenie nr FB.00501.5.2017.EW z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.5.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948) oraz §17 ust. 1 Uchwały XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:  

§1.

Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:
1.   otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny w składzie: 1)     przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,      
b) Ewelina Waligórska,
c) Marek Dudek,
d) Waldemar Demuth,
2)     przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dorota Lisiak- Grupa Inicjatywna Baranówko;  

2.   otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej w składzie:
1) Przemysław Mieloch,                                                                          
2) Ewelina Waligórska,
3) Anna Balcerek- Kałek,
4) Waldemar Demuth;  

3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w składzie:
1)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,     
b) Ewelina Waligórska,
c) Marek Dudek,
d) Waldemar Demuth
2)   przedstawiciel organizacji pozarządowych - Dorota Lisiak- Grupa Inicjatywna Baranówko;  

4. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w składzie:
1) Przemysław Mieloch,                                                                         
2) Ewelina Waligórska,
3) Anna Balcerek- Kałek,
4) Waldemar Demuth;  

5. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki w składzie:
1) Przemysław Mieloch,                                                                          
2) Ewelina Waligórska,
3) Anna Balcerek- Kałek,
4) Waldemar Demuth;  

6. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w składzie:
1)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,     
 b) Ewelina Waligórska,
 c) Marek Dudek,
d) Waldemar Demuth
2)  przedstawiciel organizacji pozarządowych - Dorota Lisiak- Grupa Inicjatywna Baranówko.  

7. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ratownictwa
w składzie:
1)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,     
 b) Ewelina Waligórska,
c) Marek Dudek,
d) Waldemar Demuth
2)  przedstawiciel organizacji pozarządowych - Dorota Lisiak- Grupa Inicjatywna Baranówko.    

§2.    

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


BurmistrzGminy Mosina
Jerzy Ryś        

Zarządzenie nr BZPE.00501.4.2017.AG z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Zielonych Sal

Zarządzenie nr BZPE.00501.4.2017.AG
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 stycznia 2017r.
 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Zielonych Sal
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Zarządzam ustanowienie regulaminu korzystania z Zielonych Sal. Regulamin ten obowiązuje dla każdej Zielonej Sali. Każdorazowo należy zmienić dane Administratora Szkoły, którego dotyczy regulamin Zielonej Sali.
 
§ 2.
 
Regulamin o którym mowa w § 1. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie Nr GG.00501.3.2017.AS z dnia 04 stycznia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowejZarządzenie nr FB.00501.2.2017.EW z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projek

Zarządzenie nr FB.00501.2.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 stycznia 2017 r. 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w  2017 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, z 2017 r., poz. 1948) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuję:  

§1.
 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.
       2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.  
 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 §2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                        Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.00501.2.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 4 stycznia 2017 r.  


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.  

Na podstawie § 11 ust. 1 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.

  1.     Członkami zespołu konsultacyjnego do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie projektów mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1)     reprezentują organizacje pozarządowe i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane, 2)     są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jej mieszkańców, 3)     nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie projektów, 4)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

2.     Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do zespołu konsultacyjnego dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 1.

3.     Zespół konsultacyjny może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe jeżeli:
1)     żadna organizacja nie wskaże osób do składu zespołu konsultacyjnego lub
2)     wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach zespołu konsultacyjnego, lub
3)     wszystkie powołane w skład zespołu konsultacyjnego osoby podlegają wyłączeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 1579, 996, z 2017 r., poz. 2138).

4.     Do zadań zespołu konsultacyjnego należy:
1)     ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie projektów,
2)     proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)     proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)     rekomendowanie wybranych projektów Burmistrzowi Gminy Mosina.

5.     Udział w pracach zespołu konsultacyjnego ma charakter społeczny.

6.     Zgłoszenia na członka zespołu konsultacyjnego należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź
w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 4 do 10 stycznia 2017 r.       Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.2.2017.EW

Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 stycznia 2017 r.  


FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA W 2017 R.  
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
                 .....................................                          ....................................                    Miejscowość, data                                                        podpis zgłaszającego  

Zarządzenie nr MK.00501.1.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie So

Zarządzenie nr MK.00501.1.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 stycznia 2017 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina
             
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 466, 1579 i 1948 ); zarządzam co następuje:  

§ 1
W Zarządzeniu nr GG.00501.213.2012.BT Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina wprowadza się następujące zmiany:
1)      W Załączniku nr 2 „Cennik  wynajmu świetlic wiejskich w sezonie grzewczym" w tabeli dodaje się kolejny wiersz w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2)      W Załączniku nr 3 „Cennik  wynajmu świetlic wiejskich poza sezonem grzewczym" w tabeli dodaje się kolejny wiersz w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.  

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś