Zarządzenia 2016

Zarządzenie nr 00501.379.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

Zarządzenie nr 00501.379.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 gudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

treść zarzadzenia

Zarządzenie nr MK/00501.378.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr MK/00501.378.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 22 grudnia 2016 r.  
w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz.1610) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;  

zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.  
Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, lokal mieszkalny o powierzchni 41,92 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 9 m. 5.

§ 2.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.  

§ 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Przemysław Mieloch

Zarządzenie Nr BG 00501.377. 2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

 
Zarządzenie Nr BG 00501.377. 2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr FB.00501.375.2016 z dnia 20.12.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie  Nr FB.00501.375.2016
Burmistrza  Gminy  Mosina
z dnia 20.12.2016  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 poz.1047 z późn. zm. ) oraz § 27 ust.2 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządzam co następuje:    

§ 1.  

Przeprowadzenie  inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie przez komisję inwentaryzacyjną  w wyznaczonym w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Mosina Nr FB.00501.93.2015 składzie osobowym:  
1) Julia Olejniczak-Kowalska - przewodnicząca komisji,
2) Agnieszka Fajfer- członek komisji,
3) Małgorzata Pietrzak-Doruch - członek komisji  
w terminie od dnia 28.12.2016r. do dnia 10.01.2017r.    

§ 2.  

Powołuje się dwa zespoły spisowe dla przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
1.     Zespół spisowy w składzie osobowym:
1)     Julia Olejniczak-Kowalska - przewodnicząca zespołu spisowego,
2)     Agnieszka Fajfer - członek zespołu spisowego,
3)     Małgorzata Pietrzak-Doruch - członek zespołu spisowego,
dla przeprowadzenia inwentaryzacji następujących składników majątkowych:
a)     środki trwałe i wyposażenie, z wyłączeniem sprzętu informatycznego,
 b)     środki pieniężne na rachunkach bankowych,
c)     należności i zobowiązania,
d)     środki trwałe w budowie,
e)     druki ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Mosinie według stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
2.     Zespół spisowy w składzie osobowym:
1)     Bartosz Dmochowski - przewodniczący zespołu spisowego,
2)     Agnieszka Fajfer - członek zespołu spisowego,
3)     Małgorzata Pietrzak-Doruch - członek zespołu spisowego,
dla przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Mosinie według stanu na dzień 31  grudnia 2016r.  

§ 3.  

1.  Składniki majątkowe wymienione w § 2 ust.1 lit.a  należy spisać na arkuszach spisu z natury,  
2.  Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 ust.1 lit.b należy przeprowadzić w drodze weryfikacji salda i porównania z danymi z księgi oraz potwierdzeniem salda z bankiem,  
3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 ust.1 lit.cnależy przeprowadzić w drodze  uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów lub weryfikacji sald kont księgowych,  
4.  Inwentaryzację składników majątku wymienionych w §2 ust.1 lit.d należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach,  
5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 ust.1 lit.e należy przeprowadzić w drodze  komisyjnego przeliczenia druków ścisłego zarachowania.  
6. Inwentaryzację składnikówmajątku wymienionych w § 2 ust.2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.          

§ 4.  

Arkusze spisowe pobiorą przewodniczący zespołów spisowych z Referatu Finansowo - Budżetowego w terminie do dnia 28.12.2016r.  

§ 5.  

Zobowiązuję komisję do:
1)  Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
2)  Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
3)  Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.
4)  Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowo- Budżetowego w terminie 5 dni po zakończeniu inwentaryzacji.     

 § 6.  

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.  

§ 7.  

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi.  

§ 8.  

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.                                                                                    

Zarządzenie Nr IK 00501.374.2016 r.

Zarządzenie Nr IK 00501.374.2016 r.

Zarządzenie nr FB.00501.373.2016.EW z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na

Zarządzenie nr FB.00501.373.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 r.
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579), oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zarządzam, co następuję:

§1.

1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu:
1)     pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
3)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
4)     wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)     upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)     ochrony przeciwpożarowej,
7)     bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
2.     Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Przemysław Mieloch


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.00501.373.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2016 r.  


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948) oraz § 17 ust. 1 Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.  

1. Burmistrz Gminy Mosina powoła 7 komisji konkursowych:
1)    komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2)   komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
3)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 4)   komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
7)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
2. Członkami komisji konkursowych do opiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)   reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
2)   są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
3)   nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
4)   ie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
3. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.
4.  Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
1)   żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)   wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 1579, 996).
5. Do zadań komisji konkursowej należy:
1)   ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
2)   proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)   proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
4)   rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.
6.  Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
7.  Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.pl w terminie od 21grudnia 2016 r. do 4 stycznia 2017 r.      Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.373.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2016 r.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2017 R.  
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej  
Telefon kontaktowy  
e- mail kontaktowy  
Nazwa organizacji pozarządowej  
Funkcja pełniona w organizacji  
 
Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania projektów złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie (proszę zaznaczyć właściwą komisję konkursową):  

1)     komisja konkursowa opiniująca oferty w zakresie pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny  
2)    komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,  
3)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,    
4)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,  
5)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,    
6)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  
7)     komisja konkursowa opiniująca oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.     


 .....................................                      ..................................
 Miejscowość, data                                      podpis zgłaszającego

Zarządzenie Nr BZPE.372.00501.2016.KL z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20

Zarządzenie Nr BZPE.372.00501.2016.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie procedury gospodarowania i dokonywania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.Zarządzenie Nr GG.00501.371.2016.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.371.2016.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ), a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia - wykaz

 


Zarządzenie Nr BZPE.00501.370.2016.KL z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój

ZARZĄDZENIE NR BZPE.00501.370.2016.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ,,Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej" ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr PO IS.2.5/3/2016.ZARZĄDZENIE NR 00501.369.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.369.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:  

§ 1.    
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.167.480,00 zł, tj. do kwoty 118.620.575,54 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.167.480,00 zł, tj. do kwoty 118.647.562,66 zł oraz przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3.  
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

            U z a s a d n i e n i e  

1.     Dochody:  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2.167.480,00 zł, w tym: §  1.507.480,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Nr FB-I.3111.395.2016.8, §  660.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację zadań z tytułu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Nr FB-I.3111.394.2016.8. 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi  2.167.480,00 zł.  

2.     Wydatki:  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 2.167.480,00 zł, w tym: §  1.507.480,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone związane z pomocą państwa w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Nr FB-I.3111.395.2016.8, §  660.000,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie  pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. Nr FB-I.3111.394.2016.8.  Łączne zwiększenie wydatków wynosi  2.167.480,00 zł. 

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 4
 

Zarządzenie Nr GG.00501.368.2016.AS z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyZarządzenie Nr FB.00501.367.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Mosina i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie  Nr FB. 00501.367.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 02 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Mosina i jej jednostkach organizacyjnych
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. Akt I FPS 4/15) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Mosina i jej jednostkach organizacyjnych zwanych dalej „jednostkami" ustala się - obowiązujące od 1 stycznia 2017r. - procedury w tym zakresie.
§ 2. 1. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują wszystkie gminne jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych do dokonania przeglądu dochodów budżetowych osiąganych przez jednostkę i odprowadzanych do budżetu pod kątem opodatkowania ich podatkiem  od towarów i usług VAT, a w konsekwencji podziału na trzy kategorie, tj. niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, objęte zwolnieniem od podatku VAT oraz objęte stawkami podatku VAT (23%, 8% i 5%).
§ 4. Wszelkie odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku do zarządzenia na rzecz własnej gminy (i na odwrót), a także odpłatne czynności dokonywane pomiędzy tymi samymi jednostkami ( w tym dostawa i refakturowanie mediów), od 1 stycznia 2017 r. stają się świadczeniami wewnętrznymi. Zatem dokumentowane powinny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminne. Nie dotyczy to jednak odpłatnych świadczeń, jeśli stroną takiej transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego (inna gmina, powiat, województwo samorządowe). Wówczas taką transakcję dokumentuje się fakturą, a wynikające stąd kwoty ujmowane są w ewidencjach sprzedaży oraz w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminne.
§ 5. Umowy cywilnoprawne zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz gminy muszą zawierać właściwe dane identyfikacyjne podmiotu je zawierającego, czyli: pełną nazwę gminy, jej adres i jej NIP oraz dane jednostki jako podmiotu reprezentującego gminę, czyli pełną nazwę jednostki wraz z jej adresem, a także podpis dyrektora, kierownika jednostki z upoważnienia burmistrza.
Jeśli jednostki we wcześniej zawieranych umowach nie mają cen brutto ani klauzuli o doliczeniu właściwej kwoty VAT do ceny netto, to należy sporządzić nową umowę lub aneks, w której zawarte zostaną zapisy o kwocie netto, podatku VAT i kwocie brutto.
§ 6. 1. Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT. Przy czym ustala się, że dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane będą na fakturach następująco:

Faktura sprzedaży                                            Faktura nabycia
Sprzedawca                                                     Nabywca
Gmina Mosina                                                 Gmina Mosina
Pl.20 Października 1                                       Pl.20 Października 1
62-050 Mosina                                                62-050 Mosina
NIP 777-31-54-370                                        NIP 777-31-54-370
Wystawca                                                        Odbiorca
nazwa jednostki organizacyjnej gminy         nazwa jednostki organizacyjnej gminy
i jej adres                                                        i jej adres
 
2. W celu dochowania terminu płatności z ww. faktur nabycia i by nie powodować wydłużenia obiegu dokumentów, należy ich wystawcom jednocześnie wskazać ich adresata. Oznacza to, że faktura taka powinna być doręczona podmiotowi widniejącemu w niej jako odbiorca, a nie nabywca.
3. W celu oznaczenia danych identyfikacyjnych na wystawianych fakturach umożliwiających ich identyfikację ustala się wzory nadawania kolejnych numerów faktur:
1) dla Urzędu Miejskiego w Mosinie -„numer kolejny/rok sprzedaży/UM" pierwsza faktura w 2017 r. 1/2017/UM,
2) dla pozostałych jednostek - „numer kolejny/rok sprzedaży/skrócona nazwa jednostki", np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie numer pierwszej faktury wystawionej w 2017 r. - 1/2017/SP1
§ 7. 1. Począwszy od miesiąca stycznia 2017r. zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek do obowiązkowego prowadzenia cząstkowych ewidencji sprzedaży za poszczególne miesiące rozliczeniowe.
2. Ewidencja dokonywanej sprzedaży powinna być prowadzona zarówno na podstawie wystawianych przez jednostkę faktur, jak i na podstawie innych dokumentów niż faktury. Te inne dokumenty dotyczyć będą w szczególności sytuacji, gdy sprzedaż odbywa się na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
§ 8. 1. Jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT, to począwszy od miesiąca stycznia 2017r. zobowiązuje się dyrektorów tych jednostek do prowadzenia cząstkowych ewidencji zakupów za poszczególne miesiące rozliczeniowe.
2. Ewidencja dokonywanych zakupów powinna być prowadzona wyłącznie na podstawie otrzymywanych faktur i to jedynie takich, z których jednostka posiada - wynikające z ustawy o VAT - prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT. Prawo takie jednostce przysługuje wyłącznie wówczas gdy dokonany zakup jest związany z czynnościami jednostki, które zostały lub zostaną opodatkowane stawkami podatku VAT 23%, 8% lub 5%.
3. W celu ujednolicenia numeracji prowadzonych cząstkowych ewidencji sprzedaży i zakupu ustala się w jednostkach następujący sposób ich oznaczenia:
1) nazwa rejestru: rejestr zakupu/rejestr sprzedaży,
2) numer rejestru: „kolejny numer/Gmina Mosina /skrócona nazwa jednostki,
3) okres którego dotyczy: miesiąc/rok,
4) nazwa podmiotu: pełna nazwa Gminy/pełna nazwa jednostki,
5) adres jednostki,
6) NIP gminy.
§ 9. W celu prawidłowego rozliczenia przez Gminę podatku VAT z Urzędem Skarbowym zobowiązuje się kierowników i dyrektorów  jednostek do:
1)     wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w jednostce i przekazania tych danych pracownikowi zajmującemu się rozliczaniem podatku VAT w Gminie,
2)     dostarczanie ewidencji sprzedaży oraz jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT ewidencji zakupu pracownikowi zajmującego się rozliczaniem podatku VAT Gminy z Urzędem Skarbowym i sporządzeniem zbiorczej deklaracji podatkowej dla Gminy,
3)     dostarczanie ewidencji sprzedaży oraz jeśli jednostce przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT ewidencji zakupu pracownikowi zajmującemu się rozliczaniem podatku VAT  Gminy z Urzędem Skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  
4)     przekazanie pracownikowi zajmującemu się rozliczaniem podatku VAT i sporządzeniem zbiorczej deklaracji podatkowej dla Gminy przez każdą jednostkę za dany miesiąc do 10-tego dnia następnego miesiąca comiesięcznej cząstkowej deklaracji VAT-7 (na wzorze aktualnie obowiązującym), a także ewentualnie, jeśli taki będzie wynik rozliczenia podatku przez jednostkę, obliczoną  do zapłaty kwotę zobowiązania podatku VAT,
5)     dokonanie stosownych zmian w polityce rachunkowości obowiązującej w jednostce, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku VAT.
§ 10. Agregacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu prowadzonych dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczonych przez jednostki oraz Urząd, następować będzie w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu w księgowości Urzędu przez pracownika zajmującego się rozliczaniem podatku VAT i sporządzaniem zbiorczej deklaracji podatkowej dla Gminy.
§ 11. Niniejsze Zarządzenie należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy.
§ 12. Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
 
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina
  Nr FB. 00501.367.2016 z dnia 2 grudnia 2016r.
  Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina

 
Lp.
Nazwa pełna jednostki
Nazwa skrócona
jednostki
Adres
1.
Urząd Miejski w Mosinie
UM
62-050 Mosina
Pl.20 Października 1
 
2.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
OPS
62-050 Mosina
ul. Dworcowa 4
3.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
OSiR
62-050 Mosina
ul. Szkolna 1
 
4.
Zespół Szkół w Daszewicach
ZSD
Daszewice ul. Szkolna 16 61-160 Poznań
 
5.
Zespół Szkół w Krośnie
ZSK
Krosno ul. Główna 43
62-050 Mosina
6.
Zespół Szkół w Rogalinie
ZSR-n
62-022 Rogalin ul. Poznańska 2
 
7.
Zespół Szkół w Rogalinku
ZSR-k
62-022 Rogalinek ul. Poznańska 19
 
8.
Zespół Szkół w Mosinie
ZSM
62-050 Mosina ul. Sowiniecka 75
 
9.
Gimnazjum nr 1 w Mosinie
G1
62-050 Mosina ul. Szkolna 1
 
10.
Gimnazjum w Pecnej
GP
62-053 Pecna ul. Główna 20
 
11.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
SP1
62-050 Mosina ul. Szkolna 1
 
12.
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
SPC
Czapury ul. Poznańska 78 61-160 Poznań
 
13.
Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku
SPK
Krosinko ul. Wiejska 43 62-050 Mosina
 
14.
Szkoła Podstawowa w Pecnej
SPP
62-053 Pecno ul. Szkolna 19
 
15.
Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty" w Mosinie
P2
62-050 Mosina ul.Powst.Wlkp.1
 
16.
Przedszkole nr 3 -Integracyjne w Mosinie
P3
62-050 Mosina ul. Topolowa 6
 
17.
Przedszkole nr 4 w Mosinie
P4
62-050 Mosina ul. Kasprowicza 28
 
18.
Przedszkole w Wiórku
PW
Wiórek ul. Szkolna 11
61-160 Poznań
 
 
 

Zarządzenie nr MK.00501.366.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okr

Zarządzenie nr MK.00501.366.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.
Wykaz, o którym mowa w § 1 i § 2 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy RyśZarządzenie nr OP.00501.365.2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr OP.00501.365.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2016 r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446); art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1379);oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013.393) zarządza się, co następuje:
§ 1.   Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Skład komisji oraz termin posiedzenia komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OP.00501.365.2016

Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych - sala 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1.
Data i godzina: 9 grudnia 2016 r., godz. 15:00.
Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Anitę Annę Walachowską - nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Mosinie.
Skład komisji:
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.364.2016.KP Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 grudnia 2016

 

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.364.2016.KP

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

w sprawie powołania Zespołu kontrolującego.

 

Na postawie art. 379 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.[1])) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm. 2)), oraz art. 26 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.3)) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.     Powołuję Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów dotyczących:

1)       obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

2)       zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

3)       pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

4)       zakazu termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów (art. 191 ustawy o odpadach);

5)       składowania odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonych (art. 26 ustawy o odpadach).

 

2.       W skład zespołu kontrolującego wchodzą:

1)         Stefan Silski – Kierownik zespołu,

2)         Mirosław Przynoga – Członek zespołu,

3)         Włodzimierz Głuchy – Członek zespołu,

4)         Dariusz Żurawski – Członek zespołu,

5)         Mariusz Szczukocki – Członek zespołu,

6)         Sławomir Sobkowiak – Członek zespołu,

7)         Wojciech Kubiak – Członek zespołu,

8)         Grażyna Cichocka – Członek zespołu.

§ 2

 1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Burmistrz Gminy Mosina powiadomi właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mosina o czasie, miejscu i zakresie kontroli.
 2. Z wykonanych czynności Zespół sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 831, 903, 1250 i 1933.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r poz. 1020, 1250 i 1920

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954

 


Zarządzenie nr FB.00501.363.2016.EW z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.

Zarządzenie nr FB.00501.363.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 1 grudnia 2016 r. 
 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2017 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 958, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

§ 2  

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. 

 § 3  

Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4  

Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                              


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

 
Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.363.2016.EW

Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 grudnia 2016 r.    


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA  
Na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 13 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 255 000,00 zł. 
 
2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów znajduje się w budżecie Gminy Mosina na 2017 r.  

3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania- wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. 
 
4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania
w stosunku do złożonego projektu.  

5. Kluby sportowe składające projekty:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku,
2) wykonują zadania samodzielnie,
3) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.  

6. Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

7. Do projektu należy dołączyć :
1)     aktualny odpis z właściwego rejestru,
2)     aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
3)     w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego). W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty. 

8.  Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 700,00 zł,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) pozostałe koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się możliwość zakupu przedmiotów i urządzeń biurowych niezbędnych przy realizacji zadania jeśli ich wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

9.   Środki finansowe przekazane w ramach dotacji nie mogą zostać przeznaczone na:
1)  transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy
lub zawodnika tego klubu,
3)  zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.  

10. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji- pozostają bez rozpatrzenia.  
11.  Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

12.  Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu" w terminie od 7 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.  

13.  Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :
1)  kryteria formalne:
a)     projekt został złożony w terminie,
b)     projekt został złożony na właściwym formularzu,
c)     projekt został podpisany przez osoby upoważnione;
2)  kryteria merytoryczne:
a)     znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina,
b)     merytoryczne przygotowanie oferty,
c)     spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu,
d)     możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),
e)     dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.  

Zarządzenie nr FB.00501.362.2016.EW z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r.

 Zarządzenie nr FB.00501.362.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2016 r.   w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 r. 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zarządza się, co następuje: 
 § 1  
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1. pomocy społecznej w tym działalności na rzecz rodziny,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
3. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
4. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
5. upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,
6. ochrony przeciwpożarowej,
7. bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.  

§ 2 

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  
§ 3 
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4
 

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5

  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                  


Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.362.2016.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 grudnia 2016 r.  


OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.  

1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 13 stycznia do 31 grudnia 2017 r.  
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:  
a)     pomocy społecznej, działalności na rzecz rodziny,   26 000,00 zł
b)     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej,
70 000,00 zł
c)     edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 4 000,00 zł
d)     wypoczynku dzieci i młodzieży
w czasie ferii zimowych,
10 000,00 zł
e)     upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki,   48 000,00 zł
f)      ochrony przeciwpożarowej,   2 000,00 zł
g)     bezpieczeństwa publicznego
i ratownictwa.
4 000,00 zł
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.  
4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.  
5. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % dotacji o którą wnioskuje. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego również wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% wnioskowanej dotacji. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł. Do wkładu własnego nie wlicza się wkładu rzeczowego.    
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.  
7. Środki finansowe przekazane  w ramach dotacji mogą zostać wydatkowane na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się także zakup przedmiotów w tym urządzeń biurowych niezbędny przy realizacji zadania  których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  
8. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta bądź oferta zostanie złożona przez osoby nieupoważnione.  
9. Organizacje składające oferty: - wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.  
10.  Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania  tych zadań  (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1300).  
11.    Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, niekompletne, złożone na niewłaściwym druku lub po terminie- pozostają bez rozpatrzenia.  
13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 2 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.  
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/396/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.   16.  Wybór ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:    
1. Oferta została złożona w terminie    
2. Oferta jest złożona na właściwym formularzu wg obowiązującego wzoru    
3. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy    
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:    
 
Kryteria oceny merytorycznej:  
Etap II: ocena merytoryczna złożonych ofert. Kryteria merytoryczne obowiązujące w II etapie: ilość punktów do przyznania
1. Ocena opisu realizacji zadania, w szczególności spójność i komplementarność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu 0-4
2. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-4
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania publicznego , w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania 0-4
4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania w tym przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania 0-4
5. Planowany udział środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji 0-4
6. Planowany udział wkładu rzeczowego i osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia 0-4
7. Rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji uzyskanych na realizację zadań publicznych w roku poprzednim 0-4
  SUMA PUNKTÓW: max. 28
   17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2015 i 2016:  
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2015 rok 2016 rok
1. pomoc społeczna 25 000,00 zł 24 400,00 zł
2. edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży 4 000,00 zł 3 300,00 zł
4. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 zł 2 000,00 zł
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 25 827,00 zł 30 000,00 zł
6. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 51 500,00 zł 59 000,00 zł
7. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 221 500,00 zł 269 220,00 zł
 

ZARZĄDZENIE NR 00501.361.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.361.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 listopada 2016 r.  
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:  

§ 1.    
Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 192.252,00 zł, tj. do kwoty 116.453.095,54 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  
Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 192.252,00 zł, tj. do kwoty 116.480.082,66 zł oraz przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3.  
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

           U z a s a d n i e n i e  
1.     Dochody:  
-  Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 192.252,00 zł, w tym: §  213.044,00 zł. - zmniejszenie planu dochodów na zadania zlecone w rozdziałach 85212 i 85213 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia  14 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.363.2016.4, §  20.792,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.322.2016.2.  
Łączne zmniejszenie dochodów wynosi  192.252,00 zł.  
2.     Wydatki:  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 192.252,00 zł, w tym:   §  213.044,00 zł. - zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone w rozdziałach 85212 i 85213 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.363.2016.4, §  20.792,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.322.2016.2.  
Łączne zmniejszenie wydatków wynosi  192.252,00 zł.   

ząłacznik nr 1
załacznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4Zarządzenie Nr IK 00501.360.2016 r.

Zarządzenie Nr IK 00501.360.2016 r.

Zarządzenie Nr GG.00501.359.2016.AS z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.359.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2016r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr ewid. 640/3;640/14 obr. Rogalinek, o łącznej powierzchni 1891m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00052405/9 przeznaczoną pod wewnętrzną drogę gminną- ul. Lipową w Rogalinku.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.358.2016.AS z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.358.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2016r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 301/3 obr. Krosno, o powierzchni 348m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00031594/7 przeznaczoną pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Słonecznej w Krośnie.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr IK. 00501.357.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.357.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków. 
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :   „Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina oraz jednostek organizacyjnych"  zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Julię Olejniczak - Kowalską,
2.      Justynę Kaczmarczyk,
3.      Konrada Gawrona,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Julię Olejniczak - Kowalską jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie Nr BG 00501.356.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.356.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15  listopada  2016r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 j.t.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie w skład, której wchodzą:
1.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Przewodnicząca Komisji;
2.    Dominika Grząślewicz- Gabler - Członek;
3.    Agnieszka Fajfer  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 listopada 2016r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzeni nr OŚ.00501.355.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 listopada 2016

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.355.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 listopada 2016 r.
 
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do aktualizacji projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022
 
            Na podstawie art. § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Mosina
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151, poz. 4145) zarządza się
co następuje:
 
§ 1
 1. Powołuje Komisję do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do aktualizacji projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
 2. W skład Komisji wchodzą:
1)      Dominika Grząślewicz-Gabler - przewodnicząca Komisji,
2)      Anita Ćwiklińska - członek Komisji,
3)      Krystyna Panek - członek Komisji.
§ 2
 1. Z wykonanych czynności Komisja sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.
 2. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści
  na tablicach informacyjnych Urzędy Miejskiego w Mosinie, właściwych Sołectw, Osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr OŚ.00501.354.2016

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.354.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 listopada 2016 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022
 
            Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 151, poz. 4145) zarządza się
co następuje:
 
§ 1
 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022.
 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag na temat zapisów projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018
  z perspektywą na lata 2019-2022.
 3.  Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Gminy Mosina i w dniu składania formularza, o którym mowa
  w § 3 ust. 2 posiadają ukończone 18 lat.
 
§ 2
 1. Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 18 listopada 2016 r. do dnia 8 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Mosina.
 2. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie imiennego wyrażania opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.
 3. Konsultacje polegać będą na:
  1. udostępnianiu treści projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 na stronie internetowej Gminy Mosina i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina, w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag;
  2. wyłożeniu projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11, w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia zainteresowanym, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.
 
§ 3
 1. Formularze zawierające opinie, propozycje i uwagi mieszkańców, organizacji społecznych
  i stowarzyszeń należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r. poprzez:
  1. Złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;
  2. Drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina z dopiskiem „Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022".
 2. Wzór formularza, stanowiący załącznik do Zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl. Dostępny będzie również w Biurze Obsługi Interesanta, Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego
  w Mosinie, u Sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz u Przewodniczących Osiedli.
 3. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 8 grudnia 2016 r. nie zostaną rozpatrzone.
 4. Złożone propozycje zmian do projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, zostaną przedłożone komisji składającej się z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Mosinie
  do ostatecznego rozpatrzenia.
 5. Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego
  w Mosinie, właściwych Sołectw, Osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie
na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Sołectw oraz Osiedli na terenie Gminy Mosina w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr GG.00501.353.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr GG.00501.353.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, opisanej bliżej w § 2 na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych opisaną bliżej w § 3 w celu poprawy ich warunków zagospodarowania.

§ 2

Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Mosina jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 303/1 obr. Rogalinek, o powierzchni 80 m2, zapisana w KW nr PO1M/00031250/4 Sądu Rejonowego w Śremie przeznaczona na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 kwietnia 2016r. nr GG.68312.10.2015.BT na powiększenie sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr ewid. 304/2 .

§ 3.

Przedmiotem zamiany ze strony osób fizycznych jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 304/1 obr. Rogalinek, o powierzchni 80 m2, zapisana w KW nr PO1M/00049886/0 Sądu Rejonowego w Śremie przeznaczona na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2016r. nr GG.68311.62.2015.AW na powiększenie sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr ewid. 302.

 

§ 4.

Gmina Mosina przeniesie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid działki 303/1 obr. Rogalinek na rzecz osób fizycznych w zamian osoby fizyczne przeniosą własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid działki 304/1 obr. Rogalinek na rzecz Gminy Mosina. Zamiana odbywać się będzie na zasadzie ekwiwalentności świadczeń za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 5.

Zamiana w sposób określony w § 4 zostanie dokonana w drodze umowy notarialnej między stronami. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych poniesione Gmina Mosina.

§ 6.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 00501.352.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 00501.352.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 listopada 2016 r.  
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2017              

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)     Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:  

§ 1.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.  

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

ZARZĄDZENIE NR 00501.351.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017 – 2022

ZARZĄDZENIE NR 00501.351.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 listopada 2016 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina  na lata 2017 - 2022                

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)   Burmistrz Gminy Mosina przedstawia:  

§ 1.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017 - 2022, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. 

 § 2.
Projekt chwały o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.  

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Zarządzenie nr BR.00501.350.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Zarządzenie nr BR.00501.350.2016.pdf

Zarządzenie nr MK/00501.349.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie nr MK/00501.349.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 listopada 2016 r. 

w sprawie likwidacji lokalu socjalnego  

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 1610) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;

zarządzam, co następuje:


§ 1.  
Z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina wyłączony zostaje lokal socjalny o powierzchni 52,20 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 17 m. 6, który wyznacza się na lokal mieszkalny.

§ 2.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr OR.00501.348.2016.AF Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26.10.2016

Zarządzenie Nr OR.00501.348.2016.AF BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 26.10.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 00501.347.2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.347.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 25 października 2016 r.  
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:    

§ 1.  
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 99.101,39 zł, tj. do kwoty 116.083.354,54 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  
 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 99.101,39 zł, tj. do kwoty 116.110.341,66 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3. 
 Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          U z a s a d n i e n i e  
1.     Dochody:
-       Dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 99.101,39 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2016 r. Nr FB-I.3111.333.2016.8. Dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za II okres płatniczy 2016 r.
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 99.101,39 zł.  
2.     Wydatki:
-       Dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 99.101,39 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2016 r. Nr FB-I.3111.333.2016.8. Dotacja przeznaczona jest na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za II okres płatniczy 2016 r. 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi  99.101,39 zł.

załącznik nr 1
załącznik nr 2

załacznik nr 4   
 

Zarządzenie Nr GG.00501.346.2016.AS z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w SowinkachZarządzenie Nr GG.00501.345.2016.AS z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Głuszynie Leśnej obręb BabkiZarządzenie Nr GG.00501.344.2016.AS z dnia 25 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Głuszynie Leśnej obręb BabkiZarządzenie Nr GG.00501.343.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. LemaZarządzenie Nr GG.00501.342.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. ŚremskiejZarządzenie Nr GG.00501.341.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogęZarządzenie Nr GG.00501.340.2016.AS z dnia 21 października 2016r. w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczystego wraz z przeniesieniemZARZĄDZENIE NR 00501.339.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.339.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 października 2016 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016
 
 
                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 474,99 zł, tj. do kwoty 115.984.253,15 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 474,99 zł, tj. do kwoty 116.011.240,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
1.     Dochody:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 474,99 zł, w tym:
§  849,97 zł zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego       w Mosinie 3 października 2016 r.) Nr FB-I.3111.285.2016.2. Zmiana dotacji wynika z dostosowania środków do faktycznych potrzeb.
§  1.324,96 zł zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016 r. Nr FB-I.3111.266.2016.8. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 474,99 zł.
 
2.     Wydatki:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 474,99 zł, w tym:
§  849,97 zł zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r.) data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie 3 października 2016 r.) Nr FB-I.3111.285.2016.2. Zmiana dotacji wynika z dostosowania środków do faktycznych potrzeb.
§  1.324,96 zł zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016 r. Nr FB-I.3111.266.2016.8. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi  474,99 zł.
 
            Ponadto po analizie wydatków wykonanych w poszczególnych działach oraz oszacowaniu potrzeb, dokonuje się przeniesień w planie wydatków w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.


załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 4
 

Zarządzenie nr OP.00501.337.2016 w sprawie udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów.

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.337.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie: udzielenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów
dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:

a)   Klaudia Fornalik - uczennica Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Zespole Szkół w Mosinie,

b)   Błażej Maciej Garus - uczeń Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Zespole Szkół w Mosinie,

c)   Mikołaj Hołysz - uczeń Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej,

d)   Filip Knoll - uczeń Gimnazjum im. Orła Białego w Zespole Szkół w Daszewicach,

e)   Julia Irena Łowińska - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie,

f)   Julia Malinowska - uczennica Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Zespole Szkół w Mosinie,

g)   Małgorzata Anna Rydlewska - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie,

h)   Adela Witkowska - uczennica Gimnazjum im. Orła Białego w Zespole Szkół
w Daszewicach.

§ 2

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

a)   Paulina Arning - uczennica Gimnazjum nr 1 w Mosinie,

b)   Paulina Szrejder - uczennica Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Pecnej

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie nr BR.00501.334.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.334.2016.pdf

Zarządzenie nr MK.00501.333.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie
nr MK.00501.333.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 października 2016 r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm. oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)  

zarządzam, co następuje:

§ 1.   Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.   Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  § 3.   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr MK.00501.333.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 października 2016r.

Wykaz gruntu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat na terenie Gminy Mosina.  
  Lp. Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej wg ewidencji gruntów Powierzchnia wynajmowanej nieruchomości Położenie nieruchomości (obręb) Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Okres trwania umowy Stawka czynszu ( netto + 22% Vat )  Termin wnoszenia opłat za najem Tryb wynajmu i określenia najemcy
Nr działki Nr księgi wieczystej
1.                   1   219/15     PO1M/00046819/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie 1068m2   Krosno   Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 1 przeznacza się pod tereny przemysłowo - produkcyjne, handlowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej   3 lata   Miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,61 zł netto) Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. * Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie   Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.  
2.                     1375/2 PO1M/00026546/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie 100m2 Mosina Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 1 przeznacza się pod lokalizacja obiektów związanych z budową infrastruktury technicznej (analogicznie)   3 lata   Miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,95 zł netto) Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. * Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie   Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.  
3.                     180/3 PO1M/00026546/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie 477m2 Sasinowo Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 1 przeznacza się pod tereny upraw rolniczo-ogrodniczych i sadowniczych   3 lata   Miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,10 zł netto) Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. * Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie   Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.  
4.                     44 PO1M/00027242/4prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie 315m2 Dymaczewo Stare Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 1 przeznacza się pod tereny rekreacyjne   3 lata   Miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni wynosi 0,36 zł netto) Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. * Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie   Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.  
  * Na podstawie zarządzenia Nr GG.00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.  

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.332.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23.09.2016 r. w sprawie komisji opiniującej wnioski o stypendium

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.332.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23.09.2016 r.


W sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., zarządza się, co następuje:


§ 1

Powołuje się komisje opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina w następującym składzie:

a) Anna Balcerek-Kałek -Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu – przewodnicząca,

b) Małgorzata Kaptur, Łukasz Kasprowicz –członkowie reprezentujący Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie,

c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:

- Ewa Agnieszka Szymańska – Gimnazjum nr 1 w Mosinie,

- Alicja Trybus – Zespół Szkół w Mosinie,

- Lidia Szyrej – Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej,

- Arleta Pawlak – Zespół Szkół w Daszewicach.

d) Roman Kolankiewicz -przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie – sekretarz Komisji.

§ 2

Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 29 września 2016 r., godz. 12:30. Miejsce – Urząd Miejski w Mosinie sala 110.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.ZARZĄDZENIE NR 00501.331.2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.331.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 września 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:  

§ 1.    
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.016.789,18 zł, tj. do kwoty 114.712.414,01 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  

§ 2.  
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.016.789,18 zł, tj. do kwoty 114.739.401,13 zł oraz przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  

§ 3. 
 Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4. 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

         U z a s a d n i e n i e  
1.     Dochody:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 469,98 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.118.2016.6.  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.000.406,20 zł, w tym: §  406,20 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.228.2016.6, §  5.000.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia  7 września 2016 r. Nr FB-I.3111.247.2016.7.  
-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 15.913,00 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.245.2016.7.  
 Łączne zwiększenie dochodów wynosi  5.016.789,18 zł.  
2.     Wydatki:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 469,98 zł - wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.118.2016.6.  
-       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.000.406,20 zł, w tym: §  406,20 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone - wydatki na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.228.2016.6, §  5.000.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację wydatków, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 września 2016 r. Nr FB-I.3111.247.2016.7,
-       Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 15.913,00 - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr FB-I.3111.245.2016.7.  
Łączne zwiększenie wydatków wynosi  5.016.789,18 zł. 

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

Zarządzenie Nr GG.00501.330.2016.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, oraz ogłoszeń o przetar

Zarządzenie Nr GG.00501.330.2016.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 września 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, oraz ogłoszeń o przetargach ograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych.
             
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia           29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu do dnia 19 października 2016 r.  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Ogłasza się przetargi ustne ograniczone do mieszkańców gminy Mosina na dzierżawę nieruchomości wskazanych w § 1 oraz wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4.
Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu do dnia 21 października 2016 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o ogłoszeniu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia
 

Zarządzenie nr BG.00501.329.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr BG.00501.308.2016 w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z

Zarządzenie nr BG.00501.329.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
 
 
zmieniające Zarządzenie nr BG.00501.308.2016 Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2017 rok
 
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuję;
 
§ 1. W Zarządzeniu nr BG.00501.308.2016  Burmistrza Gminy Mosina w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2017 rok Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Załącznik
do Zarządzenia BG.00501.329.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
 
 
HARMONOGRAM
Budżetu Obywatelskiego Gminy MOSINA na 2017 rok
 
 
1. Kampania informacyjna
od 1.06.2016 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego
2. Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina
od 01.06.2016 r. do 31.07.2016 r.
3. Weryfikacja złożonych wniosków przez referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie
do 26.08.2016 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację
06.09.2016 r.
5. Głosowanie
od 07.09.2016 r. do 07.10.2016 r.
6. Planowane ogłoszenie wyników BOGM
do 15.11.2016 r.
 
 

Zarządzenie nr MK/00501.328.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego

Zarządzenie nr MK/00501.328.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, mieszkanie komunalne o powierzchni 55,67 m2, mieszczące się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Sowinieckiej 6c m 5.

§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr GG.00501.327.2016.AS z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.327.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 sierpnia 2016r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą netto w drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera oznaczonej nr ewid. 237/22 obr. Mosina o pow. 164m² zapisanej w KW PO1M/00021193/3 jako własność Gminy Mosina na kwotę 16.400,00 zł. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.232.2016.AS z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
Przetarg na ww. nieruchomości przeprowadzony w dniu 17 maja 2016r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 

Zarządzenie nr BR.00501.326.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla nr 2 "Czarnokurz" w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.326.2016.PDF

ZARZĄDZENIE NR 00501.325.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.325.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
 z dnia 18 sierpnia 2016 r.  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016                      

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:  
§ 1.    

 Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 349.137,32 zł, tj. do kwoty 109.695.624,83 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 349.137,32 zł, tj. do kwoty 109.722.611,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

 § 3.  

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami  - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

          U z a s a d n i e n i e  

1.     Dochody:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 236.199,32 zł, w tym: §  226.422,32 zł dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w zakresie  wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo z dnia 12.07.2016 r. Nr FB-I.3111.118.2016.2, §  9.777,00 zł dotacja celowa na zadania własne związane z realizacją zadań wynikających z rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3.3111.217.2016.7. 
 -       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 112.938,00 zł, w tym: §  204,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.193.2016.8, §  20.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.199.2016.5, §  2.734,00 zł dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.206.2016.5, §  90.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.209.2016.8.  Łączne zwiększenie dochodów wynosi 349.137,32 zł.  

2.     Wydatki:
-       Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 236.199,32 zł, w tym: §  226.422,32 zł wydatki z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w zakresie  wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo z dnia 12.07.2016 r. Nr FB-I.3111.118.2016.2, §  9.777,00 zł wydatki z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania własne związane z realizacją zadań wynikających z rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +" - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3.3111.217.2016.7.   -       Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 112.938,00 zł, w tym: §  204,00 zł wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.193.2016.8, §  20.000,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.199.2016.5, §  2.734,00 zł dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2016 r. Nr FB-I.3111.206.2016.5, §  90.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne - wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych - pismo Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 1 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.209.2016.8. 
 Łączne zwiększenie wydatków wynosi 349.137,32 zł.  

Ponadto po analizie wydatków wykonanych, dokonuje się przeniesień w planie celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załacznik nr 3
załacznik nr 4
  

Zarządzenie Nr GG.00501.324.2016.AS z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogęZarządzenie Nr GG.00501.323.2016.AS z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Polnej

Zarządzenie Nr GG.00501.323.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 sierpnia 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Polnej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                      
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.323.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 sierpnia 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Polnej
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej stanowiącej własność Gminy Mosina
 
Obręb
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
Pecna
 
410/12
792
PO1M/00021798/4
47.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, użytkowana rolniczo, nieruchomość z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, wymiary działki: szer. 24m na ok. 32m.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 kwietnia 2015r. nr PP.6730.187.2014.MB dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 410/12 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.322.2016.AS z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej

Zarządzenie Nr GG.00501.322.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 sierpnia 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                               
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.322.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 sierpnia 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Różanej
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej stanowiącej własność Gminy Mosina
 
Obręb
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
Pecna
 
444
1000
PO1M/00031270/0
60.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo użytkowana rolniczo, działka z lekkim spadkiem w kierunku południowym, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa oraz linia kolejowa ze strefą oddziaływania , wymiary działki: szer. 30m na ok. 33m.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2015r. nr PP.6730.119.2014.MB dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 444 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie NR. BG.00501.321.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

 
Zarządzenie Nr BG 00501.321.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4  sierpnia 2016r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 j.t.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości w  Urzędzie Miejskim w Mosinie w skład, której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Justyna Kaczmarczyk - Członek;
3.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3
 
Komisja zakończy pracę do dnia 31 sierpnia 2016r.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr GG.00501.320.2016.RS z dnia 29 lipca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.320.2016.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 lipca 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 


Zarządzenie nr OP.00501.319.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr OP.00501.319.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 lipca 2016 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz
§ 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz.1045).

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustalam, że termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”,  upływa w dniu 12 września 2016 r.

 

§ 2. Listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, dyrektor szkoły przekazuje Burmistrzowi Gminy Mosina w terminie do 16 września 2016 r.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Mosina oraz Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr. BG.00501.318.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.318.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 lipca 2016r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 j.t.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Mosinie w skład, której wchodzą:
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Wojciech Górny; - Członek
3.    Dominika Grząślewicz - Gabler - Członek;
4.    Justyna Kaczmarczyk - Członek;
5.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3
 
Komisja zakończy pracę do dnia 31 sierpnia 2016r.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.317.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.317.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy ulicy Kasprowicza, Kasztanowej, Długiej, Grabowej, Akacjowej, Jodłowej i Jaworowej, wraz z odwodnieniem w m. Mosina"
 
zwaną dalej komisją.
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Małgorzatę Piotrowską,
3.      Leszka Najderka,
4.      Agnieszkę Grabarczyk,
5.      Agnieszkę Kasprzyk,
6.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.316.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.316.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przez wieś Borkowice; etap II - chodnik lewostronny od km 0+439,29 do km 0+744,23"
 
zwaną dalej komisją.
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Małgorzatę Piotrowską,
3.      Leszka Najderka,
4.      Agnieszkę Grabarczyk,
5.      Agnieszkę Kasprzyk,
6.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie Nr ZB.00501.315.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21.07.2016 r.

Zarządzenie Nr ZB.00501.315.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium całego kraju I i II stopnia alarmowego (odpowiednio "ALFA" i  "BRAVO" wg terminologii NATO)

Zarządzenie Nr IK. 00501.314.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.314.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 lipca 2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
Budowa oświetleń drogowych z oprawami LED w miejscowości Krosno, gmina Mosina"
 
zwaną dalej komisją.
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Hannę Woźnikiewicz,
3.      Agnieszkę Grabarczyk,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie NR IK.00501.313.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie NR IK.00501.313.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr BG. 00501.312.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.312.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  11 lipca 2016r.
 
w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 j.t.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiący załącznik do Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Traci moc Zarządzenie  Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr BG. 00501.241.2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie wraz z wszystkimi zmianami do tego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Akty prawne wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego zachowują moc obowiązującą.
 
§ 4.
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina
Nr
BG. 00501.312.2016
z dnia 11 lipca 2016 r.

 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie określa:
1)   cele, zakres i zasady działania;
2)   zasady kierowania Urzędem;
3)   organizację Urzędu;
4)   zakresy działania referatów;
5)   zasady kierowania referatami;
6)   tryb wykonywania obowiązków Urzędu wobec Rady Miejskiej;
7)   zasady obsługi interesantów, tryb załatwiania skarg i wniosków;
8)   działalność kontrolną w Urzędzie;
9)   akty prawne Burmistrza;
10)zasady wstępnej akceptacji i podpisywania pism.
 
§ 2
 
Urząd Miejski działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446
j.t.);
2)    ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 j.t.)
3)    ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.);
4)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r., poz. 23 j.t.);
5)    Statutu Gminy Mosina;
6)    innych przepisów prawa materialnego regulujących zadania i kompetencje organów Gminy.
 
§ 3
 
Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, mowa jest o:
 
1)
Gminie
-       należy przez to rozumieć Gminę Mosina, będącą gminą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 j.t.)
2)
Radzie
-       należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mosinie;
3)
Burmistrzu
-       należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;
4)
Zastępcy Burmistrza
-       należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina;
5)
Sekretarzu
-       należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Mosina;
6)
Skarbniku
-       należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Mosina;
7)
Urzędzie
-       należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mosinie;
8)
referacie
-       należy przez to rozumieć referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie, samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu oraz równorzędne komórki organizacyjne o innej nazwie;
9)
kierowniku
-       należy przez to rozumieć kierownika referatu, osobę zajmującą samodzielne stanowisko pracy oraz kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej o innej nazwie;
10)
Statucie
-       należy przez to rozumieć Statut Gminy Mosina,
11)
Regulaminie
-       należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie;
12)
ustawie o samorządzie gminnym
-       należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 j.t.);

Rozdział II
Zakres Działania i Zadania Urzędu.
 
§ 4
 
1.   Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną dla zapewnienia pomocy organom Gminy
w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2.   Siedzibą Urzędu jest miasto Mosina, plac 20 Października 1.
3.   Urząd posiada numer identyfikacji REGON 000525777, numer identyfikacji podatkowej
NIP: 777-17-94-088 oraz numer klasyfikacji PKD 8411 Z.
 
 
§ 5
 
Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy, której Burmistrz wykonuje:
1)    zadania własne Gminy;
2)    zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na mocy ustaw;
3)    zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej;
4)    zadań należących do właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego, wykonywanych na podstawie zawartych z tymi jednostkami porozumień.
 
§ 6
 
Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy  organom Gminy w wykonywaniu ich zadań
i kompetencji, a w szczególności do zadań Urzędu należy:
1)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał; wydawania decyzji, postanowień, i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;
2)    wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych wchodzących
w zakres zadań Gminy;
3)    zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
4)    przygotowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy;
5)    realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;
6)    zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady oraz posiedzeń poszczególnych Komisji;
7)    prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu
w siedzibie Urzędu;
8)    wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności przechowywanie akt i przekazywanie akt do archiwum;
9)    realizacja obowiązków i uprawnień dotyczących Urzędu jako pracodawcy.
 
ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Urzędu
 
§ 7
 
1.   Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2.   Do zakresu zadań Burmistrza, jako kierownika Urzędu, należy w szczególności:
1)   reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
2)   sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych Urzędowi;
3)   kierowanie bieżącymi sprawami Gminy wykonywanymi przez Urząd;
4)   informowanie mieszkańców o założeniach projektów uchwał i budżetu, kierunkach polityki społeczno - gospodarczej Gminy i wykorzystaniu środków budżetowych;
5)   prowadzenie spraw z zakresu zwykłego zarządu majątkiem;
6)   gospodarowanie mieniem komunalnym;
7)   przygotowywanie i wykonywanie budżetu;
8)   wytyczanie kierunków polityki kadrowej w Urzędzie;
9)   podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu;
10)    udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem będącym w ich posiadaniu;
11)    zapewnienie przestrzegania prawa przez referaty i pracowników Urzędu;
12)    koordynowanie działalności referatów;
13)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
14)    upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy lub Urzędu;
15)    przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobów ich realizacji;
16)    przedkładanie Wojewodzie uchwał organów Gminy i innych aktów prawnych wynikających
z przepisów szczególnych;
17)    przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych oraz uchwał  dotyczących udzielenia Burmistrzowi absolutorium;
18)    przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy;
19)    przedkładanie Radzie kandydatów na stanowisko Skarbnika Gminy;
20)    podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
21)    zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przez pracowników Urzędu;
22)    wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, uchwały Rady oraz postanowienia Regulaminu.
3.   W czasie nieobecności Burmistrza jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem przejmuje Zastępca Burmistrza na zasadach określonych zarządzeniem Burmistrza.
 
§ 8
 
1.   Część spraw Gminy Burmistrz może powierzyć Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarzowi.
W sprawach powierzonych Zastępcy Burmistrza przysługują kompetencje Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy. Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu  Burmistrz powierza Sekretarzowi.
2.   Szczegółowy zakres spraw powierzonych Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Burmistrz określa odrębnym zarządzeniem.
3.   Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik nadzorują pracę referatów według schematu struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
§ 9
 
Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik w ramach nadzoru nad referatami:
1)   ustalają strategię wykonywania zadań powierzonych referatom;
2)   inicjują i koordynują przygotowywanie oraz realizację programów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy w należących do nich dziedzinach;
3)   oceniają stopień i prawidłowość realizacji zadań przez referaty;
4)   koordynują współpracę między referatami oraz między referatami a gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
5)   oceniają pracę kierowników referatów, wnioskują do Burmistrza w sprawach z zakresu stosunku pracy pracowników referatów.
 
§ 10
 
Zastępca Burmistrza w sprawach im powierzonych:
1)   wstępnie aprobuje projekty uchwał Rady przygotowywane przez referaty lub gminne jednostki organizacyjne;
2)   składa oświadczenia woli w imieniu Gminy w granicach udzielonych im pełnomocnictw;
3)   wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz wynikające z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
 
§ 11
 
1.   Sekretarz realizuje powierzone mu przez Burmistrza zadania dotyczące kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu.
2.   Do Sekretarza należy w szczególności:
1)   wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy i zarządzania zasobami osobowymi;
2)   realizowanie pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
3)   kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;
4)   czuwanie nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzegania zasad  wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz respektowania  terminów załatwiania spraw;
5)   zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;
6)   zapewnienie warunków organizacyjnych i materialno-technicznych dla działalności Urzędu;
7)   rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
8)   przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców zgodnie z przepisem art. 951 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późn.zm.);
9)   nadzór nad organizacją, przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców w tym skarg i wniosków.
 
§ 12
 
Realizując   powierzone   zadania   Sekretarz   jest   upoważniony   do   wydawania   poleceń
 
kierownikom referatów i innym pracownikom Urzędu.
 
 
§ 13
 
1.   Skarbnik wykonuje powierzone przez Burmistrza zadania w zakresie gospodarki finansowej Gminy.
2.   Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1)   zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy;
2)   nadzorowanie prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania;
3)   zapewnienie prowadzenia  prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
4)   wykonywanie powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu;
5)   kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielanie innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty;
6)   sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu;
7)   kierowanie pracą referatu finansowo - budżetowego;
8)   podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
9)   wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych.
 
 
§ 14
 
1.    W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne, używające przy znakowaniu akt oznaczenia:
1)    Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej                     SO;
2)    Urząd Stanu Cywilnego                                                                         USC;
3)    Referat Geodezji i Nieruchomości                                                        GG;
4)    Referat Finansowo-Budżetowy                                                               FB;
5)    Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy                                                     IK;
6)    Biuro Zamówień Publicznych                                                                BZP;
7)    Referat Mienia Komunalnego                                                               MK;
8)    Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi                                         GOK;                           
9)    Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa                               OŚ;
10)  Referat Organizacyjny w skład, którego wchodzi Sekretariat                OR;
11)  Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu                                         OP;
12)  Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa                                PP;
13)   Referat Zarządzania Bezpieczeństwem                                                 ZB;
14)   Koordynator ds. obsługi Mediów                                                           AS;
15)  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                  ON
16)  Administrator Bezpieczeństwa Informacji                                             ABI;
17)  Audytor wewnętrzny                                                                            AW;
18)  Biuro Obsługi Interesanta                                                                      BOI;
19)  Biuro Rady Miejskiej                                                                            BR;
20)  Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi                      BZPE               
21)   Biuro Prawne;                                                                                     BP;
22)   Gminne Centrum Informacji                                                                 GCI;
23)   Zespół Informatyków;                                                                         IN;
24)  Straż Miejska                                                                                       SM.
 
2.    W skład właściwych referatów wchodzą - na prawach oddziałów, zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu - Sekretariat, Gminne Centrum Informacji.
3.    Pełnomocnikowi ds. Informacji Niejawnych podlega Kancelaria Dokumentów Niejawnych, którą kieruje kierownik wyznaczany przez Burmistrza na wniosek Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych.
4.    Do wykonywania zadań pionu ochrony informacji niejawnych Burmistrz wyznacza pracowników, którzy w tym zakresie podlegają Pełnomocnikowi ds. Informacji Niejawnych.
5.    Referatami zarządzają kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności
za wyniki pracy referatu.
6.    Ze względu na szczególny charakter zadań powierzonych niektórym pracownikom Urzędu, Burmistrz może upoważnić ich do używania odpowiedniego tytułu służbowego, np. pełnomocnik,  koordynator, asystent.
7.    Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje kierownik, Biurem Rady Miejskiej - kierownik, Biurem Obsługi Interesanta - kierownik, Gminnym Centrum Informacji - koordynator, którego bezpośrednim przełożonym jest Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Biurem Zarządzania Projektami Funduszami Europejskimi - koordynator, Biurem Zamówień Publicznych - koordynator, Biurem Prawnym - koordynator, Zespołu Informatyków - kierownik,  Straży Miejskiej - komendant.

§ 15


1.      Kierownicy kierują referatami przy pomocy zastępców.
2.      Kierownik referatu, w którym nie utworzono stanowiska zastępcy, powierza zastępstwo
- w czasie swej nieobecności - jednemu z wybranych przez siebie pracowników.
3.      W przypadku niewyznaczenia zastępcy, zastępcę wyznacza Burmistrz lub Sekretarz.
 
§ 16

1.    Referaty mogą się dzielić na oddziały lub stanowiska pracy.
2.    W ramach referatów i oddziałów można tworzyć wewnętrzne komórki organizacyjne, takie jak: archiwum, kancelaria.
3.    Dla realizacji zadań w Urzędzie mogą być powoływane doraźne, bądź stałe zespoły zadaniowe. Pracownicy czasowo oddelegowani do pracy w zespołach, bądź członkowie zespołów stałych, wyznaczeni do realizacji powierzonych zespołowi zadań, w zakresie tych zadań merytorycznie podlegają przewodniczącemu zespołu.
4.    Przewodniczącego zespołu w drodze zarządzenia wyznacza Burmistrz.
5.    Zespół zadaniowy w ramach referatu powołuje kierownik, a zespół o charakterze między referatowym  Burmistrz, w porozumieniu z właściwymi kierownikami referatów.
6.    W skład zespołu powołanego przez Burmistrza mogą wchodzić osoby niebędące pracownikami Urzędu, w szczególności takie jak: eksperci, konsultanci, specjaliści określonej dziedziny, przedstawiciele Rady, organizacji pozarządowych, określonych środowisk zawodowych i społecznych.

§ 17


1.    Organizację wewnętrzną referatów, a w szczególności:
1)    podział na oddziały i stanowiska pracy;
2)    zakres zadań oddziałów i stanowisk pracy;
3)    zasady podpisywania pism przez pracowników;
4)    schemat organizacyjny referatu;
5)    rodzaje rejestrów prowadzonych w referacie określają kierownicy, którzy odpowiadają za pracę podległego im  referatu.
2.    Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników referatu określa karta stanowiska pracy, sporządzana przez kierownika referatu w momencie tworzenia określonego stanowiska.
3.    Karta, o której mowa w ust.2, podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.
  
ROZDZIAŁ IV
ZASADY KIEROWANIA REFERATAMI
 
§ 18
 
1.   Zadania referatów planują oraz ich wykonanie zapewniają kierownicy referatów.
2.   Kierownicy zapewniają bieżącą kontrolę realizacji zadań referatów.
3.   Do kierowników należy w szczególności:
1)   w zakresie programowania:
a)   przygotowywanie propozycji do projektu budżetu, w części dotyczącej referatu,
b)   opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w zakresie dotyczącym referatu,
c)   przygotowywanie i opracowywanie propozycji do wieloletnich programów inwestycyjnych,
d)   opracowywanie propozycji do planu pracy Rady,
e)   opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych;
2)   w zakresie orzecznictwa i obsługi interesantów:
a)   zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowań
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących
do zakresu zadań referatu,
b)   ustalenie i stosowanie w referatach jednoznacznych procedur załatwiania spraw, eliminujących dowolność i subiektywizm przy podejmowaniu rozstrzygnięć,
c)   zapewnienie jednolitej i wyczerpującej informacji o sposobie i terminach załatwiania spraw,
d)   rozpatrywanie skarg i wniosków należących do właściwości referatu;
3)   w zakresie realizacji merytorycznych zadań referatu:
a)   zapewnienie realizacji strategicznych celów Gminy i Urzędu,
b)   zapewnienie pełnej i terminowej realizacji spraw wynikających z zakresu powierzonych referatowi zadań określonych uchwałami Rady, zarządzeniami i poleceniami Burmistrza,
c)   przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad projektami aktów prawnych Burmistrza oraz projektów uchwał i innych opracowań wnoszonych pod obrady Rady i Komisji.
d)   wykonywanie w zakresie zleconym przez Burmistrza nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
4)   w zakresie analiz i sprawozdawczości:
a)   opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej referatu,
b)   przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza oraz w celu przedstawienia Radzie i jej komisjom sprawozdań, analiz i bieżących informacji, dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez referat,
c)   opracowywanie innych sprawozdań i analiz wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5)   w zakresie organizacji i jakości pracy:
a)   ustalanie zadań i dokonywanie ich podziału między stanowiska pracy w sposób gwarantujący równomierne ich obciążenie,
b)   określenie  w karcie stanowiska pracy wymogów dla danego stanowiska zakresu zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy,
c)   sprawowanie bieżącej kontroli postępu prac powierzonych oddziałom i stanowiskom pracy,
d)   zapewnienie pełnego i szybkiego przypływu informacji wewnątrz referatu,
e)   dokonywanie okresowych ocen pracowników oraz kontrola realizacji zaleceń z tych ocen wynikających,
f)   stosowanie dostępnych środków służących motywowaniu pracowników i ich utożsamianiu się z celami i zadaniami Urzędu,
g)   zapewnienie systematycznego szkolenia pracowników w zakresie odpowiadającym wykonywanym obowiązkom,
h)   wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy podnoszących efektywność pracy referatu,
i)    sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi w referacie postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, zapewnienie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
j)   zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu Pracy Urzędu, a w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, czasie pracy i warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej;
6)      w zakresie współdziałania:
a)   bieżące współdziałanie z referatami, ustalanie stałych procedur postępowania
w sprawach, których załatwienie wymaga udziału dwóch lub więcej referatów,
b)   współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, organami jednostek pomocniczych, zapewnienie realizacji obowiązków referatów wobec tych podmiotów,
c)   współdziałanie ze stowarzyszeniami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
4.   Jeżeli charakter sprawy wymaga współdziałania dwóch lub więcej referatów, odpowiedzialnym za jej załatwienie jest referat, do którego należy załatwianie sprawy podstawowej, bądź referat, któremu odpowiedzialność taką powierzono.
 
§ 19
 
Kierownicy referatów są uprawnieni do:
1)   reprezentowania referatu na zewnątrz;
2)   wydawania poleceń podległym pracownikom i kontrolowania sposobu ich wykonania;
3)   podejmowania innych czynności zgodnie z właściwymi przepisami oraz Regulaminem Pracy Urzędu.
 
§ 20
 
1.   Kierownicy referatów odpowiadają wobec Burmistrza za prawidłowe, sprawne
i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i otrzymanych poleceń służbowych.
2.   W przypadku powierzenia przez Burmistrza nadzoru nad realizacją określonych zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi lub Skarbnikowi, kierownicy za wykonanie tych zadań odpowiadają bezpośrednio wobec tych osób.
3.   W sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości Rady i Burmistrza kierownicy referatów działają samodzielnie, w granicach zadań należących do poszczególnych referatów oraz posiadanych pełnomocnictw i upoważnień.
 
§ 21
 
Za niewłaściwą realizację powierzonych zadań kierownicy referatów ponoszą odpowiedzialność służbową i dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz innych przepisach prawnych obowiązujących w tym zakresie.
 
 
ROZDZIAŁ V
ZAKRESY DZIAŁANIA REFERATÓW
 
§ 22
 
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej należy w szczególności:
1.     Zadania w zakresie ewidencjonowanie działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym:
1)        przyjmowanie wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie i wznowienie oraz wykreślenie wpisu,
2)        wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do CEIDG,
3)        przekształcanie wniosków papierowych o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego,
4)        wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Mosina,
5)        wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Mosina. 
6)        Wprowadzanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie  i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz licencji na transport drogowy i działalność taksówek osobowych,
7)        Prowadzenie rejestru „innych obiektów" w których świadczone są usługi hotelarskie.
2.     Zadania z zakresu spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym:
1)        przyjmowanie, kompletowanie i ewidencjonowanie wniosków o wydanie zezwoleń,
2)        współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3)        prowadzenie postępowań o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, o wydanie decyzji na cofnięcie zezwoleń oraz o wydanie decyzji na wygaśnięcie zezwoleń,
4)        przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,.
3.     Sporządzanie sprawozdań statystycznych i opracowywanie informacji wynikających z zadań Referatu.
4.     Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
1)        organizowanie badań profilaktycznych,
2)        prowadzenie zapisów na badania profilaktyczne,
3)        organizowanie spotkań edukacyjnych, promujących zdrowie.
5.     Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mosinie i innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
6.     Zdania z zakresu ewidencji ludności :
1)        Załatwienie zgłoszeń meldunkowych dotyczących:
                            a.      zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
                            b.       wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
                            c.       wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
2)        Prowadzenie rejestru mieszkańców.
3)        Występowanie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskami nadanie numer PESEL oraz upowszechnianie tych numerów.
4)        Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych rejestrów;
5)        Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
6)        Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji zadań, zgodnie
z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawnymi. 
7.     Zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych:
1)        Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodów osobistych.
2)        Występowanie o produkcję dowodów osobistych.
3)        Wydawanie dowodów osobistych.
4)        Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.
5)        Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.
6)        Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
8.     Prowadzenie stałego rejestru wyborców:
1)        Sporządzenie sprawozdań o stanie rejestru wyborców.
2)        Aktualizacja rejestru wyborców.
3)        Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących rejestru wyborców.
4)        Udostępnienie rejestru wyborców.
5)        Załatwianie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
6)        Sporządzenie spisów wyborców.
9.     Prowadzenie archiwum zakładowego.
10.  Przyjmowanie wniosków i wydawanie Mosińskiej Karty Dużej Rodziny.
 
§ 23
 
Do zadań Referatu Geodezji i Nieruchomości należy w szczególności:
1.    Przygotowywanie projektów uchwał oraz realizacja uchwał i zarządzeń związanych
z przejmowaniem, nabywaniem i wykupem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
2.    Prowadzenie spraw związanych z przetargowym i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości,
w tym organizacja i obsługa przetargów.
3.    Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę.
4.    Oddawanie nieruchomości rolnych w dzierżawę.
5.    Prowadzenie Rejestru Mienia komunalnego w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości.
6.    Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
7.    Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nabywanie tego prawa.
8.    Przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne.
9.    Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości.
10.  Regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne.
11.  Przygotowywanie i realizacja umów dotyczących odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.
12.  Gospodarowanie gruntami rolnymi.
13.  Prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem opłat adiacenckich.
14.  Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem opłaty planistycznej.
15.  Komunalizacja nieruchomości z mocy prawa i na wniosek Gminy.
16.  Wykonywanie prawa pierwokupu.
17.  Prowadzenie spraw we współpracy z kancelarią prawną o zasiedzenie nieruchomości.
18.  Prowadzenie postępowań o podział nieruchomości i udzielanie informacji o możliwościach
i trybie podziału nieruchomości.
19.  Prowadzenie postępowań o rozgraniczenie nieruchomości.
20.  Prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i placów.
21.  Prowadzenie spraw dotyczących oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi.
22.  Planowanie środków budżetowych na opracowania geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami.
23.  Nadzór nad pracami geodezyjnymi zleconymi przez Gminę.
24.  Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna,
w zakresie działalności Referatu.
 
§ 24
 
Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
1.   Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwał w sprawie absolutorium dla Burmistrza;
2.   Przygotowywanie projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3.   Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy;
4.   Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
5.   Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
6.   Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
7.   Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
8.   Ewidencjonowanie na urządzeniach księgowych stanu mienia komunalnego;
9.   Prowadzenie ksiąg rachunkowych, Rozliczenie inwentaryzacji;
10.    Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego;
11.    Przygotowywanie sprawozdań finansowych;
12.    Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
13.    Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT;
14.    Wystawianie faktur i dokumentów obciążeniowych;
15.    Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów;
16.    Gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym
i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu;
17.    Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat;
18.    Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
19.    Prowadzenie ewidencji wpływów należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20.    Prowadzenie windykacji opłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
( upomnienia, umorzenia, odraczanie, rozkładanie na raty)
21.    Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
22.    Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat;
23.    Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu prowadzonych spraw;
24.    Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat;
25.    Wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw;
26.    Bieżąca aktualizacja ewidencji podatników;
27.    Windykacja należności cywilnoprawnych;
28.    Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu;
29.    Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych zatrudnionych pracowników;
30.    Współpraca z Urzędami Skarbowymi w zakresie pobieranych podatków;
31.    Współpraca z ZUS w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne;
32.    Prowadzenie zadań z zakresu udzielania dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych;
33.    Opracowywanie programu współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok;
34.    Prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza na dany rok planem;
35.    Przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie  imprez masowych i zgromadzeń publicznych.
 
§ 25
 
Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy należy w szczególności:
1.    Planowanie pełnej infrastruktury dla Gminy;
2.    Współpraca w zakresie eksploatacji z właścicielami mediów;
3.    Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg, i ulic, energii elektrycznej, oczyszczania ścieków, budowy i remontów obiektów oświatowych, oraz innych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy, w tym:
1)     programowanie
2)     współpraca przy organizowanie przetargów
3)     współpraca z projektantami
4)     przygotowywanie umów
5)     nadzór nad wykonawstwem
6)     organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji.
4.    Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez nie remontów i inwestycji;
5.     Budowa dróg i ulic wraz z znakowaniem poziomym i pionowy.
6.    Prowadzenie spraw w zakresie organizacji ruchu drogowego.
7.    Współpraca z Policją oraz zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich.
8.    Uzgadnianie wszystkich programów inwestycyjnych oraz projektów, które mają być realizowane na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
9.    Koordynowanie inwestycji realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz innych inwestorów.
10.  Uzgadnianie prac inwestycyjnych z referatem Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
w zakresie zieleni publicznej.
11.  Nadzór merytoryczny nad wydatkami ponoszonymi przez jednostki pomocnicze
w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie wydatków inwestycyjnych.
12.  Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna,
w zakresie działalności Referatu.

§ 26

 
Do zadań Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi należy w szczególności :
1.    Opracowywanie wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
2.    Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy na zadania realizowane przez Gminę, w tym:
1)    pozyskiwanie i zarządzanie informacją o zewnętrznych źródłach finansowania dla przedsięwzięć i projektów,
2)    opracowywanie analiz uzasadniających możliwości formalne, techniczne
i ekonomiczne realizacji projektów,
3)    koordynowanie działań służących pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w ramach współpracy z Zespołami Projektowymi powoływanymi doraźnie na potrzeby określonych projektów,
4)    przygotowywanie wniosków aplikujących o środki pozabudżetowe,
5)    koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów,
6)    monitorowanie, raportowanie i rozliczanie zadań realizowanych ze środków pozabudżetowych.
3. Pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji projektów;
4. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizowanymi projektami;
5. Monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne, a także bieżąca analiza i monitoring aktualnych wersji najważniejszych dokumentów programowych
i strategicznych Gminy.

§ 27


Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności :
1.    Prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
2.    Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
3.    Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości
z udzielonych zamówień publicznych;
4.    Prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Gminy w postępowaniach odwoławczych;
5.    Koordynowanie prac formalno-prawnych i nadzór nad realizacją zwartych umów po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zmówienia publicznego;
6.    Opracowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza Gminy  w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO;
7.    Przygotowywanie procedur i regulaminów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Biura Zamówień Publicznych.
 
§ 28

Do zadań Referatu Mienia Komunalnego należy w szczególności:
 1. Prowadzenie rejestru mienia komunalnego w zakresie spraw  prowadzonych
  w Referacie;  
 2. Prowadzenie rejestru dróg gminnych;
 3. Składanie w imieniu Gminy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
   i podatek leśny;
 4. Obciążanie użytkowników nieruchomości  lokalowych za bezumowne korzystanie;
 5. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu;
 6. Bieżąco uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego;
 7. Przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji budowlanej dróg, infrastruktury technicznej oraz budynków, budowli i urządzeń będących własnością Gminy wraz
  z dokonywaniem przeglądów technicznych wymaganych określonymi przepisami prawnymi;
 8. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, mostów i placów  w tym oznakowanie dróg, ulic i mostów oraz placów;
 9. Uzgadnianie projektów tymczasowej organizacji ruchu;
 10. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oraz oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy;
 11. Oddawanie nieruchomości w najem, użyczenie i trwały zarząd;
 12. Uzgadnianie planu remontów dotyczących gminnego zasobu nieruchomości administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie;
 13. Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
 14. Sprzedaż mieszkań komunalnych;
 15. Przyjmowanie wniosków o przydział lokali, i ich rejestracji oraz aktualizacja rejestru osób oczekujących na mieszkania;
 16. Współpraca z Komisją Mieszkaniową  oraz Zarządcą mieszkań komunalnych;
 17. Ustalanie stawek czynszu i opłat za lokale komunalne;
 18. Przyjmowanie zakładowych budynków mieszkalnych do zasobów gminy;
 19. Nadzór nad świetlicami wiejskimi i współpraca z Zarządcą.
 20. Eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów kubaturowych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (niebędących własnością AQUANET S.A.), placów zabaw, targowiska i innych;
 21. Prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa, w tym cmentarzy komunalnych.
 22. Koordynowanie i przygotowanie decyzji zgody na wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie dróg gminnych,
 23. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego;
 24. Koordynowanie i przygotowywanie uzgodnień   na budowę infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących mienie gminne.
 25. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna,
  w zakresie działalności Referatu;
 26. Realizacja zadań z zakresu transportu publicznego.
§ 29

Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  należy wykonywanie zadań publicznych
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno - ściekowej niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy obejmujące w szczególności:
1.    Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem porządku
i czystości na terenie  Gminy;
2.    Tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  wraz z zapewnieniem dostępu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
3.    Prowadzenie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
4.    Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podmiotów objętych systemem;
5.    Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, zobowiązanych do wnoszenia opłat, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
6.    Nadzór nad przedsiębiorstwem, które jest odbiorcą odpadów komunalnych od nieruchomości objętych systemem w zakresie:
a)    spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
b)    terminowości wywiązywania się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
c)     oceny jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
d)    rozliczania za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.  
7.    Ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
8.    Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
9.    Zapewnienie osiągniecia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowani;
10.  Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
11.  Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami;
12.  Opracowywanie projektów uchwał, programów, planów, strategii, regulaminów
w zakresie zadań referatu;
13.  Przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
14.  Określenie terminów, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15.  Określenie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości;
16.  Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
17.  Prowadzenie bieżącej weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
18.  Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku  złożenia  deklaracji o wysokości opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co   do danych zawartych w złożonej przez niego deklaracji;
19.  Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli   nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
20.  Opracowywanie wezwań w sprawie niezłożonych oraz złożonych deklaracji;
21.  Prowadzenie ewidencji deklaracji zobowiązanych podmiotów oraz przygotowywanie analiz, sprawozdawczości z tego zakresu;
22.  Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy;
23.  Podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i organizacja odbierania  tych odpadów;
24.  Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów;
25.  Określenie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
26.  Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień  publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
27.  Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
28.  Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;
29.  Przygotowywanie opinii dotyczących zezwoleń na wytwarzanie, usuwanie, wykorzystywanie
i unieszkodliwianie odpadów;
30.  Wykonywanie zadań wspólnych realizowanych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie;
31.  Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej;
32.  Przyjmowanie i weryfikacja składanych przez przedsiębiorców sprawozdań oraz sporządzenie do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
33.  Kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar;
34.  Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z udziału Gminy w Spółce AQUANET S.A.
w Poznaniu;
35.  Planowanie Infrastruktury dla Gminy w zakresie gospodarki wodno - ściekowej;
36.  Współpraca w zakresie eksploatacji z właścicielami mediów wodno - ściekowych;
37.  Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków w tym:
a)    programowanie;
b)    współpraca w organizowaniu przetargów;
c)     współpraca z projektantami;
d)    przygotowanie umów;
e)    nadzór nad wykonawstwem;
f)     organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji;
38.  Prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacyjnych, tj.:
a)    ewidencjonowanie budowli stanowiących majątek trwały Gminy Mosina, a także ewidencjonowanie i aktualizowanie związanej dokumentacji technicznej
i prawnej, w tym prowadzenie książki inwentarzowej,
b)    zawieranie, ewidencja i rozliczanie umów z podmiotami gospodarczymi na wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
c)     przeprowadzanie kontroli jakości odprowadzanych ścieków deszczowych do gminnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie podmiotów gospodarczych oraz na wylotach gminnej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,
d)    nadzorowanie robót remontowych oraz przebudów urządzeń wodociągowych
 i kanalizacyjnych,
e)    udział w komisjach odbioru technicznego tych urządzeń,
f)     przejmowanie i sprawowanie pieczy nad środkami trwałymi przejętymi do eksploatacji,
g)    przeprowadzanie kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozpoznawanie zgłaszanych potrzeb;
39.  Współdziałanie i realizacja zadań własnych Gminy Mosina w zakresie wynikającym
z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj:
a)    nadzór nad przedsiębiorstwami posiadającymi zezwolenia Burmistrza Gminy Mosina na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie realizacji obowiązku regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
b)    przygotowywanie, na zasadach określonych w ustawie, zezwolenia w drodze decyzji na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych,
c)      prowadzenie spraw w zakresie odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych;
40.  Współdziałanie i realizacja zadań Gminy Mosina wynikających z zapisów ustawy prawo ochrony środowiska, tj:
a)    analiza kosztów i prowadzenie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska
w zakresie  wprowadzania ścieków deszczowych do wód i do ziemi,
b)    prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zawierającej informację o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe.
41.  Współpraca z Referatem Zarządzania Bezpieczeństwem  w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz klęsk żywiołowych;
42.  Współdziałanie i realizacja zadań Gminy Mosina wynikających z zapisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
a)    prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych na ścieki - do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
b)    prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz współudział ze Strażą Miejską w zakresie kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych - do wykorzystania przy opracowywaniu planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
c)     współudział z Referatem Finansowo Budżetowym w przygotowywaniu propozycji górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez zakład będący miejską jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
d)    realizacja zadań związanych z przejęciem w trybie wykonania zastępczego obowiązków utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują częstotliwości i sposobu korzystania z usług realizowanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
e)    wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
43.  Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zawierającej informację o wielkości, rodzaju
i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe.
44.  Współpraca z Referatem Planowania Przestrzennego i Budownictwa w zakresie:
a)    wydawania warunków technicznych dla budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
b)    opiniowania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
c)     opiniowania dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych;
d)    opiniowania koncepcji zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
45.  Prowadzenie  całokształtu spraw  dotyczących konserwacji i eksploatacji  systemów wodnych  i melioracyjnych w tym:
a)    prowadzenie ewidencji wód, urządzeń melioracji szczegółowych oraz gruntów zmeliorowanych,
b)    udział w  oględzinach terenowych związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
c)     przygotowanie  przedmiarów dla robót konserwacyjnych, ewentualnie opracowanie uproszczonej dokumentacji,  kosztorysów inwestorskich na zakres prac planowanych do realizacji,
d)    nadzorowanie realizacji prac i dokonywanie odbioru robót konserwacyjnych,
e)    opiniowanie i przygotowanie opracowań dotyczących hydrologii oraz prowadzenia spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi,
f)     przygotowanie umów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
g)    zgłaszanie prac remontowych  i występowanie o wydanie decyzji  pozwolenie na budowę,
h)    udział w przeglądach wałów przeciwpowodziowych
i)     udział w przygotowaniu inwestycji, służących określeniu uwarunkowań realizacji przedsięwzięć, wynikających z ochrony przeciwpowodziowej,
j)     uzgadnianie dokumentacji inwestorów obcych.
46.  Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez nie remontów i inwestycji;
47.  Uzgadnianie wszelkich programów inwestycyjnych oraz projektów, które mają by realizowane na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
48.  Koordynowanie i nadzorowanie inwestycji realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz innych inwestorów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
49.  Publikowanie danych nalężących do zadań komórki z zakresu informacji publicznej
w Biuletynie Informacji Publiczne
 
§ 30
 
Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:
1.    Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się rolnictwem.
2.    Uczestnictwo w przeprowadzeniu spisu rolnego.
3.    Opiniowanie rekultywacji.
4.    Organizacja, nadzór i kontrola zieleni na terenie Gminy, w tym utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg na terenach Gminy.
5.    Uzgadnianie prac inwestycyjnych z referatem Planowania Przestrzennego i Budownictwa w zakresie zieleni publicznej.
6.    Koordynacja całokształtu działań związanych z ochroną przyrody, w tym współpraca z organami ochrony przyrody.
7.    Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
8.     Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i/lub  krzewów z terenu nieruchomości, opiniowanie wniosków w tych sprawach.
9.       Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej.
10.     Prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, wydawanie decyzji środowiskowych.
11.     Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom,
12.     Przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.
13.     Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
14.     Nadzór nad funkcjonowaniem przytuliska oraz zapewnienie odłowu zwierząt bezdomnych
i dzikich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
15.     Utrzymywanie estetyki na terenie Gminy.
16.     Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna,
w zakresie działalności Referatu.
17.     Prowadzenie prac nad inwentaryzacją zasobów przyrody oraz prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym zakresie.
18.     Wnioskowanie o ustanowienie form ochrony przyrody.
 
§ 31
 
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:
1.    Zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza.
2.    Obsługa posiedzeń zwoływanych przez Burmistrza.
3.    Zapewnienie sprawnej pracy sekretariatu Burmistrza i zastępcy, rejestrowanie korespondencji kierowanej do Burmistrza, rozdzielanie i przekazywanie prasy.
4.    Przyjmowanie i elektroniczne rejestrowanie korespondencji przekazywanej pisemnie za pośrednictwem poczty, faksu i poczty elektronicznej.
5.    Zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w Urzędzie.
6.    Wysyłanie korespondencji na zewnątrz.
7.    Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.
8.    Racjonale gospodarowanie kadrami i funduszem płac.
9.    Prowadzenie spraw płacowych  związanych z umowami o pracę.
10.  Prowadzenie ewidencji  umów cywilno - prawnych.
11.  Prowadzenia  spraw osobowych pracowników Urzędu.
12.  Organizowanie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
13.  Organizacja badań okresowych pracowników.
14.  Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy.
15.  Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących kompetencji.
16.  Bieżąca weryfikacja zasad obiegu dokumentów w Urzędzie.
17.  Nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, zasadami archiwizacji dokumentów.
18.  Ewidencji i rozliczania czasu pracy.
19.  Nadzór nad realizacją zadań z zakresu statystyki publicznej i składanych w tym zakresie sprawozdań.
20.  Prowadzenie rejestrów i zbiorów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień i pełnomocnictw, księgi kontroli zewnętrznych.
21.  Prowadzenie rejestru umów, o którym mowa w Rozdziale XI, niniejszego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
22.  Nadzór nad pieczęciami i tablicami urzędowymi.
23.  Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
24.  Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu i ochrona mienia Urzędu.
25.  Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów.
26.  Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz ewidencja zakupionych pozycji książkowych.
27.  Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bhp, a w szczególności:
1)   okresowa analiza bhp;
2)   zgłaszanie wniosków dotyczących bhp;
3)   rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
4)   organizacja szkoleń bhp dla pracowników.
28.  Przygotowywanie sprawozdań wymaganych przez instytucje zewnętrzne oraz innych do celów wewnętrznych Urzędu w zakresie określonym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz uregulowania wewnętrzne zawarte w Zarządzeniach Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 32

Do zadań Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu należy w szczególności:
1.    Wykonywanie zadań oświatowych organu prowadzącego szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe.
2.    Projektowanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz przygotowywanie projektów uchwał dotyczących granic obwodów szkół.
3. Koordynacja, doradztwo i nadzór w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
4.    Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
5.    Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
6.    Rozliczanie dotacji udzielanej na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych
z terenu innych gmin.
7.    Kontrola w przedszkolach niepublicznych, szkołach publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacji, według której udzielana jest dotacja na dany miesiąc.
8. Współdziałanie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, wizytatorami Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami mającymi wpływ na pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówek oświatowych.
9.    Ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola.
10. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli.
11. Prowadzenie postępowań związanych z awansem zawodowym nauczycieli w ustawowym zakresie.
12.  Występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
13.  Organizowanie dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych.
14.  Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
15.  Kontrola spełniania obowiązku szkolnego.
16. Zapewnienie w budżecie Gminy i przekazywanie szkołom środków na wypłacenie stypendiów naukowych i za wybitne osiągnięcia sportowe.
17.  Przeprowadzanie konkursów organizowanych dla jednostek oświatowych.
18. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie regulaminów kształtujących politykę płacową dla dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół.
19. Przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie Gminy Mosina.
20.  Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.).
21.  Prowadzenie statystyki oświatowej.
22.  Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników.
23. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
24. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
25. Nadzór merytoryczny nad otrzymywanymi przez Gminę notami obciążeniowymi z tytułu umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.
26. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie realizowanych spraw.
27. Nadzór nad działalnością szkół/placówek zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego szkołę/placówkę.
28. Nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów finansowych miejskich gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.
29. Bieżąca analiza kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym, prowadzenie kontroli finansowej.
30. Promowanie potencjału, osiągnięć i działań Gminy Mosina w kraju i za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie promocji, w tym:
1)    opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych;
2)    udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo- promocyjnych;
3)    współpraca z prasą lokalną i krajową, radiem i telewizją.

31. Organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji Gminy.
32. Promocja walorów turystycznych Gminy.
33. Współpraca z miastami partnerskimi i pozyskiwanie nowych partnerów.
34. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych.
35. Koordynacja prowadzenia i aktualizowania oficjalnej strony miejskiej w Internecie.
36. Prowadzenie kampanii społecznych kształtujących pozytywny wizerunek Gminy.
37. Nadzór i współorganizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych oraz regionalnych.
38. Nadzór nad opracowaniem projektów i planów rozwoju kultury, sportu oraz koordynacja ich wdrażania.
39. Prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem funkcji organizatora dla miejskich instytucji kultury.
40. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, związkami twórczymi i innymi organizatorami życia kulturalnego w mieście.
41. Realizowanie i koordynowanie zadań w dziedzinie promocji turystycznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz gospodarczej Gminy.
42. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji.
43. Opracowywanie sprawozdań z pracy Burmistrza.
44. Współpraca przy realizacji różnych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, historycznych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskim Ośrodkiem Kultury oraz Mosińską Biblioteką Publiczną.

§ 33

Do zdań Gminnego Centrum Informacji należy w szczególności:
1.    Organizacja i koordynowanie pracy Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Pałacu
w Rogalinie.
2.    Koordynacja pracy w Centrum Kształcenia w Nowinkach oraz Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego w Świątnikach.
3.    Wykonywanie zdań z zakresu pośrednictwa pracy.
4.    Udział w projektach szkoleniowych, mających na celu aktywizacje społeczności lokalnej
w różnych zakresach.
5.    Promocja przedsiębiorczości.
6.    Współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi.
7.    Wykonywanie zadań z zakresu informacji turystycznej.
8.    Współpraca przy realizacji różnych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, historycznych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskim Ośrodkiem Kultury oraz Mosińską Biblioteką Publiczną.

§ 34


Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa należy w szczególności:
1.   Obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu.
2.    Obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
3.   Przygotowywanie projektów uchwał o przystąpienie do sporządzania miejscowych planów, zmian do nich i studium.
4.   Przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz wydawanie wypisów
i wyrysów z tych planów.
5.   Wydawanie zaświadczeń, o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
6.   Prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania terenu.
7.   Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenu.
8.   Ocena zasadności dokonywania zmian zagospodarowania Gminy.
9.   Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
10.Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
11.Obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
12.Przygotowanie i utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS).
13. Projektowanie i uzgadnianie prac oraz realizacji inwestycji w zakresie zieleni publicznej.
14.Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna w zakresie działalności Referatu.
15.Koordynacja prac nad opiniowaniem i uzgadnianiem strategii, programów, planów opracowywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.
16.Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków wraz z opracowaniem i realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
17.Współpraca ze służbami nadzoru budowlanego nie dotyczy współpracy związanej z realizacją  inwestycji gminnych.
18.Opiniowanie projektów podziału nieruchomości, w ramach postępowań prowadzonych przez Referat Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 35

Do zadań Koordynatora ds. Obsługi Mediów należy w szczególności:
 1. Przygotowanie informacji dla prasy i innych mediów dotyczących Gminy i Urzędu Miejskiego
  w Mosinie; udzielanie pisemnych i ustnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania przedstawicieli prasy i innych mediów.
 2. Współpraca z kierownikami referatów i pracownikami merytorycznymi Urzędu Miejskiego
  w Mosinie oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie uzyskiwania
  i przygotowywania informacji z obszaru ich  działalności.
 3. Uczestnictwo w istotnych wydarzeniach na terenie Gminy.
 4. Koordynacja kontaktów pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie i gminnych jednostek organizacyjnych  z prasą i innymi mediami.
 5. Redagowanie Informatora Mosińskiego (bieżące informacje z działania Rady Miejskiej
  w Mosinie, Urzędu Miejskiego w Mosinie, Burmistrza Gminy Mosina, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Mosina).
 6. Organizacja i przeprowadzanie konferencji prasowych.
 7. Kierowanie  redakcją i odpowiadanie za treść materiałów przez nią przygotowywanych (poprawność języka i brak wulgaryzacji). 
§ 36

Audytor Wewnętrzny
przeprowadza ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonuje czynności doradcze.
Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:
1.    Przygotowanie do zatwierdzenia przez Burmistrza rocznego planu audytu wewnętrznego.
2.    Przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie planu oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek Burmistrza poza planem audytu wewnętrznego.
3.    Sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
4.    Sporządzanie sprawozdań po zakończeniu zadań zapewniających.
5.    Przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonywanie oceny dostosowania działań kontrolowanych podmiotów do zgłaszanych przez audytora i zatwierdzanych przez Burmistrza uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu z audytu.
6.    Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji:
1)    stałe akta audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych,
2)    bieżące akta audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego.
7.    Wykonywanie czynności doradczych zleconych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza.
8.    Opiniowanie, na wniosek Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, pod względem merytorycznym projektów aktów prawnych organów Gminy.
9.    Współpraca z kontrolerami i audytorami zewnętrznymi.
 
§ 37

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:
1.    Udzielanie informacji, co do sposobów i terminów załatwiania spraw w Urzędzie.
2.    Wydawanie kart usług, druków i formularzy wniosków związanych z załatwianiem spraw
w Urzędzie.
3.    Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie.
4.    Przyjmowanie i elektroniczne rejestrowanie pism, wniosków i korespondencji przynoszonych osobiście przez interesantów, koordynacja sprawdzenia kompletności wymaganych załączników i przekazywanie według kompetencji.
5.    Wydawanie interesantom dokumentów przygotowanych w poszczególnych referatach.
6.    Prowadzenie rejestru przyjęć interesantów Burmistrza i Jego Zastępcy.
7.    Prowadzenie spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków interesantów, w tym:
1) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
2) organizowanie przyjmowania skarg i wniosków;
3) koordynowanie działań w zakresie załatwiania skarg i wniosków.
 
§ 38

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:
1.    Zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-technicznej Rady i jej komisji,
w tym w szczególności:
1)      protokołowanie przebiegu sesji Rady
2)      udostępnianie protokołów z ww. oraz uchwał Rady do publicznego wglądu.
2.    Prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady.
3.    Pomoc radnym w wypełnianiu ich mandatu.
4.    Ewidencja i przekazywanie według kompetencji interpelacji, wniosków, zapytań radnych, wniosków komisji Rady i przygotowywanie odpowiedzi na nie na zasadach określonych w § 50 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
5.    Ewidencja i przekazywanie według kompetencji skarg i wniosków mieszkańców Gminy składanych na ręce Przewodniczącego Rady.
6.    Prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia osiedli i sołectw.
7.    Koordynacja i współudział w organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli.
8.    Obsługa gminnych jednostek pomocniczych w zakresie tworzenia statutów i ich aktualizacji.
 
§ 39

Do podstawowych zadań  Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem należy w szczególności:
1)    w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:
1)    monitorowanie stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy,
2)    planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa,
3)    koordynacja działań wspólnych Policji i Straży Miejskiej,
4)    współpraca z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
5)    sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
6)    utrzymywanie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,
2)    w zakresie zarządzania kryzysowego:
1)    realizowanie zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizowanie planów Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpowodziowej, Ewakuacji/ Przyjęcia Ludności I i II stopnia,
2)    całodobowa obsługa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń,
3)    obsługa administracyjna Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
4)    współdziałanie w akcjach ratowniczych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych,
5)    ostrzeganie i alarmowanie ludności przez zagrożeniami,
3)    w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1)    planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
2)    organizowanie i prowadzenie gminnych ćwiczeń, szkoleń i manewrów OSP,
3)    czuwanie nad realizacją badań lekarskich i ubezpieczeniem członków OSP i samochodów pożarniczych,
4)    nadzorowanie szkoleń z zakresu p.poż. pracowników Urzędu Miejskiego,
4)     w zakresie spraw obrony cywilnej:
1)    przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie gotowości cywilnej gminy,
2)    opracowywanie i aktualizacja planów Obrony Cywilnej, Ochrony Zabytków, Ewakuacji /Przyjęcia Ludności III stopnia,
3)    przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
4)    nadawanie przydziałów organizacyjnych do formacji obrony cywilnej,
5)    współdziałanie z administracją samorządową,  rządową i wojskową w zakresie obrony cywilnej,
6)    organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny,
5)    w zakresie spraw obronnych:
1)    organizowanie akcji kurierskiej,
2)    planowanie operacyjne w ramach przygotowań obronnych państwa,
3)    aktualizacja dokumentacji GSK Burmistrza oraz Planu przemieszczenia GSK do ZMP oraz Planu ochrony i obrony stanowiska,
4)    przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem na terenie gminy,
5)    przygotowanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów wojskowych oraz nakładanie świadczeń w czasie pokoju oraz na wypadek mobilizacji i wojny,
6)    planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
7)    prowadzenie spraw gminy w zakresie obronności państwa,
8)    realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
6)    w zakresie kwalifikacji wojskowej:
1)    prowadzenie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i udział w kwalifikacji wojskowej,
2)    uczestniczenie w pracach powiatowej komisji lekarskiej,
3)    przygotowanie decyzji w sprawach uprawnień żołnierzy i osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz członków ich rodzin,
4)    współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie Akcji Kurierskiej.
 
§ 40

Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1.    prowadzenie na wniosek Burmistrza zwykłych postępowań sprawdzających,
1)    wypełnianie ankiety,
2)    sprawdzenie i badanie zgodności dokumentacji,
3)    występowanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie,
2.    opracowanie planów i instrukcji dotyczących ochrony informacji niejawnych,
3.    sprawowanie kontroli i nadzoru nad fizyczną ochroną obiektu,
4.    sprawowanie nadzoru nad pracą kancelarii dokumentów niejawnych,
1)    sprawdzenie wykonania zabezpieczeń pomieszczeń,
2)    wykonanie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń,
5.    prowadzenie szkoleń i kontrola wykonania zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych,
6.    wymiana informacji z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.

§ 41


Biuro Obsługi Prawnej
wykonuje obsługę prawną Urzędu, a do jego zadań należy w szczególności:
1.    Opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych organów Gminy.
2.    Współuczestniczenie w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych.
3.    Udzielanie opinii, porad prawnych i wyjaśnień na potrzeby Rady, Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów i pracowników merytorycznych Urzędu w sprawie obowiązującego stanu prawnego.
4.    Uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
5.    Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
6.    Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami polskimi.
7.    Sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Gminy.
8.    Współdziałanie w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
9.    Prowadzenie i udostępnianie do wglądu zbioru przepisów prawnych.
10.  Informowanie Burmistrza, jego Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika i kierowników referatów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień.
11.  Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem  Gminy Mosina.
 
§ 42

Do zadań Straży Miejskiej należy ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności:
1.    Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2.    Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3.    Odławianie zwierząt bezdomnych.
4.    Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
5.    Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem i ustalenie świadków zdarzenia.
6.    Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
7.    Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
8.    Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.
9.    Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.
10.  Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach zapobiegających popełnianiu przestępstwa i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
11.  Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
 
§ 43
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1.    Rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa i zgonów, wydawanie odpisów zupełnych, skróconych oraz wielojęzycznych z ww. akt, a także załatwienie spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, a
w szczególności:
1) przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;
2) przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli nupturientów, co do stanu ich wiedzy dotyczącego istnienia okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
3) wystawienie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi;
4) wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;
5)wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
6)przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem;
7) prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, kompletowanie dokumentów
w aktach zbiorowych tych ksiąg oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych
i przypisków, wystawianie wypisów i zaświadczeń;
8) sporządzenie aktów stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
 9)  wpisywanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą;
10) sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie sporządzonego aktu stanu cywilnego;
11) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego;
12) unieważnienie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie;
13) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
14) administracyjna zmiana imion i nazwisk.
2.    Sporządzanie i wysyłanie życzeń z okazji narodzin dziecka i urodzin jubilatów.
3.    Przygotowywanie dokumentacji i organizowanie uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
4.    Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań statystycznych.
5.    Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
6.    Przekazywanie ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego.
 
§ 44

Do zadań Zespołu Informatyków należy w szczególności:
1.   Opracowywanie kierunków rozwoju i planów wdrażania nowych rozwiązań dotyczących sprzętu, systemów operacyjnych i użytkowych celem dostosowania systemu informatycznego do wymagań Urzędu.
2.   Realizacja przyjętych kierunków rozwoju.
3.   Przygotowywanie i koordynacja szkoleń dla pracowników w zakresie nowych koncepcji informatyzacji Urzędu.
4.   Utrzymanie sprawności sieci informatycznej Urzędu
5.   Ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi oraz bazami danych wraz z archiwizacją.
6.   Nadzór nad poprawną pracą systemów.
7.   Bieżąca obsługa sprzętu informatycznego Urzędu i zabezpieczenie materiałów eksploatacyjnych.
8.   Ewidencja sprzętu komputerowego.
9.   Koordynacja działań związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.
 
§ 45

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:
1. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
1)    sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
2)    nadzór  nad opracowaniem i aktualizowaniem dokumentacji wymaganej przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
3)    zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych;
2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 
ROZDZIAŁ VI
TRYB REALIZACJI OBOWIĄZKÓW URZĘDU WOBEC RADY
 
§ 46
 
1.    Referaty wykonują zlecone przez Burmistrza zadania, zapewniające Radzie wypełnianie funkcji stanowiącego i kontrolnego organu Gminy.
2.   Zadania referatów w tym zakresie polegają w szczególności na:
1)   opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz opinii na temat projektów przekazywanych przez Radę;
2)   przygotowywaniu projektów materiałów informacyjnych i sprawozdawczych, składanych Radzie przez Burmistrza;
3)   opracowywaniu informacji i analiz dla potrzeb komisji;
4)   podejmowaniu działań zapewniających realizację uchwał Rady;
5)   rozpatrywaniu stanowisk i wniosków komisji Rady, ustalaniu możliwości i środków ich realizacji, przygotowywaniu informacji dla Burmistrza;
6)   udzielaniu Burmistrzowi wyjaśnień w sprawach interpelacji i zapytań radnych.
 
§ 47
 
Kierownicy referatów na polecenie Burmistrza uczestniczą w sesjach Rady, których problematyka objęta jest zakresem działania referatów.
 
§ 48
 
1.   Kierownicy referatów i inni właściwi pracownicy merytoryczni Urzędu, uczestniczą
w posiedzeniach komisji na, zaakceptowane przez Burmistrza, zaproszenie Przewodniczącego Rady lub na polecenie Burmistrza.
2.   Kierownicy referatów zobowiązani są do ustalania zgodności zapisów wynikających
z protokołu posiedzenia komisji z treścią wyjaśnień złożonych w toku obrad komisji.
W razie rozbieżności, kierownicy składają pisemne zastrzeżenia do protokołu.
 
§ 49
 
Zadania wynikające z uchwał Rady referaty wykonują stosownie do zakresu swego działania na podstawie zarządzenia bądź polecenia Burmistrza.
 
§ 50
 
Uchwały Rady przekazane Burmistrzowi do realizacji, stanowiska i wnioski komisji oraz interpelacje i zapytania radnych ewidencjonuje Biuro Rady Miejskiej.
 
§ 51
 
1.   Odpowiedzi na stanowiska i wnioski komisji oraz interpelacje i zapytania radnych, wymagające udzielenia odpowiedzi pisemnej, opracowuje Biuro Rady Miejskiej najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich wpływu.
2.   Podstawę przygotowania odpowiedzi stanowią materiały właściwych merytorycznie referatów
i gminnych jednostek organizacyjnych, dostarczone do Biura Rady Miejskiej najpóźniej na dzień przed upływem terminu określonego w § 51 ust. 1.
3.   Pisemne odpowiedzi podpisuje Burmistrz, po uprzedniej wstępnej aprobacie Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.
4.   Sprawy wynikające ze stanowisk i wniosków komisji oraz interpelacji i zapytań radnych załatwiają właściwe merytorycznie referaty na podstawie dyspozycji Burmistrza bez zbędnej zwłoki.
 
§ 52
 
Referaty udzielają radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, a w szczególności:
1)   udostępniają, za zgodą i wiedzą Burmistrza, posiadane materiały programowe, informacyjne
i sprawozdawcze;
2)   w porozumieniu z Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza delegują swych przedstawicieli do udziału w spotkaniach radnych z wyborcami;
3)   wykonują inne zadania zlecone przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza.
 
ROZDZIAŁ VII
ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW
TRYB ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW
  
§ 53
 
1.   Kierowane do Urzędu sprawy interesanci mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, a także ustnie - do protokołu, w obecności pracownika Urzędu.
2.   Podania pisemne można przekazywać za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, a w określonych przypadkach na wskazanych stanowiskach pracy.
3.   Pracownik Urzędu na wniosek składającego podanie zobowiązany jest potwierdzić wniesienie podania.
4.   Pracownik Urzędu nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, znanych organowi z urzędu lub możliwych do ustalenia na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów bądź innych danych, lub też na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych.
5.   Pracownik Urzędu żądający od strony zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.
 
§ 54
 
1.   Referaty i ich pracownicy zobowiązani są do przestrzegania terminów załatwienia spraw, wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 j.t.) i innych przepisów, regulujących sposób załatwiania spraw określonego rodzaju.
2.   Zawinione przez pracownika niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust.1, skutkuje konsekwencjami służbowymi.
 
§ 55
 
Pracownicy Urzędu są zobowiązani:
1)   uprzejmie traktować wszystkich interesantów, okazywać należne zainteresowanie ich sprawami;
2)   udzielać interesantom rzeczowych i wyczerpujących informacji, niezbędnych przy załatwianiu sprawy, przystępnie wyjaśniać treść obowiązujących przepisów, korzystając również z możliwości kontaktów telefonicznych i poczty elektronicznej;
3)   szanować czas interesanta, przestrzegać godzin urzędowania oraz sprawnie organizować przyjęcia interesantów;
4)   przystępować niezwłocznie do rozstrzygania spraw, a w razie zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przedłużenia terminu załatwienia sprawy, powiadomić o tym interesanta, wyjaśnić przyczynę zwłoki oraz podać termin ostatecznego rozpatrzenia wniosku;
5)   stanowczo reagować w sytuacjach, gdy interesant swoim działaniem lub zachowaniem uchybia powadze Urzędu lub narusza obowiązujące przepisy.

§ 56

 
Burmistrz i jego Zastępca przyjmują interesantów w poniedziałki od godziny 10.00. do 17.15.
 
§ 57
 
Rejestry przyjęć interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza prowadzi Biuro Obsługi Interesanta.
 
§ 58
 
1.   Obsługę interesantów w sprawie skarg i wniosków prowadzi Biuro Obsługi Interesanta.
2.   Sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski Biuro Obsługi Interesanta ewidencjonuje w rejestrze skarg i wniosków oraz przekazuje do załatwienia kierownikom referatów zgodnie z właściwością.
3.   Właściwe referaty rozpatrują skargi i wnioski, o których mowa w pkt.1 oraz przygotowują na nie odpowiedzi, które podpisuje Burmistrz lub jego Zastępca.
 
§ 59
 
1. Kierownicy referatów odpowiedzialni są za:
1)    wszechstronne wyjaśnianie i terminowe załatwianie skarg i wniosków;
2)    niezwłoczne przekazanie do Biura Obsługi Interesanta wyjaśnień oraz dokumentacji, niezbędnych do oceny sposobu rozpatrzenia skarg i wniosków załatwianych przez właściwy Referat.
2.Po zakończeniu postępowania dotyczącego skarg i wniosków kierownicy referatów przedłożą do Biura Obsługi Interesanta dokumentację (w oryginale) w celu umieszczenia jej w rejestrze skarg i wniosków.
 
ROZDZIAŁ VIII
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W URZĘDZIE
 
Działalność kontrolna
 
§ 60
 
1.    Dla zapewnienia realizacji celów i zdań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy prowadzona jest kontrola zarządcza.
2.    System kontroli zarządczej obejmuje w szczególności:
1)    bieżącą kontrolę stopnia realizacji zadań i celów wykonywaną przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy,
2)    kontrolę wykonywaną przez kierowników referatów i ich zastępców,
3)    kontrolę wykonywaną przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego.
3.    Kierownicy referatów odpowiadają za prowadzenie kontroli w podległym im referacie, a w szczególności za:
1)    organizację pracy i jej podział pomiędzy podległych pracowników,
2)    terminowość realizacji prowadzonych spraw,
3)    ustalanie harmonogramu czasu pracy dla pracowników oraz zapewnienie wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
4)    wykonywanie kontroli merytorycznych z zakresu prowadzonych spraw przez podległych pracowników,
5)    właściwe współdziałanie z podmiotami kontrolującymi (zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi), prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli.
4.    Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy, a przede wszystkim tryb i szczegółowe zasady przeprowadzania działań kontrolnych, określą odrębne zarządzenia Burmistrza.
5.    Działania w zakresie koordynacji kontroli zarządczej prowadzi Sekretarz Gminy.
 
§ 61

Referat Organizacyjny udziela pomocy organom kontroli zewnętrznej w realizacji zadań kontrolnych oraz prowadzi ewidencję i zbiór protokołów i wystąpień pokontrolnych.


ROZDZIAŁ IX
 AKTY PRAWNE BURMISTRZA
 
§ 62
 
1.   Burmistrz, w zakresie posiadanych kompetencji wydaje:
1)   zarządzenia:
a)   w sprawach określonych przepisami prawa,
b)   w sprawach o charakterze ogólnym, związanych z wykonywaniem funkcji kierownika Urzędu;
2)   decyzje:
a) w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
b)   w innych sprawach wynikających z przepisów prawa;
3)   akty prawne o innej nazwie - jeżeli przepis prawa tak stanowi;
4)   polecenia służbowe - w sprawach zawierających jednostkowe lub doraźne dyspozycje dotyczące bieżącego funkcjonowania Urzędu lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 
§ 63
 
1.   Rejestr oraz zbiór zarządzeń Burmistrza prowadzi Referat Organizacyjny.
2.   Referat Organizacyjny ewidencjonuje również decyzje Burmistrza nie mające charakteru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, akty prawne o innej nazwie oraz polecenia służbowe.
 
§ 64
 
1.   Projekty aktów prawnych i poleceń Burmistrza przygotowują właściwe referaty i gminne jednostki organizacyjne, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań.
2.   Projekty zarządzeń Burmistrza podlegają kontroli pod względem prawnym i redakcyjnym.
3.   Kontroli zgodności z prawem dokonuje radca prawny, umieszczając na projekcie stosowną pieczątkę i podpis.
4.   Projekty zarządzeń, które powodują konieczność wprowadzenia zmian w budżecie
lub wywołują skutki finansowe, wymagają uzgodnienia ze Skarbnikiem potwierdzonego stosowną pieczątką i podpisem.
5.   Zamieszczenie w projektach zarządzeń postanowień dotyczących zadań innych referatów następuje w uzgodnieniu z tymi referatami.
6.   Fakt dokonania uzgodnienia lub porozumienia z innym referatem (gminną jednostką organizacyjną) potwierdzany jest podpisem osoby upoważnionej do dokonywania uzgodnień, złożonym na projekcie zarządzenia.
 
§ 65
 
1.   Projekt zarządzenia Burmistrza sporządzany jest w trzech egzemplarzach,
a przewidziany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w czterech egzemplarzach.
2.   Ogłaszanie zarządzenia w Dzienniku Urzędowym lub w inny sposób zapewnia Referat Organizacyjny.
3.   Obowiązek przekazania treści zarządzenia referatom lub gminnym jednostkom organizacyjnym zobowiązanym do jego wykonania spoczywa na referacie lub jednostce przygotowującej projekt.
4.   Postanowienia ust. 1, 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie do decyzji niebędących decyzjami
 w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, aktów prawnych o innej nazwie oraz poleceń służbowych.

ROZDZIAŁ X
ZASADY WSTĘPNEJ APROBATY I PODPISYWANIA PISM

§ 66
 
Burmistrz podpisuje pisma:
1)   w sprawach należących do jego właściwości stosownie do podziału zadań dokonanego  między Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i Skarbnikiem;
2)   w sprawach każdorazowo zastrzeżonych;
3)   adresowane do:
a)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b)   Marszałków Sejmu i Senatu,
c)   Prezesa Rady Ministrów.
 
§ 67
 
Do Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika należy:
1)   aprobata wstępna pism w sprawach należących do właściwości Burmistrza, w sprawach przez niego każdorazowo zastrzeżonych, a związanych z zakresem zadań należących do Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;
2)   podpisywanie pism w sprawach powierzonych Zastępy Burmistrza, Sekretarzowi oraz należących do Skarbnika.
 
§ 68
 
1.  Kierownicy referatów:
1)   aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Burmistrza oraz należących
do kompetencji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;
2)   podpisują pisma w sprawach należących do zakresu działania referatów, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Burmistrza oraz należących do zadań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;
3)   podpisują pisma dotyczące organizacji wewnętrznej referatu oraz zakresu zadań poszczególnych stanowisk pracy i pracowników.
2.   Kierownicy referatów określają rodzaje pism, do podpisywania których upoważnieni
są ich zastępcy i inni pracownicy referatu.
 
§ 69
 
Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem.
 
§ 70
 
Zasady aprobaty i podpisywania pism nie naruszają kompetencji do podpisywania aktów prawnych, o których mowa w rozdziale IX Regulaminu, oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i Urzędu, wynikających z odrębnych przepisów i pełnomocnictw.
 
 
ROZDZIAŁ XI
REJESTR UMÓW
 
§ 71
 
1.    Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie, prowadzi Rejestr umów.
2.    Rejestracji podlegają umowy, których stroną jest Gmina Mosina.
3.    Przed zawarciem umowy pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prowadzoną sprawę jest zobowiązany w referacie organizacyjnym pobrać numer umowy, jest to jednoznaczne
z rejestracją umowy.
4.    Podczas rejestracji, podaje następujące informacje:
     - przedmiot zamówienia;
     - data sporządzenia umowy;
     - dane kontrahenta;
     - kwota;
     - osoba odpowiedzialna merytorycznie;
5. Po podpisaniu umowy pracownik jest zobowiązany do przekazania kserokopii zawartej umowy
do Referatu Organizacyjnego
 
XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 72

Funkcjonowanie i organizację Straży Miejskiej określają odrębne przepisy oraz Regulamin wewnętrzny Straży Miejskiej.

§ 73

 
1.   Czynności o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym wykonują referaty we własnym zakresie.
2.   Doręczanie korespondencji wewnątrz Urzędu oraz wysyłanie i doręczanie przesyłek pocztowych należy do Referatu Organizacyjnego.

§ 74

 
1.    Czynności kancelaryjne w Urzędzie reguluje Instrukcja kancelaryjna (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm).
2.   Referaty stosują jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Referaty w sposób jednolity znakują sprawy, stosując zasady określone w Instrukcji kancelaryjnej oraz w odrębnym zarządzeniu Burmistrza.
3.   W sprawach, którym nadano klauzulę tajności, pracownicy stosują zasady ewidencjonowania i znakowania akt określone w przepisach wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych.
4.   Dla zapewnienia jednolitego oznakowania akt ustala się dla poszczególnych referatów, Biur następujące symbole:
 
1)    Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej                     SO;
2)    Urząd Stanu Cywilnego                                                                         USC;
3)    Referat Geodezji i Nieruchomości                                                        GG;
4)    Referat Finansowo -Budżetowy                                                             FB;
5)    Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy                                                     IK;
6)    Referat Mienia Komunalnego                                                                MK;
7)    Referat Gospodarki Odpadami                                                             GOK;                                                   
8)    Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa                               OŚ;
9)    Referat Organizacyjny                                                                          OR;
10)  Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu                                         OP;
11)  Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa                               PP;
12)  Referat Zarządzania Bezpieczeństwem                                                  ZB;
13)  Asystent ds. obsługi Mediów                                                                 AS;
14)  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                  ON
15)  Administrator Bezpieczeństwa Informacji                                             ABI;
16)  Audytor wewnętrzny                                                                            AW;
17)  Biuro Obsługi Interesanta                                                                      BOI;
18)  Biuro Rady Miejskiej                                                                            BR;
19)  Biuro Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi                      BZPE;
20)  Biuro Zamówień Publicznych;                                                               BZP;
21)  Biuro Prawne;                                                                                      BP;
22)  Gminne Centrum Informacji                                                                 GCI;
23)  Zespół Informatyków;                                                                          IN;
24)  Straż Miejska                                                                                       SM.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w MosinieZarządzenie nr MK.00501.311.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.311.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 lipca 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
 

Zarządzenie Nr GG.00501.310.2016.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.310.2016.RS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 lipca 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia           29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 

Załacznik nr 1
 

Zarządzenie nr OP.00501.309.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lipca 2016 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mia

Zarządzenie nr OP.00501.309.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się

o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446);

art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2014.191
z późn. zm.);

oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013.393)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli. Skład komisji oraz terminy posiedzeń powołanych komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.309.2016

I.                    Komisje powołane na dzień 12 lipca 2016 r.

Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych – sala 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1.

 1. godz. 9.30 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez

Panią  Ewę Cepel – psychologa Gimnazjum nr 1 w Mosinie.      

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska

Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska

Ekspert MEN: Beata Łukomska

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

 

 1. godz. 10.45 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez

Panią Agatę Walter – nauczyciela języka włoskiego Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska

Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

Ekspert MEN: Beata Łukomska

 

 1. godz. 12.00 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez

Panią Ewę Solarską – nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska

Dyrektor szkoły: Kamila Bilska

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

Ekspert MEN: Beata Łukomska

 

 1. godz. 13:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez

Panią Karolinę Bekalarek – nauczyciela języka angielskiego Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agnieszka Duszyńska

Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek

Ekspert MEN: Beata Łukomska

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska: Zuzanna Tylska

 

 

II. Komisje powołane na dzień 14 lipca 2016 r.

 Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych – sala 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1.

 1. godz. 9.30 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Pana Krzysztofa Janiaka – nauczyciela matematyki w Zespole Szkół w Krośnie      

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak

Ekspert MEN: Mariola Głuszczak

Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska

 

 1. godz. 10.45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią Izabelę Kasprzyk – nauczyciela religii w Szkole Podstawowej w Pecnej.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Małgorzata Sroczyńska

Ekspert MEN: Mariola Głuszczak

Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska

 

 1. godz. 12:00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią  Natalię Krekora – nauczyciela świetlicy Zespołu Szkół w Krośnie.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak

Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas

Ekspert Men: Mariola Głuszczak

 

 1. godz. 13:15 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią Karolinę Prajs – nauczyciela wychowania przedszkolnego Zespołu Szkół w Krośnie:

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak

Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska

Ekspert MEN:  Wiesława Skoczylas

 

 1. godz. 14:30 – Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią  Annę Wiatrowską nauczyciela wychowania fizycznego w  Zespole Szkół w  Daszewicach.

Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek

Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Kazimierz Baczyński

Dyrektor szkoły: Katarzyna Skrzypczak

Ekspert MEN: Wiesława Skoczylas

Ekspert MEN: Grażyna Pogonowska

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr BG.00501.308.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych

Zarządzenie  Nr BG.00501.308.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 czerwca 2016 roku
 
 
w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2017 rok.
 
 
 
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuję;
 
§ 1
 
1.      Mieszkańcy Gminy Mosina mogą składać wnioski do projektu budżetu na 2017 rok o charakterze :
        1) inwestycyjno-remontowym,
        2) pozostałe
2.      Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2016 roku.
 
 
§ 2
 
Wnioski nie dotyczące zadań o charakterze inwestycyjno-remontowym:
1)      składa się w formie pisemnej osobiście lub listownie do siedziby Urzędu Miejskiego w  Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina,
2)      nie wymagają wypełniania żadnych formularzy, ani nie muszą zostać poparte przez innych mieszkańców Gminy Mosina,
3)      nie podlegają weryfikacji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie,
4)      decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu w/w wniosku podejmuje Burmistrz Gminy Mosina,
5)      Burmistrz Gminy Mosina nie informuje mieszkańców w formie pisemnej o akceptacji lub odrzuceniu złożonego wniosku.
 
§ 3
 
1.      Wnioski mieszkańców do projektu budżetu na 2017 o charakterze inwestycyjno-remontowym:
         1) zostają określone jako „Budżet Obywatelski Gminy Mosina na 2017 rok"(BOGM 2017),
         2) muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy,
         3) muszą być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
2.      W roku 2017 Budżet Obywatelski wynosić będzie 1.202.915 zł.
3.    Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. został ujęty w Załączniku nr 1 do Zarządzenia.
4.    Zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 r. zostały ujęte w Załączniku nr 2 do Zarządzenia.
5.    Szczegółowe wyliczenie wielkości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, czy osiedle przedstawia tabela w Załączniku nr 3 do Zarządzenia.
6.    Karta zgłoszenia propozycji zadania inwestycyjno-remontowego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 rok została określona w Załączniku nr 4 do Zarządzenia.
7.    Wzór formularza zawierającego listę osób popierających propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina określa Załącznik nr 5 do Zarządzenia.
8.    Karta oceny projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina została określona
w Załączniku nr 6 do Zarządzenia.
9.    Karta do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017 została określona w Załączniku nr 7 do Zarządzenia.
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
 1. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.pdf
 2. Zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 r.pdf
 3. Szczegółowe wyliczenie wielkości środków finansowych przypadających na poszczególne sołectwo, czy osiedle.pdf
 4. Karta zgłoszenia propozycji zadania inwestycyjno-remontowego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 r.pdf
 5. Wzór formularza zawierającego listę osób popierających propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.pdf
 6. Karta oceny projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.pdf
 7. Karta do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na rok 2017.pdf     

Zarządzenie nr BZPE.00501.307.KL z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Mosina

Zarządzenie nr BZPE.00501.307.KL
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Mosina.Zarządzenie Nr 306/IK 00501.2016.MC z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu wody rurociągiem Ø 125 na rzecz AQUANET S.A.

Zarządzenie Nr 306/IK 00501.2016.MC
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu wody rurociągiem Ø 125 na rzecz AQUANET S.A.


Zarządzenie Nr GG.00501.305.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie

Zarządzenie Nr GG.00501.305.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Czereśniowej - Bajera
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.305.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Czereśniowej - Bajera
 
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym stanowiących własność Gminy Mosina
 
L.p.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
45/3
812
PO1M/00027242/4
54.000,00
2.
45/4
815
PO1M/00027242/4
54.000,00
3.
45/5
790
PO1M/00027242/4
52.000,00
4.
45/6
780
PO1M/00027242/4
52.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane, niezagospodarowane, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, działki porośniętą roślinnością niską, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i inwentarska, fronty działek ok. 21m
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  9 grudnia 2011r. nr PP.MB.73340-165/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.304.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie St

Zarządzenie Nr GG.00501.304.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.304.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 czerwca 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Dymaczewie Starym stanowiących własność Gminy Mosina
 
Obręb
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
Dymaczewo
Stare
97/3
2972
PO1M/00031353/6
160.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, niezagospodarowana, o nieregularnym kształcie, porośniętą roślinnością niską, działka ze znacznym spadkiem w kierunku południowym, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i inwentarska, wymiary działki: szer. ok. 45m na 68m.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-86/09 dla nieruchomości oznaczonej jako działka 97/3 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wolnostojącego.
 
Dział III KW PO1M/00031353/6 wykazuje obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, nieodpłatna, na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 97/8 oraz na możliwości realizacji przez uprawnionego lokalizacji na działce nr 97/8 niezbędnej infrastruktury, między innymi: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz na możliwości prowadzenia czynności eksploatacyjnych ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 97/4, 97/5, 97/6
Powyższe obciążenie nie dotyczy działki będącej przedmiotem niniejszego wykazu.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.303.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr GG.00501.303.2016.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 czerwca 2016r.

 
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, opisanej bliżej w § 2 na nieruchomość będącą własnością osoby prawnej opisaną bliżej w § 3. w celu poprawy ich warunków zagospodarowania.
 
§ 2
 
Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Mosina jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1917/5 obr. Mosina, o powierzchni 456 m2, zapisana w KW nr PO1M/00029048/8 Sądu Rejonowego w Śremie przeznaczona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie, przyjętego uchwałą nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 250, poz.4607) pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 3MW .
 
§ 3.
 
Przedmiotem zamiany ze strony osoby prawnej jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1952/3 obr. Mosina, o powierzchni 373 m2, zapisana w KW nr PO1M/00026002/3 Sądu Rejonowego w Śremie przeznaczona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie, przyjętego uchwałą nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 250, poz.4607) pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MW .
 
 
 
§ 4.
 
Gmina Mosina przeniesie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid działki 1917/5 obr. Mosina na rzecz osoby prawnej, w zamian osoba prawna przeniesie własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr ewid działki 1952/3 obr. Mosina na rzecz Gminy Mosina. Zamian odbywać się będzie na zasadzie ekwiwalentności świadczeń za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
 
§ 5.
 
Zamiana w sposób określony w § 4 zostanie dokonana w drodze umowy notarialnej między stronami. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych poniesione Gmina Mosina.
 
§ 6.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zarządzenie Nr GG.00501.302.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.302.2016.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 czerwca 2016r.

 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1952/4 obr. Mosina, o powierzchni 417 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00026002/3 przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie przyjętym uchwałą nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 250, poz.4607) pod tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 2 KDW, stanowiącą przedłużenie drogi gminnej.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.301.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów ustnych na zbycie, dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości stan

Zarządzenie Nr GG.00501.301.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 czerwca 2016r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu Przetargów ustnych na zbycie, dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 25 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 5

i § 14 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustalam Regulamin przetargów ustnych:
1) na zbycie nieruchomości Gminy Mosina, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
2) na dzierżawę rolną oraz najem nieruchomości Gminy Mosina, stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 
§ 2.
Do przetargów pisemnych stosuje się odrębne regulaminy ustalane wraz z zarządzeniem o ogłoszeniu tych przetargów.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości oraz Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 Załącznik nr 1 - Regulamin przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina


 Załącznik nr 2 - Regulamin przeprowadzania przetargów ustnych na dzierżawę rolną i najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Mosina


Zarządzenie Nr BG.00501.300.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do weryfikacji pod względem formalnym zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego G

Zarządzenie Nr BG.00501.300.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do weryfikacji pod względem formalnym zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2017 rok.Zarządzenie nr FB.00501.299.2016.EW z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań z

Zarządzenie  nr FB.00501.299.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka
Prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni muzycznych
5 000,00
2
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
Ocalić od zapomnienia
1 000,00
3
Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii
Wakacyjne Warsztaty Wokalne
2 000,00
4
Stowarzyszenie AMBITIO
Jesteśmy Wielkopolanami, Polakami, Europejczykami
2 000,00
RAZEM
10 000,00
2. Środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na realizację wydatków znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2016 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.298.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.298.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 czerwca 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :   „BUDOWA OŚWIETLEŃ DROGOWYCH Z OPRAWAMI LED NA TERENIE GMINY MOSINA"   zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Hannę Woźnikiewicz,
3.      Agnieszkę Grabarczyk,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską. 

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie nr FB.00501.297.2016.EW z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.297.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 Uchwały XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.
 
§2.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr BG 00501.296.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.296.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 czerwca 2016 r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 t.j.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn.zm) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Architekt Zieleni Miejskiej w składzie:
 
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Michalina Szeliga  - Członek Komisji;
3.    Dominika Grząślewicz - Gabler  - Członek Komisji;
4.    Julia Olejniczak - Kowalska - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 01 lipca 2016r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 00501.295.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.295.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 czerwca 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1
  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :   „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosina ul. Krótka"   zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Macieja Ciesielskiego,
3.      Agnieszkę Grabarczyk,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie nr MK/00501.294.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń tymczasowych

Zarządzenie nr MK/00501.294.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 czerwca 2016 r.
 
w sprawie wyznaczenia pomieszczeń tymczasowych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), na podstawie art. 25a  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 150 z póżn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyłącza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina mieszkanie socjalne, pełniące funkcję pomieszczenia tymczasowego, adres: ulica Pożegowska 3/3b w Mosinie, o powierzchni 27,60 m2 i przeznacza się je na powiększenie lokalu socjalnego - adres: ul. Pożegowska 3/1 w Mosinie.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie nr FB.00501.293.2016.EW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na rea

Zarządzenie nr FB.00501.293.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.  
 
2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.  

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr FB.00501.293.2015.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 maja 2016 r.
 
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do zaopiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
1. Członkami komisji konkursowej do opiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) reprezentują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należą do władz stowarzyszenia lub są przez nie wskazane,
b) są przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców,
c) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
d) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2. Ze zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Mosina powoła do poszczególnych komisji konkursowych po trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających kryteria określone w ust. 2.
3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
4. Do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena merytoryczna ofert złożonych w konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy oferentami,
d) rekomendowanie wybranych ofert Burmistrzowi Gminy Mosina.
5. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.
6. Zgłoszenia na członka komisji konkursowej należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w formie pisemnej na pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego
w Mosinie lub w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie bądź w formie elektronicznej na adres: ewelina.waligorska@mosina.plw terminie od 25 maja do
3 czerwca 2016 r.
 
 

 
 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr FB.00501.293.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 maja 2016 r.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH
W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 
 
Dane dotyczące kandydata na członka komisji konkursowej
Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej
 
Telefon kontaktowy
 
e- mail kontaktowy
 
Nazwa organizacji pozarządowej
 
Funkcja pełniona w organizacji
 
 
 
Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania projektów złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
 
 
.....................................                      ..................................
Miejscowość, data                                                podpis zgłaszającego
 

Zarządzenie Nr IK 00501.292.2016 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20.05.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.292.2016 r. Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 20.05.2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
                                                                         § 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa chodnika w ciągu ul. Ludwikowskiej w m. Krosinko; etap I - odcinek od km 0+000 do km 0+309
                                                                         § 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Wojciecha Górnego,
 2. Agnieszkę Kasprzyk,
 3. Magdalenę Rembalską,
 4. Agnieszkę Grabarczyk,
 5. Małgorzatę Piotrowską,
 6. Leszka Najderka.
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr BG.00501.291.2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.291.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 maja 2016r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz.446 j.t.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 j.t.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg w Referacie Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie  w skład, której wchodzą:
1.    Julia Olejniczak-Kowalska  - Przewodnicząca Komisji;
2.    Joanna Pawlicka   - Członek;
3.    Agnieszka Fajfer - Sekretarz Komisji;

§ 2.  Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 31 maja 2016r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr MK.00501.290.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

Zarządzenie nr MK.00501.290.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 maja 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr GG.00501.289.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.289.2016.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2016r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć z przeznaczeniem na wewnętrzną drogę gminną (utworzenie ciągu komunikacyjnego z działkami 2649 i 2668 stanowiącymi drogi gminne) nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid 2651 obr. Mosina, o powierzchni 3.119m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00024299/7.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zarządzenie Nr GG.00501.288.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.288.2016.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2016r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć z przeznaczeniem na wewnętrzną drogę gminną nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid 63/29 obr. Czapury, o powierzchni 3.089m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00054801/9.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zarządzenie Nr GG.00501.287.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 maja 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.287.2016.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2016r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć z przeznaczeniem na wewnętrzne drogi gminne nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr ewid:
1. 353/12 obr. Pecna, o powierzchni 3.012m², zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00034853/2,
2. 326/1; 353/8 obr. Pecna, o łącznej powierzchni 2.444m² zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00040933/2.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zarządzenie nr OSIR.00501.286.2016.WD z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osią

 
Zarządzenie nr OSIR.00501.286.2016.WD
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie  przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2016 r. Nr 446) oraz Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zarządzam co następuje:
§ 1
1. Przyznaję stypendia sportowe w wysokości 300,00 zł miesięcznie płatne w okresie od lipca do października 2016 r., dla zawodników:
a) Hubert Majewski - taekwondo olimpijskie,
b) Bartosz Karasiński - lekka atletyka.
 
2.  Przyznaję jednorazowe nagrody pieniężne następującym sportowcom:
a)  I nagrodę pieniężną w wysokości  2 000,00 zł - Jagoda Szabelska - karate,
b) II nagrodę pieniężną w wysokości 1 500,00 zł - Albert Warzocha - pływanie,
c) III nagrodę pieniężną w wysokości  1 000,00 zł - Martyna Michalska - karate.
 
3. Przyznaję wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
a) Gniewomirowi Wiśniewskiemu - brazylijskie jujitsu,
b) Paulinie Szrejder -  taekwondo olimpijskie,
c) Arturowi Kurkowi - taekwondo olimpijskie,
d) Julii Gulik - taekwondo olimpijskie,
e) Maciejowi  Hetmanowi - taekwondo olimpijskie,
f) Weronice Szukale - pływanie synchroniczne.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
§2
1. Przyznaję następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:
a) nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł dla Pani Magdaleny Białożyt - Prezesa Zarządu KS 1920 Mosina,
b) wyróżnienie w formie statuetki i dyplomu:
- Panu Maksymilianowi Wiśniewskiemu -Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia INVICTUS BJJ,
- Panu Jarosławowi Roszakowi - Prezesowi Zarządu UKS ,,Muszkieter" przy Zespole Szkół nr 2
w Mosinie.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.285.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejo

Zarządzenie Nr GG.00501.285.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Wyczółkowskiego
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.285.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Wyczółkowskiego
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
L.p.
Obręb
Nr działki
Łączna powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
Mosina
2695/13, 2695/14, 2695/15
3029
PO1M/00021193/3
333.000,00
2.
Mosina
2695/16
570
PO1M/00021193/3
74.000,00
3.
Mosina
2695/17
570
PO1M/00021193/3
74.000,00
4.
Mosina
2695/18
725
PO1M/00021193/3
94.000,00
5.
Mosina
2695/19
570
PO1M/00021193/3
74.000,00
6.
Mosina
2695/20
569
PO1M/00021193/3
74.000,00
7.
Mosina
2695/21
669
PO1M/00021193/3
87.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Niezabudowane, niezagospodarowane działki gruntu o regularnych kształtach zbliżonych do prostokąta, porośnięte w części drzewami z samosiewu.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 listopada 2010r. nr PP.AK.73340-48/10 dla nieruchomości oznaczonych w tabeli jako liczba porządkowa nr 1 (pole inwestycyjne) ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących; dla nieruchomości oznaczonych w tabeli jako liczba porządkowa 2 do 7 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie po jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na każdej działek ; dla nieruchomości o nr ewid. 2695/8, 2703/1 stanowiących drogę ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Zarządzenie Nr GG.00501.284.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejo

Zarządzenie Nr GG.00501.284.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej - Iłłakowiczówny
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.284.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej - Iłłakowiczówny
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
Lp.
Obręb
Nr działki
Łączna powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
Mosina
 
3254
1385
PO1M/00025522/7
124.000,00
2.
Mosina
 
3255
2345
PO1M/00025522/7
199.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Niezabudowane, niezagospodarowane działki gruntu, o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, graniczące z dwóch stron z drogami gminnymi.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN w strefie stanowisk archeologicznych.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.283.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 maja 2016r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejo

Zarządzenie Nr GG.00501.283.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej - Makuszyńskiego
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.283.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej - Makuszyńskiego
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
Obręb
Nr działki
Łączna powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
Mosina
1794/10;1794/11;
1743/3;1743/4
 
1068
PO1M/00021997/9
139.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Niezabudowane, niezagospodarowane działki gruntu, stanowiące łączność gospodarczą o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, o wymiarach front ok. 31m na 33 m.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN (działki o nr ewid. 1794/10;1743/3) w części pod tereny urządzeń transformatorowych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE (działki o nr ewid. 1794/11;1743/4).
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr MK.00501.282.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie

Zarządzenie nr MK.00501.282.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od opłat w strefie płatnego parkowania w Mosinie

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 466), na podstawie art. 13b ust. 3  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460 z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 3 załącznika nr 3 do Uchwały nr LV/377/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania.

zarządzam, co następuje:

§ 1.
W związku z organizacją obchodów „Dni Mosiny 2016":
 1. W dniu 20 maja 2016 roku (piątek) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie na parkingu głównym na Placu 20 Października.
 2. W dniu 21 maja 2016 roku (sobota) nie będą pobierane opłaty za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Mosinie na całym Placu 20 Października.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie nr FB.00501.281.2016.EW z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury

Zarządzenie nr FB.00501.281.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.281.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 maja 2016 r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.
 
1. Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących upowszechnienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej. Powyższe zadania realizowane będą w okresie od 1 lipca do 30 grudnia 2016 r. Planowana kwota dotacji dla organizacji pozarządowych wynosi 10 000,00 zł.
 
2. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
3. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
 
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
5. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
6. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
7. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 
8.   Do oferty należy dołączyć :
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym w dniu złożenia oferty,
- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
10. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 10 maja do 3 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 
12. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
 
13. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:
Kryteria oceny formalnej:
tak
nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:
 
 
1.
Oferta złożona w terminie.
 
 
2.
Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.
 
 
3.
Oferta została złożona na obowiązującym druku.
 
 
4.
Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 
 
5.
Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 
 
6.
Oferta jest kompletna.
 
 
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:
 
 
 
Kryteria oceny merytorycznej:
ilość punktów do przyznania
1.
Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.
0-5
2.
Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.
0-5
3.
Innowacyjność i oryginalność oferty.
0-5
4.
Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.
0-5
5.
Liczba beneficjentów realizowanego zadania.
0-5
6.
Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców.
0-5
7.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.
0-5
8.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.
0-5
9.
Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.
0-5
10.
Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.
0-5
11.
Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)
0-5
 
SUMA PUNKTÓW:
max. 55
 
 
14. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2015 i 2016:
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2015 rok
2016 rok
1.
pomoc społeczna
25 000,00 zł
24 400,00
2.
edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży
4 000,00 zł
3 300,00
3.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 000,00 zł
2 000,00
4.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
25 827,00 zł
30 000,00
5.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
51 500,00 zł
49 000,00
6.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
221 500,00 zł
269 220,00
 
 
 
 
 

Zarządzenie nr OP.0501.280.2016.ABK w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów

ZARZĄDZENIE NR OP.00501.280.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 05 maja 2016 r.


w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska

dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół.

 

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdza się wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów następujących samorządowych przedszkoli i szkół: Przedszkola nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28; Przedszkola w Wiórku, ul. Szkolna 11;  Zespołu Szkół w Rogalinie, ul. Poznańska 2; Zespołu Szkół w Rogalinku,  ul. Poznańska 19; Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1; w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik do Zarządzenie nr OP.00501.280.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 05 maja 2016 r.

Uzasadnienie:

Analiza dokumentów złożonych przez wszystkich kandydatów wykazała, że spełnili on wymagania formalne i w wyniku uchwał podjętych przez komisję konkursową zostali dopuszczeniu do konkursu na stanowisko dyrektora. Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły/przedszkola oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora niżej wymienionym kandydatom.

Lp.

Szkoła/przedszkole

Adres

Data konkursu

Wyniki konkursu/kandydat wyłoniony w konkursie

1.

Przedszkole nr 4
w Mosinie

Mosina,
ul. Kasprowicza 28

18.04.2016

Zuzanna Tylska

2.

Przedszkole w Wiórku

Wiórek,
ul. Szkolna 11

18.05.2016

Dominika Bąbała

 

3.

Zespół Szkół
w Rogalinie

Rogalin,
 ul. Poznańska 2

25.04.2016

Anna Bąk

4.

Zespół Szkół
w Rogalinku

Rogalinek,
ul. Poznańska 19

25.04.2016

Monika Szufnarowska

5.

Gimnazjum nr 1
w Mosinie

Mosina, ul. Szkolna 1

25.04.2016

Ewa Agnieszka SzymańskaZarządzenie nr FB.00501.279.2016.EW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań

Zarządzenie  nr FB.00501.279.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2016 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1
Hufiec Poznań- Rejon ZHP
Ośrodek ZHP Mosina
Wakacje w Kręgu Przyjaźni
4 500,00
2
Hufiec Poznań- Rejon ZHP
Ośrodek ZHP Mosina
Wypoczynek w Szklarskiej Porębie
5 500,00
3
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wakacyjne zajęcia
2 000,00
4
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik nad jeziorem
800,00
5
Stowarzyszenie AMBITIO
Śladami tradycji, obyczajów i ginących zawodów
1 800,00
6
Grupa Inicjatywna
Baranówko
Przystań wyobraźni
1 000,00
7
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Lato w Wiórku
1 800,00
8
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA
Zajęcia sportowo- rekreacyjne
1 800,00
9
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA
Spływ Kajakowy INTEGRACJA 2016
800,00
RAZEM
20 000,00

2. Środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację wydatków znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2016 r.

§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 00501.278.2016
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2016
 
 
  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały  Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 335.448,20 zł, tj do kwoty 99.949.864,20 zł  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 335.448,20 zł, tj. do kwoty 99.251.697,48 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
1. Dochody:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 237.347,20 zł - dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.108.2016.8.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.114,00 zł, w tym:
§  408,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.86.2016.2,
§  22.754,00 zł - środki przeniesione między rozdziałami 85212 a 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.103.2016.2,
§  5.823.033,00 zł środki przeniesione między rozdziałami 85295 a 85211 - dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia         25 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3.3111.106.2016.4.
§  706,00 zł dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny, wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FB.I.3111.95.2016.8.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 96.987,00 zł - dotacja celowa na zadania własne związane z dofinansowaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Nr FB-I.3111.75.2016.5.
 
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 345.448,20 zł.
 
2. Wydatki:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 237.347,20 zł - wydatki realizowane z dotacji celowej związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r. - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.108.2016.8.
 
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 1.114,00 zł, w tym:
§  408,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.86.2016.2,
§  22.754,00 zł - środki przeniesione między rozdziałami 85212 a 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3111.103.2016.2,
§  5.823.033,00 zł środki przeniesione między rozdziałami 85295 a 85211 - dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia         25 kwietnia 2016 r. Nr FB-I.3.3111.106.2016.4.
§  706,00 zł dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny, wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. Nr FB.I.3111.95.2016.8.
 
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 96.987,00 zł - dotacja celowa na zadania własne związane z dofinansowaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. Nr FB-I.3111.75.2016.5.
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi  335.448,20 zł.
 
  Ponadto po analizie wydatków wykonanych w poszczególnych działach oraz oszacowaniu potrzeb, dokonuje się przeniesień w planie wydatków w celu zapewnienia prawidłowości realizacji budżetu.


Załącznik.pdf
 

Zarządzenie nr FB.00501.277.2016.EW z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.277.2016.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 Uchwały XXII/152/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresy wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w składzie:
1) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
a) Przemysław Mieloch,      
b) Ewelina Waligórska,
2) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury - Marek Dudek,
3) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji - Waldemar Demuth.
 
§2.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Burmistrz Gminy Mososina
Jerzy Ryś
 

Zarządzenie Nr GG.00501.276.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w

Zarządzenie Nr GG.00501.276.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Kossaka
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.276.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Kossaka
            
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina
 
Lp.
Obręb
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
Mosina
2698/17
1018
PO1M/00021193/3
132.000,00
2.
Mosina
2698/18
916
PO1M/00021193/3
119.000,00
3.
Mosina
2698/19
929
PO1M/00021193/3
120.000,00
4.
Mosina
2698/20
822
PO1M/00021193/3
107.000,00
5.
Mosina
2698/21
1355
PO1M/00021193/3
172.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Niezabudowane, niezagospodarowane działki gruntu, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Działki położne w pobliżu nowopowstającego osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Strzeleckiej.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  27 września 2010 r. nr PP.MB.73340-114/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową na każdej z działek.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.275.2016.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krosinku przy

Zarządzenie Nr GG.00501.275.2016.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2016r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krosinku przy ul. Skrzynka-Różana
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.275.2016.AS
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2016r.
                                                                
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krosinku przy ul. Skrzynka-Różana
            
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Krosinku stanowiącej własność Gminy Mosina
 
 
Obręb
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
 
Krosinko
 
123/37
 
651
 
PO1M/00019681/4
 
72.000,00
Do ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT.
 
Opis nieruchomości:
Niezabudowana działka gruntu, użytkowana częściowo jako droga, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, o wymiarach ok. 22m front na 30m gł. Działka położna w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej ul. Wiejskiej.
Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 stycznia 2015r. nr PP.6730.105.2014.MB dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem  w bryle budynku.
 
Księga wieczysta wykazuje obciążenie działu III: ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dla działki 162/5 objętej niniejszą księgą wieczystą prowadzona jest również księga wieczysta PO1M/00021458/9.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Ww. działka obciążona jest wbudowaną instalacją sieci elektroenergetycznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø180 stanowiące własność gestorów sieci wraz ze strefami oddziaływania.
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr BR.00501.274.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr BR.00501.274.2016.PDF

Zarządzenie Nr IK. 00501.273.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.273.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 kwietnia 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :   „Budowa chodników: w ciągu ul. Bankowej  we Wiórku i ul. Długiej w Radzewicach"   zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Małgorzatę Piotrowską,
3.      Leszka Najderka,
4.      Agnieszkę Grabarczyk,
5.      Agnieszkę Kasprzyk,
6.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie Nr BG. 00501.272.2016 r. z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr BG. 00501.272.2016 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.


Zarządzenie Nr BG 00501.271.2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.271.2016
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.Zarządzenie MK.00501.270.2016.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mo

Zarządzenie MK.00501.270.2016.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:
 1. Piotr Sternal - Przewodniczący
 2. Joanna Pawlicka- członek
 3. Agata Wencel - Socha- członek
§ 2.
Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w ogłoszeniach o przetargach.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.628.2014.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 czerwca 2014r.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś

Zarządzenie Nr IK. 00501.269.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.269.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :   „Budowa chodników: w ciągu ul. Łąkowej  w Mosinie i ul. Sosnowej w Mosinie i Krośnie"   zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Małgorzatę Piotrowską,
3.      Leszka Najderka,
4.      Agnieszkę Grabarczyk,
5.      Agnieszkę Kasprzyk,
6.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
pośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie Nr IK. 00501.268.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 
Zarządzenie Nr IK. 00501.268.2016

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.  
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zarządzam, co następuje:  

§ 1  
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :   „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej z ul. Krasickiego w Mosinie"   zwaną dalej komisją.

§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Wojciecha Górnego,
2.      Małgorzatę Piotrowską,
3.      Leszka Najderka,
4.      Agnieszkę Grabarczyk,
5.      Agnieszkę Kasprzyk,
6.      Magdalenę Rembalską.  

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako przewodniczącego komisji.  

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.  

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.        

Zarządzenie Nr IK 00501.267.2016 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11.04.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.267.2016 r.Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 11.04.2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
                                                                          § 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa ulicy Wiosny Ludów i Sowińskiego w miejscowości Mosina
 
                                                                          § 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Wojciecha Górnego,
 2. Agnieszkę Kasprzyk,
 3. Magdalenę Rembalską,
 4. Agnieszkę Grabarczyk,
 5. Małgorzatę Piotrowską,
 6. Leszka Najderka.
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 00501.266.2016 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11.04.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.266.2016 r.Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 11.04.2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
                                                                        § 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa ulicy Polnej w miejscowości Krosno na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Głównej; etap I - odcinek od km 0+007,00 do km 0+639,77
                                                                       § 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Wojciecha Górnego,
 2. Agnieszkę Kasprzyk,
 3. Magdalenę Rembalską,
 4. Agnieszkę Grabarczyk,
 5. Małgorzatę Piotrowską,
 6. Leszka Najderka.
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr IK 00501.265.2016 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11.04.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.265.2016 r.Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 11.04.2016 r.w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
                                                                         § 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej oraz ul. Chopina-Szyszkowa  wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap II - budowa ul. Wodnej na odc. od zbiornika retencyjnego do ul.  Kopernika wraz z budową kanalizacji deszczowej na przepompowni wód deszczowych.
                                                                         § 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Wojciecha Górnego,
 2. Agnieszkę Kasprzyk,
 3. Magdalenę Rembalską,
 4. Agnieszkę Grabarczyk,
 5. Małgorzatę Piotrowską,
 6. Leszka Najderka.
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie nr OP.00501.264.2016.ABK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów.

Zarządzenie nr OP.00501.264.2016.ABK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

 

W sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:

1) Przedszkola nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28;

2) Przedszkola w Wiórku, ul. Szkolna 11;

3) Zespołu Szkół w Rogalinie, ul. Poznańska 2;

4) Zespołu Szkół w Rogalinku, ul. Poznańska 19;

5) Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisje konkursowe dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola
nr 4 w Mosinie, ul. Kasprowicza 28; Przedszkola w Wiórku, ul. Szkolna 11; Zespołu Szkół w Rogalinie,
ul. Poznańska 2; Zespołu Szkół w Rogalinku, ul. Poznańska 19; Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1, według treści załączników od Nr 1 do Nr 2 zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.