Zarządzenia 2014

Zarządzenie nr FB.00501.7.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr FB.00501.7.2014.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu pożytku publicznego
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. zarządzam, co następuję:
 
§1.
Zapraszam do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej której celem będzie:
1)   opiniowanie wszystkich ofert złożonych wg procedury zawartej w Rocznym programie współpracy,
2)   dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych,
3)   wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,
4)   zgłaszanie propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§2.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców.
§3.
Kandydatury należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: ewelina.waligorska@mosina.pl lub osobiście w pokoju nr 4 w terminie od 31 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr 00501.6.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny

Zarządzenie Nr 00501.6.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.Zarządzenie nr 00501.4.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie nr 00501.4.2014
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina


Zarządzenie Nr GG.00501.3.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.3.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej na kwotę:
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
1822/3
466
PO1M/00024304/6
64 000
 
Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.653.2014.PS z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetarg na ww. nieruchomość w dniu 02 grudnia 2014r. zakończył się wynikiem negatywnym.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie BG.00501.2.2014 r. z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania z funkcji II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie BG.00501.2.2014 r. z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania z funkcji II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie BG.00501.1.2014 r. z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania z funkcji I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie BG.00501.1.2014 r. z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania z funkcji I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr GG.00501.695.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.695.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy
            
 
      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina        (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr FB.00501.696.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2015

Zarządzenie nr FB.00501.696.2014.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2015 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Uchwały nr III/7/10 Radny Miejskiej   w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), oraz Uchwały nr LII/368/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
 
§ 2
 
Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.696.2014.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 grudnia 2014 r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA
 
Na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina oraz Uchwały nr LII/368/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów.
 
1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 15 stycznia do 30 grudnia 2015 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 190 000,00 zł.
 
2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów znajduje się w budżecie Gminy Mosina na 2015 r.
 
3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
 
4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.
 
5. Kluby sportowe składające projekty:
- wykonują zadania samodzielnie,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
- posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
- umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
- realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.
 
6. Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.
7. Do projektu należy dołączyć :
-  odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia projektu),
-  sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego za rok 2013,
-  sprawozdanie finansowe za rok 2013 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego),
-  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
- w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
8. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
9. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
10. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu"  w terminie od 4 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
11. Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :
a)  kryteria formalne,
b)  merytoryczna wartość projektu:
-  doświadczenie w realizacji zadań publicznych w dziedzinach objętych konkursem,
-  skala i zasięg realizowanego zadania,
- liczba uczestników będących beneficjentami zadania (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),
- powszechność dyscypliny sportu realizowanego w ramach zadania,
c)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)  ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 

Zarządzenie nr FB.00501.694.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 Zarządzenie nr FB.00501.694.2014.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1.      pomocy społecznej,
2.      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3.      edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,
4.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
5.      wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
6.      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
7.      bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
  Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.694.2014.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 19 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  z zakresu:
 
a) pomocy społecznej w tym:
 
- pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- organizacja wieczerzy wigilijnej,
25 000,00 zł
 
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji narodowej w tym:
 
- działalność kulturalna związana z aktywizacją dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie wrażliwości kulturalnej, integracja dzieci i młodzieży,
50 000,00 zł
- działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych            i samotnych  w tym: udział w szkoleniach, seminariach, kursach, imprezy integrujące osoby starsze, udział w spektaklach, przedstawieniach koncertach,
- organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach,
- kultywowanie i nauka śpiewu,
 
- prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych,
 
 
c) edukacji publicznej i wychowania dzieci  w wieku przedszkolnym w tym:
 
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym edukacja muzyczna,
3 000,00 zł
 
d) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:
 
 
- wspieranie procesów wychowawczych,               
- zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież,
4 000,00 zł
 
 
 
e) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:
 
- organizacja szkoleń, zawodów sportowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
2 000,00 zł
 
f) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:
 
- organizacja konkursów, zawodów, turniejów, rajdów                      i rozgrywek sportowych,
30 000,00 zł
 
g) wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych.
 
7 000,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert     w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5.Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.
 
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
7. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
8. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
10. Do oferty należy dołączyć :
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym w dniu złożenia oferty,
- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 2 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez zespół konsultacyjny, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/487/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 
16.  Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:
Kryteria oceny formalnej:
tak
nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:
 
 
1.
Oferta złożona w terminie.
 
 
2.
Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.
 
 
3.
Oferta została złożona na obowiązującym druku.
 
 
4.
Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 
 
5.
Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 
 
6.
Oferta jest kompletna.
 
 
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:
 
 
 
Kryteria oceny merytorycznej:
ilość punktów do przyznania
1.
Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.
0-5
2.
Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.
0-5
3.
Innowacyjność i oryginalność oferty.
0-5
4.
Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.
0-5
5.
Liczba beneficjentów realizowanego zadania.
0-5
6.
Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.
0-5
7.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.
0-5
8.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.
0-5
9.
Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.
0-5
10.
Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.
0-5
11.
Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)
0-5
 
SUMA PUNKTÓW:
max. 55
  
17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2013 i 2014:
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2013 rok
2014 rok
1.
pomoc społeczna
21 940,00 zł
24 000,00 zł
2.
edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży
2 000,00 zł
2 600,00 zł
3.
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1 000,00 zł
0,00 zł
4.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 000,00 zł
1 966,92 zł
5.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
25 000,00 zł
24 345,00 zł
6.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
56 755,32 zł
47 620,00 zł
7.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
203 231,00 zł
211 193,00 zł
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.691.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.691.2014.PS  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową w związku z zamierzoną inwestycją polegającą na budowie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 430 z ulicą Kołłątaja w Mosinie - tzw. „Czerwonka" jako przedłużenie drogi gminnej tj. działki nr ewid. 282/2, 282/1, 736/1 obr. Mosina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 738/6, 280/8, 738/10 i 738/1 obr. Mosina, ark. mapy 14, 13, 7 o powierzchni łącznej 2807m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00026015/7.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie OR.00501.688.2014 z dnia 19.11.2014 r.

Zarządzenie  OR.00501.688.2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie nr FB.00501.687.2014.EW

Zarządzenie  nr FB.00501.687.2014.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 listopada 2014 r.
 
w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznego w 2014 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1)Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej:
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł.)
1.
 
Stowarzyszenie AMBITIO
 
Cykl warsztatów z rękodzieła
z konkursami- kultura poprzez tradycję
600,00
2) Środki finansowe w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższego zadania publicznego, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie nr GG/00501.684.2014.AW z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr GG/00501.684.2014.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 listopada 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazach stanowiących Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazów podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE Nr GG.00501. 676. 2014 EJBurmistrza Gminy Mosinaz dnia  31 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.  zm.) w związku z § 15 ust.1 uchwały nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina,   zarządza się co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się  wysokość stawek netto za najem  gruntów  wchodzących w skład  zasobów mienia  komunalnego Gminy Mosina  wskazanych w załączniku do zarządzenia.
 
                                                                                      § 2.
Dla gruntów, których wysokość stawki czynszu za 1m2 + VAT została  określona w wyniku przeprowadzonego przetargu nie stosuje się  § 1.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                                                     § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 3 listopada 2014 r.

Załącznik do  Zarządzenia Nr GG.00501.676.2014 EJ
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 października 2014 r.Zarządzenie w sprawie powołania komisji do dokonania czynności odbioru, również przekazania pomieszczeń, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w

ZARZĄDZENIE nr   GG.00501.686.2014 Burmistrza Gminy  Mosina z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie: powołania komisji do dokonania czynności odbioru, również przekazania pomieszczeń, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, obręb Mosina.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się komisję do dokonania w imieniu Gminy Mosina czynności odbioru i przekazania pomieszczeń, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, protokołem zdawczo-odbiorczym w składzie:
 1. Elżbieta Jędrzejczak -przewodniczący komisji,
 2. Maciej Ciesielski - członek komisji,
 3. Beata Nowak- członek komisji.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie Nr IK. 00501.677.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr IK. 00501.677.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 listopada 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dymaczewo Stare,       
ul. Czereśniowa - część II"
 
         zwaną dalej komisją .
§ 2
         Na członków komisji powołuję:
         1.      Sławomira Ratajczaka,
         2.      Wojciecha Górnego,
         3.      Macieja Ciesielskiego,
         4.      Agnieszkę Kasprzyk,
         5.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr GG.00501.675.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.675.2014.PS  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 października 2014r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.),  a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości, będącej własnością Gminy Mosina, opisanej w § 2 na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej opisaną w § 3.
 
§ 2
 
Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Mosina będzie nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 2690/8, 2690/9, 2690/10, 2690/11, 2690/12, 2690/13 i 2690/14 obr. Mosina ark. mapy 46, o powierzchni łącznej 6022m2, zapisane w Księdze wieczystej nr PO1M/00021193/3 Sądu Rejonowego w Kościanie, IX Wydział Zamiejscowy w Śremie.
 
§ 3.
 
Przedmiotem zamiany ze strony osoby fizycznej będzie nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 738/8 obr. Mosina ark. mapy 13 o powierzchni 5228m2, zapisana w Księdze wieczystej nr PO1M/00040296/5 Sądu Rejonowego w Kościanie, IX Wydział Zamiejscowy w Śremie.
 
§ 4.
 
Gmina Mosina odda na własność dla osoby fizycznej nieruchomość gruntową niezabudowaną, opisaną w § 2 i przyjmie do gminnego zasobu nieruchomość gruntową niezabudowaną opisaną w § 3, będącą dotychczas własnością osoby fizycznej celem powiększenia sąsiedniej nieruchomości stanowiącej drogę gminną oznaczoną jako dz. 282/2, 282/1, 736/1 obr. Mosina oraz w związku z zamierzoną inwestycją polegającą na budowie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 430 z ulicą Kołłątaja w Mosinie - tzw. „Czerwonka".
 
 
 
 
§ 5
 
Zamiana w sposób określony w § 4 zostanie dokonana w drodze umowy notarialnej między stronami. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych zostaną poniesione po połowie.
 
§ 6.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.673.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 października 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.673.2014.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 października 2014r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą przedłużenie drogi gminnej (działki nr ewid. 220/4, 221/8, 230/2 i 230/3 obr. Krosno), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 219/7 i 219/8 obr. Krosno, ark. mapy 1, o powierzchni łącznej 449m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00038485/9.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.672.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.672.2014.PS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 10 października 2014r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Iłłakowiczówny na kwoty:
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
3254
1385
PO1M/00025522/7
100.000,00
2.
3255
2345
PO1M/00025522/7
137.000,00
 
Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.618.2014.PS z dnia 04 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 03 października 2014r., zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr IK. 00501.670.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2014 r.

Zarządzenie Nr IK. 00501.670.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 października 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dymaczewo Stare - boczna od Czereśniowej dz. 27 i 45/7"
 
zwaną dalej komisją .
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Sławomira Ratajczaka,
2.      Małgorzatę Piotrowską,
3.      Macieja Ciesielskiego,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.667.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.667.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 września 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„ZAKUP, NASADZENIE I PIELĘGNACJĘ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY MOSINA"
 
zwaną dalej komisją .
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Sławomira Ratajczaka,
2.      Dominikę Grząślewicz-Galber,
3.      Katarzynę Ochocką - Kasprzyk,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.665.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IK. 00501.665.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
„Budowa chodnika w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap III"
 
zwaną dalej komisją .
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.      Sławomira Ratajczaka,
2.      Agnieszkę Grabarczyk,
3.      Wojciecha Górnego,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr GG.00501.662.2014.PS z dnia 8 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.662.2014.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08 września 2014r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową na potrzeby utworzenia zwartego kompleksu nieruchomości wraz z działkami o nr ewid. 146/6 i 173/2 obr. Krajkowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 146/5 i 147/2 obr. Krajkowo, ark. mapy 2, o powierzchni łącznej 406m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00021916/8.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.659.2014.PS z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.659.2014.PS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 sierpnia 2014r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową na potrzeby utworzenia zwartego kompleksu nieruchomości wraz z działką nr ewid. 409 obr. Pecna, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 410/4 obr. Pecna, ark. mapy 4, o powierzchni 609m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00021798/4.
§ 2.
Nabyć w rozliczeniu za zaległość z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 410/12 obr. Pecna, ark. mapy 4, o powierzchni 792m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00021798/4.
§3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie GG.00501.658.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie GG.00501.658.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie GG.00501.657.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie GG.00501.657.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

wykaz 657.2014

Zarządzenie GG.00501.656.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w re

Zarządzenie GG.00501.656.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej - Zofii Stryjeńskiej

Zarządzenie GG.00501.655.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Krośnie w rej

Zarządzenie GG.00501.655.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości grunotowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Krośnie w rejonie ul. Bocznej

Zarządzenie Nr GG.00501.653.2014.PS

Zarządzenie Nr GG.00501.653.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 sierpnia 2014r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Piotr Sternal

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 61-8109-578, pokój 125

e-mail: piotr.sternal@mosina.pl

 

 

                                                              

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.653.2014.PS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 sierpnia 2014r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

1822/3

466

PO1M/00024304/6

75 000

 

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/197/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2012r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3745) ww. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczone symbolem 29MN na rysunku planu.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

   
   

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie GG.00501.654.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie GG.00501.654.2014.PS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18.08.2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr AW.00501.652.2014.JK

Zarządzenie Nr  AW.00501.652.2014.JK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 sierpnia 2014 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, statutów Osiedli położonych na terenie Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 z późn.zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XL/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151,
poz. 4145) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu nr BG.00501.647.2014 Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, statutów Osiedli położonych na terenie Gminy Mosina, wprowadza się następującą zmianę :

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzania mają stałe zamieszkanie na terenie danego Osiedla położonego
w Gminie Mosina i w dniu składania formularza, o którym mowa w § 3 ust. 2 posiadają ukończone 18 lat”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Osiedlach Gminy Mosina w sposób zwyczajowo przyjęty oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina.


Zarządzenie Nr OŚ.00501.651.2014 Burmistrza Gminy Mosina

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.651.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina

 

Na podstawie § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Powołuję Komisję do rozpatrzenia uwag, opinii i propozycji do projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina.

 

2.       W skład Komisji wchodzą:

1) Krystyna Panek – przewodniczący Komisji

2) Dominika Grząślewicz Gabler – członek Komisji

3) Katarzyna Ochocka Kasprzyk – członek Komisji

 

 

 

§ 2

 

 1. Z wykonanych czynności Komisja sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.
 2. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych sołectw, osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr OŚ.00501.650.2014 Burmistrza Gminy Mosina

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR OŚ.00501.650.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały NR XL VII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina.
 2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat zapisów projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina.
 3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Gminy Mosina i w dniu składania formularza, o którym  mowa w § 3 ust. 2 posiadają ukończone 18 lat.

 

§ 2

 

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 13 sierpnia 2014 r. do 3 września 2014 r. na terenie Gminy Mosina.
 2. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie imiennego wyrażenia opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.
 3. Konsultacje polegać będą na:

a) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina na stronie internetowej Gminy Mosina i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag;

b) wyłożenie projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 11 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.

 

§ 3

 

1.       Formularze zawierające opinie, propozycje i uwagi mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać w terminie do dnia 3 września 2014 r.

a) poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;

               b) drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050                Mosina z dopiskiem: „Konsultacje Społeczne z mieszkańcami projektu Programu usuwania              wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina”.

2.       Wzór formularza stanowiący załącznik do Zarządzenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl. Dostępny będzie również w Biurze Obsługi Interesanta, Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach oraz u Przewodniczących Osiedli.

3.       Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 3 września 2014 r. nie zostaną rozpatrzone.

4.       Złożone propozycje zmian do projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina zostaną przedłożone Komisji, składającej się z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia.

5.       Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych sołectw, osiedli oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

                                                                                   §5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Sołectw oraz Osiedli na terenie Gminy Mosina w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr OŚ.00501.650.2014

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 sierpnia 2014 r.

 

 

Formularz do składania uwag, propozycji, opinii do projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina.

 

 

1. Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Adres: ……………………………………………………………………………………………….

 

3. telefon/e-mail: ………………………………………………………………………………………

 

Lp.

Wskazanie pkt  i strony w analizowanym dokumencie

Treść, uwagi, propozycji, opinii

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis (czytelny) i data osoby składającej formularz:

 

……………………………………………………………


Zarządzenie Nr GG.00501.649.2014.PS

Zarządzenie Nr GG.00501.649.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 sierpnia 2014r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą przedłużenie drogi gminnej (działki nr ewid. 207/18 i 148/3 obr. Świątniki), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 147/3 obr. Świątniki, ark. mapy 1, o powierzchni 200m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00019456/8.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


 


Zarządzenie Nr BG.00501.647.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13.08.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, statutów osiedli położonych na terenie Gminy Mo

Zarządzenie nr BG.00501.647.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13.08.2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, statutów osiedli położonych na terenie Gminy Mosina

 1.  Projekt Statutu Osiedla Nr 1
 2.  Projekt Statutu Osiedla Nr 2
 3.  Projekt Statutu Osiedla Nr 3
 4.  Projekt Statutu Osiedla Nr 4
 5.  Projekt Statutu Osiedla Nr 5
 6.  Projekt Statutu Osiedla Nr 6
 7.  Projekt Statutu Osiedla Nr 7

      Formularz do składania uwag, propozycji, opinii do projektu Statutów Osiedli

 

 

 

 


Zarządzenie nr BR.00501.646.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.646.2014.PDF

Zarządzenie Nr GG.00501.645.2014.RS

Zarządzenie Nr GG.00501.645.2014.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 sierpnia 2014r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Zarządzenie Nr GG.00501.527.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 2014r. ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.527.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznaczam na dzień  12 sierpnia 2014r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło – Przewodniczący

2.      Rozalia Skrzypczak - członek

3.      Piotr Sternal – członek”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr GG/00501.644.2014.AW z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia mieszkania socjalnego

Zarządzenie nr GG/00501.644.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 lipca 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia mieszkania socjalnego

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005.31.266 j.t.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2  pkt 4 załącznika do uchwały nr LX/410/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;

zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, mieszkanie komunalne o powierzchni 63,25 m2, mieszczące się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 11.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr AW.00501.643.2014.JK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lipca 2014 roku

 

 Zarządzenie AW.00501.643.2014.JK


Zarządzenie Nr OW. 00501.642.2014 MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: - Prze

Zarządzenie Nr  OW. 00501.642.2014  MK

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 lipca 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

- Przedszkola nr 4 w Mosinie ul. Kasprowicza 28

 

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

 

II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Przedszkola nr 4 w Mosinie, w składzie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

-  Lidia Baraniak - członek

-  Justyna Kaczmarczyk - członek

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

-  Beata Przyszczypkowska - członek

-  Karolina Adamska - członek

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

-  Danuta Barańska - członek

4. Przedstawiciel Rady Rodziców:

Joanna Mruk - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Józef Fojcik - członek

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 00501.641.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.641.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15.07.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i Jesienna
§ 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Wojciecha Górnego
 2. Agnieszkę Kasprzyk,
 3. Magdalenę Rembalską,
 4. Agnieszkę Grabarczyk
 5. Macieja Ciesielskiego.
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK 00501.640.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.640.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15.07.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
BUDOWA  CHODNIKA  W SOWINKACH i BARANÓWKU
 ETAP I - odcinek  0 + 515,00
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Wojciecha Górnego
 2. Agnieszkę Kasprzyk,
 3. Magdalenę Rembalską,
 4. Agnieszkę Grabarczyk
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Wojciecha Górnego  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie nr GG/00501.639.2014.AW z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr GG/00501.639.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 lipca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr GG. GG/00501.639.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 lipca 2014r.

Wykaz gruntu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.pdf

 


Zarządzenie nr FB.00501.638.2014.EW

Zarządzenie  nr FB.00501.638.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2014 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania publicznych w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1)        Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z zakresu edukacji publicznej, wychowania dzieci i młodzieży:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł.)

1.

 

Stowarzyszenie AMBITIO

 

Wypiek chleba na naturalnym zakwasie oraz ciast regionalnych

2        000,00

2)      Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł.)

1.

 

Stowarzyszenie MUNDI

 

Bieg długodystansowy  Wielkopolskim Parku Narodowym

3 000,00


3) Środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr OW. 00501.637.2014 MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Zarządzenie Nr OW. 00501.637.2014 MK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1.Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pana Mariusza Czajko nauczyciela Zespołu Szkół w Krośnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.

 

2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Beaty Andrzejewskiej nauczycielki Zespołu Szkół w Krośnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.

 

3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Kingi Jaworskiej nauczycielki Zespołu Szkół w Krośnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.

 

4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Skrzypczak nauczycielki Zespołu Szkół w Daszewicach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

4. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

5. Arleta Pawlak - wicedyrektor Zespołu Szkół w Daszewicach,

6. Zbigniew Lisiecki - przedstawiciel ZNP.

 

5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Darii Juskowiak  nauczycielki Zespołu Szkół w Rogalinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

4. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

5. Katarzyna Jaszczak - dyrektor Zespołu Szkół w Rogalinku,

6. Zbigniew Lisiecki - przedstawiciel ZNP.

 

6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Schulz nauczycielki Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej.

 

7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Justyny Nojszewskiej nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

 

8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Marty Tomczyk nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Alicja Piskorska-Witucka - wicedyrektor Zespołu Szkół w Mosinie,

6. Małgorzata Miedziak - przedstawiciel ZNP.

 

9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Natalii Wojciak nauczycielki Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Janusz Judziński - ekspert MEN,

4. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej.

 

10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Ficer nauczycielki Zespołu Szkół w Rogalinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Janusz Judziński - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Anna Bąk - dyrektor Zespołu Szkól w Rogalinie.

 

11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Moniki Kaźmierczak-Wróblewskiej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Janusz Judziński - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Kamila Bilska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Justyny Podeszwy nauczycielki Zespołu Szkół w Rogalinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Joanna Borowicz - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Janusz Judziński - ekspert MEN,

4. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

5. Katarzyna Jaszczak - dyrektor Zespołu Szkół w Rogalinku,

6. Małgorzata Miedziak - przedstawiciel ZNP.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.636.2014.RS z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.636.2014.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2014r. 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

  

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.636.2014.RS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 lipca 2014r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t .j. DZ.U z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm./, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Mosina.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Powierzchnia wydzierżawianej nieruchomości

Położenie nieruchomości (obręb)

Przeznaczenia nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres trwania umowy

Wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy*

Termin wnoszenia

opłat

Tryb wydzierżawienia i określenie dzierżawcy

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1.

96

PO1M/00030368/7

1.0200 ha

Borkowice

Użytkowanie rolnicze

ŁIV- 0.9300 ha

RV- 0.0900 ha

 5 lat

640,00 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

2.

97

PO1M00025494/1

0.2300 ha

Borkowice

Użytkowanie rolnicze

ŁIV- 0.2300 ha

5 lat

149,50 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

3.

57

PO1M00031355/0

1.0778 ha

Bolesławiec

Użytkowanie rolnicze

RVI- 1.0778 ha

5 lat

107,78 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

4.

2679

PO1M/00034141/8

0.2479 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV- 0.2479 ha

5 lat

64,45 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

5.

2678

PO1M/00034141/8

0.2527 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV-0.2527 ha

5 lat

65,70 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

6.

2677

PO1M/00034141/8

0.4158 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV- 0.4158 ha

5 lat

108,11 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

7.

2673

PO1M/00034141/8

0.3979 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.3979 ha

5 lat

39,79 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

8.

2672

PO1M/00034141/8

0.1810 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.1810 ha

5 lat

18,10 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

9.

2671

PO1M/00034141/8

0.2146 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.2146 ha

5 lat

21,46 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

10.

2670

PO1M/00034141/8

0.3490 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.3490 ha

5 lat

34,90 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

11.

2680

PO1M/00034141/8

0.2058 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV- 0.2058 ha

5 lat

53,51 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

12.

2681

PO1M/00034141/8

0.2337 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁV- 0.2337 ha

5 lat

60,76 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

12.

237

PO1M/00018205/5

0.3600 ha

Mieczewo

Użytkowanie rolnicze

ŁV-0.0800 ha

RV- 0.2800 ha

5 lat

104,80 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

13.

377/2

PO1M/00018205/5

0.6263 ha

Mieczewo

Użytkowanie rolnicze

RV- 0.1546 ha

RIVa- 0.3004 ha

RVI- 0.1713 ha

5 lat

393,95 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

14.

376/2

PO1M/00018205/5

1.1400 ha

Mieczewo

Użytkowanie rolnicze

RIVb- 0.0703 ha

RIVa- 1.0697 ha

5 lat

1232,91 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

15.

2684

PO1M/00034141/8

0.6457 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.6457 ha

5 lat

64,57 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

16.

2683

PO1M/00034141/8

0.5802 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.5802 ha

5 lat

58,02 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

17.

2682

PO1M/00034141/8

0.5136 ha

Mosina

Użytkowanie rolnicze

ŁVI- 0.5136 ha

5 lat

51,36 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

18.

217

PO1M/00029978/6

0.5100 ha

Mieczewo

Użytkowanie rolnicze

PsV- 0.3100 ha

RV- 0.1600 ha

RIVb- 0.0400 ha

5 lat

160,60 zł

Do 30.VI danego roku lub wg umowy

Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu

 

*Na podstawie zarządzenia nr GG.00501.505.2013.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2013r.


Zarządzenie Nr GG.00501.635.2014.PS z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.635.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 lipca 2014r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą przedłużenie drogi gminnej położonej na działce 1917/6 tj. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1952/4 obr. Mosina, ark. mapy 35, o powierzchni 417m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00026002/3.

§ 2.

Nabyć nieruchomość gruntową celem utworzenia zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych z działką 1917/7 ułatwiającą jej zagospodarowanie tj. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1952/3 obr. Mosina, ark. mapy 35, o powierzchni 373m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00026002/3.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.634.2014.PS z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.634.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 lipca 2014r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

  

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1952/5 obr. Mosina ark. mapy 35, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Mosinie, opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Nr GG.00501.634.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 lipca 2014r.

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonych w Mosinie, stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr KW

Łączna cena netto (zł)

 

1917/5

 

456

 

PO1M/00029048/8

 

 

105 000

 

Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej jako dz. nr ewid. 1952/5 obr. Mosina w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Działka nr 1917/5 jest niezabudowana.

 

Księga wieczysta wykazuje obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością drogi bliżej określonej w § 6 umowy sprzedaży z dnia 26 marca 2002r. Rep. 1147/02 na rzecz „Energetyki Poznańskiej" Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 


Zarządzenie Nr IK. 00501.633.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.633.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap VI - lewostronny chodnik na ulicy Wodnej na odc. od zjazdu na przepompownię do zjazdu na posesje nr 91 w km 1+225"

 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Wojciecha Górnego,

4.      Wiktora Maciejowskiego,

5.      Małgorzatę Piotrowską,

6.      Agnieszkę Kasprzyk,

7.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr IN.00501.631.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP

Zarządzenie Nr IN.00501.631.2014
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 czerwca 2014 r.
 
w sprawie wprowadzenia Procedury nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP
 
Na podstawie przepisów art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się do użytku Procedurę nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP w Urzędzie Miejskim w Mosinie, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia, będący jego integralną częścią.
 
§ 2
Realizację niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że jego realizacja następuje od dnia uzyskania zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Załączniki:

Zarządzenie Nr IN.00501.630.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządzania Profilami Zaufanymi ePUAP w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Zarządzenie Nr IN.00501.630.2014
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 czerwca 2014 r.
 
w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządzania Profilami Zaufanymi ePUAP w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie przepisów art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się do użytku Procedurę Zarządzania Profilami Zaufanymi ePUAP w Urzędzie Miejskim w Mosinie, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia, będący jego integralną częścią.
 
§ 2
Realizację niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że jego realizacja następuje od dnia uzyskania zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Załącznik:

Zarządzenie nr GG/00501.629.2014.AW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr GG/00501.629.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr GG. GG/00501.629.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 czerwca 2014r.

Wykaz gruntu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.pdf

 


Zarządzenie Nr GG.00501.628.2014.AW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina

Zarządzenie Nr GG.00501.628.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 czerwca 2014r.

 

w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyznaczam na Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, następujące osoby:

 1. Sławomir Ratajczak- Przewodniczący
 2. Aleksandra Czuryło- członek
 3. Rozalia Skrzypczak - członek
 4. Piotr Sternal- członek
 5. Agata Wencel - Socha- członek
 6. Marcin Buśka- członek

§ 2.

Komisja Przetargowa przeprowadza przetargi na zasadach określonych w ogłoszeniach o przetargach.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.627.2014.AW z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR GG. 00501.627.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania  lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166, poz. 3124) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw  kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:

1.     Pan Waldemar Krzyżanowski - przewodniczący Komisji, zastępca Burmistrza Gminy Mosina,

2.     Pani Aleksandra Czuryło - zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości

3.     Pani Elżbieta Jędrzejczak - sekretarz Komisji, pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,

4.     Pani Agata Wencel - Socha- pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,

5.     Pani Aleksandra Miedziarek- Rogal - członek Komisji, zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,

6.     Pani Beata Nowak- kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie

7.     Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, sołtys wsi Krosno

8.     Pani Lidia Skupin- Wójtowska - członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:

1)     opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,

2)      opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania się o zawarcie umowy najmu: lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,

3)     dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.

 1. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc  zarządzenie Nr GG 00501.489.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

do zarządzenia Nr GG/00151/627/2014/AW

Burmistrza Gminy Mosina

 z dnia 24 czerwca 2014 r.

 

REGULAMIN KOMISJI MIESZKANIOWEJ

§ 1.

 

 1. Komisja Mieszkaniowa jest organem opiniodawczym oraz kontroli społecznej w sprawach lokalowych:

a)      przydziałów lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,

b)     przydziałów lokali socjalnych,

c)     zamiany lokali mieszkalnych,

d)     poprawy warunków zamieszkania.

 1. Członkowie Komisji Mieszkaniowej dokonują weryfikacji wniosków określonych w ust. 1, wstępnie rozpatrzonych pod względem formalnym przez pracownika Urzędu Miejskiego, prowadzącego rejestr składanych wniosków. Do każdego wniosku sporządzona jest opinia Komisji Mieszkaniowej.
 2. Komisja Mieszkaniowa w uzasadnionych przypadkach dokonuje w lokalu wnioskodawcy wizji lokalnej i sporządza z jej przebiegu protokół, który zostaje podpisany przez wnioskodawcę i członków Komisji Mieszkaniowej biorących udział w czynnościach.
 3. Komisja Mieszkaniowa, rozpatrując wnioski określone w ust. 1  działa zgodnie z przepisami określonymi w uchwale nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.
 4. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane wnioski tworzą  projekty list osób zakwalifikowanych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu. Sporządzone i podpisane przez członków Komisji Mieszkaniowej listy, w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego, przedkłada się Burmistrzowi Gminy Mosina, do zatwierdzenia. Po ich zatwierdzeniu, w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, Burmistrz Gminy Mosina podaje listy ostateczne do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na okres jednego miesiąca.
 5. Oprócz rocznych list, Burmistrz Gminy Mosina może w trakcie danego roku kalendarzowego sporządzać listy dodatkowe, jeżeli zaistnieją możliwości przydziału dodatkowych lokali. Listy te opiniowane są przez Komisję Mieszkaniową.
 6. Po zatwierdzeniu list, o których mowa w ust. 5 i 6, Przewodniczący przedstawia sprawozdanie z pracy Komisji Mieszkaniowej Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 2.

Tryb pracy Komisji Mieszkaniowej

 1. Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej odbywać się będą w miarę potrzeb, na wniosek Burmistrza  Gminy Mosina lub Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.
 2. Pracami Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w grodze głosowania jawnego: „za" lub „przeciw" zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów, głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności - głos zastępcy Przewodniczącego Komisji, jest głosem decydującym.
 4. Wyłączeniu od rozpatrywania wniosku podlegają członkowie Komisji, pozostający z wnioskodawcą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także członkowie pozostający z wnioskodawcą w takim związku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przy podejmowanych przez niego działaniach.
 5. W celu przeprowadzenia wizji lokalnych w pomieszczeniach zajmowanych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego, Komisja Mieszkaniowa może pracować w dwuosobowych zespołach roboczych.
 6. Z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej jej sekretarz sporządza protokół, według formy ustalonej  przez Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Protokół wraz z kompletem dokumentów będących przedmiotem  posiedzenia podlega akceptacji przez Burmistrza Gminy Mosina.
 7. Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej zobowiązany jest, w trakcie pracy Komisji, do bieżącego informowania Burmistrza Gminy Mosina o pracach Komisji Mieszkaniowej.

 


Zarządzenie nr 00501.626.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 czerwca 2014r.

 

Zarządzenie nr 00501.626.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 czerwca 2014r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 00501.605.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne urzędnicze: ds. wymiaru podatków o opłat. wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na  wolne stanowisko urzędnicze: ds. wymiaru podatków i opłat  Referacie Finansowo - Budżetowym w składzie:

1.                  Maria Borowiak - Przewodnicząca  Komisji;

2.                  Agnieszka Chełminiak -  Członek Komisji;

3.                  Julia Olejniczak-Kowalska  - Sekretarz Gminy - Sekretarz Komisji".

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie Nr OW. 00501.625.2014 MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrekt

Zarządzenie Nr  OW. 00501.625.2014  MK

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 czerwca 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

- Zespołu Szkół w Krośnie ul. Główna 43 

 

- Przedszkola nr 4 w Mosinie ul. Kasprowicza 28

 

- Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie ul. Topolowa 6

 

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

I. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Zespołu Szkół w Krośnie, w składzie:

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

- Lidia Baraniak - członek

- Justyna Kaczmarczyk - członek

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Mirosława Synoradzka - członek

- Katarzyna Wardzińska - członek

3. Przedstawiciel Rad Pedagogicznych:

-  Małgorzata Grzegorek - członek

4. Przedstawiciel Rad Rodziców:

-  Agnieszka Nowaczyk - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Małgorzata Miedziak - członek

 

II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Przedszkola nr 4 w Mosinie, w składzie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

- Lidia Baraniak - członek

- Justyna Kaczmarczyk - członek

 

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Mirosława Synoradzka - członek

- Katarzyna Wardzińska - członek

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

-  Danuta Barańska - członek

4. Przedstawiciel Rady Rodziców:

Joanna Mruk - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Małgorzata Miedziak - członek

 

III. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, w składzie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

- Lidia Baraniak - członek

- Justyna Kaczmarczyk - członek

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Mirosława Synoradzka - członek

- Katarzyna Wardzińska - członek

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej:

-  Dorota Czaińska - członek

4. Przedstawiciel Rady Rodziców:

Agnieszka Chrzanowska - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Małgorzata Miedziak - członek

6. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność":

- Izabela Lorenz - członek

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 00501.623.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.623.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa w ulicy  Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap II - kanalizacja deszczowa w ul. Strzałowej i Długiej

od studni A2 do A15"

 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Wojciecha Górnego,

4.      Wiktora Maciejowskiego,

5.      Małgorzatę Piotrowską,

6.      Agnieszkę Kasprzyk,

7.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr GG.00501.622.2014.PS z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.622.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą powiększenie gminnego układu komunikacyjnego tj. działki nr ewid. 2598/2 obr. Mosina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3301/2 oraz 2592/7 obr. Mosina, ark. mapy 31, o powierzchni łącznej 4516m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00046900/4.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.621.2014.PS z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.621.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 98a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej tj. działki nr ewid. 35 obr. Sowinki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 34/4 obr. Sowinki, ark. mapy 1, o powierzchni 1391m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00025128/5.

§ 2.

Nabyć w rozliczeniu za zaległość z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 34/22 obr. Sowinki, ark. mapy 1, o powierzchni 660m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00025128/5.

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 00501.620.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.620.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04.06.2014.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
" Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia placu i ulic na terenie Mosiny"
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.    Sławomira Ratajczaka,
2.    Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Hanna Woźnikiewicz,
6. Agnieszka Grabarczyk.
 
                                                               § 3
Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                              § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                              § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK 00501.619.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.619.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04.06.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Rozbudowa ulicy Koziej w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem; etap II - pieszo jezdnia od km 0+054 do km 0+382,00
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Sławomir Ratajczak,
 2. Agnieszkę Kasprzyk,
 3. Magdalenę Rembalską,
 4. Agnieszkę Grabarczyk
 5. Małgorzatę Piotrowską.
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.618.2014.PS z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej

Zarządzenie Nr GG.00501.618.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 czerwca 2014r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Nr GG.00501.618.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 czerwca 2014r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

  

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

3254

1385

PO1M/00025522/7

115.000,00

2.

3255

2345

PO1M/00025522/7

162.000,00

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) ww. nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN w części ze strefami stanowisk archeologicznych.

 

Dział III Kw PO1M/00025522/7 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym: dla działki 1332/2 objętej niniejszą księgą wieczystą prowadzona jest również księga wieczysta Kw nr 19878, w której jako właściciele ujawnieni są Andrzej Stefański i Henryka Stefańska na prawie wspólności ustawowej

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 


Zarządzenie Nr GG.00501.617.2014.PS z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.617.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 04 czerwca 2014r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej tj. działki nr ewid. 230/3 i 220/4 obr. Krosno, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 221/8 obr. Krosno, ark. mapy 5, o powierzchni 113m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00033153/5.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.616.2014.PS z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.616.2014.PS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą przedłużenie drogi gminnej tj. działki nr ewid. 207/18 obr. Świątniki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 148/3 obr. Świątniki, ark. mapy 1, o powierzchni 2300m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00034083/3.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 00501.615.2014 r. z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mosina

 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 00501.615.2014r.

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 czerwca 2014r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały NR XL VII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz.4145)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.       Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne  w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Mosina:

l.p.

Nazwa Sołectwa

Załącznik

1

Sołectwo: Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Załącznik nr 1

2

Sołectwo Baranówko

Załącznik nr2

3

Sołectwo Borkowice, Bolesławiec

Załącznik nr 3

4

Sołectwo Czapury

Załącznik nr 4

5

Sołectwo Daszewice

Załącznik nr 5

6

Sołectwo Drużyna, Nowinki

Załącznik nr 6

7

Sołectwo Dymaczewo Nowe

Załącznik nr 7

8

Sołectwo Dymaczewo Stare

Załącznik nr 8

9

Sołectwo Krajkowo, Baranowo

Załącznik nr 9

10

Sołectwo Krosno

Załącznik nr 10

11

Sołectwo Krosinko, Ludwikowo

Załącznik nr 11

12

Sołectwo Mieczewo

Załącznik nr 12

13

Sołectwo Pecna, Konstantynowo

Załącznik nr 13

14

Sołectwo Radzewice

Załącznik nr 14

15

Sołectwo Rogalin

Załącznik nr 15

16

Sołectwo Rogalinek

Załącznik nr 16

17

Sołectwo Sasinowo

Załącznik nr 17

18

Sołectwo Sowinki, Sowiniec

Załącznik nr 18

19

Sołectwo Świątniki

Załącznik nr 19

20

Sołectwo Wiórek

Załącznik nr 20

21

Sołectwo Żabinko

Załącznik nr 21

 

2.       Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag, mieszkańców na temat zapisów projektu statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mosina

3.       Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie danego sołectwa położonego w Gminy Mosina i w dniu składania formularza, o którym mowa § 3 ust.2 posiadają ukończone 18 lat.

 

§ 2.

1.       Konsultacje przeprowadzono będą w terminie od 3 czerwca 2014r. do 26 czerwca 2014r. w sołectwach położonych na terenie Gminy Mosina.

2.       Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie imiennego wyrażenia opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.

3.       Konsultacje polegać będą na:

a)       udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Mosina na stronie internetowej Gminy Mosina i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag;

b)      wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, celem udostepnieniu mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi;

a)       wyłożenie projektów statutów w Urzędzie Miejskim w Mosinie ( Biuro Rady Miejskiej w Mosinie pok.22) w dniach i godzinach urzędowania celem udostepnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.

 

§ 3

1.       Formularze zawierające opinie, propozycje uwagi mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać w terminie do dnia 26 czerwca 2014r.

a)       poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;

b)      poprzez złożenie u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach;

c)       drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina z dopiskiem: „.Konsultacje Społeczne z mieszkańcami projektów statutów sołectw"

2.       Wzór formularza stanowiący załącznik do Zarządzenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina www. mosina.pl. dostępny będzie w Biurze Rady Miejskiej Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta oraz u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach.

3.       Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 26 czerwca 2014r. nie zostaną rozpatrzone.

4.       Złożone propozycje zmian do projektów statutów zostaną przedłożone Komisji Statutowej do ostatecznego rozpatrzenia.

5.       Wyniki konsultacji przedstawia się w protokole oddzielnie dla każdego sołectwa. Protokoły zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, właściwych sołectw oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie w Sołectwach Gminy Mosina w sposób zwyczajowo przyjęty oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

                                                                                                             Załącznik do Zarządzenia Nr 00501.615.2014r.

Burmistrza Gminy Mosina

 z dnia 3 czerwca 2014r.

 

 

Formularz do składania uwag, propozycji, opinii do projektu Statutów Sołectw.

 

1.      Statut Sołectwa...............................................................................................................

2.      Imię i nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:

...........................................................................................................................................

3.      Adres:................................................................................................................................

4.      Telefon/ e - mail:............................................................................................................

 

 

l.p.

Wskazanie §w analizowanym dokumencie

Treść, uwagi, propozycji, opinii.

Uzasadnienie

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

l.p.

Wskazanie §w analizowanym dokumencie

Treść, uwagi, propozycji, opinii.

Uzasadnienie

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Podpis (czytelny) i data osoby składającej formularz:

.......................................................................................................................................................

 

Formularz do składania uwag,propozycji, opinii do projektu Statutów Sołectw

Załącznik Nr 1 

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załacznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 17

Załącznik Nr 18

Załącznik Nr 19

Załącznik Nr 20

Załącznik Nr 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr GG.00501.614.2014.AW

Zarządzenie nr GG/00501.614.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 czerwca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518), a także na podstawie § 14 i
§ 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr GG. GG/00501.614.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 czerwca 2014r.

Wykaz gruntu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres 3 lat na terenie Gminy Mosina.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej wg ewidencji gruntów

Powierzchnia wynajmowanej nieruchomości

Położenie nieruchomości (obręb)

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Okres trwania umowy

Stawka czynszu

( netto + 23% Vat )

 Termin wnoszenia opłat za najem

Tryb wynajmu i określenia najemcy

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1

 

1600/56

 

 

PO1M/00032171/3

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie

200 m2

 

Mosina

 

Przeznacza się w najem pod parking część nieruchomości opisanej w kolumnie 1 pkt. 1 o powierzchni 200 m2, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1600/56, o powierzchni całkowitej 861m2.

 

3 lata

 

Miesięczna stawka czynszu za 1 m ² powierzchni wynosi: do 100 m2 – 0,88 zł oraz za każdy 1 m2 powyżej 100m2  0,45 zł, nie mniej niż 80,00 zł.

(Łącznie miesięcznie 168,00 zł netto.)

Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. *

Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10  dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie

 

Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek. W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.

 

2.

 

232/6

PO1M/00030391/7

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie

535m2

Mosina

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 pkt. 2. przeznacza się w najem w związku z pobudowaniem przez najemcę budynku mieszkalnego oraz na uprawy ogrodnicze.

3 lata

Miesięczna stawka czynszu za 1 m ² powierzchni zabudowanej wynosi – 2,20 zł netto za teren zabudowany budynkiem mieszkalnym (powierzchni 250 m2) oraz 0,10 zł za 1 m2 powierzchni gruntu pod uprawy rolniczo-ogrodnicze (powierzchnia 285 m2).

(Łącznie miesięcznie 578,50 zł netto.)

Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. *

 

Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10  dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie

Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek. W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.

 

3.

 

311

PO1M/00032074/3

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie

270m2

Mosina

Przeznacza się w najem celem poprawy warunków zagospodarowania pod drogę dojazdową do budynku część nieruchomości opisanej w kolumnie 1 pkt. 3 o powierzchni 270m2, stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 311, o powierzchni całkowitej 1.120m2.

3 lata

Miesięczna stawka czynszu za 1 m ² powierzchni wynosi: do 100 m2 – 0,88 zł oraz za każdy 1 m2 powyżej 100m2  0,45 zł, nie mniej niż 80,00 zł. (Łącznie miesięcznie 168,00 zł netto.)

Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23% stawki czynszu. *

Czynsz płatny jest z góry kwartalnie  do 10  dnia pierwszego miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie

Nieruchomość wynajęta na pisemny wniosek. W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku najemca wyłoniony zostanie w wyniku przetargu.

 

* Na podstawie zarządzenia Nr GG.00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.610.2014.PS z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.610.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 maja 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Obrzańskiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

864/7

877

PO1M/00025522/7

64.000,00

2.

864/14

736

PO1M/00025522/7

68.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.453.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 17 grudnia 2013r., 04 kwietnia 2014r. i 21 maja 2014r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr GG.00501.609.2014.PS z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.609.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 maja 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234 obr. Pecna o powierzchni 4100 m2 zapisanej w KW PO1M/00022537/4 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.427.2013.AS z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której przetarg w dniu 7 listopada 2013r., 19 lutego 2014r. i 21 maja 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 180.000,00 zł netto (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr GG.00501.608.2014.PS z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.608.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 maja 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej na kwoty:

  

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

147/27

1360

PO1M/00019681/4

90 000,00

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.411.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniach 17 września 2013r., 13 listopada 2013r., 19 lutego 2014r. i 23 maja 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zarządzenie Nr GG.00501.607.2014.PS z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.607.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 maja 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 j.t.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera na kwoty:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

97/3

2972

PO1M/00031353/6

100.000,00

2.

97/7

816

PO1M/00031353/6

 50.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.451.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 17 grudnia 2013r., 04 kwietnia 2014r. oraz 23 maja 2014r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie NR 00501.605.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

 

 
Zarządzenie NR 00501.605.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 maja 2014r.

  w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat w Referacie Finansowo Budżetowym

1.      Zofia Springer - Przewodniczący Komisji;

2.      Maria Borowiak - Członek Komisji;

3.      Agnieszka Chełminiak - Członek Komisji;

4.      Julia Olejniczak-Kowalska - Sekretarz Komisji.

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych oraz wybór kandydata.

 

 

§ 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 30 czerwca 2014r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


ZARZĄDZENIE NR OR.00501.604.2014 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 23 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE  NR  OR.00501.604.2014 BURMISTRZA GMINY MOSINA  z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych w celach służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr IN.00501.603.2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr IN.00501.603.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje: 

 

p o w o ł u j ę

 

następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:

 

Nr obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

4.

Świetlica Wiejska,

ul. Kościelna 3, Rogalinek

tel. 500-259-953

1.   Małgorzata Ochocka

Mosina

 

 

 

 


Zarządzenie Nr IN.00501.602.2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejski

Zarządzenie Nr IN.00501.602.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Rogalinku - ul. Kościelna 3, odwołuje się, Pana Henryka Pawlikowskiego. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2014 roku i podlega podaniu
do publicznej wiadomości.

 


Zarządzenie Nr IN.00501.601.2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr IN.00501.601.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje: 

 

p o w o ł u j ę

 

następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:

 

Nr obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

18.

Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina

tel. 618-132-230

1.   Maria Borkowska

Mosina

 

 

 

 


Zarządzenie Nr IN.00501.600.2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejski

Zarządzenie Nr IN.00501.600.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 z siedzibą w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie - ul. Powstańców Wlkp. 1, odwołuje się, Panią Klaudię Kwiatkowską. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2014 roku i podlega podaniu
do publicznej wiadomości.

 


Zarządzenie Nr GG.00501.599.2014.PS

Zarządzenie Nr GG.00501.599.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 maja 2014r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Piotr Sternal

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 61-8109-578, pokój 125

e-mail: piotr.sternal@mosina.pl

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.599.2014.PS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 maja 2014r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2091/104

569

PO1M/00022303/5

79 000

2.

2091/108

560

PO1M/00022303/5

78 000

3.

2091/99

582

PO1M/00022303/5

81 000

4.

2091/110

599

PO1M/00022303/5

86 000

5.

2091/111

574

PO1M/00022303/5

83 000

6.

2091/105

604

PO1M/00022303/5

80 000

7.

2091/107

598

PO1M/00022303/5

79 000

8.

2091/61

813

PO1M/00022303/5

107 000

9.

2091/62

814

PO1M/00022303/5

107 000

10.

2091/112

578

PO1M/00022303/5

83 000

11.

2091/90

706

PO1M/00022303/5

88 000

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-74/09 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

   
   

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr IN.00501.598.2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr IN.00501.598.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje: 

 

p o w o ł u j ę

 

następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:

 

Nr obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

16.

Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina
tel. 618-132-381

1.   Klaudia Pawlikowska

Mosina

17.

Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
tel. 618-132-909

1.   Małgorzata Michalak

Mosina

20.

Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

tel. 618-136-717

1.   Michalina Łuczak

Rogalinek

 

 

 

 


Zarządzenie Nr IN.00501.597.2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejski

Zarządzenie Nr IN.00501.597.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 z siedzibą w Zespole Szkół w Mosinie - ul. Krasickiego 16, odwołuje się, Pana Szymona Kędziora. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§2

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 z siedzibą w Mosińskim Ośrodku Kultury w Mosinie - ul. Dworcowa 4, odwołuje się Panią Agnieszkę Budna. Powodem odwołania jest złożenie oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 3

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 z siedzibą w Zespole Szkół w Mosinie - ul. Sowiniecka 75, odwołuje się Panią Annę Kędziora. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2014 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 


Zarządzenie nr FB.00501.596.2013.EW

Zarządzenie  nr FB.00501.596.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 maja 2014 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 

1) Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł.)

1.

 

Polski Związek Wędkarski

(Mosina Miasto)

 

Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina

1 000,00

2

 

Polski Związek Wędkarski

(Mosina Miasto)

 

Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych

500,00

RAZEM

 

1 500,00


2) Środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr IN.00501.595.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr IN.00501.595.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 182 § 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje: 

 

p o w o ł u j ę

 

następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:

 

Nr obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

4.

Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek

tel. 500-259-953

1.   Henryk Pawlikowski

Mosina

8.

Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki

tel. 510-064-010

1.   Iwona Piotrowska

2.   Żaneta Biała

Krosinko

Krosno

10.

Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko

tel. 618-132-657

1.   Magdalena Klepacka

Mosina

13.

Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina

tel. 618-132-469

1.   Gizela Bąkowska

Mosina

15

Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina
tel. 618-132-671

1.   Gizela Springer

Mosina

 

 

 

 


Zarządzenie Nr IN.00501.594.2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejski

Zarządzenie Nr IN.00501.594.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Na podstawie art. 184 § 1 ust. 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Rogalinku - ul. Kościelna 3, odwołuje się, Panią Marzenę Sianos. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§2

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z siedzibą w Centrum Kształcenia w Nowinkach - ul. Powstańców Wielkopolskich 3, odwołuje się Pana Arkadiusza Przybyła oraz Panią Magdalenę Gawron. Powodem odwołania jest złożenie oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 3

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Krosinku - ul. Wiejska 43, odwołuje się Panią Małgorzatę Biegańską. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 4

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie - ul. Kościelna 2, odwołuje się Panią Teresę Kurzawa. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 5

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 z siedzibą w Przedszkolu Nr 4 w Mosinie - ul. Kasprowicza 28, Mosina, odwołuje się Pana Jerzego Kasprzyka. Powodem odwołania jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2014 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 


Zarządzenie Nr GG.00501.592.2014.RS z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr GG.00501.592.2014.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2014 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy

              

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.591.2014.EW

Zarządzenie  nr FB.00501.591.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2014 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:

a) pomocy społecznej- organizacji wieczerzy wigilijnej,

b) wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich,

c)  wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami w czasie wakacji letnich.

2) Środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2014 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.591.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2014 r.

 

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - organizacja wieczerzy wigilijnej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Organizacja Wieczerzy Wigilijnej

6 000,00

RAZEM

6 000,00

 

§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich:

 

1)    wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

 

Warsztaty letnie

1 000,00

2.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Piknik nad jeziorem

800,00

3.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wakacyjne zajęcia

1 980,00

4.

Stowarzyszenie AMBITIO

Mały Wielkopolanin, Polak, Europejczyk- półkolonie letnie 2014

1 420,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK MOSINA

Mini Obóz Sportowy Rogalinek 2014

1 000,00

6.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Przystań wyobraźni

800,00

RAZEM

7 000,00

 

2)    wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Aktywny wypoczynek w Rozewiu

6 000,00

2.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Obóz z Tradycją w Łukęcinie

6 000,00

RAZEM

12     000,00

 


Zarządzenie OPS 00501.590.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15.05.2014

 

Zarządzenie nr OPS 00501.590.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2014r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji..

Na podstawie art.20. ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn.zm) oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r. poz.567) zarządza się co następuj:

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina upoważnia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie Panią Lidię Skupin - Wójtowską

do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie NR 00501.589.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 maja 2014r.

 

  Zarządzenie NR 00501.589.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 maja 2014r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223,  poz.1458 z późn.zm) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 0151/374/2009  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 08 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie miejskim w Mosinie wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1)     Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracodawca może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny."

2)     § 5 ust. 5  otrzymuje brzmienie: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek przełożonego, dodatek specjalny może by przyznany w kwocie wyższej aniżeli określona w ust.4"

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .

 

 

 

 


Zarządzenie NR 00501.588.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organiz

Zarządzenie NR 00501.588.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 maja 2014r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.


Zarządzenie Nr IK. 00501.587.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.587.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap VI - lewostronny chodnik na ulicy Wodnej na odc. od zjazdu na przepompownię do zjazdu na posesje nr 91 w km 1+225"

 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Wojciecha Górnego,

4.      Leszka Najderka,

5.      Małgorzatę Piotrowską,

6.      Agnieszkę Kasprzyk,

7.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr IK. 00501.586.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.586.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 maja 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa sieci wodociągowej od ulicy Sowinieckiej w kierunku ulicy Śremskiej

w Mosinie - Etap I"

 

zwaną dalej komisją .

§ 2

 

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Wojciecha Górnego,

4.      Hannę Woźnikiewicz,

5.      Agnieszkę Kasprzyk,

6.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.584.2014.EW

Zarządzenie nr FB.00501.584.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. zarządzam, co następuję:

§1.

Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:

1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w składzie:

a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

 b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

 c)  przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth,

d)  przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego;

2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
w miejscu zamieszkania
w składzie:

a)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

 b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

 Marek Dudek,

 c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 Waldemar Demuth,

d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego;

3) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami  w składzie:

a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

 - Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

 - Ewelina Waligórska,

 b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

 Marek Dudek,

 c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

  Waldemar Demuth;

d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Agata Lubowicka- przedstawiciel Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego.

§2.

1. Komisja konkursowa wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.

 

2. Komisja konkursowa opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie Nr IN.00501.583.2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr IN.00501.583.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się 22 obwodowych komisji wyborczych w Gminie Mosina w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014  r. zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IN.00501.583.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 maja 2014 r.

 

 

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

Obwód nr 1

Czapury

Świetlica Wiejska,
ul. Poznańska 78, Czapury

tel. 618-939-567

 

Szczygieł-Nowak

Krystyna

Czapury

Głucha

Dominika

Drużyna

Prentki

Cezary

Mosina

Śliwińska

Aneta

Krosno

Kałmucka

Karina

Mosina

Szymański

Sebastian

Mosina

Pazgrat

Dorota

Czapury

Obwód nr 2

Czapury

Szkoła Podstawowa,
ul. Poznańska 78, Czapury

tel. 618-939-567

 

Rembalska

Renata

Mosina

Domagała

Agnieszka

Pecna

Żurawska-Sianos

Julia

Mosina

Bober

Arkadiusz

Mosina

Śliwiński

Łukasz

Krosno

Ewleszyn

Marietta

Mosina

Stefańska

Magdalena

Czapury

Obwód nr 3

Daszewice

Świetlica Wiejska,
ul. Piotrowska 3, Daszewice

tel. 517-796-503

 

 

Rembalski

Andrzej

Mosina

Kopeć

Justyna

Krosno

Żurawska

Krystyna

Baranowo

Kapczyński

Bogusław

Mosina

Błaszak-Szajek

Anna

Daszewice

Jarecka

Elżbieta

Daszewice

Stańczak

Małgorzata

Baranowo

Obwód nr 4

Rogalinek

Świetlica Wiejska,
ul. Kościelna 3, Rogalinek

tel. 500-259-953

 

Domagała

Dorota

Rogalinek

Sianos

Marzena

Rogalinek

Jankowska

Joanna

Mosina

Walczak

Bogumiła

Świątniki

Rozmiarek

Danuta

Krosno

Szymańska

Anna

Mosina

Wojciechowska

Danuta

Mosina

Obwód nr 5

Rogalin

Zespół Szkół w Rogalinie,
ul. Poznańska 2, Rogalin

tel. 618-930-804

 

Głuchowska

Daria

Mosina

Dera

Sylwia

Pecna

Leśniczak

Renata

Świątniki

Siejak

Paula

Drużyna

Tomaszewski

Ireneusz

Mosina

Mizerna

Maria

Rogalin

Kołodziejczak

Klaudia

Mosina

Obwód nr 6

Mieczewo

Świetlica Wiejska,
ul. Szeroka 3, Mieczewo

tel. 517-796-506

 

Głuchowska

Patrycja

Mosina

Antkowiak

Stefan

Krajkowo

Tomczak

Beata

Świątniki

Buczkowski

Stanisław

Świątniki

Michałowski

Andrzej

Mosina

Sznura

Bronisław

Mieczewo

Tomczak-Taisner

Beata

Mosina

Obwód nr 7

Sowinki

Klub Rolnika Sowinki

tel. 501-465-958

 

Plenzler

Leszek

Mosina

Kurowska

Klara

Sowinki

Mądrawski

Marcin

Mosina

Prałat

Hubert

Mosina

Dominiak

Jacek

Mosina

Górna

Agnieszka

Mosina

Barcz

Hanna

Mosina

Obwód nr 8

Nowinki

Centrum Kształcenia,
ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki

tel. 510-064-010

 

Naskręt

Ewa

Mosina

Grabarkiewicz

Piotr

Drużyna

Przybył

Arkadiusz

Mosina

Antkowiak

Łukasz

Druzyna

Wojnowska

Anna

Mosina

Filipowicz

Rafał

Drużyna

Gawron

Magdalena

Nowinki

Obwód nr 9

Pecna

Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 19, Pecna

tel. 618-192-983

 

Pachurska

Marta

Pecna

Ciężki

Karol

Pecna

Wechta

Zuzanna

Mosina

Jungermann

Jakub

Mosina

Cieleńska

Elena

Pecna

Taisner

Bartosz

Mosina

Kurek

Zdzisława

Pecna

Obwód nr 10

Krosinko

Szkoła Podstawowa,
ul. Wiejska 43, Krosinko

tel. 618-132-657

 

Klatkiewicz

Monika

Mosina

Biegańska

Małgorzata

Dymaczewo Nowe

Mądrawski

Mateusz

Mosina

Wiązek

Waldemar

Mosina

Raźny

Andrzej

Krosno

Ptak

Magdalena

Mosina

Glinkowska

Marzena

Krosinko

Obwód nr 11

Krosno

Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

tel. 618-136-585

 

Budziński

Roman

Pecna

Kopeć

Joanna

Krosno

Gadomska

Agata

Krosno

Prałat-Matkowska

Agnieszka

Krosno

Lambui

Łukasz

Mosina

Matuszczak

Sandra

Drużyna

Górna

Barbara

Mosina

Obwód nr 12

Krosno

Zespół Szkół,
ul. Główna 43, Krosno

tel. 618-136-585

 

Klatkiewicz

Katarzyna

Mosina

Janicki

Adam

Drużyna

Gadomska

Irena

Krosno

Adamska

Beata

Krosno

Raźny

Przemysław

Mosina

Makowska

Paulina

Mosina

Prajs

Karolina

Pecna

Obwód nr 13

Mosina

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy,
ul. Kościelna 2, Mosina

tel. 618-132-469

 

Kuhnke

Halina

Mosina

Olejniczak

Anna

Mosina

Serek

Agnieszka

Mosina

Kurzawa

Teresa

Mosina

Gąsiorowska

Wanda

Mosina

Górska

Małgorzata

Mosina

Kałmucka

Halina

Mosina

Obwód nr 14

Mosina

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 1, Mosina

tel. 618-132-239

 

Szymczak

Jolanta

Mosina

Rembowski

Krzysztof

Mosina

Duszyńska

Aleksandra

Mosina

Lulka

Katarzyna

Mosina

Adamczak-Komisarek

Joanna

Mosina

Trzcińska

Natalia

Mosina

Wiśniewski

Michał

Mosina

Obwód nr 15

Mosina

Przedszkole Nr 4,
ul. Kasprowicza 28, Mosina
tel. 618-132-671

 

Krawczyk

Sandra

Mosina

Kaźmierczak

Małgorzata

Mosina

Przybył

Ewa

Mosina

Michalski

Robert

Mosina

Kasprzyk

Jerzy

Mosina

Misterka

Grażyna

Mosina

Janik

Marianna

Mosina

Obwód nr 16

Mosina

Zespół Szkół,
ul. Krasickiego 16, Mosina
tel. 618-132-381

 

Kędziora

Szymon

Mosina

Gierczyk

Danuta

Mosina

Wyzuj

Halina

Krosno

Sobolewska

Katarzyna

Krosno

Pazgrat

Marta

Mosina

Przybysławski

Stanisław

Mosina

Janiak

Krzysztof

Pecna

Obwód nr 17

Mosina

Mosiński Ośrodek Kultury,
ul. Dworcowa 4, Mosina
tel. 618-132-909

 

Plenzler

Łukasz

Mosina

Ossowska

Jolanta

Krosinko

Tokarski

Maciej

Mosina

Kurzawa

Maria

Mosina

Tomaszewska

Iwona

Mosina

Budna

Agnieszka

Mosina

Lubowicka

Agata

Mosina

Obwód nr 18

Mosina

Przedszkole Nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Mosina

tel. 618-132-230

 

Tórz

Danuta

Mosina

Kwiatkowska

Klaudia

Pecna

Konieczna

Hanna

Mosina

Lipa

Anna

Mosina

Kotara

Aleksandra

Mosina

Górny

Piotr

Mosina

Utracik

Elżbieta

Mosina

Obwód nr 19

Mosina

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki,
ul. Topolowa 2, Mosina

tel. 618-132-922

 

Sikorska

Wanda

Mosina

Żabińska-Falbierska

Danuta

Mosina

Plewińska

Marlena

Mosina

Sobolewska

Joanna

Krosno

Dominiak

Grażyna

Mosina

Grabianowska

Bożena

Mosina

Olejniczak-Salewicz

Magdalena

Puszczykowo

Obwód nr 20

Mosina

Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

tel. 618-136-717

 

Kędziora

Anna

Mosina

Olejniczak

Małgorzata

Mosina

Duszyńska

Kinga

Mosina

Kolendowicz

Zenon

Mosina

Matuszak

Artur

Mosina

Wolarczak

Agnieszka

Mosina

Depowski

Wiesław

Mosina

Obwód nr 21

Mosina

Zespół Szkół w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75, Mosina

tel. 618-136-717

 

Kamińska

Jolanta

Mosina

Hetman

Anna

Pecna

Tokarska

Urszula

Mosina

Drozdowska

Zdzisława

Mosina

Kasprzyk

Małgorzata

Mosina

Bartnikowska

Sylwia

Mosina

Konara

Joanna

Kościan

Obwód nr 22

Ludwikowo

Szpital,
ul. Leśna 6, Ludwikowo

tel. 618-132-831

 

Rybarczyk

Irena

Mosina

Tuliszka

Lech

Mosina

Kubiczak

Ewelina

Mosina

Gościniak

Marlena

Mosina

Hemmerling

Mieczysław

Mosina

 


Zarządzenie Nr IK. 00501.582.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.582.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina w rejonie ulic na tzw. Osiedlu Sportowców - etap I"

 

zwaną dalej komisją .

§ 2

 

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Hannę Woźnikiewicz,

4.      Wojciecha Górnego,

5.      Agnieszkę Kasprzyk,

6.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr IK 00501.581.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.581.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30.04.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
BUDOWA  CHODNIKA  W SOWINKACH i BARANÓWKU
 ETAP I - odcinek  0 + 800,00
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Sławomir Ratajczak,
 2. Wojciecha Górnego
 3. Agnieszkę Kasprzyk,
 4. Magdalenę Rembalską,
 5. Agnieszkę Grabarczyk
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK 00501.580.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.580.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28.04.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Sławomira Ratajczaka,
 2. Wojciecha Górnego
 3. Agnieszkę Kasprzyk,
 4. Magdalenę Rembalską,
 5. Katarzynę Lewandowską
 6. Magdalenę Olejniczak-Salewicz
 7. Małgorzatę Kasprzyk
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie nr FB.00501.579.2014.EW

Zarządzenie nr FB.00501.579.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, zarządzam, co następuję:

 

§1.

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej której celem będzie:

1)   opiniowanie wszystkich ofert złożonych wg procedury zawartej w Rocznym programie współpracy,

2)   dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych,

3)   wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

4)   zgłaszanie propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§2.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców.

§3.

Kandydatury należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: ewelina.waligorska@mosina.pl lub osobiście na pokoju nr 4 w terminie od 28 kwietnia do
5 maja 2014 r.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie nr BR.00501.578.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krajkowo, Baranowo

Zarządzenie nr BR.00501.578.2014.PDF

Zarządzenie Nr IK. 00501.577.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.577.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina. Etap 3 -

boisko w Pecnej"

 

zwaną dalej komisją .

§ 2

 

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Wojciecha Górnego,

4.      Magdalenę Olejniczak - Salewicz,

5.      Katarzynę Lewandowską,

6.      Agnieszkę Kasprzyk,

7.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr GG/00501.576.2014.AW z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Zarządzenie nr GG/00501.576.2014.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik:


Zarządzenie Nr GG.00501.575.2014.RS

Zarządzenie Nr GG.00501.575.2014.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 kwietnia 2014r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Zarządzenie Nr GG.00501.527.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 ust1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 17 kwietnia 2014r. ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.527.2014.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznaczam na dzień  17 kwietnia 2014r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło – Przewodniczący

2.      Rozalia Skrzypczak - członek

3.      Beata Tomczak- Taisner – członek”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała:

Rozalia Skrzypczak


ZARZĄDZENIE NR FB.00501. 574.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR FB.00501. 574.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr FB.00501.562.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia
7 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.

 

W załączniku do zarządzenia nr FB.00501.562.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wprowadza się następującą zmianę:

 

1.  Ust.  1 otrzymuje brzmienie:

 „Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań:

- wypoczynku dzieci i młodzieży- realizowanego od 27 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.,

- organizacji wieczerzy wigilijnej realizowanej od 1 listopada do 30 grudnia 2014 r."

 

2. Ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu."

3. Ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez zespół konsultacyjny, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. „

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.573.2014.RS z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Zarządzenie Nr GG.00501.573.2014.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 kwietnia 2014r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Załączniki:


Zarządzenie Nr GG.00501.572.2014.RS z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem w rejonie ul. 25 Stycznia w Mosinie

Zarządzenie Nr GG.00501.572.2014.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 kwietnia 2014r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem w rejonie ul. 25 Stycznia w Mosinie

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Załączniki:


Zarządzenie Nr IK. 00501.571.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.571.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa świetlicy wiejskiej przy ul. Piaskowej w Krośnie, gm. Mosina - I etap"

 

zwaną dalej komisją .

§ 2

 

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Wojciecha Górnego,

4.      Ryszarda Rybickiego,

5.      Wiesławę Manię,

6.      Agnieszkę Kasprzyk,

7.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr IK 00501.570.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.570.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11.04.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa w ulicy  Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem  w miejscowości Mosina
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Sławomir Ratajczak,
 2. Wojciecha Górnego
 3. Agnieszkę Kasprzyk,
 4. Magdalenę Rembalską,
 5. Małgorzata Piotrowska
 6. Agnieszkę Grabarczyk
 7. Hannę Woźnikiewicz
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr IK 00501.569.2014 r. Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK 00501.569.2014 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11.04.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa  w Mosinie w ul. Żeromskiego / Nałkowskiej -  sieci wodociągowej część III
oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Sławomir Ratajczak,
 2. Wojciecha Górnego
 3. Agnieszkę Kasprzyk,
 4. Magdalenę Rembalską,
 5. Macieja Ciesielskiego
 6. Agnieszkę Grabarczyk
 
                                                                         § 3
Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.
 
                                                                         § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 
                                                                         § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.568.2014.PS z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.568.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

147/27

1360

PO1M/00019681/4

96 000,00

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.411.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniach 17 września 2013r., 13 listopada 2013r., i 19 lutego 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   


Zarządzenie Nr GG.00501.567.2014.PS z dnia 11 kwietnia 2014r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.567.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

97/3

2972

PO1M/00031353/6

125.000,00

2.

97/7

816

PO1M/00031353/6

  55.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.451.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 17 grudnia 2013r. i 04 kwietnia 2014r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.566.2014.PS z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.566.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Obrzańskiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

864/7

877

PO1M/00025522/7

71.000,00

2.

864/14

736

PO1M/00025522/7

75.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.453.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 17 grudnia 2013r. i 04 kwietnia 2014r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.565.2014.PS z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.565.2014.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 kwietnia 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234 obr. Pecna o powierzchni 4100 m2 zapisanej w KW PO1M/00022537/4 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.427.2013.AS z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której przetarg w dniu 7 listopada 2013r. i 19 lutego 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 190.000,00 zł netto (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr 00501.564.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 00501.564.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie: określenia wzoru wniosku o wydanie karty w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”, wzoru porozumienia zawieranego z podmiotami, które przystąpiły do programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”, wzoru karty „Mosińska Karta Rodziny 3+, wzoru naklejki dla podmiotów biorących udział w programie „Mosińska Karta Rodziny 3+”, regulaminu przyznawania i wydawania kart, w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”.

 

Na podstawie § 13 uchwały nr LV/384/2014 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zameldowanych na terenie gminy Mosina poprzez realizację programu „Mosińska Karta Rodziny 3+” w 2014 roku, zmienionej uchwałą  nr LVII/395/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Wprowadza się wzór wniosku o wydanie karty w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Wprowadza się wzór porozumienia zawieranego między Burmistrzem Gminy Mosina, a podmiotem oferującym preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§3


Wprowadza się wzór karty w ramach programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§4

 

Wprowadza się wzór naklejki dla podmiotów biorących udział w programie „Mosińska Karta Rodziny 3+”, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§5

 

Wprowadza się regulamin przyznawania i wydawana kart, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

 

§6

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich oraz Gminnemu Centrum Informacji.

 

§7

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


ZARZĄDZENIE NR OR.00501.563.2014.AF BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 07 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE  NR  OR.00501.563.2014.AF BURMISTRZA GMINY MOSINA  z dnia 07 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie Nr OR.0151/449/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie odzieży roboczej i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

Zarządzenie nr FB.00501.562.2014.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr FB.00501.562.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

1.      wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie wakacji letnich,

2.      wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami w czasie wakacji letnich,

3.      pomocy społecznej- organizacji wieczerzy wigilijnej.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.562.2014.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.

 

1.  Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań:

- wypoczynku dzieci i młodzieży- realizowanego od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r.,

- organizacji wieczerzy wigilijnej realizowanej od 1 listopada do 30 grudnia 2014 r.

 

2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  z zakresu:

 

a) pomocy społecznej w tym:

- organizacja wieczerzy wigilijnej,

 

6 000,00 zł

 

b) wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w tym:

- wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

 

7 000,00 zł

- wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami

 

12 000,00 zł

3. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.

4. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych
w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 20,00 zł.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

6.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Organizacje składające oferty:

- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

8. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).       

9.    Do oferty należy dołączyć :

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz 
z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

-aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

-w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

10.  Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

11. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

13. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez zespół konsultacyjny, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

14. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

 

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

 

Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:

 

 

 

1.

Oferta złożona w terminie.

 

 

 

2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

 

 

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym druku.

 

 

 

4.

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 

 

 

5.

Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 

 

 

6.

Oferta jest kompletna.

 

 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej:

ilość punktów do przyznania

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.

0-5

2.

Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.

0-5

3.

Innowacyjność i oryginalność oferty.

0-5

4.

Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.

0-5

5.

Liczba beneficjentów realizowanego zadania.

0-5

6.

Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.

0-5

7.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.

0-5

8.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.

0-5

9.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.

0-5

10.

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.

0-5

11.

Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.

0-5

12.

Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)

0-5

 

SUMA PUNKTÓW:

max. 60

             

  

15. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2013 i 2014:

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych środków

2013 rok

2014 rok

1.

pomoc społeczna

21 940,00 zł

18 000,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

2 000,00 zł

1 100,00 zł

3.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 000,00 zł

0,00 zł

4.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00 zł

2 000,00 zł

5.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży

25 000,00 zł

5 500,00 zł

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

56 755,32 zł

47 420,00 zł

7.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

203 231,00 zł

210 200,00 zł

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.561.2014.AS z dnia 3 kwietnia 2014r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.561.2014.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 kwietnia 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie przy ul. Wodnej -Różańskiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 519/2 obr. Mosina zapisanej w KW PO1M/00021426/6 oraz nr 520/2; 521/18 obr. Mosina zapisane w KW PO1M/00030485/3 o łącznej powierzchni 1559m2 przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.428.2013.AS z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których przetargi w dniach 7 listopada 2013r. i 19 lutego 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na łączną kwotę  106.000,00 zł netto (słownie złotych: sto sześć tysięcy).

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.560.2014.AS z dnia 3 kwietnia 2014r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.560.2014.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 kwietnia 2014r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej-Makuszyńskiego na kwoty:

 

 

Nr działki

Powierzchnia łączna (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1794/10;1794/11;1743/3;1743/4

1068

PO1M/00021997/9

72.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.410.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 17 września 2013r., 13 listopada 2013r., 15 stycznia 2014r. i 26 marca 2014r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr SG 00501.559.2014r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Zarządzenie Nr SG 00501.559.2014r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 kwietnia 2014r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Zarządzenie GG.00501.558.2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie oddania lokali użytkowych w najem w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501. 558.2014

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 27 marca 2014 r.

 

w sprawie: oddania lokali użytkowych w najem w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zm.) a także w wykonaniu § 14 nawiązaniu do § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz 1697) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

1.     Przeznacza się do oddania w najem następujące lokale użytkowe:

a)     Pecna, ul. Główna 50 - I piętro o powierzchni: 85,50 m², w budynku położonym na działkach o nr. ewid.: 139/1 i 139/2, zapisanych w księgach wieczystych Nr KW 31270 i KW 25477, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiag Wieczystych z siedzibą w Śremie, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia;

b)     Pecna, ul. Główna 50 - I piętro o powierzchni: 159,90 m², w budynku położonym na działkach  nr. ewid.: 139/1 i 139/2, zapisanych w księgach wieczystych KW 31270 i KW 25477, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia;

c)     Pecna, ul. Główna 18 - parter o powierzchni: 26,00 m², w budynku położonym na działkach o nr ewid.: 71/3 i 71/4, zapisanych w księdze wieczystej: KW 21772, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie, na okres 1 roku, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia;

d)     Mosina, ul. Krotowskiego 16 - parter o powierzchni 23,40 m², w budynku położonym na działce o nr ewid.: 1645/7, zapisanej w księdze wieczystej KW 24684, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia;

2.     Wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej: Mosina.bip.pl-mienie gminne-najem mienia gminnego.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Załącznik do Zarządzenia nr. 00501/558/2014
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 marca 2014r.

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

 

a)     Lokal użytkowy w Pecnej, przy ul. Głównej 50, stanowiący własność Gminy Mosna, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym:

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW 31270 i KW 25477 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie. Nr . ewid. działki: 139/1 i 139/2

Wielkość powierzchni do wynajęcia

85,50 m²

Opis nieruchomości

I piętro; pomieszczenia użytkowe: 30,00 m²; 48,80 m²; 2,20 m²; 4,50 m² / toaleta/

Przeznaczenie pomieszczeń 

Na cele produkcyjne

Termin zagospodarowania pomieszczeń

W dniu podpisania umowy

Stawka miesięczna czynszu

3,90 zł/m² netto*

Termin wnoszenia czynszu

Zapłata następować będzie „ z dołu", w okresach miesięcznych, na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, na podstawie wystawionej faktury VAT

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie ze stawkami najmu za pomieszczenia użytkowe ustalonymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina

Okres najmu

Lokal przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat

 

b)     Lokal użytkowy w Pecnej, ul. Główna 50, stanowiący własność Gminy Mosina, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW 31270 i KW 25477 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie. Nr . ewid. działki: 139/1 i 139/2

Wielkość powierzchni do wynajęcia

159,90 m²

Opis nieruchomości

I piętro; pomieszczenia użytkowe: 74,70 m²;  36,00 m²; 19,80 m²; 4,10 m² ; 11,10 m²/komunikacja/; 14,20 m²/ toalety/.

Przeznaczenie pomieszczeń 

Na cele produkcyjne, usługowe

Termin zagospodarowania pomieszczeń

W dniu podpisania umowy

Stawka miesięczna czynszu

3,90 zł/m² netto*

Termin wnoszenia czynszu

Zapłata następować będzie „ z góry", w okresach miesięcznych, na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, na podstawie wystawionej faktury VAT

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie ze stawkami najmu za pomieszczenia użytkowe ustalonymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina

Okres najmu

Lokal przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat

 

c)     Lokal użytkowy w Pecnej, przy ulicy Głównej 18, stanowiący własność Gminy Mosina, przeznaczony do wynajęcia na okres 1 roku, w trybie bezprzetargowym.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW 21772 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie. Nr . ewid. działki: 71/3 i 71/4.

Wielkość powierzchni do wynajęcia

26,00 m²

Opis nieruchomości

parter; pomieszczenie użytkowe: 13,00 m²; części wspólne: 13,00 m²

Przeznaczenie pomieszczeń 

Gabinet lekarski lub inny związany z opieką zdrowotną

Termin zagospodarowania pomieszczeń

W dniu podpisania umowy

Stawka miesięczna czynszu

15,00 zł/m² netto*

Termin wnoszenia czynszu

Zapłata następować będzie „ z góry", w okresach miesięcznych, na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, na podstawie wystawionej faktury VAT

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie ze stawkami najmu za pomieszczenia użytkowe ustalonymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina

Okres najmu

Lokal przeznacza się do wynajęcia na okres 1 roku

 

d)     Lokal użytkowy w Mosinie, ul. Krotowskiego 16, stanowiący własność Gminy Mosina, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW 24684 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie. Nr . ewid. działki: 1645/7.

Wielkość powierzchni do wynajęcia

23,40 m²

Opis nieruchomości

parter; pomieszczenia użytkowe: 14,76 m²; 2,70 m²; korytarz: 3,22 m²; łazienka: 2,72 m².

Przeznaczenie pomieszczeń 

Na cele biurowe

Termin zagospodarowania pomieszczeń

W dniu podpisania umowy

Stawka miesięczna czynszu

14,80 zł/m² netto*

Termin wnoszenia czynszu

Zapłata następować będzie „ z góry", w okresach miesięcznych, na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, na podstawie wystawionej faktury VAT

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie ze stawkami najmu za pomieszczenia użytkowe ustalonymi Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina

Okres najmu

Lokal przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat

 

* Stawki czynszu ustalono w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011 r. Nr GG.00501.175.2011.AC, zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 września 2012r. Nr GG.00501.295.2012.


Zarządzenie Nr IK. 00501.557.2014 Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr IK. 00501.557.2014

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 marca 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Przebudowa skrzyżowania ulic:

Wawrzyniaka, Niezłomnych, Sowinieckiej w Mosinie - rondo"

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

 

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Agnieszkę Grabarczyk,

3.      Wojciecha Górnego,

4.      Agnieszkę Kasprzyk,

5.      Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie 00501.556.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.03.2014

Zarządzenie 00501.556.2014 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.03.2014 r.

Zarządzenie Nr GG.00501.555.2014.AS z dnia 11 marca 2014r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Pożegowskiej

Zarządzenie Nr GG.00501.555.2014.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 marca 2014r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Pożegowskiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                              

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.555.2014.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 marca 2014r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Pożegowskiej

 

            

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie stanowiącej własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

 

2809/5

 

 

388

 

PO1M/00032091/8

 

51.000,00

 

 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującym część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego zatwierdzonym uchwałą nr XXII/184/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 110, poz. 2183) ww. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN na rysunku planu.

 

Część ww. nieruchomości znajduje się w posiadaniu samoistnym osoby trzeciej, która poczyniła na nieruchomości nakłady w postaci: trwale związanej z gruntem przybudówki do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce sąsiedniej wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną, czterech drzew owocowych, czterech drzew iglastych oraz ogrodzenia części nieruchomości.   

Ww. nakłady stanowiące własność osoby trzeciej nie są przedmiotem sprzedaży i zostaną usunięte z nieruchomości a uporządkowana działka wydana zostanie w posiadanie nabywcy w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu w wypadku gdy nieruchomość nabędzie osoba nie będąca właścicielem nakładów.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni,  licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.554.2014.AS z dnia 11 marca 2014r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.554.2014.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 marca 2014r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

            

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2773/12; 2774/10 obr. Mosina ark. mapy 38, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Mosinie, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.554.2014.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 marca 2014r.

                                                                

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

 

 

            

 

W Y K A Z

niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Mosinie, zapisanej w KW PO1M/00023005/3  jako własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

 

2089/25

 

 

83

 

11.545,00

 

Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległych, oznaczonych jako dz. nr ewid. 2773/12; 2774/10 obr. Mosina w celu  poprawy jej warunków zagospodarowania.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.