Zarządzenia 2012

Zarządzenie nr FB.00501.330.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych

Zarządzenie nr FB.00501.330.2012.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuję:

 

§1.

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej której celem będzie:

1)   opiniowanie wszystkich ofert złożonych wg procedury zawartej w Rocznym programie współpracy,

2)   dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych,

3)   wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

4)   zgłaszanie propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§2.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców.

§3.

Kandydatury należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: ewelina.waligorska@mosina.wokiss.pl lub osobiście na pokoju nr 4 w terminie od 31 grudnia 2012 r. do 7 stycznia 2013 r.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.329.2012.AS z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Słowackiego

Zarządzenie Nr GG.00501.329.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 grudnia 2012r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Słowackiego

            

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 122

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.329.2012.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 grudnia 2012r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie przy ul. Słowackiego

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mosinie przy ul. Słowackiego zapisanej w KW PO1M/00021338/2 jako własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

1445   

   

290

116.000,00

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy Szosie Poznańskiej w Mosinie zatwierdzonym uchwałą nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012r. wymieniona w niniejszym wykazie nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolem 3MN/U w granicach historycznej strefy urbanistycznej miasta.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr 00501.328.2012 z 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.328.2012

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 19. grudnia 2012 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.000,00 zł do wysokości 79.536.103,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł do wysokości 81.948.108,78  zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się przeniesień planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami   - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr GG.00501.325.2012.AS z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.325.2012.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 grudnia 2012r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3  ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) oraz zgodnie z art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Krosinku, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 286/18 obr. Krosinko, ark. mapy 10, o  powierzchni  207m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00019104/6.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


 


Zarządzenie Nr GG.00501.324.2012.AC z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.318.2012

Zarządzenie Nr GG.00501.324.2012.AC

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 grudnia 2012r.

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.318.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 W Zarządzeniu nr GG.00501.318.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej, wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 po pkt b ) otrzymuje następujące brzmienie:

„ zgodnie z Zarządzeniem nr GG.00501.317.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r. w składzie:

1.      Sławomir Ratajczak  - Przewodniczący Komisji

2.      Anna Sobkowiak       - Sekretarz Komisji

3.      Aleksandra Czuryło   - Członek Komisji

4.      Barbara Lulka             - Członek Komisji

5.      Piotr Sternal               - Członek Komisji

§ 2.

 

Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.323.2012.AC z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

Zarządzenie Nr GG.00501.323.2012.AC

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 grudnia 2012r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogi publiczne w Mosinie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

 1. nr 2130/9 obr. Mosina, ark. mapy 37, o  powierzchni 192 m²

zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00026687/8 przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego  i torami kolejowymi  linii Poznań-Wrocław, zatwierdzonym  Uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz. 4482) pod drogę publiczną lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KD-L

 1. nr 2166/4 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 12 m²
 2. nr 2167/2 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 1812 m²

zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00026687/8 przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi  linii Poznań-Wrocław, zatwierdzonym  Uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz. 4482) pod drogę publiczną zbiorczą, oznaczoną na rysunku planu symbolem 3KD-Z

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr OW. 00501.320.2012.MK z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OW. 00501.320.2012 MK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
I. Komisję Egzaminacyjną dla Pani Ewy Anioł, nauczycielki Gimnazjum nr 1
w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,
4. Mirosława Marianna Abreu-Diaz - ekspert MEN,
5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie.

II. Komisję Egzaminacyjną dla Pani Katarzyny Ziobro, nauczycielki Zespołu Szkół
w Rogalinku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,
4. Mirosława Marianna Abreu-Diaz - ekspert MEN,
5. Katarzyna Jaszczak - dyrektor Zespołu szkół w Rogalinku.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr FB.00501.319.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina

Zarządzenie nr FB.00501.326.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr III/7/10 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

 

§ 2

 

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

 

Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

 

Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.326.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA

 

Na podstawie Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów.

 

1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 14 stycznia do 30 grudnia 2013 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 190 000,00 zł.

 

2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów może ulec zmianie w związku z podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2013r.

 

3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający projekt, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.

 

4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.

 

5. Kluby sportowe składające projekty:

- wykonują zadania samodzielnie,

- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

- posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

- posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

- umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

- realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.

 

6. Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

 

7. Do projektu należy dołączyć :

-  odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia projektu),

-  sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego za rok 2011,

-  sprawozdanie finansowe za rok 2011 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego),

-  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

-  w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

 

8. Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

9. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

 

10. Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie od 12 grudnia 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.

 

11. Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :

a) kryteria formalne,

b) merytoryczna wartość projektu:

-  doświadczenie w realizacji zadań publicznych w dziedzinach objętych konkursem,

-  skala i zasięg realizowanego zadania,

- liczba uczestników będących beneficjentami zadania (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),

- powszechność dyscypliny sportu realizowanego w ramach zadania,

c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

e) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.

 


Zarządzenie nr FB.00501.319.2012.EW z dnia 27 listopada 2012 r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr FB.00501.319.2012.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 listopada 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.,       Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:

1.      pomocy społecznej,

2.      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,

3.      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,

4.      edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,

5.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,

6.      wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

§ 2

 

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

 

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

 

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.319.2012.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 listopada 2012r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.

 

1.  Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań:

- wypoczynku dzieci i młodzieży- realizowanego od 14 stycznia do 28 lutego 2013 r.,

- pozostałych zadań realizowanych od 20 stycznia do 30 grudnia 2013 r.

 

2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  z zakresu:

 

a) pomocy społecznej w tym:

 

- organizacja wieczerzy wigilijnej,

 

4 000,00 zł

- pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

 

18 000,00 zł

 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji narodowej w tym:

 

- działalność kulturalna związana z aktywizacją dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie wrażliwości kulturalnej, integracja dzieci i młodzieży,

2 000,00 zł

- działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych            i samotnych  w tym: udział w szkoleniach, seminariach, kursach, imprezy integrujące osoby starsze, udział w spektaklach, przedstawieniach koncertach,

 

16 000,00 zł

- organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach,

 

15 000,00 zł

- kultywowanie i nauka śpiewu,

 

8 000,00 zł

- prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych,

 

14 000,00 zł

 

c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:

 

- organizacja konkursów, zawodów, turniejów, rajdów                      i rozgrywek sportowych,

25 000,00

 

d) edukacji publicznej i wychowania dzieci  w wieku przedszkolnym w tym:

 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym edukacja muzyczna,

3 000,00 zł

 

e) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:

 

 

- wspieranie procesów wychowawczych,               

- zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;

8 000,00 zł

 

f) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:

 

- organizacja szkoleń, zawodów sportowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

2 000,00 zł

 

g) wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych

4 000,00 zł

 

3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert     w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.

 

5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych
w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto
w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 20,00 zł.

 

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 

7.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

8. Organizacje składające oferty:

- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

 

9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

10.   Do oferty należy dołączyć :

-  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

 

11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

 

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 27 listopada 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

 

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy.

 

16.   Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:

 

 

1.

Oferta złożona w terminie.

 

 

2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

 

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym druku.

 

 

4.

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 

 

5.

Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 

 

6.

Oferta jest kompletna.

 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej:

ilość punktów do przyznania

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.

0-5

2.

Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.

0-5

3.

Innowacyjność i oryginalność oferty.

0-5

4.

Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.

0-5

5.

Liczba beneficjentów realizowanego zadania.

0-5

6.

Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.

0-5

7.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.

0-5

8.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.

0-5

9.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.

0-5

10.

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.

0-5

11.

Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.

0-5

12.

Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)

0-5

 

SUMA PUNKTÓW:

max. 60

  

17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2011 i 2012:

 

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych środków

2011 rok

2012 rok

1.

pomoc społeczna

25 000,00 zł

20 000,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

2 500,00 zł

7 000,00 zł

3.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

0

1 500,00 zł

4.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 596,00 zł

2 400,00 zł

5.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży

58 350,00 zł

39 890,00 zł

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

66 000,00 zł

55 000,00 zł

7.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

256 950,00 zł

229 410,00 zł

 

 

 

 

 


ZARZĄDZENIE nr GG.00501.318.2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych w Pecnej

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501.318.2012

Burmistrza Miasta i Gminy  Mosina

z dnia 19 listopada 2012 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów  nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat,  od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j .    Dz. U.z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz  Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych, zlokalizowanych na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego,  wybudowanego w Pecnej, na działce o nr ewid.: 139/1 i 139/2 (ark. mapy nr 2, obręb Pecna, KW 31270,25477) na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych:  

a)    z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych): powierzchnia przychodni dla dorosłych - 136,95 m², powierzchnia przychodni dla dzieci- 54,19 m², razem: 191,14 m²;

b)    z  przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną o powierzchni - 56,75 m²;

zgodnie z zarządzeniem nr GG.00501.317.2012  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r.

w składzie:

 1. Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
 2. Aleksandra Czuryło - Członek Komisji,
 3. Barbara Lulka - Członek Komisji.
 4. Anna Sobkowiak - Członek Komisji,

 

§ 2.

1. Komisja przetargowa wykonuje czynności związane z przeprowadzeniem przetargów:

a)    sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargów i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargach;

b)    podaje liczbę otrzymanych ofert  w kolejności wpływu oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;

c)    sprawdza tożsamość osób, które złożyły oferty i uczestniczą w otwarciu ofert;

d)    dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;

e)    przyjmuje wyjaśnienia lub zgłoszenia składane przez oferentów;

f)      zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia przetargu;

g)    weryfikuje oferty;

h)   składa Burmistrzowi Gminy Mosina propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.  Wybór najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych) zostanie dokonany w

      oparciu o następujące kryteria i przynależne im wagi punktowe:

a)    Zaproponowana wysokość czynszu najmu - 65 punktów, przy czym oferta, której cena jest najwyższa, otrzymuje 65 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymują liczbę punktów wg wzoru:

                                                                 cena badanej oferty x 65

       liczba punktów badanej oferty =  --- ----------------------------------

                                                                 cena najwyższej oferty

            Za cenę oferty przyjmuje się oferowany czynsz miesięczny netto za powierzchnię pomieszczeń użytkowych będących przedmiotem przetargu, tj.

       cena oferty =  a x 191,14 m²

            gdzie a - oferowany czynsz netto najmu pomieszczeń użytkowych przeznaczonych  na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych);

b)    Za wprowadzenie dodatkowych świadczeń specjalistycznych, co najmniej raz w miesiącu, wśród, których preferowane są w szczególności: ginekologia, chirurgia,   laryngologia, dermatologia, okulistyka, neurologia - 6 punktów za każdy rodzaj świadczeń specjalistycznych, nie więcej, niż 30 punktów łącznie;

c)    Za zorganizowanie i wprowadzenie rejestracji pacjentów na określoną godzinę - 5 punktów;

3.  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię  stomatologiczną  komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę pod warunkiem spełnienia warunków udziału w przetargu. Komisja przetargowa wybiera tę ofertę, w której zaproponowana cena najmu jest najwyższa, pod warunkiem, że oferent  spełnienia warunki udziału w przetargu.

4.  W przypadku złożenia równorzędnych ofert najwyższych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny nieograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

5.  Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt 4, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Termin dodatkowego przetargu ustnego ustala się nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia następnego po dniu , w którym dokonano otwarcia ofert.

6.  W dodatkowym przetargu ustnym nieograniczonym, oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

7. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonych przetargów.

§ 3.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności komisji przetargowej.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu geodezji i Nieruchomości.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  20  listopada 2012 r.


ZARZĄDZENIE nr GG.00501.317.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mosina z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: warunków przetargów i ustalenia regulaminu przetargów pisemnych nieograniczonych na w

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501.317.2012

Burmistrza Miasta i Gminy  Mosina

z dnia 19 listopada 2012 r.

 

w sprawie: warunków przetargów i ustalenia regulaminu przetargów pisemnych nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku, położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j .    Dz. U.z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz   Gminy Mosina ustala warunki przetargów i regulamin przetargów pisemnych nieograniczonych na wynajem pomieszczeń użytkowych, zlokalizowanych na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego,  wybudowanego w Pecnej, na działce o nr ewid.: 139/1 i 139/2 (ark. mapy nr 2, obręb Pecna, KW 31270, KW 25477) na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych) oraz przychodnię stomatologiczną, czyli świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, z  możliwością  prowadzenia innych usług medycznych.

§ 1

Przetarg pisemny nieograniczony  ma na celu wybór najkorzystniejszej  oferty.

§ 2

 1. W przetargu mogą wziąć udział osoby lub podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych;
 2. W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonania działalności świadczenia usług medycznych wynajmujący żąda następujących dokumentów:

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)    aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 1. W celu potwierdzenia, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania usług medycznych wynajmujący żąda następujących dokumentów:

a)    szczegółowego opisu działania przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci: zdrowych i chorych, w zakresie prowadzenia usług medycznych zawierającego:

                                          i.    przewidywaną liczbę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla ok. 2000 mieszkańców, w tym dzieci,

                                        ii.    planowane dni i godziny przyjęć lekarzy określonych w pkt. i);

b)    wykazu osób i podmiotów, które będą świadczyć usługi medyczne z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania usług medycznych;

c)    wykazu dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usług medycznych, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz kserokopie tych uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę.

 1. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu za 1m² wynajmowanej powierzchni wynosi za każdy miesiąc trwania umowy najmu:

a)    w wysokości 12,00 zł netto za 1m2 + 23% VAT wynajmowanej powierzchni z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych), czyli na świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych;

b)    w wysokości 15,00 zł netto za 1m2 + 23% VAT wynajmowanej powierzchni z przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną świadczącą usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

c)     składana oferta w zakresie ceny czynszu najmu za 1m² powierzchni powinna zawierać cenę wywoławczą wyższą od stawki minimalnej netto. Do zaoferowanej stawki czynszu najmu będzie doliczony podatek VAT według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

d)    lokale użytkowe można oglądać terminie: od 21 listopada 2012 r. do 5 grudnia 2012r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 723-634-943;

 1. Istotne postanowienia umowy najmu:

a)    poza czynszem najmu Najemca lokalu będzie ponosił opłaty za media, w tym: zużycie wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, ogrzewania, wywóz odpadów stałych i medycznych i innych. Najemca sam organizuje i opłaca odbiór i wywóz odpadów medycznych. Najemca będzie obciążany kosztami ogrzewania budynku proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni;

b)    Najemca sam  zadba o utrzymanie  porządku i czystości przedmiotu najmu oraz o  utrzymanie, w tym sprzątanie  i odśnieżanie podjazdu prowadzącego do budynku;

c)    Najemca lokalu bez zgody wynajmującego nie może podnajmować lokalu osobom trzecim;

d)    umowa o najem lokalu ulega rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania z czynszem za dwa kolejne miesiące;

e)    umowa o najem lokalu ulega rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania lub braku przedłużenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia umowy na świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej w wynajmowanych pomieszczeniach,  

f)     raz w roku, wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszanego na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zmianami) w Monitorze Polskim.

g)    obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w        przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na Najemcy.

§ 3

 1. W przetargu pisemnym nieograniczonym termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu  7 grudnia 2012 r. o godz. 11:00.  Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik nr 1 lub załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na najem pomieszczeń dla  przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych, dla dzieci: zdrowych i chorych w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej" lub „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na najem pomieszczeń dla  przychodni stomatologicznej w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej" ,  w Sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Mosinie - pok. nr 107.
 3. Osoby lub firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych zainteresowane udziałem w pisemnym przetargu nieograniczonym na najem pomieszczeń w  Pecnej  na okres 3 lat, do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu powinny dołączyć dokumenty wymienione w § 2 w pkt. 1-3 Zarządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. Dopuszcza się do udziału w przetargu podmioty występujące wspólnie.
 5. Każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 4, do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu składa wszystkie dokumenty wymagane w § 2  pkt. 1-3 Zarządzenia, z wyłączeniem  szczegółowego opisu, o którym mowa w § 2  pkt. 3 lit. a, który składany jest w 1 egzemplarzu opracowanym dla tych podmiotów wspólnie, oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie pełnomocnictw dla podmiotu reprezentującego uprawnione podmioty występujące wspólnie.
 6. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargu i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.
 7. Listę osób i podmiotów zakwalifikowanych wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej Gminy Mosina bip.mosina.wokiss.pl-mienie gminne -sprzedaż mienia gminnego, najpóźniej w dniu 13 grudnia  2012 r.

§ 4

 1. W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty zakwalifikowane, które wniosą wadium w terminie do dnia 19 grudnia 2012r.,

a)    w kwocie: 2.000,00 zł ( słownie: dwatysiącezłotych00/100) na konto  Gminy Mosina nr:   26 9048 0007 0000 0215 2000 0002 w  GBS w Mosinie - dotyczy przetargu na najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci ( zdrowych i chorych),

b)    w kwocie: 800,00 zł ( słownie:  osiemsetzłotych00/100) na konto  Gminy Mosina nr:  26 9048 0007 0000 0215 2000 0002 w  GBS w Mosinie - dotyczy przetargu na najem pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na przychodnię stomatologiczną

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet czynszu, natomiast wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w terminie do 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, ulega przepadkowi na rzecz Gminy  Mosina w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 5

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na najem     pomieszczeń dla przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci( zdrowych i chorych) w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej" oraz „Nie otwierać do dnia 20 grudnia 2012 r., do  godz. 13:00" lub „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na najem pomieszczeń dla  przychodni stomatologicznej w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej" i „Nie otwierać do dnia 20 grudnia 2012 r., do  godz. 13:00", w Sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Mosinie, pok. 107 w terminie do dnia  20 grudnia 2012r.,  do godz.  11:00 - wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 2 lub 4 do niniejszego Zarządzenia.
 2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 3 pkt 4, ofertę na najem lokalu zgodną z załącznikiem nr 2 lub z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, składa podmiot posiadający pełnomocnictwo pozostałych podmiotów do złożenia oferty.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną lub powyższe dane wszystkich podmiotów, o których mowa w § 3 pkt 4;, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;

b)    datę sporządzenia oferty;

c)    oferowaną cenę czynszu miesięcznego netto za 1 m² za najem lokalu wyższą od kwoty wywoławczej oraz wymagane oświadczenia na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

d)    dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w § 4 pkt 1 niniejszego Zarządzenia, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki udziału w przetargu.
 2. Burmistrz Gminy Mosina zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku braku ważnych ofert i odwołania postępowania bez podania przyczyny.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

§ 6

 1. Otwarcie ofert odbywa się w obecności oferentów.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   20 grudnia 2012 r. o godz. 13:15, w sali 110 Urzędu  Miejskiego w Mosinie, plac 20 Października 1( wejście do budynku od ulicy Poznańskiej).
 3. Na otwarciu ofert przewodniczący komisji przetargowej:

a)    podaje liczbę otrzymanych ofert;

b)    dokonuje otwarcia kopert z ofertami w kolejności wpływu;

c)    przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

d)    zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia przetargu.

§ 7

Komisja przetargowa odrzuca oferty, które:

 1. zostały złożone po wyznaczonym terminie;
 2. nie zawierają danych, które powinna zawierać oferta określonych w § 5 Zarządzenia lub dane te są niekompletne;
 3. są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

§ 8

 1. W ciągu 3 dni roboczych począwszy od dnia następującego po dniu, w którym dokonano otwarcia ofert, komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert, a w szczególności:

a)    sprawdza kompletność ofert,

b)    dokonuje wyboru najkorzystniejszej z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2-4 niniejszego paragrafu.

 1. W przypadku złożenia równorzędnych ofert najwyższych, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny nieograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.
 2. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w pkt. 2, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Termin dodatkowego przetargu ustnego ustala się nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych począwszy od dnia następującego po dniu, w którym dokonano otwarcia ofert.
 3. W dodatkowym przetargu ustnym nieograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
 4. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty z chwilą podpisania protokołu.

§ 9

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych) komisja przetargowa bierze pod uwagę  kryteria określone w zarządzeniu nr GG.00501.318.2012 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na najem pomieszczeń użytkowych, na okres 3 lat, od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., położonych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Mosina bip.mosina.wokiss.pl-mienie gminne -sprzedaż mienia gminnego.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń użytkowych, przeznaczonych na poradnię stomatologiczną, komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę pod warunkiem spełnienia warunków udziału w przetargu.
 3. Komisja przetargowa wybiera tą ofertę, w której zaproponowana cena najmu jest najwyższa, z zastrzeżeniem pkt 2.

§ 10

Wynajmujący podaje wyniki przetargu do publicznej wiadomości poprzez ich ogłoszenie w trybie określonym w § 3 pkt 7, w  dniu 27 grudnia 2012 r., jednocześnie zawiadamiając na piśmie wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

 

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi  Referatu  Geodezji i Nieruchomości.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  21 listopada 2012 r.


                                                                                                                                                   Załącznik nr 1

do zarządzenia nr  GG.00501.317.2012

Burmistrza  Gminy  Mosina

z dnia  19.11.2012 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem, na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.   pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej  z przeznaczeniem dla przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych, dla dzieci zdrowych i chorych:  

 

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):

......................................................................................................................................................

(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................

(adres / siedziba )

 

Zgłaszam zamiar uczestnictwa w wyżej wymienionym przetargu i załączam następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 3.  szczegółowy opis działania przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci w zakresie prowadzenia usług medycznych;
 4. wykaz osób i podmiotów, które będą świadczyć usługi medyczne;
 5. wykaz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usług medycznych, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz kserokopie tych uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 

Miejsce i data: ........................................ 2012 r.

 

(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela oferenta)


                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

do zarządzenia  nr GG.00501.317.2012

Burmistrza  Gminy  Mosina

z dnia 19 .11.2012 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem dla przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych, dla dzieci zdrowych i chorych: 

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):

......................................................................................................................................................

(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................

(adres / siedziba )

 

 1. Oferujemy miesięczny czynsz najmu:

czynsz netto:            ...............................zł/m2

VAT 23%:                  ...............................zł/m2

czynsz brutto:           ...............................zł/m2

słownie brutto:         .....................................................................................................

 1. Dodatkowe świadczenia specjalistyczne ( wymienić):.........................................

....................................................................................

 1. Zorganizowanie i wprowadzenie rejestracji pacjentów na określoną godzinę : wpisać „Tak" lub „Nie": .................................................................................................
 2. Oświadczam, że:

a)    zapoznaliśmy się ze stanem technicznym pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci, dokonaliśmy  ich oględzin, i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu;

b)    przyjmujemy warunki udziału w przetargu i istotne postanowienia umowy najmu  bez zastrzeżeń;

c)    w przypadku wygrania przetargu zawrzemy umowę najmu w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Miejsce i data: ........................................ 2012 r.

                                   (podpis i pieczęć firmowa lub

                                 upoważnionego przedstawiciela oferenta)

 

 

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr  GG.00501.317.2012

Burmistrza  Gminy  Mosina

z dnia  20.11.2012 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

W odpowiedzi na ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem, na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej  z przeznaczeniem dla przychodni stomatologicznej:

 

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):

......................................................................................................................................................

(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................

(adres / siedziba )

 

Zgłaszam zamiar uczestnictwa w wyżej wymienionym przetargu i załączam następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 3.  szczegółowy opis działania przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci w zakresie prowadzenia usług medycznych;
 4. wykaz osób i podmiotów, które będą świadczyć usługi medyczne;
 5. wykaz dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu usług medycznych, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz kserokopie tych uprawnień potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 

Miejsce i data: ........................................ 2012 r.

 

 

 

(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela oferenta)

 

Załącznik nr 4

do zarządzenia  nr GG.00501.317.AC

Burmistrza  Gminy  Mosina

z dnia 20 .11.2012 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem pomieszczeń użytkowych na okres 3 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. pomieszczeń użytkowych w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, z przeznaczeniem dla przychodni stomatologicznej:

 

Ja (imię i nazwisko): ............................................................................................, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (oraz podmiotów występujących wspólnie):

......................................................................................................................................................

(nazwa firmy / firmy posiadającej pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie )

......................................................................................................................................................

(adres / siedziba )

 

 1. Oferujemy miesięczny czynsz najmu:

czynsz netto:            ...............................zł/m2

VAT 23%:                  ...............................zł/m2

czynsz brutto:           ...............................zł/m2

słownie brutto:         ....................................................................................................

 1. Oświadczam, że:

d)    zapoznaliśmy się ze stanem technicznym pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci, dokonaliśmy  ich oględzin, i nie wnosimy do nich żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu;

e)    przyjmujemy warunki udziału w przetargu i istotne postanowienia umowy najmu  bez zastrzeżeń;

f)     w przypadku wygrania przetargu zawrzemy umowę najmu w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Miejsce i data: ........................................ 2012 r.

 

(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela oferenta)

 


Zarządzenie Nr 00501.315.2012 z dnia 16 listopada w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.315.2012

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 16. listopada 2012 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30.719,00 zł do wysokości 81.595.103,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.719,00 zł do wysokości 84.007.108,78  zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:


Zarządzenie Nr 00501.314.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15.11.2012 r. w sprawie rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie

 

Zarządzenie OR .00501.314.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie rozkładu czasu pracy w miesiącu grudniu 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Mosinie

 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591, z  późn. zm.), oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

Dzień 24 grudnia 2012 r. ustanowić dniem wolnym od pracy.

 

§ 2

W zamian za dzień wymieniony w § 1 ustanowić sobotę 08 grudnia 2012 r. dniem pracy w godzinach od 07:00 do 15:00.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

 


Zarządzenie nr FB.00501.311.2012 z dnia 7 listopada 2012 w sprawie instrukcji udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Zarządzenie nr FB.00501.311.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 listopada 2012 r.

 

w sprawie: instrukcji udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Mosinie Instrukcję w sprawie udzielania ulg
w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuję pracowników Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Mosinie do zapoznania się z treścią instrukcji oraz przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Zarządzenia FB.00501.311.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 listopada 2012 r.

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE UDZIELANIA ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Rozdział I.

Przepisy ogólne - podstawa prawna

 

§ 1.

1. Niniejsza Instrukcja określa tryb i zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

2. Pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Mosinie z racji powierzonych im obowiązków winni zapoznać się z jej treścią i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

 

§ 2.

Instrukcję opracowano na podstawie obowiązujących przepisów ogólnych oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń;

5) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1015) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375);

7) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 

Rozdział II.

Rozkładanie na raty i odraczanie terminów płatności bieżących i zaległych

zobowiązań podatkowych

 

§ 3.

1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności mogą być udzielone tylko na wniosek podatnika złożony na piśmie.

2. Wniosek o odroczenie należy złożyć przed upływem terminu płatności danej raty tj. przed 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego (inne terminy przysługują dla podatku od środków transportowych i podatków od osób prawnych). Nie można odroczyć płatności wobec rat których ten termin minął.

3. Wpływające podania o rozłożenie na raty lub o odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych winny być zaewidencjonowane w Biurze Obsługi Interesanta.

4. Pracownik biura po wpisaniu podania do rejestru i opatrzeniu datą wpływu przekazuje podanie Skarbnikowi Gminy Mosina.

5. Skarbnik Gminy po zapoznaniu się z treścią podania, kieruje wniosek do pracownika odpowiedzialnego za ewidencję podatników, których dotyczy wniosek.

 

§ 4.

1. Pracownik, któremu zostało przydzielone podanie, po zapoznaniu się z jego treścią winien przeprowadzić postępowanie dowodowo-wyjaśniające zgodnie z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, w ramach którego winien ustalić:

1) czy wnioskodawca będący osobą fizyczną:     

a) w uzasadnieniu podania wskazał na okoliczności stanowiące „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" uzasadniający zastosowanie wnioskowanej ulgi,

b) przedłożył zestawienie osiąganych miesięcznych dochodów własnych oraz członków rodziny prowadzących wspólnie
z podatnikiem gospodarstwo domowe wraz z protokołem o stanie majątkowym stanowiącym załącznik do instrukcji
w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,

c) udokumentował inne motywy powołane w uzasadnieniu podania,

d) podał termin odroczenia lub wysokości i terminy płatności rat, o które wnosi,

2) czy wnioskodawca będący osobą prawną:

a) w uzasadnieniu podania wskazał na okoliczności stanowiące „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" uzasadniający zastosowanie wnioskowanej ulgi,

b) przedłożył dokumentację finansową obrazującą istniejącą sytuację ekonomiczną i majątkową, w tym; kopię zeznania podatkowego za poprzedni rok, sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku itp.,

c) udokumentował inne motywy powołane w uzasadnieniu podania,

d) podał termin odroczenia lub wysokości i terminy płatności rat, o które wnosi,

3) czy wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, ubiegający się pomoc de minimis, o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożył zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późń. Zm.): wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

4) czy wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożył zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia
i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy;

2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 pracownik winien w trybie art. 155 Ordynacji podatkowej wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku poprzez jego uzupełnienie
i przedłożenie dowodów i dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. W przypadku stwierdzenia braku informacji o udzielonej pomocy publicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 pracownik winien w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wezwać podatnika do złożenia powyższych informacji. Do czasu przekazania przez podatnika informacji o otrzymanej pomocy publicznej podanie nie może zostać rozpatrzone.

4. Pracownik zobowiązany jest do zbadania stanu materialnego ubiegającego się ulgę podatnika będącego osobą fizyczną na podstawie złożonego protokołu o stanie majątkowym podatnika wg wzoru stanowiącego załącznik do instrukcji w sprawie udzielania ulg. W szczególności należy zbadać majątek trwały (nieruchomości, samochody, wartościowe urządzenia, oszczędności, akcje, obligacje itp.), jak i zobowiązania świadczące o aktualnej sytuacji majątkowej. W przypadku złożenia wniosku przez rolnika, należy ustalić jaki jest obszar i przychodowość gospodarstwa, ilość inwentarza, posiadane maszyny rolnicze.

 

§ 5.

1. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowo-wyjaśniającego, o którym mowa w § 4 Instrukcji, pracownik winien zawiadomić podatnika w trybie art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej o udostępnieniu akt do wglądu.

2. Zgromadzone materiały z przeprowadzonego postępowania z adnotacją o wysokości posiadanych zaległości, wysokości odsetek za zwłokę oraz z ewentualną opinią własną w sprawie, pracownik przekazuje Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg podatkowych.

3. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg podatkowych po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania podejmując decyzję, bierze pod uwagę z jednej strony interes gminy, z drugiej zaś - aktualne możliwości płatnicze podatnika.

 

§ 6.

1. Decyzję o rozłożeniu na raty lub o odroczeniu terminu płatności sporządza się w dwóch egzemplarzach, przy użyciu programu komputerowego, z których jeden doręcza się podatnikowi za potwierdzeniem odbioru.

2. Pracownik prowadzący indywidualne konta podatników na podstawie kopii decyzji odnotowuje terminy płatności rat.

3. Jeżeli decyzja o uldze (rozłożenie na raty bądź odroczenie spłaty zaległości podatkowych) podjęta została po wszczęciu egzekucji, należy o powyższym bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy urząd skarbowy.

4. Jeżeli spłacanie rat jest możliwe tylko po zwolnieniu zajętego mienia spod zajęcia, kierownik jednostki na prośbę dłużnika może wystąpić do urzędu skarbowego zwolnienie zajętego mienia.

5. Dłużnikom, którzy systematycznie zalegają w płaceniu podatków, a w szczególności nie dotrzymują ustawowych terminów płatności bądź terminów wynikających z decyzji odroczeniu zobowiązań lub spłaty zaległości, można udzielić ulg w spłacie zaległości tylko w przypadkach szczególnych, jak np. klęski żywiołowe, wypadki losowe, poważna choroba podatnika lub członka rodziny.

 

§ 7.

1. Decyzja przyznająca ulgę w spłacie powinna - zgodnie z treścią art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej - zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne. Uzasadnienie powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa oraz wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, oraz dowodów, na których się oparł.

2. W uzasadnieniu decyzji odmawiającej całkowicie lub częściowo udzielenia ulgi w spłacie należności należy wskazać na przyczyny, z powodu których powołanym w podaniu argumentom i dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. Ocena materiału zgromadzonego w sprawie nie może nosić cech dowolności.

 

§ 8.

1. Odsetki za zwłokę od zaległości odroczonych lub rozłożonych na raty pobiera się jedynie do dnia wniesienia podania.

2. Jeżeli po wydaniu decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty należności podatkowej bądź zaległości wyjdą na jaw nowe okoliczności, z których wynika, że stan materialny dłużnika w chwili wydania decyzji nie uzasadniał udzielenia rat w ogóle albo w określonej decyzją wysokości, organ podatkowy może zmienić lub uchylić decyzję ratalną
w trybie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa.

3. W szczególności należy uchylić lub zmienić taką decyzję, jeśli dłużnik wprowadził organ podatkowy w błąd w celu uzyskania ulg w spłacie zaległości i uniknięcia egzekucji.

4. Akta spraw związanych z odroczeniem terminu płatności oraz rozłożeniem należności podatkowych bądź zaległości na raty należy przechowywać w odrębnym segregatorze, pogrupowane i opatrzone spisem spraw według obowiązującego rzeczowego wykazu akt.

 

Rozdział III.

Umarzanie zaległości podatkowych

 

§ 9.

1. Zobowiązania podatkowe mogą być umarzane na wniosek zobowiązanego lub z urzędu.

2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej składa się po upływie terminu jego płatności tj. 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego (inne terminy przysługują dla podatku od środków transportowych i podatków od osób prawnych).

3. Umorzenia z urzędu można dokonać jedynie w sytuacjach przewidzianych w art. 67d § 1 pkt 1 - 4 Ordynacji podatkowej.

  

§ 10.

1. Wpływające podania o umorzenie zaległości podatkowych winny być zaewidencjonowane w Biurze Obsługi Interesanta.

2. Pracownik biura po wpisaniu podania do rejestru i opatrzeniu datą wpływu przekazuje podanie wraz z inną korespondencją  kieruje podanie do Skarbnika Gminy Mosina.

3. Skarbnik Gminy po zapoznaniu się z treścią podania kieruje wniosek do pracownika prowadzącego powyższe sprawy.

 

§ 11.

1. Pracownik, któremu zostało przydzielone podanie, winien w pierwszej kolejności sprawdzić, czy wnioskodawca na dzień złożenia podania posiada zaległości podatkowe.

2. Jeżeli pracownik stwierdzi brak zaległości winien wydać bezzwłocznie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na mocy art. 165 a Ordynacji podatkowej.

3. W przypadku stwierdzenia zaległości podatkowych pracownik po zapoznaniu się z treścią wniosku winien przeprowadzić postępowanie dowodowo-wyjaśniające zgodnie z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, w ramach którego winien ustalić:

1) czy wnioskodawca będący osobą fizyczną:

a) w uzasadnieniu podania wskazał na okoliczności stanowiące „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" uzasadniający zastosowanie wnioskowanej ulgi,

b) przedłożył zestawienie osiąganych miesięcznych dochodów własnych oraz członków rodziny prowadzących wspólnie
z podatnikiem gospodarstwo domowe wraz z protokołem o stanie majątkowym stanowiącym załącznik do instrukcji
w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,

c) udokumentował inne motywy powołane w uzasadnieniu podania.

2) czy wnioskodawca będący osobą prawną:

a) w uzasadnieniu podania wskazał na okoliczności stanowiące „ważny interes podatnika" lub „ważny interes publiczny" uzasadniający zastosowanie wnioskowanej ulgi,

b) przedłożył dokumentację finansową obrazującą istniejącą sytuację ekonomiczną i majątkową, w tym; kopię zeznania podatkowego za poprzedni rok, sprawozdanie finansowe z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku itp.,

c) udokumentował inne motywy powołane w uzasadnieniu podania.

3) czy wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, ubiegający się pomoc de minimis, o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożył zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.): wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, a także informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

4) czy wnioskodawca, będący przedsiębiorcą, ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie przedłożył zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.), informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia
i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

4. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych w ust. 3 pkt. 1 i 2 pracownik winien w trybie art. 155 Ordynacji podatkowej wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku poprzez jego uzupełnienie
i przedłożenie dowodów i dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2.

5. W przypadku stwierdzenia braku informacji o udzielonej pomocy publicznej, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 i 4 pracownik winien w trybie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wezwać podatnika do złożenia powyższych informacji. Do czasu przekazania przez podatnika informacji o otrzymanej pomocy publicznej podanie nie może zostać rozpatrzone.

6. Pracownik zobowiązany jest do zbadania stanu materialnego ubiegającego się o ulgę podatnika będącego osobą fizyczną na podstawie złożonego oświadczenia o stanie majątkowym podatnika według załącznika nr 2 do niniejszej zarządzenia. W szczególności należy zbadać majątek trwały (nieruchomości, samochody, wartościowe urządzenia, oszczędności, akcje, obligacje itp.), jak i zobowiązania świadczące o aktualnej sytuacji majątkowej. W przypadku złożenia wniosku przez rolnika, należy ustalić jaki jest obszar i przychodowość gospodarstwa, ilość inwentarza, posiadane maszyny rolnicze.

§ 12.

1. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania dowodowo-wyjaśniającego zobowiązany jest do skompletowania akt w porządku chronologicznym, a następnie winien ustalić:

1) kwotę zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę należnych na dzień złożenia podania;

2) czy jest lub było prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika;

3) czy nie zachodzi możliwość wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej;

4) czy wnioskodawca korzystał już w poprzednich latach z ulg podatkowych, przyczyny zastosowania ulgi oraz kwoty umorzonych zobowiązań.

2. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowo-wyjaśniającego, pracownik winien zawiadomić podatnika w trybie art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej udostępnieniu akt do wglądu.

§ 13.

1. Zgromadzone materiały z przeprowadzonego postępowania z adnotacją o wysokości posiadanych zaległości, wysokości odsetek za zwłokę oraz z ewentualną opinią własną w sprawie, pracownik przekazuje Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg podatkowych.

2. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona do podejmowania decyzji w sprawie udzielania ulg podatkowych, po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania podejmując decyzję, bierze pod uwagę z jednej strony interes gminy, z drugiej zaś - aktualne możliwości płatnicze podatnika.

§ 14.

1. Decyzję w sprawie umorzenia bądź odmowy umorzenia zaległości z odpowiednim uzasadnieniem faktycznym i prawnym sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza zobowiązanemu za potwierdzeniem odbioru.

2. Wyznaczony pracownik Referatu dla decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych lub odmowy zastosowania ulgi prowadzi rejestr.

3. Po wydaniu decyzji o umorzeniu pracownik przekazuje decyzję do właściwiej komórki celem dokonania odpisów umorzonych zaległości na koncie podatnika.

 § 15.

1. Jeżeli decyzja o umorzeniu zaległości podatkowych podjęta została po wszczęciu egzekucji, należy o powyższym bezzwłocznie pisemnie zawiadomić urząd skarbowy.

2. Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości, które zostały umorzone, podlegają wykreśleniu z ewidencji tytułów wykonawczych.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części zaległości, tytuł wykonawczy należy bezzwłocznie zaktualizować poprzez jego ograniczenie. W ewidencji tytułów wykonawczych należy dokonać stosownej adnotacji o sposobie realizacji.

 

§ 16.

W razie stwierdzenia, że dłużnik wprowadził w błąd organ podatkowy co do swej sytuacji materialnej lub co do szczególnych okoliczności, które były podstawą umorzenia zaległości, należy wznowić postępowanie na mocy przepisów 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa i uchylić decyzję o umorzeniu.

 

§ 17.

Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) pracownik odpowiedzialny za prowadzenie rejestru umorzeń podaje do publicznej wiadomości,
w terminie do 31 maja następnego roku, informację obejmującą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł., przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie. Wykaz ma zawierać imię i nazwisko, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia.

 

§ 18.

1. Jeżeli ulgi, o których mowa w części II i III instrukcji stanowią pomoc publiczną organ podatkowy wydaje beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie stosownie do art. 5 pkt 3 - ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Wydanie zaświadczenia następuje w trybie § 4 pkt 1 stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. - w sprawie wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354
z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Załącznik

do Instrukcji

w sprawie udzielania ulg

w spłacie zobowiązań podatkowych

 

PROTOKÓŁ

o stanie majątkowym

 

 

Data sporządzenia  .....................................................................................................................

Imię i nazwisko podatnika  ...........................................................................................................

Adres zamieszkania  ....................................................................................................................

Telefon  ......................................................................................................................................

W związku z wnioskiem z dnia ...................  w sprawie ....................................................................

..................................................................................................................................................

 

Zgodnie z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- kodeks karny, pouczono podatnika o odpowiedzialności za podanie niewłaściwych danych lub zatajenie prawdy.

 

I.  Struktura rodziny

 

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko (informacje o wszystkich osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)

 

 

 

Wiek

 

 

Stopień

pokrewień-stwa

 

 

Wykształcenie, zawód wykonywany

 

Miejsce pracy, szkoła, przedszkola(inne)

Łączna wysokość dochodu (wynagrodzenie, renta, emerytura, alimenty, itp.)

1.         

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.   

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis aktualnej sytuacji ekonomicznej

 

1.Struktura dochodów

-         łączny miesięczny, stały dochód netto rodziny ...........................................................................

-         dodatkowe dochody

a)    z tyt. umów zlecenia itp. ..........................................................................................................

b)   alimenty .................................................................................................................................

c)    z tyt. najmu i dzierżawy ...........................................................................................................

d)   inne(podać jakie) ....................................................................................................................

- miesięczny dochód na osobę w rodzinie .........................................................................................

- wartość posiadanych papierów wartościowych (akcji, obligacji) ............................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

- wartość terminowych lokat bankowych ...........................................................................................

..................................................................................................................................................

- środki zgromadzone na rachunkach bankowych (własnych i współmałżonka) ..................................................................................................................................................

2. Struktura wydatków

- czynsz .....................................................................................................................................

- spłata kredytu mieszkaniowego ..................................................................................................

- gaz, prąd .................................................................................................................................

- woda, kanalizacja .....................................................................................................................

- koszty związane z ogrzewaniem mieszkania ................................................................................

- telefon ....................................................................................................................................

- inne jednorazowe koszty związane z utrzymaniem mieszkania .......................................................

.................................................................................................................................................

- ubezpieczenie na życie .............................................................................................................

- ubezpieczenie mieszkania, domu ..............................................................................................

- ubezpieczenie samochodu ........................................................................................................

- alimenty ................................................................................................................................

- opłata za dom pomocy społecznej ............................................................................................

- spłaty realne np.za samochód, sprzęt gospodarstwa domowego itp. ..............................................

       ........................................................................................................................................

- uczestnictwo w kasach mieszkaniowych ......................................................................................

- opłata za internet ...................................................................................................................

- wydatki na naukę w szkołach niepublicznych ..............................................................................

- wydatki na ochronę zdrowia .....................................................................................................

- inne(podać jakie) ...................................................................................................................          

3.Sytuacja zawodowa

- liczba członków rodziny w wieku aktywności zawodowej ................................................................

- liczba osób pracujących ..........................................................................................................

- osoby niepracujące (wymienić je i podać przyczyny) ...................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

- osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od kiedy, wysokość) ...............................................

-            

4.Sytuacja zdrowotna

- niesprawny  w rodzinie (kto, grupa inwalidzka, na jaki okres) ....................................................

...........................................................................................................................................

- przewlekle chory w rodzinie ..................................................................................................

...........................................................................................................................................

- osoba w rodzinie wymagająca stałej pomocy innych (w jakim zakresie, kto udziela) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5.Sytuacja materialna

a) rozdzielność majątkową małżonków ustanowiono w dniu ........................................................

b) posiadany majątek nieruchomy

- położenie, krótki opis i rodzaj własności................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- obciążenie hipotetyczne, rzecz jakiego wierzyciela ................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) posiadany samochód lub inny pojazd (marka, rok produkcji, nr rejestracyjny, obciążenie kredytowe).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d) posiadane dzieła sztuki ..................................................................................................... ...........................................................................................................................................

e) posiadane antyki .............................................................................................................. ...........................................................................................................................................

f)  jeśli podatnik posiada gospodarstwo rolne

- powierzenia ogółem ............................................................................................................

- typ gospodarstwa ................................................................................................................

- podać rodzaj i areał upraw .................................................................................................... ............................................................................................................................................

- zabudowania gospodarcze (stodoła, obory, chlewnie, kurniki, stajnie, szklarnie, silosy, suszarnie, młyn itp.- podać np.. rok budowy, powierzchnię, stan zużycia, przybliżoną wartość) ............................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- podać posiadane maszyny i urządzenia rolnicze środki transportu (cech użytkowe, rok produkcji, przybliżoną wartość) ............................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-         podać stan inwentarza żywego i jego ilość (rodzaj, ilość) ..................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

 

.....................................................

Miejsce i data

 

......................................................                                              

Podpis podatnika                                              

 


Zarządzenie Nr 00501.308.2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.308.2012

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 26. października 2012 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 520.331,00 zł do wysokości 81.564.384,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 520.331,00 zł do wysokości 83.976.389,78  zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.  o kwotę 409.094,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4a

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:


Zarządzenie OŚ.307.2012

Zarządzenie nr OŚ.307.2012

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 października 2012r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt w osobie Pani Dominiki Grząślewicz-Gabler – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§ 2.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE GG.00501.306.2012.AC z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych znajdujących się na parterze budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, przeznaczo

ZARZĄDZENIE GG.00501.306.2012.AC

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia  25 października 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych znajdujących się  na parterze budynku wielofunkcyjnego w Pecnej, przeznaczonych w najem, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Przeznacza się  do oddania  w  najem  pomieszczenia użytkowe: o łącznej pow. 56,75 m², o łącznej pow. 191,14 m²,  znajdujące się w budynku wielofunkcyjnym handlowo-usługowym w Pecnej, zlokalizowanym na nieruchomościach, tj. działkach o nr ewid.: 139/1 i 139/2, obręb: Pecna, dla których Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgi wieczyste: Kw 31270, Kw 25477, na okres 3 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 1. Wykaz,  o  którym   mowa  w  § 1  podlega  wywieszeniu   przez  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

 

§ 2.

 

Pomieszczenia użytkowe, o którym mowa w § 1  przeznacza się na prowadzenie działalności medycznej, obejmującej w szczególności podstawową opiekę zdrowotną z możliwością prowadzenia innych usług medycznych.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

Załącznik  nr 1 do zarządzenia GG.00501.306.2012.AC

                                                           Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2012r.

 

 

Wykaz pomieszczeń użytkowych, położonych  w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej , przeznaczonych w najem, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

1.    Oznaczenie nieruchomości.

Pod wynajem przeznaczone zostają następujące pomieszczenia użytkowe:

a)     pomieszczenia użytkowe znajdujące się na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo-usługowego, pobudowanego w Pecnej, ul. Główna / Strażacka, na nieruchomościach, tj. działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: obręb Pecna, arkusz mapy 2, tj. działki o nr ewid. :139/1, 139/2, dla których Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgi wieczyste: 31270, 25477;

b)    wydzielona część budynku opisanego w pkt 1.a) stanowić będzie przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych), przychodnię stomatologiczną;

2.    Powierzchnia pomieszczeń:

a)    powierzchnia przychodni dla dorosłych - 136,95 m², powierzchnia przychodni dla dzieci- 54,19 m², razem: 191,14 m²;

b)    powierzchnia przychodni stomatologicznej- 56,75 m²;

3.    Opis pomieszczeń:

a)    zaadaptowano pomieszczenia użytkowe, w budynku wielofunkcyjnym opisanym w pkt.1, na poradnie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej          ( Dz. U. Nr 31, poz.158 z późn. zmianami).  

b)    wydzielona część na parterze budynku wielofunkcyjnego handlowo - usługowego stanowić będzie: przychodnię lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci (zdrowych i chorych), przychodnię stomatologiczną;

c)    do przychodni lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci, do przychodni stomatologicznej prowadzą niezależne wejścia z poziomu terenu; przychodnia stomatologiczna jest wyodrębniona z całego zespołu, przychodnie lekarza rodzinnego dla dorosłych i dla dzieci są połączone funkcjonalnie korytarzem dla personelu oraz mają wspólne pomieszczenia: rejestracji, pomieszczenie socjalne, sanitariaty dla personelu oraz pomieszczenie porządkowe;

d)    plan pomieszczeń znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Mosinie, pok.122.

4.    Przeznaczenie

Wskazane w pkt. 1 pomieszczenia użytkowe przeznaczone są na prowadzenie działalności medycznej, obejmującej w szczególności: świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z możliwością prowadzenia innych usług medycznych.

5.    Okres najmu

Okres najmu wynosi 3 (trzy) lata, począwszy od dnia  1 stycznia 2013 r.

6.    Tryb wynajmu

Pisemny przetarg nieograniczony, odrębnie dla każdego z pomieszczeń wymienionych w pkt 2.- planowana data ogłoszenia  przetargu: 21 listopada 2012 r.

7.    Miesięczny czynsz najmu za wynajmowaną powierzchnię ustalony zostanie w drodze przetargu -  stawki wywoławcze:

a)     pomieszczenia przychodni  dla dorosłych i dla dzieci: 12,00 zł netto za 1 m² + 23% VAT;

b)    pomieszczenia przychodni stomatologicznej: 15,00 zł netto za 1 m² + 23% VAT;

8.    Inne opłaty

Koszty eksploatacyjne: zużycie wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, ogrzewania, wywozu nieczystości stałych, wywozu odpadów medycznych.

9.    Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny miesięcznie z góry do 10-ego dnia miesiąca, za który jest należny, a w miesiącu podpisania umowy do końca tego miesiąca - na podstawie faktury VAT.

10.  Zasady aktualizacji opłat

Raz w roku, wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłaszanego na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zmianami) w Monitorze Polskim.  


Zarządzenie Nr GG.00501.305.2012.AS z dnia 24 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.305.2012.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2012r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3  ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) oraz zgodnie z art. 902¹ §1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Drużynie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 84/9 obr. Drużyna, ark. mapy 2, o  powierzchni 1507 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00020622/3.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.304.2012.AS z dnia 24 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.304.2012.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2012r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3  ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) oraz zgodnie z art. 902¹ §1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Krośnie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 153/21 obr. Krosno, ark. mapy 9, o  powierzchni 667 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00020151/0.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr BR.00501.302.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Zarządzenie nr BR.00501.302.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.PDF

Zarządzenie Nr GG.00501.301.2012.AS z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.301.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 października 2012r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pecnej w rejonie ul. Koziej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

3/1

735

PO1M/00031270/0

40.000,00

2.

3/2

665

PO1M/00031270/0

37.000,00

3.

44/1

1435

PO1M/00031270/0

           100.000,00

4.

45/4

1317

PO1M/00031270/0

92.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.260.2012.AS z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Pierwszy przetarg na ww. nieruchomości w dniu 2 października 2012r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 300/2012 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rok 2013.

Zarządzenie Nr 300/2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  11 października 2012 r.

 

w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rok 2013.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.77 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonać z urzędu  aktualizacji  wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Mosina.

 

§ 2.

 

Aktualizacji opłat rocznych o których mowa w § 1  przeprowadzić  na podstawie wartości nieruchomości gruntowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr GG.00501.299.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.299.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 października  2012r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na  poszerzenie drogi gminnej ul. Ogrodowej w Mieczewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 186/10 obr. Mieczewo, ark. mapy 1, o  powierzchni 1358 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018960/7.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr GG.00501.298.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 października 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.298.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 października  2012r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej ul. Ogrodowej w Mieczewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 186/2 obr. Mieczewo, ark. mapy 1, o  powierzchni 100 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018418/3.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr OW.00501.297.2012.AW z dnia 3 października 2012 r. w sprawie powołania komisji w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na teren

Zarządzenie  Nr OW.00501.297.2012.AW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 października 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina

 

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)) oraz § 7 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina ( uchwała nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.) zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję Gminną Komisję Stypendialną w składzie:

 

 1. Anna Wojnowska- inspektor ds. finansów Urzędu Miejskiego w Mosinie- przewodnicząca komisji,
 2. Lidia Baraniak- Inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie-wiceprzewodnicząca komisji,
 3. Małgorzata Sroczyńska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej- sekretarz komisji,
 4. Małgorzata Miedziak- wychowawca świetlicy w Zespole Szkół w Mosinie- członek komisji,
 5. Grażyna Bartkowiak- dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie- członek komisji,
 6. Katarzyna Skrzypczak- dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewicach- członek komisji,
 7. Anna Ciążkowska- pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie- członek komisji,
 8. Wiesława Mania- radna Rady Miejskiej w Mosinie- członek komisji,
 9. Barbara Czaińska- radna Rady Miejskiej w Mosinie- członek komisji.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§3

 

Traci moc zarządzenie Nr 65/11 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 kwietnia 2011 r.


Zarządzenie Nr GG.00501.295.2012.AC z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Mo

ZARĄDZENIE NR GG.00501.295.2012.AC

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład  zasobu mienia komunalnego Gminy  Mosina.

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 15 ust.1 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina, zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Ustala się wysokość miesięcznych stawek czynszu netto za najem lokali użytkowych, wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Mosina, wykazanych w Załączniku do zarządzenia.

 

§ 2.

 Do lokali użytkowych, których wysokość stawki czynszu za 1m² + VAT została określona w wyniku przeprowadzonego przetargu, nie stosuje się § 1.

 

  § 3.

 

Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.175.2011.AC w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego Gminy Mosina.

§ 4.

 

Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  1 października 2012 r.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr GG.00501.295.2012.AC 

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 września  2012r.

Lp. Wyszczególnienie Stawki czynszowe netto w zł / m2 Jednostkowy okres najmu
1 Lokale wynajmowane na cele handlowe, usługowo-handlowe, biurowe położone na terenie miasta Mosina 14,80 miesiąc
2 Lokale wynajmowane na cele handlowe, usługowo-handlowe położone na terenie wsi 6,20 miesiąc
3 Lokale wynajmowane na cele usługowe i produkcyjne 3,90 miesiąc
4 Lokale wynajmowane w piwnicach nie stanowiących przynależności do lokalu mieszkalnego, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności 2,00 miesiąc
5 Lokale wynajmowane na cele biurowe inne niż prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, aptekarza, architekta, inżyniera budowlanego, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, tłumacza przysięgłego.  5,20 miesiąc
6 Lokale gastronomiczne 5,90 miesiąc
7 Lokale magazynowe i inne nie wymienione 4,40 miesiąc
8 Piwnice przynależne do lokalu użytkowego 2,00 miesiąc
9 Gabinety lekarskie, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m2 15,00 miesiąc
10 Gabinety lekarskie, których powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2 12,00 miesiąc
11 Pomieszczenia wydzielone z lokalu mieszkalnego przeznaczone na wykonywanie zawodów: adwokata, radcy prawnego, aptekarza, architekta, inżyniera budowlanego, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, tłumacza przysięgłego.  14,50 miesiąc
12 Lokale przeznaczone na prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej 5,30 miesiącZarządzenie nr BR.00501.294.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.294.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie.PDF

Zarządzenie Nr GG.00501.293.2012.AS z dnia 25 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.293.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 września 2012r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej na kwoty:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

292/7

1053

PO1M/00021101/2

55.000,00

2.

292/8

1666

PO1M/00021101/2

86.000,00

3.

292/9

1760

PO1M/00021101/2

85.000,00

4.

292/10

1494

PO1M/00021101/2

72.000,00

5.

292/11

1360

PO1M/00021101/2

66.000,00

6.

292/12

1233

PO1M/00021101/2

67.000,00

7.

292/13

1694

PO1M/00021101/2

88.000,00

8.

292/14

1069

PO1M/00021101/2

58.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.217.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 3 lipca 2012r. i 11 września 2012r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr GG.00501.291.2012.AS z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskieg

Zarządzenie Nr GG.00501.291.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.291.2012.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2091/57

811

PO1M/00022303/5

104.000,00

2.

2091/92

600

PO1M/00022303/5

81.000,00

3.

2091/93

600

PO1M/00022303/5

85.000,00

4.

2091/94

600

PO1M/00022303/5

89.000,00

5.

2091/95

600

PO1M/00022303/5

89.000,00

6.

2091/96

600

PO1M/00022303/5

89.000,00

7.

2091/97

436

PO1M/00022303/5

67.000,00

8.

2091/116

600

PO1M/00022303/5

85.000,00

9.

2091/117

600

PO1M/00022303/5

85.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-74/09 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Zarządzenie Nr GG.00501.290.2012.AS z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskie

Zarządzenie Nr GG.00501.290.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

             

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

                                                              

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.290.2012.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2091/65

879

PO1M/00022303/5

119.000,00

2.

2091/68

900

PO1M/00022303/5

122.000,00

3.

2091/119

595

PO1M/00022303/5

83.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 czerwca 2011r. nr PP.6730.87.2011.AK dla nieruchomości oznaczonych w wykazie nr 1 i 2 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryłach budynków.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 czerwca 2011r. nr PP.6730.88.2011.AK dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 3 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Zarządzenie Nr GG.00501.289.2012.AS z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.289.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży

            

       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr GG.00501.289.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 września 2012r.

       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Baranowie

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Nr Kw

Cena  wywoławcza netto( zł)

1.

2/2

39.7764

PO1M/00029694/1

1.500.000,00

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość o numerze ewidencyjnym działki 2/2 obr. Baranowo wyznaczono kierunek zagospodarowania przestrzennego: w części teren zabudowy usług sportu i rekreacji w zieleni z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, oznaczony na rysunku studium D2_UZ1  oraz w pozostałej części tereny łączników ekologicznych i tereny lasów

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Nieruchomość obciążona jest przysługującym Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa, prawem pierwokupu na podstawie art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 803).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Zarządzenie Nr GG.00501.287.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr GG.00501.287.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:  291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 291/12, 291/13, 291/14, 291/15, 291/16 obr. Rogalin o łącznej powierzchni 13.747 m2 zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021101/2, przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.216.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetarg w dniu 24 sierpnia 2012r.  zakończył się wynikiem negatywnym, na kwotę 680.000,00 zł netto  (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt tysięcy)

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości


Zarządzenie Nr GG.00501.286.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr GG.00501.286.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rej. ul. Strzeleckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  2700/31 obr. Mosina o powierzchni 8.849 m2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021426/6 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.153.2011.EK z dnia 6 października 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi w dniach 13 stycznia 2012r i 24 maja 2012r. zakończył się wynikiem negatywnym, na kwotę 720.000,00 zł netto  (słownie złotych: siedemset dwadzieścia tysięcy)

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości


Zarządzenie Nr GG.00501.285.2012.AS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 12 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr GG.00501.285.2012.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Strzeleckiej na kwoty:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2698/17

1018

PO1M/00021193/3

93.000,00

2.

2698/18

916

PO1M/00021193/3

88.000,00

3.

2698/19

929

PO1M/00021193/3

83.000,00

4.

2698/20

822

PO1M/00021193/3

77.000,00

5.

2698/21

1355

PO1M/00021193/3

118.000,00

6.

2698/22

1227

PO1M/00021193/3

126.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.240.2012.AS z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Pierwszy przetarg na ww. nieruchomości w dniu 5 września 2012r.  zakończył się wynikiem negatywnym.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości


Zarządzenie Nr 00501.284.2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.284.2012

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 10.września 2012 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 117.696,00 zł do wysokości 83.276.484,07 zł - zgodnie  z załącznikiem nr 1. 

§ 2.

 Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 117.696,00 zł do wysokości 85.688.489,78 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 3.

 Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r. o kwotę 4.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:


Zarządzenie Nr GG.00501.283.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Zarządzenie Nr GG.00501.283.2012.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej ul. Ogrodowej w Radzewicach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 120/27 obr. Radzewice, ark. mapy 3, o  powierzchni 3.457 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018433/4.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie przygotowała:

Anna Sobkowiak

Ref. Geodezji i Nieruchomości

 


Zarządzenie Nr GG.00501.282.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia10 września 2012r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.282.2012.AS Burmistrza Gminy Mosinaz dnia10 września 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej w Mieczewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 35/11 obr. Mieczewo, ark. mapy 1, o  powierzchni 776 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00019190/5

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Zarządzenie przygotowała:Anna SobkowiakRef. Geodezji i Nieruchomości 

Zarządzenie Nr GG.00501.281.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

 

Zarządzenie Nr GG.00501.281.2012.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2012

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 249/4 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o  powierzchni 177 m² oraz 249/5 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o powierzchni 122 m,² powstałe w wyniku podziału nieruchomości o nr ewid. działki 249/1 obr. Rogalinek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018628/8, dla której Burmistrz Gminy Mosina decyzją z dnia 12 listopada 2008r. sygn. akt PP.AK.73341-32/08 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej na działkach o nr ewid. 251/2, 250, 249/1, 248/6, 248/5, 248/3, 248/4 w Rogalinku.

§ 2.

Nabyć nieruchomość gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 249/6 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o  powierzchni 18 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018628/8 z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości działki nr 249/4 obr. Rogalin opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zarządzenie przygotowała:

Anna Sobkowiak

Ref. Geodezji i Nieruchomości


Zarządzenie nr GZ.00501.280.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 września 2012r.

Zarządzenie  nr GZ.00501.280.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 września 2012r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2011 roku Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1.pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U z 2011 roku Nr 24, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Zespół ds. Opracowania i Realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego, zwany dalej „Zespołem” w składzie:
1) Waldemar Krzyżanowski- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – przewodniczący zespołu
2) Barbara Lulka- Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia- wiceprzewodnicząca zespołu
3) Małgorzata Kasprzyk- Kierownik Referatu Oświaty- członek zespołu
4) Lidia Skupin-Wójtowska- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie- członek zespołu
5) Maja Bobrowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie- członek zespołu
6) Agnieszka Król- Pedagog szkolny Gimnazjum nr 1 w Mosinie- członek zespołu
7) Danuta Nowak- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie- członek zespołu

§ 2

1. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący, który zwołuje posiedzenia, ustala zadania dla poszczególnych członków oraz reprezentuje Zespół na zewnątrz.
2. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb.
3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu w roli ekspertów (z głosem doradczym) osoby reprezentujące instytucje i organizacje pozarządowe, które zakresem   swojej działalności obejmują cele i zadania programu.

4. Członkowie zespołu oraz osoby, o których mowa w pkt 3 nie otrzymują wynagrodzenia z  tytułu udziału w pracach Zespołu.
5. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy.

§ 3

Do zadań Zespołu należy:
1. opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 dla Gminy Mosina;
2. realizacja, koordynowanie i monitorowanie programu, o którym mowa w pkt 1.

§ 4

Harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac Zespołu obejmuje: opracowanie Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w III kwartale 2012r. i jego wdrożenie do końca 2012r. oraz koordynowanie i monitorowanie programu przez cały okres realizacji.

§ 5

Wykonanie i nadzór w zakresie realizacji zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE Nr GG 00501.279 .2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 września 2012 r. w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE  Nr GG 00501.279 .2012

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 3 września  2012 r.

w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm ) oraz §14 ust. 1 i 7 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r.  poz. 1697)   zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Przeznacza  się  do  oddania  w  najem  500m 2 gruntu, stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym  nr 229/3 o łącznej powierzchni 1.0978 ha  ,   położonej   w  Mosinie, przy ul. Pożegowskiejj, zapisanej w księdze wieczystej  KW nr PO1M/00025522/7, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie,   na   okres   3 lat, w  drodze   bezprzetargowej,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym   załącznik   do    niniejszego  zarządzenia.

 

 1. Wykaz  o  którym   mowa  w  §  1  ust. 1  podlega  wywieszeniu  przez okres 21 dni na   

            tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

§ 2.

 

 Grunt, o którym mowa w § 1  zagospodarowany zostanie pod ogródki przydomowe.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                         Mosina, 3 września  2012 r.                

 

                                                                                           Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG 00501.279.2012                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 września2012 r.

 

 

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres  3 lat

 

 

   

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 23% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem nieruchomość gruntową o pow.500 m2, stanowiącą część działki o numerze ewid.229/3 o łącznej pow. 1.0978 ha  stanowiącą  własność Gminy Mosina,  położoną  w  Mosinie  w rejonie przy ul. Pożegowskiej,zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr PO1M/00025522/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie.

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat pod ogródek przydomowy

Miesięczna stawka czynszu wynosi 0,10 zł. netto za najem 1 m²-

 Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.

Zał. do zarządzenia poz.33

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Gminy Mosina

 


Zarządzenie nr 00501.277.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne kierow

Zarządzenie nr 00501.277.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 00501.264.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z naborem kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadza się następujące zmiany:

 § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na  wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie  w składzie:

1.                  Zofia Springer – Przewodnicząca – Burmistrz Gminy; 

2.                  Sławomir Ratajczak  - I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina – Członek komisji;

3.                  Justyna Kaczmarczyk – Członek komisji;

4.                  Julia Olejniczak-Kowalska  – Sekretarz Gminy – Sekretarz Komisji”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.276.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowi

Zarządzenie Nr GG.00501.276.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 sierpnia 2012r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia 2012r. ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
" Wyznaczam na dzień 24 sierpnia 2011r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:
1.    Aleksandra Czuryło - Przewodniczący
2.    Anna Sobkowiak - Sekretarz
3.    Piotr Sternal - członek"
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak

Zarządzenie Nr IK. 00501.273.2012Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 13 sierpnia 2012 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.273.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo” w Świątnikach (działka nr ewid. 74/1 i 212)

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Grabarczyk,
4. Magdalenę Olejniczak-Salewicz,
5. Katarzynę Barańską,
6. Agnieszkę Kasprzyk,
7. Magdalenę Rembalską.

§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 


Zarządzenie nr BR.00501.272.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie


ZARZĄDZENIE NR 00501.271.2012BURMISTRZA GMINY MOSINAz dnia 27. lipca 2012 r.w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.271.2012

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 27. lipca 2012 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 54.800,00 zł do wysokości 82.104.096,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 54.800,00 zł do wysokości 84.630.823,78 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.                   o kwotę 39.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4a

 

§ 5.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

           

1.      Dochody:

 

-   Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.240.2012.4            o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

 

-   Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole            w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących              w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2012 r. NR FB-I.3111.168.2012.2

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.267.2012.2 o zwiększeniu dotacji celowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

 

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 54.800,00 zł.

 

 

2.      Wydatki:

 

-   Dział 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 9.800,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.240.2012.4 środki przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

 

-   Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2012 r. NR FB-I.3111.168.2012.2

 

-        Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 39.000,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.267.2012.2 o zwiększeniu dotacji celowej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 

 

 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 54.800,00 zł.

 

 

                  Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Wprowadzone zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu.

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia


Zarządzenie Nr GG.00501.270.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.270.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 lipca 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej na kwoty:
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
292/7
1053
PO1M/00021101/2
66.000,00
2.
292/8
1666
PO1M/00021101/2
104.000,00
3.
292/9
1760
PO1M/00021101/2
102.000,00
4.
292/10
1494
PO1M/00021101/2
87.000,00
5.
292/11
1360
PO1M/00021101/2
80.000,00
6.
292/12
1233
PO1M/00021101/2
80.000,00
7.
292/13
1694
PO1M/00021101/2
105.000,00
8.
292/14
1069
PO1M/00021101/2
70.000,00
 
Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.217.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
Pierwszy przetarg na ww. nieruchomości w dniu 3 lipca 2012r.  zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr GG.00501.267.2012 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Mosina przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE GG. 00501.267.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 lipca 2012 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej na terenie miasta Mosina przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej.
 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Przeznacza się do oddania w najem grunt o pow. 6,76 m2, stanowiący część działki o numerze ewid. 27/1 o pow. 0.7893 ha, położony w Mosinie przy ul. Konopnickiej, na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
 1. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.
 
§ 2.
 
Grunt, o którym mowa w § 1 przeznacza się pod ustawienie tablicy reklamowej.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr GG.00501.264.2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych położonych na terenie miasta Mosina przeznaczonych w najem w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE GG. 00501.264.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 lipca 2012r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych położonych na terenie miasta Mosina przeznaczonych w najem w drodze bezprzetargowej.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wraz z pomieszczeniem przynależnym o łącznej pow. 21,24 m², położony w Mosinie przy ul. Krotowskiego 16 na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej , zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy
 ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.
 
§ 2.
 
Lokal użytkowy o którym mowa w § 1 przeznacza się na cele usługowe.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr OW. 00501/261/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OW. 00501/261/2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  
Na podstawie art. 9g ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr  OW.00501/261/2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
 
 
 
I. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Katarzyny Gracz, nauczycielki Zespołu Szkół w Krośnie 
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Janusz Judziński - ekspert MEN,
4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,
5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,
 
II. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Mai Matusiak - Kapczyńskiej, nauczycielki Szkoły  Podstawowej nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Janusz Judziński - ekspert MEN,
4. Wiesława Skoczylas  - ekspert MEN,
5. Kamila Bilska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie,
 
III. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Patrycji Głuchowskiej, nauczycielki Zespołu Szkół w Krośnie:  
1. Małgorzata Kasprzyk -przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,
4. Wiesława Skoczylas - ekspert MEN,
5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor   Zespołu  Szkół w Krośnie
 
IV. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Beaty Gryza, nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Wiesława Skoczylas - ekspert MEN,
4. Grażyna Pogonowska  - ekspert MEN,
5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie,
 
V. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Katarzyny Szabelskiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Ireneusz Rajman  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,
4. Wiesława Skoczylas  - ekspert MEN,
5. Arkadiusz Jurek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 
VI. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Marty Nowak, nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Anna Bzowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Alicja Trybus - ekspert MEN,
4. Olga Gałuszek  - ekspert MEN,
5. Anna Balcerek - Kałek - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie,
 
VII. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Karoliny Czajka, nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Anna Bzowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,
4. Alicja Trybus  - ekspert MEN,
5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w  Mosinie,
6. Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel ZNP,
 
VIII. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Małgorzaty Wojtkowskiej, nauczycielki Gimnazjum nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Anna Bzowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,
4. Alicja Trybus  - ekspert MEN,
5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w  Mosinie,
6. Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel ZNP,
 
IX. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Magdaleny Niemczykiewicz - Rogackiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej  nr 1 w Mosinie:
1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,
2. Anna Bzowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
3. Olga Gałuszek - ekspert MEN,
4. Alicja Trybus  - ekspert MEN,
5. Kamila Bilska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w  Mosinie,

ZarządzenieNr GG.00501.260.2012.AS z dnia 5 lipca 2012r.Burmistrza Gminy Mosina w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej w rejon

Zarządzenie Nr GG.00501.260.2012.AS
z dnia 5 lipca 2012r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej w rejonie ul. Koziej
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.260.2012.AS
                                                                 z dnia 5 lipca 2012r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Pecnej w rejonie ul. Koziej
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
3/1
735
PO1M/00031270/0
45.000,00
2.
3/2
665
PO1M/00031270/0
41.000,00
3.
44/1
1435
PO1M/00031270/0
110.000,00
4.
45/4
1317
PO1M/00031270/0
102.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  6 października 2009 r. nr PP.AK.73340-97/09 dla nieruchomości oznaczonych w wykazie nr 1 i 2 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryłach budynków.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr PP.6730.71.2011.MB dla nieruchomości oznaczonych w wykazie nr 3 i 4 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z częścią garażową.
 
W dział trzecim księgi wieczystej widnieje ostrzeżenie, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż prawo własności ujawnionego właściciela co do działki nr 470/1 przeszło na rzecz Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie nabyły prawo użytkowania wieczystego tejże działki.
Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy działek będących przedmiotem niniejszego wykazu.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.254.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr GG.00501.254.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 czerwca 2012r.
 
w sprawie: rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z przebudową ul. Dworcowej w Mosinie obejmującą nieruchomość o numerze  ewidencyjnym działki 1965/9 obr. Mosina, ark. mapy 35, o powierzchni  92m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00028747/1 rozwiązuje się nieodpłatnie, za zgodą stron umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 5 sierpnia 1996r. Rep. A numer 4095/96 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem własności budynku w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako nr  ewid. 1965/9 obr. Mosina powstałej w wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym 1956/4, na podstawie ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia  2009r. nr PP.AC.7430-55/09.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr IK 00501.248.2012 z dnia 12.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.248.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12.06.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni części ul. Rzeczpospolitej w Mosinie.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Leszka Najderka,
6. Agnieszkę Grabarczyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK.00501.247.2011 z dnia 12.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501. 247.2011
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12.06.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
 
"Wykonanie robót drogowych związanych z remontem asfaltowej nawierzchni części ulicy Skrajnej w miejscowości Mosina"
 
zwaną dalej komisją .
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3.   Agnieszkę Grabarczyk,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Leszka Najderka,
6. Magdalenę Rembalską,
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 00501.246.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.246.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12.06.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - Żabinko
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Agnieszkę Grabarczyk,
6. Magdalena Olejniczak-Salewicz
7. Katarzyna Barańska
 § 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 § 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
 § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 00501.245.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.245.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12.06.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - Radzewice
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Agnieszkę Grabarczyk,
6. Magdalena Olejniczak-Salewicz
7. Katarzyna Barańska.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 00501.244.2012 z dnia 12.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.244.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12.06.2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - Krajkowo
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Agnieszkę Grabarczyk,
6. Magdalena Olejniczak-Salewicz
7. Katarzyna Barańska.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr OW.00501.243.2012.MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

Zarządzenie nr  OW.00501.243.2012.MK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
 
1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
2. Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku
3. Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie
4. Gimnazjum w Pecnej
5. Zespołu Szkół w Mosinie

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
I. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.
1. Przedstawiciele organu sprawującego  nadzór pedagogiczny:
- Elżbieta Powierza
- Alicja Rajewicz

2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie:
-  Małgorzata Czarnecka - Dudek
 
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie:
-  Izabela Kubiak - Zienkiewicz

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
-  Regina Burkiciak
 
II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku:
1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Elżbieta Powierza
-  Alicja Rajewicz
2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku:
- Hanna Kowalska
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku:
- Anna Kaczmarek
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Regina Burkiciak
I
II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
     Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie:
1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Gabriela Fiedler
-  Grażyna Koralewska
2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie:
-  Iwona Kołda
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie:
-  Iwona Dubert
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Regina Burkiciak
IV. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
     Gimnazjum w Pecnej:
1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Gabriela Fiedler
-  Grażyna Koralewska
2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej  Gimnazjum w Pecnej:
- Wojciech Morawski
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum w Pecnej:
- Bogusława Masłowska
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Regina Burkiciak
 
V. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
     Zespołu Szkół w Mosinie:
1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Elżbieta Powierza
-  Maria Jedlińska - Pyssa
2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
- Justyna Kaczmarczyk
- Małgorzata Kasprzyk
- Waldemar Krzyżanowski
3. Przedstawiciel Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół w Mosinie:
- Anna Balcerek – Kałek (w zastępstwie Danuta Białas)
4. Przedstawiciel Rad Rodziców Zespołu Szkół w Mosinie:
-  Paulina Stróżyńska ( w zastępstwie Robert Ryszewski)
5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
- Marianna Janik
6. Przedstawiciel NZZZ „Solidarność”
- Izabela Lorenz (w zastępstwie Wojciech Miśko)

§ 2.
 
Spośród członków Komisji Konkursowych, o których mowa w § 1   Zarządzenia, wyznaczam Małgorzatę Kasprzyk jako przewodniczącą Komisji Konkursowych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr FB.00501.242.2012.EW z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań pu

Zarządzenie nr FB.00501.242.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 czerwca 2012 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2012.
 
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.242.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 czerwca 2012 r.
 
§ 1
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży :
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł)
1.
Klub Sportowy "1920 Mosina"
Organizacja turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina w trakcie trwania Mistrzostw Europy
 
18 000,00
Ogółem
18 000,00

Zarządzenie Nr GG.00501.241.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.241.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 czerwca 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w piątych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Konopnickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
 
1.    1794/5 obr. Mosina, o powierzchni 816 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 80.000,00 zł netto;
2.    1794/6 obr. Mosina, o powierzchni 811 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 80.000,00 zł netto;
3.    1794/7 obr. Mosina, o powierzchni 808 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 79.000,00 zł netto;
4.    1794/8 obr. Mosina, o powierzchni 804 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 79.000,00 zł netto;
5.    1794/9 obr. Mosina, o powierzchni 801 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 79.000,00 zł netto;
które przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.112.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 4 października 2011r., 22 listopada 2011r., 19 stycznia 2012r. i 9 maja 2012r.  zakończyły się wynikiem negatywnym;
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr GG.00501.240.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w

Zarządzenie Nr GG.00501.240.2012.AS
z dnia 6 czerwca 2012r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 261 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.240.2012.AS
                                                                 z dnia 6 czerwca 2012r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rej. ul Strzeleckiej
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Mosinie w rej. ul Strzeleckiej
 
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
2698/17
1018
PO1M/00021193/3
155.000,00
2.
2698/18
916
PO1M/00021193/3
146.000,00
3.
2698/19
929
PO1M/00021193/3
139.000,00
4.
2698/20
822
PO1M/00021193/3
128.000,00
5.
2698/21
1355
PO1M/00021193/3
197.000,00
6.
2698/22
1227
PO1M/00021193/3
210.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  27 września 2010 r. nr PP.MB.73340-114/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z częściami garażowymi.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr IK 00501.238.2012 z dnia 04.06.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.238.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04.06.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Budowa chodników w Gminie Mosina
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Małgorzatę Piotrowską,
6. Leszka Najderka,
7. Agnieszkę Grabarczyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 00501.237.2012 z dnia 04.06.2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.237.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04.06.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół nr 2 w Mosinie - część II sanitariaty żeńskie
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Agnieszkę Grabarczyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.236.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2012r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.236.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 czerwca 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w piątych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Żeromskiego - Nałkowskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1.    2091/78 obr. Mosina, o powierzchni 358 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.114.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r., 19 stycznia 2012r. i 26 kwietnia 2012r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 45.000,00 zł netto;
 
2.    2091/119 obr. Mosina, o powierzchni 595 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.115.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r., 19 stycznia 2012r.i 26 kwietnia 2012r zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 72.000,00 zł netto;
 
3.    2091/76 obr. Mosina, o powierzchni 910 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.119.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r., 19 stycznia 2012r. i 26 kwietnia 2012r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 95.000,00 zł netto
 
4.    2091/65 obr. Mosina, o powierzchni 879 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5  na kwotę 91.000,00 zł netto;
5.    2091/66 obr. Mosina, o powierzchni 654 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 72.000,00 zł netto;
6.    2091/68 obr. Mosina, o powierzchni 900 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 94.000,00 zł netto;
7.    2091/69 obr. Mosina, o powierzchni 901 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 94.000,00 zł netto
przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.118.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r., 19 stycznia 2012r. i 26 kwietnia 2012r. zakończyły się wynikiem negatywnym;
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 00501.235.2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.235.2012
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 29. maja 2012 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012
 
                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6.500,00 zł do wysokości 82.689.898,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.500,00 zł do wysokości 81.442.818,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr GG.00501.234.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2012r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.234.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 maja 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) oraz zgodnie z art. 902¹ §1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej w Sowinkach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 172/97 obr. Sowinki, ark. mapy 1, o  powierzchni 138 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00045958/8.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr GG.00501.233.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2012r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.233.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 maja 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) oraz zgodnie z art. 902¹ §1  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej w Dymaczewie Nowym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 220/1 obr. Dymaczewo Nowe, ark. mapy 1, o  powierzchni 65 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00019182/6.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.232.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.232.2011
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA- ETAP II”
zwaną dalej komisją .
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Hannę Woźnikiewicz,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr FB.00501.231.2012.EW z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publ

Zarządzenie nr FB.00501.231.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja 2012 r.
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 
1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku w ramach otwartych konkursów ofert zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
2. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w następujących zakresach:
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej.
3. Środki finansowe w wysokości 51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2012 r.
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.231.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja 2012 r.
 
§ 1
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży :
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji (w zł)
1.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wakacyjne zajęcia
 
 
1 850,00
2.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik nad jeziorem
 
 
500,00
3.
Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe
Warsztaty artystyczne i filmowe
 
 
1 000,00
4.
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko
Przystań wyobraźni- półkolonie
 
 
600,00
5.
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko
Mosina na dwóch kołach- rajd rowerowy
 
500,00
6.
Mosiński Klub Żeglarski
 
Lato pod żaglami
 
 
4 970,00
7.
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
Półkolonie letnie
 
 
1 200,00
8.
Uczniowski Klub Sportowy MOSIŃSKA JEDYNKA
Wypoczynek dzieci i młodzieży- zgrupowanie sportowe
 
 
1 610,00
9.
Stowarzyszenie Praworządna Gmina
 
Razem raźniej- zajęcia dla dzieci
 
 
1 200,00
10.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Emisja głosu, warsztaty śpiewacze dzieci i młodzieży
 
 
2 800,00
11.
Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA
 
Obóz sportowo- rekreacyjny
 
 
1 050,00
12.
Uczniowski Klub Sportowy TIGER TEAM
Wakacje z Teakwondo
 
 
2 500,00
13.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"
Obóz sportowo- rehabilitacyjny
 
 
3 500,00
14.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina
Obóz Ośrodka ZHP Mosina
 
 
9 180,00
15.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina
Obóz Wędrowny po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
 
 
1 540,00
16.
Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina
Obóz dla dzieci i młodzieży w Łukęcinie
 
 
7 000,00
Ogółem
41 000,00
 
 
§ 2
Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechnienie kultury, sztuki i tradycji narodowej:
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
(w zł)
1.
Stowarzyszenie Praworządna Gmina
Wesołe nutki - zajęcia dla dzieci
1 000,00
2.
Fundacja Apetyt na Kulturę
Nareszcie w moim mieście- Bertrandt w hołdzie Mosinie
3 000,00
3.
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta
Prowadzenie ognisk i pracowni muzycznych
6 000,00
 
Ogółem
10 000,00
 

Zarządzenie nr FB.00501.231.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych


Zarządzenie Nr IK. 00501.230.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.230.2011
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.


Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„DROBNE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA TERENIE GMINY MOSINA”

zwaną dalej komisją .

§ 2


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Leszka Najderka,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską.

§ 3


Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr FB.00501.229.2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.227.2012.EW z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR FB.00501.229.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 maja 2012 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr FB.00501.227.2012.EW z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
 
W załączniku do zarządzenia nr FB.00501.227.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wprowadza się następujące zmiany:
 
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 8 czerwca do 30 sierpnia 2012r. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 18 000,00 zł."
 
pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 11 maja do 5 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego".
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr IK 00501.228.2012 z dnia 14.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.228.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14.05.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Przebudowa trójprzęsłowego mostu przez Kanał Mosiński w ciągu drogi powiatowej nr 2463P - ulica Mostowa w Mosinie
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Małgorzatę Piotrowską,
6. Leszka Najderka,
7. Agnieszkę Grabarczyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr FB.00501.227.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr FB.00501.227.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 maja 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu- organizacja turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina w trakcie Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr FB.00501.227.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 maja 2012r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 8 czerwca do 30 lipca 2012r. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 18 000,00 zł.
 
2. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert               w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
3. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do grupy minimum 100 mieszkańców Gminy Mosina.
 
4. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5 % wkładu własnego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego, wkładu niefinansowego, organizacja musi wskazać w ofercie sposób oszacowania jego wartości.
 
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
6.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
7. Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
8. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25).

9. Do oferty należy dołączyć :
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
- sprawozdanie merytoryczne za rok 2011,
- sprawozdanie finansowe za rok 2011 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa),
- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
10. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
11. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 11 do 31 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
13. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej          w Mosinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r.
 
14. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:
Kryteria oceny formalnej: tak nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:   
1. Oferta złożona w terminie.   
2. Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.   
3. Oferta została złożona na obowiązującym druku.   
4. Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.   
5. Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.   
6. Oferta jest kompletna.   
Podsumowanie – oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:   
 
Kryteria oceny merytorycznej: ilość punktów do przyznania
1. Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 0-5
2. Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie. 0-5
3. Innowacyjność i oryginalność oferty. 0-5
4. Cykliczność i tradycja realizowanego zadania. 0-5
5. Liczba beneficjentów realizowanego zadania. 0-5
6. Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań. 0-5
7. W jakim stopniu oferta zakłada aktywny udział społeczności lokalnej czy współpracę z innymi podmiotami. 0-5
8. Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania. 0-5
9. Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu. 0-5
10. Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji. 0-5
11. Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania. 0-5
12. Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć) 0-5
SUMA PUNKTÓW: max. 60
UWAGA!
Do rozpatrzenia przez burmistrza Gminy Mosina przedstawiona zostaje oferta, która uzyska 45
i więcej punktów z 80 możliwych do otrzymania (średnia arytmetyczna punktów otrzymanych
od poszczególnych członków Zespołu Opiniująco- Doradczego).
 
15. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2011 i 2012:
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków 2011 rok 2012 rok
1. pomoc społeczna 25 000,00 zł 20 000,00 zł
2. pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej 5 000,00 zł 8 500,00 zł
3. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  2 596,00 zł 3 000,00 zł
4. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 5 000,00 zł 3 000,00 zł
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 59 000,00 zł 45 000,00 zł
6. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 3 000,00 zł 207 300,00 zł

Zarządzenie Nr IK 00501.226.2012 z dnia 09.05.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.226.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09.05.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa ulicy Chopina - Szyszkowa wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina, etap I - ulica Szyszkowa
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Małgorzatę Piotrowską,
6. Leszka Najderka,
7. Agnieszkę Grabarczyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG 00501.225.2012.EJ z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr GG 00501.225.2012 EJ
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 maja 2012 r.
 
 
w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej
 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm ) oraz §14 ust. 1 i 7 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 1697) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Przeznacza się do oddania w najem działki o numerach ewidencyjnych nr nr 723/12 i 723/13 o łącznej powierzchni 189 m ², położone w Mosinie, w rejonie ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, zapisane w księdze wieczystej KW nr PO1M/00027773/5, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 1. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.
 
§ 2.
 
 Grunt, o którym mowa w § 1 zagospodarowany zostanie pod ogródki przydomowe.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
 
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG 00501.225.20120 EJ
 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 maja 2012 r.
 
 
Wykaz gruntu przeznaczonego w najem
w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat
 
 
 
 
Lp.
 
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej
 
Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania
Stawka czynszu
( netto + 23% Vat
 Termin wnoszenia opłat za najem
 
1
 
Oddaje się w najem nieruchomość gruntową o pow. 189 m2, składającą się z działek o numerach ewid. 723/12 i 723/13 o stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Mosinie w rejonie ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr PO1M/000027773/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .
Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem na okres 3 lat pod ogródek przydomowy
Miesięczna stawka czynszu wynosi 0,10 zł. netto za najem 1 m²-
 Czynsz zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.
Zał. do zarządzenia poz.33
 
Czynsz płatny jest z góry kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału na konto Gminy Mosina
 

Zarządzenie nr FB.00501.224.2012.EW z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniująco - Doradczego

Zarządzenie nr FB.00501.224.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 maja 2012 r.
 
w sprawie powołania Zespołu Opiniująco - Doradczego.
 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r., zarządzam, co następuję:
 
§1.
 
Powołuję Zespół Opiniująco - Doradczy w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r., w następujących zakresach:
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w składzie:
a)    przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
 • Waldemar Krzyżanowki,     
 • Ewelina Waligórska,
b)    przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
 • Marek Dudek,
c)    przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 • Waldemar Demuth,
d)    przedstawiciele organizacji pozarządowych:
 • Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,
 • Mariusz Tomczak- przedstawiciel Klubu Sportowego "1920 Mosina",
 • Agata Lubowicka- przedstawiciel Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego;
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w składzie:
a)    przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:
 • Waldemar Krzyżanowki,     
 • Ewelina Waligórska,
b)    przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:
 • Marek Dudek,
c)    przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 • Waldemar Demuth,
d)    przedstawiciele organizacji pozarządowych:
 • Mariusz Tomczak- przedstawiciel Klubu Sportowego "1920 Mosina",
 • Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,
 • Agata Lubowicka- przedstawiciel Mosińskiego Towarzystwa Gitarowego.
 
§2.
 
1.    Zespół Opiniująco - Doradczy wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r. oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.
 
2.    Zespół Opiniująco - Doradczy opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r.
 
§3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG 00501.222.2012.EJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr GG 00501.222.2012 EJ
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 
 
w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej
 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §14 ust. 1 i 7 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 1697) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Przeznacza się do oddania w najem część działek o numerach ewidencyjnych nr nr 1959/2 i 1960/2 o łącznej powierzchni 328 m², położonych w Mosinie, przy ul. Dworcowej, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 28891, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie, na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 1. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.
 
§ 2.
 
Na gruncie, o którym mowa w § 1 zlokalizowane są garaże.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG 00501.222.20120 EJ
 Burmistrza Gminy Mosina z dnia25 kwietnia 2012 r.
 
 
Wykaz gruntu przeznaczonego w najem
w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat
 
 
 
 
Lp.
 
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej
 
Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania
Stawka czynszu
( netto + 23% Vat
 Termin wnoszenia opłat za najem
 
1
 
Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej o pow. 202,60 m2, składającej się z działek o numerach ewid. 1959/2 i 1960/2 o pow. 328 m2, stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Dworcowej zapisanej w księdze wieczystej KW Nr, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .
Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem na okres 3 lat, w związku z lokalizacją 12-garaży na przedmiotowej nieruchomości
Miesięczna stawka czynszu wynosi 3,25 zł. netto za najem 1 m²-
za grunty pod garażami
Czynsz zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.
Zał. do zarządzenia poz.28
 
Czynsz płatny jest z góry kwartalnie do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału na konto Gminy Mosina
 

Zarządzenie Nr 00501.221.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 00501.221.2012
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012
 
                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 151.993,00 zł do wysokości 82.683.398,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 151.993,00 zł do wysokości 81.436.318,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r. o kwotę 179.227,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr GG.00501.220.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.220.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 kwietnia 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Rogalinku, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 640/1 obr. Rogalinek, ark. mapy 6, o  powierzchni 189 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00024025/6.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr IK 00501.219.2012 z dnia 23.04.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.219.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23.04.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
 
Budowa chodników w ciągu ulicy Kasprowicza, Słonecznej, Sosnowej w miejscowości Mosina oraz Szerokiej w miejscowości Mieczewo.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Małgorzatę Piotrowską,
6. Leszka Najderka,
7. Agnieszkę Grabarczyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr FB.00501.218.2012.EW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr FB.00501.218.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2012 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1. wypoczynku dzieci i młodzieży,
2. upowszechnienie kultury, sztuki i tradycji narodowej.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.218.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2012r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań:
- wypoczynku dzieci i młodzieży- realizowanego od 1 czerwca do 30 września 2012,
- upowszechnienia kultury, sztuki i tradycji narodowej- realizowanego od 30 maja do 30 grudnia 2012r.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
 
 
1. wypoczynku dzieci i młodzieży
 
41 000,00 zł
2. upowszechniania kultury, sztuki i tradycji narodowej w tym:
- prowadzenie warsztatów z doskonalenia nauki gry na instrumentach,
- popularyzacja sztuki- malarstwo i grafika.
10 000,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4.    Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5 % wkładu własnego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego, wkładu niefinansowego, organizacja musi wskazać w ofercie sposób oszacowania jego wartości.
 
6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 
 
7. Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 
8.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25).
 
10.   Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2011,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2011 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 12 kwietnia do 7 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012r.
 
16.   Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria oceny formalnej:
tak
nie
Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:
 
 
1.
Oferta złożona w terminie.
 
 
2.
Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.
 
 
3.
Oferta została złożona na obowiązującym druku.
 
 
4.
Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 
 
5.
Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
 
 
6.
Oferta jest kompletna.
 
 
Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:
 
 
 
Kryteria oceny merytorycznej:
ilość punktów do przyznania
1.
Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
0-5
2.
Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.
0-5
3.
Innowacyjność i oryginalność oferty.
0-5
4.
Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.
0-5
5.
Liczba beneficjentów realizowanego zadania.
0-5
6.
Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.
0-5
7.
W jakim stopniu oferta zakłada aktywny udział społeczności lokalnej czy współpracę z innymi podmiotami.
0-5
8.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.
0-5
9.
Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.
0-5
10.
Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.
0-5
11.
Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.
0-5
12.
Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)
0-5
 
SUMA PUNKTÓW:
max. 60
 
UWAGA!
Do rozpatrzenia przez burmistrza Gminy Mosina przedstawiona zostaje oferta, która uzyska 45 i więcej punktów z 80 możliwych do otrzymania (średnia arytmetyczna punktów otrzymanych od poszczególnych członków Zespołu Opiniująco- Doradczego).
 
17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2011 i 2012:
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2011 rok
2012 rok
1.
pomoc społeczna
25 000,00 zł
20 000,00 zł
2.
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
5 000,00 zł
8 500,00 zł
3.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2 596,00 zł
3 000,00 zł
4.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
5 000,00 zł
3 000,00 zł
5.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
59 000,00 zł
45 000,00 zł
6.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
3 000,00 zł
207 300,00 zł

Zarządzenie Nr GG.00501.217.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalinie

Zarządzenie Nr GG.00501.217.2012.AS
z dnia 5 kwietnia 2012r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 261 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.217.2012.AS
                                                                 z dnia 5 kwietnia 2012r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Rogalinie przy ul.
Prezydialnej
 
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
1.
292/7
1053
PO1M/00021101/2
110.000,00
2.
292/8
1666
PO1M/00021101/2
172.000,00
3.
292/9
1760
PO1M/00021101/2
170.000,00
4.
292/10
1494
PO1M/00021101/2
145.000,00
5.
292/11
1360
PO1M/00021101/2
132.000,00
6.
292/12
1233
PO1M/00021101/2
133.000,00
7.
292/13
1694
PO1M/00021101/2
175.000,00
8.
292/14
1069
PO1M/00021101/2
115.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  8 grudnia 2009r. nr PP.MB.73340-142/09 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  budynków mieszkalnych jednorodzinnych z częścią garażową.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr GG.00501.216.2012.AS z dnia 5 kwietnia 2012r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalini

Zarządzenie Nr GG.00501.216.2012.AS
z dnia 5 kwietnia  2012r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej
            
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 261 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.216.2012.AS
                                                                 z dnia 5 kwietnia 2012r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej
 
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena wywoławcza netto (zł)
291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11, 291/12, 291/13, 291/14, 291/15, 291/16 obr. Rogalin
13.747
PO1M/00021101/2
1.130.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  8 grudnia 2009r. nr PP.MB.73340-142/09 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16  budynków mieszkalnych jednorodzinnych z częścią garażową.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr IK. 00501.215.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.215.2011
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej za torem kolejowym w Mosinie – etap I – część kanalizacji sanitarnej” zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Hannę Woźnikiewicz,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Piotra Nowaka,
6. Magdalenę Rembalską.
 
§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr OW.0050.214.2012.MK z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół prowadzonych przez Gminę Mosina w roku szkolnym 2012/

Zarządzenie Nr OW.0050.214.2012.MK
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2012 r.
 
w sprawie wprowadzenia zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół prowadzonych przez Gminę Mosina w roku szkolnym 2012/2013
 
Na podstawie art. 34 a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Arkusz organizacyjny szkoły powinien być opracowany zgodnie z przepisami prawa oświatowego w powiązaniu z planem finansowym szkoły - na druku - Arkusz organizacji VI/2- SP i VI2-G.
§ 2.
I. Do 30 kwietnia br. złożenie arkuszy organizacji na rok szkolny 2012/2013
- w załączeniu wnioski odbiegające od przyjętych zasad,
- dwa egzemplarze (także załączniki).
II. Zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący do 21 maja 2012 r.
II. Do wypełnienia tabele: I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI oraz informacje w uwagach i decyzjach organu prowadzącego.
III. Zasady:
 1. Wykaz kadry pedagogicznej - stopień awansu, kwalifikacje nauczyciela, rodzaj umowy ( z zaznaczeniem czy nauczyciel jest zatrudniony na czas nieokreślony, na czas określony - podać daty graniczne), nauczany przedmiot, wymiar etatu, staż pracy (układ tabelaryczny),
 2. Zasada zatrudniania emerytów - może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach (kiedy dyrektor wyczerpał wszystkie możliwości pozyskania nauczyciela z kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom szkoły), po pisemnej akceptacji organu prowadzącego, nie wcześniej jak po 20 sierpnia 2012 roku,
 3. 3. letni cykl nauczania - dla każdej klasy z podziałem na godziny (układ tabelaryczny),
 4. Klasy I - szkoła podstawowa i gimnazjum powinny liczyć powyżej 28 uczniów - podział właściwy nastąpi dopiero po 20 sierpnia br. ( do arkusza muszą być dołączone kserokopie kart zgłoszeń do szkoły - uwzględnia się liczbę zgłoszonych uczniów), do tej liczby nie wlicza się uczniów realizujących nauczanie indywidualne oraz realizujących obowiązek poza systemem klasowo-lekcyjnym,
 5. Opinia rady pedagogicznej (odrębne pismo),
 6. Podziały na grupy językowe w klasach edukacji wczesnoszkolnej - od 27 uczniów,
 7. Wykazać wakaty - dla umów na czas określony ( w nawiasie ze wskazaniem zatrudnienia osoby, jeśli taka jest),
 8. Od 1 września br. można przydzielać od razu godziny ponadwymiarowe - wykorzystać dodatkowe kwalifikacje (w kontekście osiągnięcia średniego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela) - jest to wiążące dla nauczycieli,
 9. Liczba dzieci w poszczególnych klasach w układzie tabelarycznym,
 10. Do projektu należy załączyć:
- informacje o planowanych zwolnieniach oraz o wolnych miejscach,
- informację o planowanym terminie złożenia wniosków o postępowanie kwalifikacyjne/ egzaminacyjne nauczycieli - stopnie awansu zawodowego (układ tabelaryczny),
11. Dyrektor może przyjmować uczniów spoza własnego obwodu, o ile nie spowoduje to konieczności dzielenia klas i zwiększenia liczby oddziałów,
12. Aneks Nr 1 obowiązujący od 1 września 2012 roku, uwzględniający wszelkie zmiany w planowanej organizacji szkoły oraz liczbę uczniów, należy złożyć w referacie  oświaty do 5 września 2012 r. Do aneksu należy dołączyć aktualny wykaz kadry pedagogicznej,
13. Wszelkie zmiany organizacji szkoły, w tym przydział godzin dla nauczycieli należy uzgodnić z referatem oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie.
14. Dla dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze powołanych do 31 sierpnia 2012 r. zaplanować należy pełen etat,
15. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w organizacji pracy szkoły bez wcześniejszego zatwierdzenia ich przez organ prowadzący,
16. Wszelkie wątpliwości i działania, które mogłyby zwiększać koszty zaleca się konsultować z referatem oświaty,
17. Arkusz należy przygotować w powiązaniu z planem finansowym - należy uwzględnić realizację planu od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz oszacować odpowiednio koszty na rok 2013, w związku z powyższym wymagany jest podpis księgowego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.213.2012.BT z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Świetlic Wiejskich zlokalizowanych na terenie Sołectw Gminy Mosina

Zarządzenie Nr GG.00501.213.2012.BT z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Świetilc Wiejskich

Zarządzenie Nr GG.00501.211.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.211.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w czwartych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Konopnickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1.    3/8 obr. Mosina, o powierzchni 1691 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.110.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 128.000,00 zł netto;
 
2.    1794/5 obr. Mosina, o powierzchni 816 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 99.000,00 zł netto;
3.    1794/6 obr. Mosina, o powierzchni 811 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 99.000,00 zł netto;
4.    1794/7 obr. Mosina, o powierzchni 808 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 98.000,00 zł netto;
5.    1794/8 obr. Mosina, o powierzchni 804 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 98.000,00 zł netto;
6.    1794/9 obr. Mosina, o powierzchni 801 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 96.000,00 zł netto;
7.    1794/10;1743/3 obr. Mosina, o powierzchni 797m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 96.000,00 zł netto;
8.    1794/12;1743/5 obr. Mosina, o powierzchni 1002m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021997/9,  na kwotę 121.000,00 zł netto,
które przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.112.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym;
 
 
 
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr GG.00501.210.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.210.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 marca 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w czwartych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Żeromskiego - Nałkowskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1.    2091/78 obr. Mosina, o powierzchni 358 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.114.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 51.000,00 zł netto;
 
2.    2091/119 obr. Mosina, o powierzchni 595 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.115.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 83.000,00 zł netto;
 
3.    2091/53-2089/49 obr. Mosina, o powierzchni 859 m2, zapisanych w księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5, KW PO1M/00023005/3  przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.117.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 104.00,00 zł netto;
 
4.    2091/75 obr. Mosina, o powierzchni 948 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 116.000,00 zł netto;
5.    2091/76 obr. Mosina, o powierzchni 910 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 111.000,00 zł netto
przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.119.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym ;
6.    2091/65 obr. Mosina, o powierzchni 879 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5  na kwotę 107.000,00 zł netto;
7.    2091/66 obr. Mosina, o powierzchni 654 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 84.000,00 zł netto;
8.    2091/68 obr. Mosina, o powierzchni 900 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 110.000,00 zł netto;
9.    2091/69 obr. Mosina, o powierzchni 901 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00022303/5,  na kwotę 110.000,00 zł netto
przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.118.2011.EK z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym;
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr AW.00501.209.2012Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla

Zarządzenie nr AW.00501.209.2012

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 marca 2012 r. 

w sprawie  ogłoszenia  terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

  

Na podstawie Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej., zarządzam, co następuję: 

§ 1 

Ogłaszam termin składania wniosków do 31 marca 2012 r.

§ 2 

      Termin składania wniosków jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

§ 3

Wnioski, o których mowa w § 1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina,
Pl.20 Października 1, 62 – 050 Mosina.

§ 4

Integralną częścią Zarządzenia jest Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r.

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 uchwala_nr_viii-38-11.pdf


Zarządzenie nr IK. 00501.208.2011 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie nr IK. 00501.208.2011

Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA”

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,

2.      Wojciecha Górnego,

3.      Hannę Woźnikiewicz,

4.      Agnieszkę Kasprzyk,

5.      Magdalenę Rembalską.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 00501.207.2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - Asystent ds. Obsługi Mediów

Zarządzenie nr 00501.207.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 lutego 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze - Asystent ds. Obsługi Mediów

Zarządzenie Nr 00501.206.2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 00501.206.2012
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 lutego 2012 r.
 
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2012
 
                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §11 ust. 2 uchwały Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 72.300,00 zł do wysokości 82.805.391,86 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 72.300,00 zł do wysokości 81.558.311,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r. o kwotę 25.500,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
 
§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zarządzenie Nr IK 00501.205.2012 z dnia 16.02.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 00501.205.2012 r.
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16.02.2012r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap I - ulica Piaskowa w Krośnie na odc. od km 0+860,00 do km 1+716,69
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.   Sławomira Ratajczaka,
2.   Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Małgorzatę Piotrowską,
6. Leszka Najderka,
7. Agnieszkę Grabarczyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GG.00501.204.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lutego 2012r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.204.2012.AS
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 lutego 2012r.
 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą w szóstych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. M. Konopnickiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:
1.    3241 obr. Mosina, o powierzchni 3123 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 170.000,00 zł netto;
2.    3242 obr. Mosina, o powierzchni 3207 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 175.000,00 zł netto;
3.    3243 obr. Mosina, o powierzchni 3162 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 178.00,00 zł netto;
4.    3244 obr. Mosina, o powierzchni 3110 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 175.000,00 zł netto;
5.    3246 obr. Mosina, o powierzchni 2880 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7  na kwotę 166.000,00 zł netto;
6.    3247 obr. Mosina, o powierzchni 2265 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 128.000,00 zł netto;
7.    3248 obr. Mosina, o powierzchni 1199 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 125.000,00 zł netto;
8.    3249 obr. Mosina, o powierzchni 1249 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 140.000,00 zł netto;
9.    3250 obr. Mosina, o powierzchni 1249 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 140.000,00 zł netto;
10.  3251 obr. Mosina, o powierzchni 1147 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 120.000,00 zł netto;
11.  3254 obr. Mosina, o powierzchni 1385 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 130.000,00 zł netto;
12.  3255 obr. Mosina, o powierzchni 2345 m2, zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00025522/7 na kwotę 130.000,00 zł netto.
 
przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.25.2011.EK z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi  w dniach 11 maja 2011r., 02 sierpnia 2011r., 04 października 2011r., 22 listopada 2011r. i 19 stycznia 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Anna Sobkowiak
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 00501.203.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 00501.203.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie: zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami8 (   Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 załącznika do uchwały  nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp nr 56, poz.1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania  nieruchomości stanowiących  własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej  na rzecz  dotychczasowego użytkownika wieczystego prawo własności  nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego, jako działki:  nr 2704/2 i 2704/4  obręb Mosina, opisane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym  mowa w  § 1 podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Mosinie, ogłoszeniu w prasie lokalnej i stronach internetowych Gminy Mosina.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                    

Załącznik  nr 1 
do Zarządzenia nr 00501.203.2012
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie : zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

WYKAZ

Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, , zapisanych w Księgach wieczystych  Sądu Rejonowego w Śremie, KW Nr  PO1M00023000/8 i PO1M00022607/6   jako własność Gminy Mosina

                Nr działki      Powierzchnia ( m2)        Cena brutto (zł)
                  2704/3              5362                        340.464,00
                  2704/4              5356                        340.341,00
  Razem:         680.805,00


Opisane wyżej nieruchomości przeznaczone są do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego.

Przedmiotowe nieruchomości obciążone są hipotekami  wpisanymi w dziale IV ksiąg wieczystych.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu z zastrzeżeniem  art. 216a cyt. Ustawy przysługuje osobie , która spełnia jeden z następujących warunków.
1. Przysługuje jej roszczenie  o nabycie nieruchomości  z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek  w terminie 42 dni licząc od dnia  wywieszenia wykazu.
2. Jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Zarządzenie Nr IK. 00501.202.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 00501.202.2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
„Remont  cząstkowy ulic, dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina oraz dróg gminnych na terenie miasta i gminy Mosina”
zwaną dalej komisją .
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Leszka Najderka,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską.
 
§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr GG 00501.201.2012 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie  nr GG 00501.201.2012
Burmistrza Gminy  Mosina
z dnia 18 stycznia   2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 
Na podstawie § 12 uchwały Nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 166 poz. 3124) zarządzam, co następuje:
 
§ 1

W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych, o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1. Pan Waldemar   Krzyżanowski  –  przewodniczący Komisji,   zastępca Burmistrza Gminy  Mosina,
2. Pani Aleksandra Czuryło – zastępca przewodniczącego Komisji, kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
3. Pani Elżbieta Jędrzejczak –  sekretarz Komisji, pracownik Referatu Geodezji i Nieruchomości,
4. Pan Antoni Karliński – członek Komisji, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
5. Pani Aleksandra Miedziarek- Rogal – członek Komisji, zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie,
6. Pani Katarzyna Pelińska – członek Komisji, pracownik „Zakładu Usług Komunalnych” spółka z o.o.  w Mosinie,
7. Pan Ryszard Rybicki – członek Komisji, sołtys wsi Krosno,
8. Pani Lidia Skupin-Wójtowska -  członek Komisji, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
 
§ 2

1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2)  opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania o zawarcie umowy najmu : lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3) Dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się  o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
2. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej ustala Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik do zarządzenia Nr GG/0151/201/2012
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2012 r.

REGULAMIN KOMISJI MIESZKANIOWEJ
 
§ 1
 
1. Komisja Mieszkaniowa jest organem opiniodawczym oraz kontroli społecznej w sprawach lokalowych:
a)  przydziałów lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
b) przydziałów lokali socjalnych,
c) zamiany lokali mieszkalnych,
d) poprawy warunków zamieszkania.
2. Członkowie Komisji Mieszkaniowej dokonują weryfikacji wniosków określonych w ust. 1, wstępnie rozpatrzonych pod względem formalnym przez pracownika Urzędu Miejskiego, prowadzącego rejestr składanych wniosków. Do każdego wniosku sporządzona jest opinia Komisji Mieszkaniowej.
3. Komisja Mieszkaniowa w uzasadnionych przypadkach dokonuje w lokalu wnioskodawcy wizji lokalnej i sporządza z jej przebiegu protokół, który zostaje podpisany przez wnioskodawcę i członków Komisji Mieszkaniowej biorących udział w czynnościach.
4. Komisja Mieszkaniowa, rozpatrując wnioski określone w ust. 1  działa zgodnie z przepisami określonymi w uchwale nr LX/411/10 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 27 maja 2010 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina.
5. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane wnioski tworzą  projekty list osób zakwalifikowanych do ubiegania się o zawarcie umowy najmu. Sporządzone i podpisane przez członków Komisji Mieszkaniowej, w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego Burmistrzowi Gminy Mosina, do zatwierdzenia. Po ich zatwierdzeniu, w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego, Burmistrz Gminy Mosina podaje listy ostateczne do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na okres jednego miesiąca.
6. Oprócz rocznych list, Burmistrz Gminy Mosina może w trakcie danego roku kalendarzowego sporządzać listy dodatkowe, jeżeli zaistnieją możliwości przydziału dodatkowych lokali. Listy te opiniowane są przez Komisję Mieszkaniową.
7. Po zatwierdzeniu list, o których mowa w pkt 5 i 6, Przewodniczący przedstawia sprawozdanie z pracy Komisji Mieszkaniowej Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
§ 2
 
Tryb pracy Komisji Mieszkaniowej
1. Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej odbywać się będą w miarę potrzeb, na wniosek Burmistrza  Gminy Mosina lub Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.
2. Pracami Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w grodze głosowania jawnego: „za” lub „przeciw” zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów, głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności – głos zastępcy Przewodniczącego Komisji, jest głosem decydującym.
4. Wyłączeniu w rozpatrywaniu wniosku są członkowie Komisji, pozostający z wnioskodawcą w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. W celu przeprowadzenia wizji lokalnych w pomieszczeniach zajmowanych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego, Komisja Mieszkaniowa może pracować w dwuosobowych zespołach roboczych.
6. Z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej jej sekretarz sporządza protokół, według formy ustalonej  przez Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej. Protokół wraz z kompletem dokumentów będących przedmiotem  posiedzenia podlega akceptacji przez Burmistrza Gminy Mosina.
7. Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej zobowiązany jest, w trakcie pracy Komisji, do bieżącego informowania Burmistrza Gminy Mosina o pracach Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr GG.00501.200.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG .00501.200.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Rogalinie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 39/1 obr. Rogalin, ark. mapy 2, o  powierzchni 571 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018254/5.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr GG.00501.199.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG .00501.199.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Daszewicach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 478/1 obr. Daszewice, ark. mapy 1, o  powierzchni 183 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00021816/7.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr GG.00501.198.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG .00501.198.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogę w Sowinkach, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
 1. nr 36/1 obr. Sowinki, ark. mapy 1, o  powierzchni 280 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00047344/5
 2. nr 36/2 obr. Sowinki, ark. mapy 1, o powierzchni 1828 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00047344/5.
 3.  
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr GG.00501.197.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG .00501.197.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Rogalinku, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 639/1 obr. Rogalinek, ark. mapy 6, o  powierzchni 138 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00018087/3.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr GG.00501.196.2012.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG .00501.196.2012.AS
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2012r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Mosinie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2691/3 obr. Mosina, ark. mapy 46, o  powierzchni 486 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00034098/1.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Anna Sobkowiak
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie nr FB.00501.195.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu

Zarządzenie nr FB.00501.195.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2012 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r., Nr 25, poz. 572) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2012r.:

 

L.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy „1920 Mosina”

 

Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki jedenastoosobowej

108 000,00

2.

Klub Sportowy „1920 Mosina”

 

Realizacja całorocznego szkolenie piłkarskiego oraz udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN i WZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki pięcioosobowej

8 500,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Mosińska Jedynka”

Sekcja piłki siatkowej

 

35 000,00

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Mosińska Jedynka”

Sekcja tańca i aerobiku

6 000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy „Mosińska Jedynka”

Sekcja piłki nożnej

4 000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE

Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy Mosina

700,00

7.

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE

 

 

Upowszechnienie aktywnego sposobu spędzania czasu pozalekcyjnego poprzez popołudniowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

4 000,00

8.

Akademia Judo w Poznaniu

 

Igrzyska Olimpijskie- szkolenie dzieci i młodzieży w JUDO

4 000,00

9.

Mosiński Klub Żeglarski

Mistrzostwa Gminy w Żeglarstwie zakładów pracy z Gminy Mosina

800,00

10.

Mosiński Klub Żeglarski

 

Edukacja żeglarska

3 000,00

11.

Mosiński Klub Żeglarski

Regaty żeglarskie o Puchar jeziora Łódzko- Dymaczewskiego

500,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej

2 500,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

Zawody Łodzi Turystycznych na Warcie

1 000,00

14.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej

4 000,00

15.

UKS Tiger Team

Szkolenie dzieci i młodzieży  Teakwondo Olimpijskiego

3 000,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI

Organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

4 000,00

 

Ogółem

189 000,00

 

2.      Środki finansowe w wysokości 189 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), znajdują się w planie finansowo – rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2012.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr FB.00501.194.2012.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszon

Zarządzenie nr FB.00501.194.2012.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2012 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 221 ust.1, ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Uchwały Nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.  zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2012 roku w ramach otwartych konkursów ofert zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
2. Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W następujących zakresach:
-  pomocy społecznej,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, w formie półkolonii lub zajęć dodatkowych organizowanych w miejscu zamieszkania.
3. Środki finansowe w wysokości 97 800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo – rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2012 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia nr AW.00501.194.2012.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2012 r.

 

 

§ 1

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Gminne Centrum Pomocy Rodzinie w Mosinie

 

Pomoc żywnościowa

8 000,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Pomoc żywnościowa, prowadzenie magazynu odzieży, mebli i sprzętu AGD

8 000,00

3.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Wieczerza wigilijna

4 000,00

 

Ogółem

20 000,00

 

§ 2

Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

Piknik Integracyjny

900,00

2.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

Uczestnictwo w spektaklach: opera, teatr, kino

700,00

3.

Stowarzyszenie Emerytów               i Rencistów JEDNOŚĆ

 

Kurs podstaw obsługi komputera i Internetu dla seniorów

530,00

4.

Stowarzyszenie Emerytów               i Rencistów JEDNOŚĆ

 

Uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym (koncercie)

700,00

5.

Stowarzyszenie Emerytów             i Rencistów JEDNOŚĆ

Święto PIECZONEJ PYRY- VIII  EDYCJA

500,00

6.

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii w Mosinie

Kultywowanie i propagowanie pieśni sakralnych i świeckich

6 000,00

7.

Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. hm A. Jerzaka

Organizacja i prowadzenie ognisk muzycznych (…)

8 000,00

8.

Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich

Prowadzenie pracowni artystycznej

1 000,00

9.

Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich

 

Prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych

900,00

10.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina

Kultura integruje

5 500,00

11.

 

Mosińskie Towarzystwo Gitarowe

 

Organizacja VI Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni z Artystycznych Gitarą

9 500,00

12.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Mosińskie spotkania z kulturą

800,00

13.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie karnawałowe

300,00

14.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach

Warsztaty „Igraszki z Igłą”

300,00

15.

Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe

Akademia Seniora

9 370,00

Ogółem

45 000,00

 

§ 3

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina

Prawdziwie Rodzinny Rajd Rowerowy

1 000,00

2.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina

 

IV Rajd Turystyczny „Rowerem po Gminie”

1 000,00

3.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego Ośrodek ZHP Mosina

Rajd turystyczny- Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej

1 180,00

4.

Wiejskie Stowarzyszenie integracyjne WIESTIN

 

II Otwarty Konkurs Latawców

500,00

5.

Wiejskie Stowarzyszenie integracyjne WIESTIN

Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w kolarstwie przełajowym

1 000,00

6.

UKS Tiger Team

Mosiński Turniej Wielkanocny w Teakwondo

700,00

7.

Fundacja polskich Kawalerów Maltańskich POMOC MALTAŃSKA

Akademia umiejętności

3 000,00

8.

PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów