Zarządzenia 2010

Zarządzenie Nr 0151/656/10 z dnia 29 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 0151/656/10
z dnia 29 grudnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jt. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiani a lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z przebudową ul. Dworcowej w Mosinie obejmującą:
1.    nieruchomość o numerze  ewidencyjnym działki 1965/5 obr. Mosina
2.    nieruchomość o numerze  ewidencyjnym działki 1966/20 obr. Mosina
 rozwiązuje się, za zgodą stron, odpowiednio:
1.    umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 11 grudnia 1995r. Rep. A numer 5896/95 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako nr 1965/5 obr. Mosina, o powierzchni 203 m² zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 27142 powstałej po podziale, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-55/09 z dnia 31 grudnia  2009r., nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 1965/2 obr. Mosina
2.    umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 22 maja 1995r. Rep. A numer 2260/95 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem własności budynku , w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako nr 1966/20 obr. Mosina, o powierzchni 27 zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23441, powstałej po podziale, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-55/09 z dnia 31 grudnia  2009r., nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 1966/6 obr. Mosina
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr 651/2010 Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 21 grudnia 2010r.w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 651/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  21 grudnia 2010r.

 

 

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego

 

 

Na podstawie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). w skład zespołu interdyscyplinarnego powołuję:

 

 

§ 1.

 

1.  Lidię Skupin-Wójtowską             - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

 

2.  Małgorzatę Kasprzyk                    - Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego

   w Mosinie

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 0151/655/10 z dnia 28 grudnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/655/10
z dnia 28 grudnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1821/3 obr. Mosina ark. mapy 32, nieruchomość gruntową położoną w Mosinie,  opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, ogłoszeniu w prasie lokalnej i stronach internetowych Gminy Mosina.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/655/10
                                                                 z dnia 28 grudnia 2010r..
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
                                w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24304 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie.
 
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1822/4
1128
112.000,00
 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 1821/3  obr. Mosina ark. mapy 32 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
  

Zarządzenie Nr GG 0151/ 653/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE  Nr GG 0151/ 653/10

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 21 grudnia   2010 r.

 

 

w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm ) oraz uchwały nr III/10/10 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntu, położonego w Mosinie, na czas oznaczony do 3 lat,  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Przeznacza się do oddania w najem część działki  o numerze  ewidencyjnym 1933/7, o pow. 18m2,  położonej   w Mosinie przy ul. Dworcowej, na  okres  3 lat, w drodze  bezprzetargowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik  do niniejszego  zarządzenia.

 

 1. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

  

Mosina,  21 grudnia  2010 r.                

 

 

                                                                                                                                                             

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG. 0151./653/10                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                              Burmistrza Gminy Mosina z dnia  21 grudnia  2010 r.

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                           

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres  3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej  o pow. 18 m² stanowiącej część działki o numerze ewid.1933/7 o pow. całkowitej 0.4609ha stanowiącej  własność Gminy Mosina,  położonej w Mosinie przy ul. Dworcowej zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW  25000 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3lat. Grunt zabudowany jest garażem.

Miesięczna stawka czynszu wynosi netto za 1 m ² powierzchni  3,00zł. Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/151/288//2008 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2008 r.

zał nr 1 poz.12

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto  Gminy Mosina

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 649/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 649/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 grudnia 2010 r.

             w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Rozwiązuję Gminne Biuro Spisowe (GBS) utworzone dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie nr SG.0151/648/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mie

Zarządzenie nr SG.0151/648/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia

 Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. l pkt. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r,( Dz. U. Nr 47, póz. 277 z późn. zm.). zarządzam co następuje:

 

§1

 

Tworzy się Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego

Ludności i Mieszkań 201 Ir. w następującym składzie na cały okres trwania spisu:

1.   Ewa Kula - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

2.   Bartosz Dmochowski - Lider gminny

Pozostała liczba osób zaangażowanych w prace spisowe w Gminnym Biurze Spisowym uzależniona jest od harmonogramu prac, który stanowi załącznik do instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 201 Ir. i ustalana jest przez Gminnego Komisarza Spisowego.

 

§2

 

1.Gminne Biuro spisowe działa na podstawie „Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011" 2.Siedzibą Biura jest Urząd Miejski  w Mosinie,  który zapewnia obsługę  finansowo  - organizacyjną Biura.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 647/10 z 2 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr 647/10
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2010 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
5. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 647/10
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 grudnia 2010r.
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXV/464/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.
 
1. Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych realizowanych od 14 stycznia do 30 grudnia 2011 roku.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
 
1. pomocy społecznej w tym:
- organizacja wieczerzy wigilijnej,
- pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- organizacja imprez o charakterze charytatywnym;
25 000,00 zł
2.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w tym:
- działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych,
- organizacja imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali,
- prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych,
- uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach,
- organizacja imprez o charakterze integracyjnym,
- kultywowanie i nauka śpiewu;
40 000,00 zł
3.    upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:
- organizacja konkursów, zawodów, turniejów, rajdów i rozgrywek sportowych,
3 000,00
4.    edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w tym:
- wspieranie procesów wychowawczych,
- zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;
5 000,00 zł
5.    bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:
- organizacja szkoleń, seminariów, zawodów sportowych z zakresu ochrony przeciwpożarowe;
12 000,00 zł
6.    wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
5 000,00 zł
 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4.    Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
6. Planowane kwoty w ramach poszczególnych konkursów ofert mogą ulec zmianie w związku z podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2011r.
 
7. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 
8. Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 stycznia i kończy się nie później niż 31 grudnia 2011 roku.
 
9.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
10. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
11.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2009,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2009 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
12. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
13. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 2 do 23 grudnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/464/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
 
16.    Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a) kryteria formalne,
b) merytoryczna wartość oferty:
- zgodność oferty z Rocznym Programem Współpracy,
- zakres realizacji zadania w tym ilość beneficjentów (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
17.  Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2009 i 2010:
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2009 rok
2010 rok
1.
pomoc społeczna
19 000,00 zł
25 000,00 zł
2.
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
15 000,00 zł
7 000,00 zł
3.
ochotnicze Straże Pożarne
1 072,70 zł
5 000,00 zł
4.
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
85 000,00 zł
61 570,00 zł
5.
ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
52 000,00 zł
45 000,00 zł.
6.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
78 000,00 zł
60 960,00 zł
7.
upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
59 600,00 zł
66 000,00 zł
8.
edukacja publiczna osób dorosłych
0,00 zł
7 000,00 zł
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2009 roku przekazano kwotę 38 000,00 zł, natomiast w roku 2010 kwotę 26 470,00 zł.

Zarządzenie Nr 0151/645/10 z dnia 23 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr GG 0151/645/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 listopada 2010r.
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanej nieruchomości.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766). zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabywa się udziały we współwłasności niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 1985/8 obr. Mosina, dla której Burmistrz Gminy Mosina decyzją z dnia 25 sierpnia 2009r. nr PP.MB.73341-15/09 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie chodnika, zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23729 od:
 1. Pani Marianny Szypura - 20/96 udziałów we współwłasności ww. nieruchomości,
 2. Pani Danuty Wencel - 3/96 udziałów we współwłasności,
 3. Pana Grzegorza Szypura - 3/96 udziałów we współwłasności,
 4. Pana Józefa Szypura - 3/96 udziałów we współwłasności,
 5. Pana Andrzeja Szypura - 3/96 udziałów we współwłasności.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr OPS-644/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18.11.2010 r.

Zarządzenie Nr OPS-644/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18.11.2010 r.

 

w sprawie  upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina”

 

            Na podstawie  art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia             14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina:

 

§ 1

 

upoważnia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie – mgr Lidię Skupin-Wójtowską do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina” uchwalonego Uchwałą Nr LXV/468/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2010 r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 0151/640/10 z dnia 3 listopada 2010r.

Zarządzenie Nr 0151/640/10
z dnia 3 listopada 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jt. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiani a lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W związku z realizacją, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2009r. nr PP.AK.73341-4/09, inwestycji celu publicznego polegającej na poprawie geometrii skrzyżowania ulic Ludwika Bajera i Szkolnej w Dymaczewie Starym realizowanej na działce o nr ewid. 145 w Dymaczewie Starym rozwiązuje się, za zgodą stron, umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 9 lipca 1997r. Rep. A numer 3629/97 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem własności budynku, w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako nr 145/1 obr. Dymaczewo Stare, o powierzchni 24 m² zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30343 powstałej po podziale, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AC.7430-162/09 z dnia 26 sierpnia 2009r., nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 145 obr. Dymaczewo Stare.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 

Zarządzenie Nr GG 0151/ 639/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2010 r.

Zarządzenie  nr GG 0151/ 639/10

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 15 października  2010 r.

 

 

w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem pod tereny rekreacyjne

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm ) oraz § 15 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1766  zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

1. Przeznacza się do oddania w najem  część działki  o numerze ewidencyjnym 42 o pow.   

    315 m ²,   położonej    w Dymaczewie Starym    przy    ul. Pożegowskiej  na   okres   3  lat w   drodze   

bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy 

    ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

§ 2.

 

Grunt o którym mowa w § 1 może być przeznaczony  pod ogródek przydomowy.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

Mosina, 2 września 2010 r.                

 

 

                                                                                                                                                             

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG.0151./631/2010                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                            Burmistrza Gminy Mosina z dnia  2 września 2010 r.

                                                                                               

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres  3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej  o pow. 500 m² stanowiącej część działki o numerze ewid. 232/5 o pow. całkowitej 1.535m², stanowiącej  własność Gminy Mosina położonej we Mosinie przy ul. Pożegowskiej,   zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW 32034  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 53lat celem zagospodarowania pod ogródek przydomowy

Miesięczna stawka czynszu wynosi netto za 1 m ² powierzchni wynosi 0,08 zł. Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/151/288//2008 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2008 r.

zał nr 1 poz.25

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr 0151/ 638 /10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2010 r.

Zarządzenie nr 0151/ 638 /10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2010 r.

 

w sprawie:  aktualizacji  wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rok 2011.

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art.  77 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Dokonać z urzędu aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania  wieczystego nieruchomości gruntowych na terenie miasta Mosiny  tj. działek o numerach ewidencyjnych:

478, 489, 524/1, 524/2, 928/5, 931/5, 933/3, 857/3, 2636/1, 932/1, 1014/31,157/3,1000/3 oraz na terenie gminy Mosina tj. działek o numerach ewidencyjnych:

Krajkowo: 129/3, 129/4, 132/4, 134/3, 135/1, 29/3, 34/2, 29/1, 30/1, 31/1, 34/1, 56/1, 95/1, 386, 109/1, 347, 349, 209/1, 132/2, 132/5, 136/1, 139/1, 139/2,  140/1, 140/2, 127/1, 142/1, 142/2, 144, 152/1, 151/3, 151/4, 157/3, 157/5, 158, 162/4, 169/1, 170/1, 189/3, 163, 134/4, 133/1, 151/1, 159/2, 160/2, 355, 356, 145, 143/1, 143/2, 168/1, 172/1, 141/1, 141/2, 150/1, 150/2, 150/3, 156, 167, 161, 166, 160/1, 162/3, 162/2, 165, 159/1, 164, 174, 127/2, 128/1,

Baranówko: 2/1, 2/2

Sowiniec: 1/3, 16/4, 27/4, 23/1, 29/13, 29/3, 29/4, 29/5

Sowinki: 71, 78/1, 70/1, 97/1, 139/1, 140

Wiórek: 183/1, 186/1, 185/1, 188/1

§ 2.

      Aktualizację opłat rocznych o których mowa w  § 1 przeprowadzić  na  podstawie   wartości    

      nieruchomości gruntowych określonych przez Rzeczoznawcę majątkowego.

    § 3.

      Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 0151/637/10 z dnia 11 października 2010r. w sprawie zamiany gruntów

Zarządzenie Nr 0151/637/10
 z dnia 11 października 2010r.
 
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.  zm.) a także w wykonaniu § 4 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną w Mosinie, stanowiącą własność Gminy Mosina zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28499 , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1289/3 obr. Mosina, ark. mapy 16, o powierzchni 1435 m2.
 
 
§ 2.
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina nieruchomość  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31718 jako własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja w Mosinie , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1280/1 obr. Mosina ark. mapy 15, o powierzchni 2949 m2.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 0151/636/10 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie  Nr 0151/636/10
z dnia 30 września 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t.Dz. U. z 2010r. Nr 1-2, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 7 załącznika do  Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca  2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą 60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58 zabudowaną nieruchomość położoną w Mosinie, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/636/10
z dnia 30 września 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia zabudowanej nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
zabudowanej nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  28134 jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena brutto
 
     1215/3                     Mosina ul. Wiosny Ludów       100 m2                              13.420,00 zł   
 
Nieruchomość zabudowana jest stacją transformatorową, grunt  przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr OPS-0151/634/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 września 2010 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przem

Zarządzenie Nr OPS-0151/634/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 września 2010 r.

 

w sprawie  powołania zespołu do przygotowania i opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina”

 

            Na podstawie  art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Mosina:

 

§ 1

 

Powołuje zespół do przygotowania i opracowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mosina”, zwanego dalej „Programem” w składzie:

 

1.      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie – mgr Lidia Skupin-Wójtowska

2.      mgr Małgorzata Hertmanowska

3.      mgr Danuta Nowak

 

§ 2

 

            Zespół do dnia 30 września 2010r. opracuje i przedłoży Burmistrzowi „Program” wraz z diagnozą w ramach obowiązków służbowych.

 

§ 3

 

            Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, mgr Lidii Skupin-Wójtowskiej.

 

§ 4

 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie Nr 0151/633/10 z dnia 15 września 2010r.

Zarządzenie Nr GG 0151/633/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 września 2010r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki
1. nr 141/28 obr. Krosinko, ark. mapy 1, o powierzchni 154 , z przeznaczeniem  pod poszerzenie drogi - ul. Wierzbowej w Krosinku,
2. nr 141/29 obr. Krosinko, ark. mapy 1, o powierzchni 525 m2, z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków w  Krosinku,
zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 42592 jako własność Pani Moniki Beszterdy.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/632/10 z dnia 2 września 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/632/10
z dnia 2 września 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618109576, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/632/10
                                                                 z dnia 2 września 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25522 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie
przy ul. Konopnickiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
34/24
3960
950.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 stycznia 2009r. nr PP.MS.73340-31/09 dla nieruchomości o nr ewid. działki 34/24 obr. Mosina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw wraz z myjnią oraz sklepem wielobranżowym.
 
Dział III Kw 25522 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym: dla działki 1332/2 objętej niniejszą księgą wieczystą prowadzona jest również księga wieczysta Kw nr 19878. w której jako właściciele ujawnieni są Andrzej Stefański i Henryka Stefańska na prawie wspólności ustawowej.  .
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/631/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 września 2010 r. w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej pod ogródek przydomowy

 

Zarządzenie Nr 0151/631/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 września 2010 r.

w   sprawie   oddania   gruntu   w   najem   w   drodze   bezprzetargowej   pod   ogródek przydomowy

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art 13 ust. l, art. 35 ust l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 ze zm ) oraz § 15 Załącznika do uchwały Nr XXXVHI/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, póz. 1766 zarządzam co następuje:

§ l

 

1. Przeznacza się do oddania w najem część dziatki o numerze ewidencyjnym 232/5 o pow. 500 m2,   położonej    w    Mosinie    przy    ul. Pożegowskiej na   okres   3 lat w   drodze bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wykaz o którym mowa w § l ust. l podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

§2

 

 Grunt o którym mowa w § l może być przeznaczony pod ogródek przydomowy.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

Mosina, 2 września 2010 r.

Załącznik nr l do zarządzenia

Nr GG. 01517631/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 września 2010 r.

 

Wykaz gruntu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

LP.

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu ( netto + 22% Vat

Termin wnoszenia opłat za najem

1.

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej o pow. 500 m2 stanowiącej część działki o numerze ewid. 232/5 o pow. całkowitej 1.535m2, stanowiącej własność Gminy Mosina położonej we Mosinie przy ul. Pożegowskiej,   zapisanej w księdze wieczystej KW Nr KW 32034 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie l przeznacza się w najem na okres 531at celem zagospodarowania pod ogródek przydomowy

Miesięczna stawka czynszu wynosi netto za l m 2 powierzchni wynosi 0,08 zł. Czynsz zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/151/288//2008 Burmistrza Gminy Mosina z dnia l października 2008 r. zał nr l poz.25

Czynsz płatny jest z góry kwartalnie do 10 dnia pierwszego   miesiąca każdego kwartału na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie

 


Zarządzenie nr GG.151/630/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 września 2010 r. w sprawie: ogłoszenie wykazu miejsca parkingowe-garażowego na terenie hali przeznaczonego do oddania w najem w d

Zarządzenie nr GG.151/630/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie: ogłoszenie wykazu miejsca parkingowe-garażowego na terenie hali przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm. oraz art. 13 ust. l i art. 35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 póz. 1766, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do oddania w najem miejsce parkingowe-garażowe położone na terenie hali w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G, na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz   o   którym   mowa   w §  l   podlega   wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Załącznik nr 1

Miejsce   na   hali   do   wynajmu   w  Mosinie   przy   ulicy   Sowinieckiej   6G   w  trybie   bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

Oznaczenie     nieruchomości     wg     księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

KW 38886 w Sadzie Rejonowym w Śremie Wydział Ksiąg Wieczystych nr działki 2033/5 obr Mosina, ark.. mapy 22

Wielkość powierzchni do wynajęcia

20,00 m2

Opis nieruchomości

Miejsce na hali nr 1

Przeznaczenie pomieszczeń i sposób ich zagospodarowania

Miejsce  na hali  z przeznaczeniem na parkowanie pój azdu

Termin zagospodarowania pomieszczeń

W dniu podpisania umowy

Stawka miesięczna czynszu

3,50 zł/ m2 netto

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy

Termin wnoszenia czynszu

Zapłata   następować   będzie   z   dołu   w   okresach miesięcznych na konto Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na podstawie wystawionej faktury VAT

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie   ze   stawkami    najmu   za   pomieszczenia ustalonymi uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,

użytkowanie, najem lub dzierżawę

Lokal    przeznacza    się    do    wynajęcia    w    trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z możliwością wypowiedzenia umowy w terminie 1 miesiąca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miejsce parkowania pojazdu
 

Zarządzenie nr GG.151/629/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 września 2010 r.w sprawie: ogłoszenie wykazu miejsca parkingowo-garażowego na terenie hali przeznaczonego do oddania w najem w dr

Zarządzenie nr GG.151/629/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie: ogłoszenie wykazu miejsca parkingowo-garażowego na terenie hali przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm. oraz art. 13 ust l i art. 35 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 póz. 1766, zarządzam co następuje:

§1

 

Przeznacza się do oddania w najem miejsce parkingowe-garażowe położone na terenie hali w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G, na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz   o   którym   mowa   w §  l   podlega   wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

Miejsce  na hali  do  wynajmu  w Mosinie  przy ulicy  Sowinieckiej  6G w trybie

bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

Oznaczenie     nieruchomości     wg     księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

KW 38886 w Sadzie Rejonowym w Śremie Wydział Ksiąg Wieczystych nr działki 2033/5 obr Mosina, ark.. mapy 22

Wielkość powierzchni do wynajęcia

28.00 m2

Opis nieruchomości

Miejsce na hali nr 1

Przeznaczenie pomieszczeń i sposób ich zagospodarowania

Miejsce na hali z przeznaczeniem na parkowanie pojazdu

Termin zagospodarowania pomieszczeń

W dniu podpisania umowy

Stawka miesięczna czynszu

3.50 zł/ m2 netto

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy

Termin wnoszenia czynszu

Zapłata   następować   będzie   z   dołu   w   okresach miesięcznych na konto Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na podstawie wystawionej faktury VAT

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie   ze   stawkami   najmu   za   pomieszczenia ustalonymi uchwalą Rady Miejskiej w Mosinie.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Lokal   przeznacza    się    do    wynajęcia   w   trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat z możliwością wypowiedzenia umowy w terminie 1 miesiąca.

 


Zarządzenie Nr IK 0151- 628/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 628/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

BUDOWA CHODNIKA - ŚCIEŻKI SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOSINA

WZDŁUŻ KANAŁU MOSIŃSKIEGO

 

§ 2

 

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3.  Małgorzatę Piotrowską

4. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Agnieszkę Grabarczyk

6. Magdalenę Rembalską

7. Leszka Naj derka

 

§3

 

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§4

 

 Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

 

§5

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 627/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 627/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 września 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:

 

PRZEBUDOWA ULICY POZNAŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPURY; ETAP II - PRZEBUDOWA

CHODNIKA

 

§2

 

 Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3.  Małgorzatę Piotrowską

4. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Agnieszkę Grabarczyk

6. Magdalenę Rembalską

7. Leszka Najderka

 

§3

 

 Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§4

 

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

 

§5

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr IK. 0151-626/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-626/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania  w miejscowości Mosina.

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Wojciecha Górnego,

3. Małgorzata Piotrowska,

4. Leszek Najderek,

5. Agnieszkę Grabarczyk,

6. Agnieszkę Kasprzyk,

7. Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-625/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-625/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

"Budowa  ulicy Wodnej , Kopernika , Wysokiej , Czarnokurz , Leśnej , oraz  Świerkowej wraz z odwodnieniem - ETAP II - ulica WODNA odc. od km 0+726 do km 1+272”

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Wojciecha Górnego,

3. Małgorzata Piotrowska,

4. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr SG 0151-624/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr SG 0151- 624/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję dodatkowo jako członka do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 

Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników Gminy Mosina.

 

p. Agnieszkę Fajfer,

     

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie nr 0151/623/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/623/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618109576, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/623/10
                                                                 z dnia 12 sierpnia 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
2779/7
1243
127.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2009r. nr PP.MB.73340-178/08 dla nieruchomości o nr ewid. działki 2779/7 obr. Mosina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/622/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/622/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618109576, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/622/10
                                                                 z dnia 12 sierpnia 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Brzechwy
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
2773/2,2773/3,2774/1,2774/2
1427
151.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 stycznia 2009r. nr PP.MB.73340-144/08 dla nieruchomości o nr ewid. działek 2773/2, 2773/3, 2774/1, 2774/2 obr. Mosina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/621/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/621/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/621/10
                                                                 z dnia 12 sierpnia 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28287 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie
przy ul. Strzeleckiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
2724/128
9479
1.430.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego zatwierdzonym uchwałą nr XXIVC/146/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 60, poz. 1195) nieruchomość o nr ewid. działki 2724/128 obr. Mosina przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową ( oznaczenie na rysunku planu 11MN, 13 MN), a części pod drogę wewnętrzną (oznaczenie na rysunku planu 12KDW).
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/620/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/620/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 618 109 576, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/620/10
                                                                 z dnia 12 sierpnia 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Bukowej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
3005
4611
508.000,00
 
Zgodnie z decyzja Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 października 2008r. nr PP.MB.73340-68/08 dla nieruchomości o nr ewid. działki 3005 obr. Mosina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/619/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/619/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
 
 
 
                                                                Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/619/10
                                                                 z dnia 12 sierpnia 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31353 jako własność Gminy Mosina, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
97/3
2972
274.000,00
2.
97/4
802
83.000,00
3.
97/5
802
83.000,00
4.
97/6
802
84.000,00
5.
97/7
816
85.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-86/09 dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 97/3 obr. Dymaczewo Stare ustalone są warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wolnostojącego.
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 września 2008r. nr PP.MB.73340-11/08 dla nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 97/4, 97/5, 97/6, 97/7 obr. Dymaczewo Stare ustalone są warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/618/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/618/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
 
 
                                                                Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/618/10
                                                                 z dnia 12 sierpnia 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22560 jako własność Gminy Mosina, położonej w Krośnie przy ul. Polnej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
385/20
900
110.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2008r. nr PP.MB.73340-83/08 dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 385/20 obr. Krosno ustalone są warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/617/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/617/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/617/10
                                                                 z dnia 12 sierpnia 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
2622/40
2346
161.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie zatwierdzonym uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 128, poz. 3541) nieruchomość o nr ewid. działki 2622/40 obr. Mosina przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem "U".
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/616/10 z dnia 12 sierpnia 2010r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/616/10
z dnia 12 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowaną nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/616/10
                                                                 z dnia 12 sierpnia 2010r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 147/1 jako własność Gminy Mosina, położonej w Krajkowie.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
147/1
922
130.000,00
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIV/297/2000 z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Krajkowo, obejmującego działki o nr ewid. 147/1, 147/2, 147/3 ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 92, poz. 1240 z 29 grudnia 2000r.) nieruchomość o nr ewid. działki 147/1 obr. Krajkowo przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczona na rysunku planu symbolem MN.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr IK 0151- 615/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 615/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 06 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Budowa wodociągu w Drużynie I etap

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.   Sławomira Ratajczaka,

2.   Wojciecha Górnego

3. Magdalenę Rembalską

4. Agnieszkę Grabarczyk

5. Hannę Woźnikiewicz

6. Agnieszkę Kasprzyk

 

                                                                         § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                                         § 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

  

                                                                         § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 0151/614/10 z dnia 6 sierpnia 2010r.

Zarządzenie  Nr 0151/614/10
z dnia 6 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu § 7 załącznika do  Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca  2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126 nieruchomości położone w Krosinku, opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/614/10
z dnia 6 sierpnia 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży, zapisanych w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  29989 i 41834 jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena brutto
 
     152/4                     Krosinko ul. Lipowa                   560 m2                           59.780,00 zł
     126/26                   Krosinko ul. Kociołek                 545 m2                          62.220,00 zł     
 
Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126  61-492 Poznań z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków.
 
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 
 
 

Zarządzenie Nr GZ/0151/613/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr GZ/0151/613/2010

Burmistrza Gminy Mosina z dnia  5 sierpnia 2010r.

 

 

zmieniające  zarządzenie Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia

24 stycznia 2007 r. w sprawie powołania  Gminnej Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

 

 

 

       Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.  zm. ) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1. W zarządzeniu Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2007r.
   w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionym zarządzeniem Nr GZ 0151 /432/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2009r. w § 1 wprowadza się następujące zmiany: ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwołuje się Panią Irenę Kowalską.
 2. § 1 zarządzenia po uwzględnieniu zmiany o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   w następującym składzie:

           1. Aleksandra Sawala                                     - Przewodnicząca Komisji

           2. Barbara Lulka                                 - Sekretarz Komisji

           3. Elżbieta Konieczna                         - Członek Komisji

           4. Jacek Michalak                               - Członek Komisji

           5. Lidia Skupin Wójtowska                  - Członek Komisji

           6. Danuta Nowak                                - Członek Komisji

           7. Jolanta Szymczak                           - Członek Komisji

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się I zastępcy Burmistrza Gminy Mosina oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie .

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia                       1 września 2010r.

 

 

                                                                    Uzasadnienie

 

 

             Zgodnie z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z  2007r. Nr 70, poz. 473 z zmianami ) powoływanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy do kompetencji wójta ( burmistrza, prezydenta miasta ).

              Obecnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje w składzie ustalonym zarządzeniem Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmienionym  zarządzeniem Nr GZ 0151/432/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2009r. 

             Z uwagi na fakt rozwiązania Stowarzyszenia Abstynentów „Pomocne Dłonie” z dniem 31 sierpnia 2010r. i cofnięcia rekomendacji Ireny Kowalskiej jako reprezentantki do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęcie niniejszego zarządzenia uważam za zasadne.

Zarządzenie Nr SG 0151- 611/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr SG 0151- 611/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art.20 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina oraz zagranicznych podróży służbowych pracowników Gminy Mosina.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.   Sławomira Ratajczaka,

2. Julię Olejniczak-Kowalską ,

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Magdalenę Rembalską.

 

                                                                         § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                                         § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                                         § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie Nr IK 0151- 610/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 610/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Remonty nawierzchni bitumicznych w gminie Mosina

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.   Sławomira Ratajczaka,

2.   Wojciecha Górnego

3.   Małgorzatę Piotrowską

4. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Agnieszkę Grabarczyk

6. Magdalenę Rembalską

 

                                                                         § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                                         § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                                         § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr OR/0151/609/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 Lipca 2010 r. w sprawie refundacji za okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony osobistej dla Strażników Miejskich w Mosin

 

ZARZĄDZENIE NR OR/0151/609/2010

BURMISTRZA GMINY MOSINA

Z DNIA 27 LIPCA 2010 r.

 

w sprawie refundacji za okulary przeciwsłoneczne jako środek ochrony osobistej dla Strażników Miejskich w Mosinie

 

 

Działając na podstawie art. 207 § 1 pkt. 3 i art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.) po konsultacji z pracownikami Straży Miejskiej, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam kwotę dofinansowania do zakupu okularów przeciwsłonecznych uwzględniając czasookres refundacji oraz kwotę.

 

§ 2

 1. Czasookres refundacji – do zużycia.
 2. Kwota dofinansowania wynosi 50 zł.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr OR/0151/608/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr OR/0151/608/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 6 i art.11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.)

   zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko w Referacie Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mosinie .

 1. Julia Olejniczak-Kowalska – Przewodnicząca
 2. Przemysław Pniewski– członek
 3. Barbara Lulka – członek
 4. Agnieszka Fajfer – członek

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

 

§ 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 30 lipca 2010 r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr OR/0151/607/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie nr OR/0151/607/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 6 i art.11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 1. Julia Olejniczak-Kowalska – Przewodnicząca
 2. Przemysław Pniewski– członek
 3. Maria Borowiak – członek
 4. Agnieszka Fajfer – członek

 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

 

 

§ 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 30 lipca 2010 r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie nr 0151/606/10 z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG 0151/606/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 lipca 2010r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w Mosinie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2701/3 obr. Mosina, ark. mapy 46, o  powierzchni 3093 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29915.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 605/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 605/2010

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 20 lipca 2010 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 70.523,00 zł do wysokości 70.450.229,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70.523,00 zł do wysokości 84.572.606,05 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.                   o kwotę 16.472,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

           

            Prezes GUS pismem z dnia 7 lipca 2010 r. nr PK-CBS-OL-45-PRS/59/20101 zawiadomił o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Kwota dotacji wynosi 14.329,00 zł.

            Wojewoda Wielkopolski zwiększył plany dotacji celowych w następujących pozycjach budżetu:

-    dział 852  rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.143,00 zł,

-    dział 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 2.149,00 zł

środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej – pismo z dnia 30.06.2010 r. (data wpływu 6.07.2010 r.) nr FB.I-3.3011-195/10,

-    dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 6.882,00 zł – pismo z dnia 16 lipca 2010 r. Nr FB.I-3.3011-202/10 – środki przeznaczone na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

-    dział 854 rozdział 85414 § 2030 o kwotę 45.020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „wyprawka szkolna”.

                 

            W związku z koniecznością realizowania budżetu, Burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. 

 

 

 

 

załącznik nr 5

 

do zarządzenia nr 605/2010

 

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20.07.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf

Treść

Plan

Zmiana do planu

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

116 057,00

0,00

116 057,00

01095 par. 2010

pozostała działalność

116 057,00

0,00

116 057,00

750

Administracja publiczna

151 300,00

14 329,00

165 629,00

75011 par. 2010

urzędy wojewódzkie

151 300,00

0,00

151 300,00

75056 par. 2010

spis powszechny i inne

 

14 329,00

14 329,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

83 208,00

0,00

83 208,00

75101 par. 2010

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

4 309,00

0,00

4 309,00

75107 par. 2010

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Poslkiej

78 899,00

0,00

78 899,00

852

Opieka społeczna

5 469 157,00

2 143,00

5 471 300,00

85212 par. 2010

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 461 300,00

0,00

5 461 300,00

85213 par. 2010

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 857,00

2 143,00

8 000,00

85219 par. 2010

ośrodki pomocy społecznej

2 000,00

0,00

2 000,00

Razem:

5 819 722,00

16 472,00

5 836 194,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf

Treść

Plan

Zmiany do planu

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

116 057,00

0,00

116 057,00

01095

pozostała działalność

116 057,00

0,00

116 057,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

300,39

0,00

300,39

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1 976,00

0,00

1 976,00

4430

różne opłaty i składki

113 780,61

0,00

113 780,61

750

Administracja publiczna

151 300,00

14 329,00

165 629,00

75011

urzędy wojewódzkie

151 300,00

0,00

151 300,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

128 600,00

0,00

128 600,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

19 550,00

0,00

19 550,00

4120

składki na Fundusz Pracy

3 150,00

0,00

3 150,00

75056

spis powszechny i inne

0,00

14 329,00

14 329,00

3020

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

0,00

11 495,57

11 495,57

3040

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

0,00

1 004,44

1 004,44

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 522,74

1 522,74

4120

składki na Fundusz Pracy

0,00

306,25

306,25

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

83 208,00

0,00

83 208,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 309,00

0,00

4 309,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

3 663,00

 

3 663,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

556,00

 

556,00

4120

składki na Fundusz Pracy

90,00

0,00

90,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

78 899,00

0,00

78 899,00

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

46 080,00

0,00

46 080,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1 500,00

1 569,54

3 069,54

4120

składki na Fundusz Pracy

240,00

112,06

352,06

4170

wynagrodzenia bezosobowe

9 880,00

12 928,02

22 808,02

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10 679,00

-8 292,36

2 386,64

4300

zakup usług pozostałych

8 620,00

-7 046,20

1 573,80

4410

podróże służbowe krajowe

900,00

857,92

1 757,92

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

450,00

-450,00

0,00

4750

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

550,00

321,02

871,02

852

Opieka społeczna

5 469 157,00

2 143,00

5 471 300,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 461 300,00

0,00

5 461 300,00

3110

świadczenia społeczne

5 237 461,00

0,00

5 237 461,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

80 000,00

0,00

80 000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00

 

5 000,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

73 600,00

0,00

73 600,00

4120

składki na Fundusz Pracy

3 000,00

0,00

3 000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

0,00

5 000,00

4300

zakup usług pozostałych

40 239,00

0,00

40 239,00

4400

opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

5 000,00

 

5 000,00

4410

podróże służbowe krajowe

1 000,00

 

1 000,00

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

0,00

2 000,00

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

0,00

3 000,00

4740

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

0,00

1 000,00

4750

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5 000,00

0,00

5 000,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne 

5 857,00

2 143,00

8 000,00

4130

składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 857,00

2 143,00

8 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 000,00

0,00

2 000,00

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 000,00

0,00

2 000,00

Razem

5 819 722,00

16 472,00

5 836 194,00

                   

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr IK. 0151-604/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-604/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Remont istniejącej ścieżki rowerowej - w pasie drogi powiatowej 2465P (ul. Leszczyńska) oraz w pasie drogi powiatowej 2463P (ul. Śremska) w miejscowości Mosina”

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.     Sławomira Ratajczaka,

2.     Przemysława Pniewskiego,

3.     Wojciecha Górnego,

4.     Wiktora Maciejowskiego,

5.     Bogusława Baraniaka,

6.     Agnieszkę Kasprzyk,

7.     Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr IK. 0151-603/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-603/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Budowa placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła w Gminie Mosina”

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Wojciecha Górnego,

3. Andrzeja Sochę,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Agnieszkę Kasprzyk,

6. Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr OW. 0151/602/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr OW. 0151/602/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 lipca 2010 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję   Komisje  Egzaminacyjne   dla nauczycieli ubiegających się o  awans  na   stopień   nauczyciela    mianowanego   w   składzie,  jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                           Załącznik

                                                                                               do Zarządzenia OW.0151/602/10

                                                                                              Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                              z dnia 12 lipca 2010 r.

 

I. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki religii, Pani  Honoraty Teodorczyk,  z Zespołu
    Szkół w Krośnie: 

   1.PrzemysławPniewski – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

      jako przewodniczący,

   2.Adela Łabuzińska  – przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

   3.Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

   4. Wiesława Skoczylas – ekspert MEN,

   5.Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,

   6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

  

II. Komisja Egzaminacyjna dla  nauczyciela religii, Pana Ryszarda Przybylskiego,
   z Gimnazjum w Pecnej:

     1.Przemysław Pniewski – przedstawiciel    organu    prowadzącego    szkołę,

        jako przewodniczący,

     2.Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

     3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN,

     4.Wiesława Skoczylas  – ekspert MEN,

     5.Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej,

     6.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

 

III. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej,
    Pani Dominiki Bąbały, z Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:  

     1.Przemysław Pniewski – przedstawiciel    organu    prowadzącego    szkołę,
        jako przewodniczący,

     2.Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

     3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

     4.Wiesława Skoczylas – ekspert MEN,

     5.Elżbieta Jędrowiak - dyrektor Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie

     6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole.

 

IV. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej,
     Pani Hanny Barłożyk, z Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

     1.Przemysław Pniewski – przedstawiciel    organu    prowadzącego    szkołę,

        jako przewodniczący,

     2. Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

     3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

     4.Wiesława Skoczylas  – ekspert MEN,

     5.Elżbieta Jędrowiak - dyrektor Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie,

     6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole.

 

V. Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela wychowania fizycznego,
     Pana Przemysława Biernata z Gimnazjum w Pecnej:

     1.Przemysław Pniewski – przedstawiciel    organu    prowadzącego    szkołę,

        jako przewodniczący,

     2.Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

     3. Wiesława Skoczylas - ekspert MEN,

     4.Grażyna Pogonowska  – ekspert MEN,

     5.Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej,

     6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

 

VI. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki języka angielskiego, Pani Anny Górnej,
    z Zespołu Szkół w Krośnie:

1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
    jako przewodniczący,

2. Adela Łabuzińska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Alicja Trybus - ekspert MEN,

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

5. Grażyna Bartkowiak - dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie,

6. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

Zarządzenie nr 0151/601/10 z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanej nieruchomości

Zarządzenie Nr GG 0151/601/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 lipca 2010r.
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanej nieruchomości.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766). zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabywa się od Pani Agnieszki Zwolińskiej za cenę 2.500,00 zł, 1/12  udziałów we współwłasności niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 1985/8 obr. Mosina, dla której Burmistrz Gminy Mosina decyzją z dnia 25 sierpnia 2009r. nr PP.MB.73341-15/09 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie chodnika, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23729
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/600/10 z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr GG 0151/600/10
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 02 lipca 2010r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia cząstkowego do umowy ramowej z dnia 11 marca 2008r. nr GG.EK.341-2/08, zwaną dalej komisją.
§2.
Na członków komisji powołuję:
1. Aleksandrę Czuryło
2. Elżbietę Kaczmarek
3. Beata Tomczak Tajsner
4. Piotr Sternal
§ 3.
Spośród członków komisji powołuję Aleksandrę Czuryło jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4.
Spośród członków komisji powołuje Beatę Tomczak Tajsner jako sekretarza komisji.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 0151/599/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji w celu spisania mienia pozostawionego w lokalu mieszkalnym przy ul. Śremskiej 14 w Mosini

Zarządzenie Nr 0151/599/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie powołania komisji w celu spisania mienia pozostawionego w lokalu

mieszkalnym przy ul. Śremskiej 14 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jt Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.)

§1.

Powołuję komisję w składzie:

1. Przemysław Pniewski - Przewodniczący komisji

2. Aleksandra Czuryło - członek komisji

3. Grzegorz Szydłowski - członek komisji

4. Elżbieta Jędrzejczak - członek komisji

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zarządzenie nr IN.0151-598/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE

nr IN.0151-598/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 lipca 2010 r.

 

w sprawie powołania członków

obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania

w wyborach Prezydenta RP wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)

 

p o w o ł u j ę

 

następujące osoby w skład Obwodowych Komisji Wyborczych:

 

Nr obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Skład Komisji: Nazwisko i Imię – partia

7.

Zespół Szkół w Mosinie

ul. Sowiniecka 75

Mosina
tel. 618-136-717

1.   Bożena Wojtalewicz - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

17.

Budynek szkolny
ul. Szkolna 4
Dymaczewo Stare
tel. 618-132-117

1.   Przemysław Jedrzejczak - KW Kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka


ZARZĄDZENIE nr IN.0151-597/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE

nr IN.0151-597/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie art. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467), oraz § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Przedszkolu nr 4
w Mosinie odwołuje się, Pana Wawrzyńca Trawińskiego. Powodem odwołania jest złożenie ustnej rezygnacji z członkowstwa w Komisji.

§2

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 z siedzibą w Zespole Szkół w Mosinie odwołuje się, Panią Agnieszkę Forszpaniak. Powodem odwołania jest złożenie pisemnej rezygnacji z członkowstwa w Komisji.

§3

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 z siedzibą w Gimnazjum w Rogalinie odwołuje się, Pana Adama Kotara. Powodem odwołania jest złożenie ustnej rezygnacji
z członkowstwa w Komisji.

§4

Ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 z siedzibą w Budynku szkolonym w Dymaczewie Starym odwołuje się, Pana Mikołaja Makaruka. Powodem odwołania jest złożenie pisemnej rezygnacji z członkowstwa w Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku i podlega podaniu
do publicznej wiadomości.

Zarządzenie nr 596/20/10 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 596/20/10

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit a; art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.l i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jt. Dz. U.  z 2004r. Nr 261 póz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

1. Przeznacza się do oddania w najem na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy o powierzchni 55,20 m", położony w Sowinkach   zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik m l do niniejszego zarządzenia.

 

2. Wykaz nieruchomości o którym mowa w §1 ust.1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie

 

§2

 

Wykonanie     zarządzenia     powierza     się     Kierownikowi     Referatu     Gospodarki Nieruchomościami.

 

§3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Mosina, 21 czerwca 2010 r.

 

WYKAZ LOKALU DO WYNAJĘCIA:

 

W związku z upływem terminu ważności umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w miejscowości Sowinki na działce o nr ewidencyjnym 18/1 podaje się do wiadomości, że można składać oferty na najem w/w lokalu.

 

Dane lokalu:

- rodzaj lokalu : lokal użytkowy ( handlowy),

- pow. lokalu: 55,20 m2,

- położenie lokalu : Sowinki, działka nr 18/1

- cena najmu za l m 2 wynosi 4,00 PLN netto + 22 % VAT

 


Zarządzenie nr 0151/595/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiacej drogę

Zarządzenie Nr GG 0151/595/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 czerwca 2010r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogę w Daszewicach, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 226/5, 223/6, 226/14 obr. Daszewice, ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 2795 m², zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 46322 oraz ½ udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 226/3 obr. Daszewice, ark. mapy 2 o powierzchni 235 m2, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 40883..
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 594/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 594/2010

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §12 pkt 2 uchwały nr LIV/376/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010, zmienionej uchwałami nr LVI/384/10 z dnia 25 lutego 2010 r. i nr LVII/396 z dnia 25 marca 2010 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 46.252,00 zł do wysokości 70.379.706,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 46.252,00 zł do wysokości 84.502.083,05 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.                   o kwotę 23.040,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3.3011-181-10 z dnia 23 czerwca 2010 r.  dokonał zwiększenia kwot dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości 11.003,00 zł i rozdział 85216 § 2030 12.209,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na dofinansowanie zasiłków stałych.

           

            Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DPZ-680/14/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. zawiadomiło o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 23.040,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta RP.

                 

            W związku z koniecznością zrealizowania budżetu, Burmistrz skorzystał                       z upoważnienia wynikającego z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz  §12 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010 i dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.  

                 


Zarządzenie Nr OW. 0151/593/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr OW. 0151/593/2010

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 29 czerwca  2010 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

 

 

1. Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
    ul. Poznańska 78

 

2. Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie ul. Topolowa 6

 

 

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

I. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk

-  Paweł Przybył

-  Zofia Springer

2. Przedstawiciele organu sprawującego  nadzór pedagogiczny:

-  Joanna Christop

-   Beata Cierzniak

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  w Czapurach:

-   Joanna Kubiak

4. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Czapurach:

-   Joanna Kubiak

5.Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Elżbieta Wiszniewska

5. Przedstawiciel NZSS „Solidarność”:

- Lidia Szóstak-Bajer

 

II. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
     Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk

-  Paweł Przybył

-  Zofia Springer

2. Przedstawiciele organu sprawującego  nadzór pedagogiczny:

-  Joanna Christop

-   Beata Cierzniak

3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

-   Dorota Koral

4. Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

-   Bogumiła Wichniewicz

5.Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Regina Burkiciak

5. Przedstawiciel NZSS „Solidarność”:

- Lidia Szóstak-Bajer

 

§ 2.

 

Spośród członków Komisji Konkursowych, o których mowa w § 1 pkt I i II  Zarządzenia, wyznaczam Zofię Springer jako przewodniczącą Komisji Konkursowych.

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 0151/592/10 z dnia 24 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 0151/592/10
z dnia 24czerwca 2010r.
Burmistrza Gminy Mosina 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży   
 
 
    
    Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Załącznik Nr 1
       do Zarządzenia Nr 0151/592/10
       z dnia 24czerwca 2010r.
    Burmistrza Gminy Mosina
     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23005 i 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Nałkowskiej
Lp.
Nr działki
Powierzchnia ()
Cena netto( zł)
 1.
2089/34
684
110.000,00
2.
2089/36
898
136.000,00
3.
2089/40
842
126.000,00
4.
2089/35
580
92.000,00
5.
2089/39
965
139.000,00
6.
2087/28, 2089/38
818
126.000,00
7.
2089/41, 2771/15, 2772/12
994
148.000,00
8.
2089/42, 2772/13, 2773/15
951
142.000,00
9.
2089/43, 2773/16
605
93.000,00
10.
2089/44
780
116.000,00
11.
2089/45
870
134.000,00
12.
2089/48
861
128.000,00
13.
2089/47
881
131.000,00
 
Powyższe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie mają ustalonych warunków zabudowy. Zgodnie z opisem użytków w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów oznaczona są jako zurbanizowane tereny niezabudowane Bp.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/591/10 z dnia 21 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr GG 0151/591/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 czerwca 2010r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej poszerzenie drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową w celu poszerzenia drogi w Sasinowie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 221/7 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o  powierzchni 89 , zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 44452.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 0151/590/10 z dnia 21 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr GG 0151/590/10
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 czerwca 2010r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej poszerzenie drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową w celu poszerzenia drogi w Pecnej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 406/15 obr. Pecna, ark. mapy 1, o powierzchni 137 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 45701.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 589/2010 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2010

ZARZĄDZENIE NR 589/2010

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 18 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2010

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23.040,00 zł do wysokości 70.583.364,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23.040,00 zł do wysokości 84.455.741,05 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.                   o kwotę 23.040,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

                 

                  Pismem z dnia 15 czerwca 2010 r. Nr DPZ-680/11/10 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu zawiadomiło o zmianie kwoty dotacji celowej przeznaczonej na zryczałtowanie diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej.

                  W związku z koniecznością zrealizowania wydatku, Burmistrz skorzystał                       z upoważnienia wynikającego z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy   o finansach publicznych                   i dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, wynikających z przesłanego zawiadomienia.

                   

załącznik nr 5

do zarządzenia nr 589/2010

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18.06.2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf

Treść

Plan

Zmiana do planu

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

116 057,00

0,00

116 057,00

01095 par. 2010

pozostała działalność

116 057,00

0,00

116 057,00

750

Administracja publiczna

151 300,00

0,00

151 300,00

75011 par. 2010

urzędy wojewódzkie

151 300,00

0,00

151 300,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

37 128,00

23 040,00

60 168,00

75101 par. 2010

urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

4 309,00

0,00

4 309,00

75107 par. 2010

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Poslkiej

32 819,00

23 040,00

55 859,00

852

Opieka społeczna

5 469 157,00

0,00

5 469 157,00

85212 par. 2010

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 461 300,00

0,00

5 461 300,00

85213 par. 2010

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 857,00

0,00

5 857,00

85219 par. 2010

ośrodki pomocy społecznej

2 000,00

0,00

2 000,00

Razem:

5 773 642,00

23 040,00

5 796 682,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf

Treść

Plan

Zmiany do planu

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

116 057,00

0,00

116 057,00

01095

pozostała działalność

116 057,00

0,00

116 057,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

300,39

0,00

300,39

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1 976,00

0,00

1 976,00

4430

różne opłaty i składki

113 780,61

0,00

113 780,61

750

Administracja publiczna

151 300,00

0,00

151 300,00

75011

urzędy wojewódzkie

151 300,00

0,00

151 300,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

128 600,00

0,00

128 600,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

19 550,00

0,00

19 550,00

4120

składki na Fundusz Pracy

3 150,00

0,00

3 150,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

37 128,00

23 040,00

60 168,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 309,00

0,00

4 309,00