Zarządzenia 2009

Zarzadzenie Nr 0151- 520/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lutego 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 520/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lutego 2007r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania:
„Profilowanie II dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2009"


§ 2


Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka

2.    Wojciecha Górnego

3.    Magdalenę Rembalską

4.    Agnieszkę Kasprzyk

5.    Leszka Najderka

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Leszka Najderka jako sekretarza komisji.
 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 518/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 518/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

                  Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały                             Nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53.000,00 zł do wysokości 63.221.543,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 53.000,00 zł do wysokości 73.013.373,42 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 53.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 4.

Dokonuje się przeniesień wydatków  między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

                  Pismem z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr FB.I-3.3011-460/09 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2009 w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 53.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w gminie.  Zgodnie z powyższą informacją burmistrz dokonał zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009.

                  Ponadto korzystając z upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samym prawidłową realizacje budżetu za rok 2009


Zarządzenie Nr IK. 0151-517/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie powołania biegłych do udziału w pracach sądu konkursowego

ZARZĄDZENIE Nr IK. 0151-517/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia  2009r.

w sprawie powołania biegłych do udziału w pracach sądu konkursowego.

W związku  art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję biegłych do udziału w pracach sądu konkursowego do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej:
 

„MODERNIZACJA I REWITALIZACJA PL. 20 PAŹDZIERNIKA W MOSINIE”

§ 2

Na członków sądu konkursowego powołuję:

·        Panią mgr Annę Wcisło – Mayer, Kierownika Wydziału ds. Zabytków Nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu

·        Panią Agatę Lubowicką, Przewodniczącą Zarządu Rady Osiedla nr 1 w Mosinie

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 516/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu sportu kwalifikowanego

Zarządzenie nr 516/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu sportu kwalifikowanego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXIV/211/08 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina, zarządza się, co następuje:

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

§ 3

Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

§ 4

Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 516/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 grudnia 2009r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW Z ZAKRESU SPORTU KWALIFIKOWANEGO
 
Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/211/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza Otwarty Konkurs Projektów.
 
1. Celem Otwartego Konkursu Projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu sportu kwalifikowanego realizowanych od 25 stycznia do 30 grudnia 2010 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 180 000,00 zł.
 
2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów może ulec zmianie w związku z podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2010r.
 
3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający projekt, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.
 
5. Kluby sportowe składające projekty:
- wykonują zadania samodzielnie,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania
- posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
- umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
- realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.
 
6.    Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/211/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina.
 
7.    Do projektu należy dołączyć :
-  odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia projektu),
-  sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego za rok 2008,
-  sprawozdanie finansowe za rok 2008 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-  w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
8.    Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
9.    Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
10.    Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy klubu sportowego wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 21 grudnia do 15 stycznia 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
11.    Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Radę Sportu według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne,
b)   merytoryczna wartość projektu:
- doświadczenie w realizacji zadań publicznych w dziedzinach objętych konkursem,
- skala i zasięg realizowanego zadania,
- liczba uczestników będących beneficjentami zadania (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),
- powszechność dyscypliny sportu realizowanego w ramach zadania,
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.


Zarządzenie Nr IK 0151- 515/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 515/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 grudnia 2009r
.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

Budowa Hangaru dla MKŻ 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Magdalenę Rembalską

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 514/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 514/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 grudnia 2009r.

w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ W MOSINIE.
 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

Wojciecha Górnego
  

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 0151/514a/09 z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 0151/514a/09
z dnia 9 grudnia 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:


§ 1.


Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki 125/3 i 125/4 obr. Krosinko ark. mapy 1, nieruchomość gruntową położoną w Mosinie,  opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, ogłoszeniu w prasie lokalnej i stronach internetowych Gminy Mosina.


§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
  
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/514/09
                                                                 z dnia 9 grudnia2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
                                w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej


W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30485 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie.
 
Nr działki Powierzchnia (m²) Cena brutto( zł)
125/24 128 19.250,00 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 125/3 i 125/4  obr. Krosinko ark. mapy 1 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   


Zarządzenie nr 513/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr 513/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362), zarządza się, co następuje:

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
4. ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
5. edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,
6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
7. edukacji publicznej osób dorosłych,
8. wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 

§ 2

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

§ 3

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

§ 4

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 513/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 grudnia 2009r.


OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362) oraz Uchwały Nr LI/364/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza I Etap Otwartych Konkursów Ofert.
 
1. Celem I Etapu Otwartych Konkursów Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych realizowanych od 18 stycznia do 30 grudnia 2010 roku.
 
2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:
 
1. pomocy społecznej w tym:
- organizacja wieczerzy wigilijnej,
- pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- organizacja imprez o charakterze charytatywnym; 25 000,00 zł


2.    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w tym:
- działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych,
- organizacja imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali,
- prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych,
- uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach,
- zapoznanie z kulturą folklorystyczna różnych regionów Polski,
- organizacja imprez o charakterze integracyjnym,
- kultywowanie i nauka śpiewu; 80 000,00 zł


3.    upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:
- prowadzenie cyklu całorocznych zajęć sportowych i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- organizacja konkursów, zawodów, turniejów, rajdów i rozgrywek sportowych,
- organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
  51 000,00


4.    ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt w tym:
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju; 60 000,00 zł


5.    edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w tym:
- wspieranie procesów wychowawczych, - zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież; 7 000,00 zł


6.    bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:
- organizacja szkoleń, seminariów, zawodów sportowych z zakresu ochrony przeciwpożarowe; 5 000,00 zł


7.    edukacji publicznej osób dorosłych w tym:
- szkolenia, seminaria i konferencje 7 000,00 zł


8.    wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 5 000,00 zł

 
3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.
 
4.    Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.
 
5.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
6. Planowane kwoty w ramach poszczególnych konkursów ofert mogą ulec zmianie w związku z podjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy Mosina na 2010r.
 
7. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 
8. Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 18 stycznia i kończy się nie później niż 30 grudnia 2010 roku.
 
9.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
10. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
11. W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
12.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2008,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2008 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
13. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
14. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 8 grudnia 2009r. do 11 stycznia 2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
16. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
17.    Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a) kryteria formalne,
b) merytoryczna wartość oferty:
- zgodność oferty z Rocznym Programem Współpracy,
- zakres realizacji zadania w tym ilość beneficjentów (wyłącznie mieszkańcy Gminy Mosina),
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
18.  Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2008 i 2009:
 
L.p. Rodzaj zadania Wysokość przekazanych środków
2008 rok 2009 rok
1. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy 2 500,00 zł. 0,00 zł
2. Pomoc społeczna 18 000,00 zł 19 000,00 zł
4. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej 9 000,00 zł 15 000,00 zł
5. Ochotnicze Straże Pożarne 5 000,00 zł 1 072,70 zł
6. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży 85 500,00 zł 85 000,00 zł
7. Ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt 45 000,00 zł 52 000,00 zł.
8. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej 59 000,00 zł 78 000,00 zł
9. Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki 172 080,00 zł 59 600,00 zł

 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2008, przekazano kwotę 43 740,00 zł a w 2009 roku -38 000,00 zł.


Zarządzenie Nr GG 0151/512/09 z dnia 7 grudnia 2009r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie nr 0151/511/09 z dnia 30 listpada 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr GG 0151/511/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia cząstkowego do umowy ramowej z dnia 11 marca 2008r. nr GG.EK.341-2/08, zwana dalej komisją.


§2.


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Aleksandrę Czuryło
3. Elżbietę Kaczmarek
4. Michalina Szeliga
5. Piotr Sternal

§ 3.

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4.

Spośród członków komisji powołuje Elżbietę Kaczmarek jako sekretarza komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 510/09 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

Zarzadzenie nr 510/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

    Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  § 11 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesień wydatków  między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

                Rada Miejska w Mosinie uchwałą Nr XXXVIII/250/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.   upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i dotacji.

               Mając na uwadze prawidłową realizację budżetu za rok 2008, Burmistrz Gminy Mosina skorzystał z powyższego upoważnienia i dokonał przeniesień w planie wydatków


Zarzadzenie nr 509/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

Zarzadzenie nr 509/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 listopada 2009
r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2010.

            Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:

§ 1.

Projekt budżetu na rok 2010 w brzmieniu ustalonym w załącznikach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

1)       Załącznik nr 1 – dochody budżetu

2)       Załącznik nr 2 – wydatki budżetu

3)       Załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu

4)       Załącznik nr 4 – dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

5)       Załącznik nr 5 – dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

6)       Załącznik nr 6 – zadania inwestycyjne

7)       Załącznik nr 7 – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

8)       Załącznik nr 8 – plan przychodów i wydatków GFOŚiGW

9)       Załącznik nr 9 – zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego

10)   Załącznik nr 10 – plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

11)   Załącznik nr 11 – plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

12)   Załącznik nr 12 – Fundusz sołecki.

13)   Informacja o stanie mienia komunalnego

14)   Prognoza spłaty długu.


Zarządzenie Nr 0151/508/09 z dnia 13 listopada 2009r.

                                                      Zarządzenie Nr 0151/508/09
z dnia 13 listopada 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/508/09
                                                                 z dnia 13 listopada 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw 31246 jako własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
205
11102
40.000,00
 
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie są dla niej ustalone warunki zabudowy.
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. położona jest na obszarze łącznika ekologicznego bez prawa zabudowy.
W prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów użytki ww. nieruchomości określone są jako: grunty orne RVI; pastwiska trwałe PsV.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Nieruchomość odciążona jest przysługującym Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa, prawem pierwokupu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.).
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr IK. 0151-507/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-507/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 listopada 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :
„Dostawa samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”
zwaną dalej komisją .
 
§ 2

Na członków komisji powołuję:
1. Przemysława Pniewskiego,
2. Sławomira Ratajczaka,
3. Wojciecha Górnego,
4. Michała Wojciechowskiego,
5. Marka Tomczaka,
6. Małgorzatę Kasprzyk,
7. Agnieszkę Kasprzyk,
8. Magdalenę Rembalską.
 
§ 3

Spośród członków komisji powołuję Przemysława Pniewskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.
 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie IK.0151-506/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 października 2009 w sprawie komisji przetargowej.

Zarządzenie IK.0151-506/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 października 2009

w sprawie komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

Rozbudowa budynku Straży Pożarnej w Mosinie

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,,
2.      Magdalenę Rembalską,
3.      Agnieszkę Kasprzyk,
4.      Michała Kołodziejczaka
5.      Agnieszkę Grabarczyk

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 0151/505/09 z dnia 5 listopada 2009r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG 0151/505/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 listopada 2009r
.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę w miejscowości Daszewice, oznaczoną       w ewidencji gruntów numerem 352/32 obr. Daszewice, ark. mapy 2, o powierzchni 217 m2, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 44374 jako własność Państwa Ewy i Zenona małż. Bartkowiak, na prawach wspólności ustawowej

§ 2.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 504/09 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji turnieju judo.

Zarządzenie nr 504/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 listopada 2009 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji turnieju judo.
 
    Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 zarządzam, co następuje :

§ 1

1.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji turnieju judo.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2009.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
 
do Zarządzenia nr 504/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 listopada 2009 r.

§ 1

Podział środków na realizację zadań z zakresu organizacji turnieju judo
 
Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwoty przyznanych dotacji


1p. 
Uczniowski Klub Sportowy
ORŁY DASZEWICE
  I Memoriał im. Jigoro Kano Powiatu Poznańskiego w Judo 4000,00 


Zarządzenie nr OR/0151/503/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 listopada 2009 roku

Zarządzenie nr OR/0151/503/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 04 listopada 2009 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 6 i art.11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.)

   zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. inwestycji w Referacie Inwestycji.

Zofia Springer – Przewodnicząca
Sławomir Ratajczak – członek
Wojciech Górny – członek
Agnieszka Grabarczyk - członek
Agnieszka Fajfer - członek

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

 § 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 04 grudnia 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151-502/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK 0151-502/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 listopada 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Słonecznej – Sosnowej gm. Mosina.

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Hannę Woźnikiewicz,
4. Magdalenę Rembalską,
5. Agnieszkę Grabarczyk,
6. Agnieszke Kasprzyk

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Zarządzenie Nr IK 0151- 501/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 października 2009r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 501/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 października 2009r.

w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

Budowa i modernizacja dróg gminnych – wieś Daszewice ul. Piotrowska.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

Agnieszka Kasprzyk
której powierzam obowiązki sekretarza Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG 0151/500/09 z dnia 22 października 2009r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

Zarządzenie Nr GG 0151/500/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 października 2009r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę we wsi Nowinki, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/58 obr. Nowinki, ark. mapy 1, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 20432 jako własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krośnie.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG0151/499/09 z dnia 22 października 2009r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 0151/499/09
z dnia 22 października 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:

§ 1.


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.


Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/49909
                                                                 z dnia 22 października 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw 21426 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Strzeleckiej.
 
Lp. Nr działki Powierzchnia (m²) Cena netto( zł)
1. 1829/3 11983 1.800.000,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009r. nr XLIX/336/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie, nieruchomość o numerze ewidencyjnym działki 1829/3 obr. Mosina przeznaczona jest pod budowę hotelu lub pensjonatu.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Zarządzenie Nr GG 0151/498/09 z dnia 22 października 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/498/09
z dnia 22 października 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:

§ 1.


Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.


Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/498/09
                                                                 z dnia 22 października 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw 23035 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Krasickiego.
 
Lp. Nr działki Powierzchnia (m²) Cena netto( zł)
1. 2713/4 3170 337.000,00

 
Zgodnie z decyzja Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 czerwca 2009r. nr PP.AK.73340-67/09 dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 2713/4 obr. Mosina ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.


Zarządzenie Nr GG 0151/497/09 z dnia 22 października 2009r.

Zarządzenie Nr GG 0151/497/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 października 2009r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogi w Czapurach - ulice: Borówkowa, Jagodowa, Malinowa, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:


1.    nr 204/99, 204/105, 204/117  obr. Czapury, ark. mapy 4, o łącznej powierzchni 2882 m², zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 44874 jako własność FAMILY HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą 61-888 Poznań ul. Półwiejska 28 lok. 5,


2.    nr 204/127, 204/128 obr. Czapury, ark. mapy 4, o łącznej powierzchni 943 m2, zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 45429 jako własność FAMILY HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą 61-888 Poznań ul. Półwiejska 28 lok. 5,


3.    nr 204/64 obr. Czapury, ark. mapy 4, o powierzchni 2841 m2, zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 44874 jako własność FAMILY HOUSE Sp. z o.o. z siedzibą 61-888 Poznań ul. Półwiejska 28 lok. 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr GG.151 /496/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 października 2009 r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

Zarządzenie nr GG.151 /496/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz    

Pana Jana Polcyna  grunt   stanowiący    działkę  o  numerze ewidencyjnym  385/37,  o   pow. 2.700 m²,  położonej w  Żabinku, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 32078 prowadzonej  przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia .

§ 2.

Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy Mosina.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                 Mosina, 22 października 2009 r.
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr GG. 0151/ 496 /09 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 października  2009 r.


Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres 3 lat

 Lp.
  Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej 
  Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania
 Stawka czynszu

( netto + 22% Vat
  Termin wnoszenia opłat za  najem
 
 

1  Oddaje się w najem  nieruchomość gruntową o powierzchni  2.700 m² stanowiącą działkę o numerze ewid. 326/2 stanowiącą  własność Gminy Mosina położoną  w Żabinko zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW 32078 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie .

 
 Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat pod uprawy rolniczo-ogrodnicze i sadownicze. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od 1 grudnia 2009 r. do 1 grudnia 2012 r.
 Miesięczna stawka czynszu  za 1 m ² powierzchni wynosi 0,07  zł netto. Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu.
 Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie


Zarządzenie nr GG 0151/ 495 /2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE nr GG 0151/ 495 /2009

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  20 października  2009 r.

 

                 Na  podstawie  art. 30  ust. 2 pkt 3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 16 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania  nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  Nr 56, poz. 1766 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dodaje się w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr GG 0151/288/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie  ustalenia wysokości czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne  poz. 31 o następującej treści :

Lp

Rodzaj najmu, dzierżawy gruntu

Jed./ okres płatności

Stawka za 1 m ²/ mies.

+ Vat

31

Uprawy rolniczo- ogrodnicze, sadownicze od 1.000m2 – 3.000 m2

          m2/m-c.

0,07 zł+ Vat

 

§ 2.

Do gruntów, których wysokość stawki czynszu za 1 m2 została określona w  wyniku przeprowadzonego przetargu  nie stosuje się  zapisów § 1.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem  podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-494/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-494/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 października 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"Budowa ścieżki rowerowej Krosno-Drużyna"
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Bogusława Baraniaka,
3. Leszka Najdera,
4. Wojciecha Górnego,
5. Agnieszkę Grabarczyk,
1. Agnieszkę Kasprzyk,
2. Magdalenę Rembalską.
 
§3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 0151-493/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2009r. w sprawie powołania sądu konkursowego.

Zarządzenia nr 400/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009


Na podstawie art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały
Nr XXXVIIII250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu
Gminy Mosina na rok 2009, zarządzam co następuje:


§1.


Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24.120,00 zł do wysokości 68.321.335,00 zł ¬
zgodnie z załącznikiem nr l.

 
§ 2.


Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.120,00 zł do wysokości 75.651.571,37 zł ¬
zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3.


Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracjirządowej o kwotę 24.120,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4.


Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu ¬zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Pismem z dnia l czerwca 2009 r. Nr DPZ-980-8/09 Krajowe Biuro Wyborczezawiadomiło Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2009
w dziale 751, rozdział 75113, § 2010, przeznaczonej na zryczałtowane diety członkówobwodowych komisji wyborczych.
W związku z koniecznościąrealizacji wydatków związanych z przeprowadzeniemwyborów do parlamentu Europejskiego, burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego
z art. 188 ust. 1 pkt l ustawy o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodówi wydatków budżetu.
Ponadto korzystając z upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 2 Uchwały RadyMiejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok
2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samymprawidłowąrealizacje budżetu za rok 2009


Zarządzenie nr BR.0151-492/09 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie.

Zarządzenie nr BR.0151-492/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 października 2009 r.

 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie.

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 1 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/212/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/55/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie odbędą się w dniu 10 listopada 2009 r. o godz. 18.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, przy ul. Kościelnej 2.

§ 2.

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mosinie jest następujący:

1.   Otwarcie Zebrania.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Wybór komisji skrutacyjnej.

4.   Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.   Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.   Głosowanie.

7.   Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.   Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.    Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarzadzenie nr 0151-491/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2009r.w sprawie powołania sądu konkursowego.

Zarządzenie nr 0151-491/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września  2009r.
 
w sprawie powołania sądu konkursowego.
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:
 
§ 1

Powołuję sąd konkursowy do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej:
„MODERNIZACJA I REWITALIZACJA PL. 20 PAŹDZIERNIKA W MOSINIE”
 
§ 2
 
Na członków sądu konkursowego powołuję:
• Zofia Springer
• Sławomir Ambrożewicz 
• Przemysław Pniewski
• Sławomir Ratajczak 
• Anna Wcisło-Mayer
• Andrzej Socha
• Jacek Strzelecki
• Roman Czeski
• Krzysztof Jakubik
 
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomir Ambrożewicza jako przewodniczącego komisji.

§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Andrzeja Sochę jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr GG.151/490/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 06 października 209r.

Zarządzenie nr GG.151/490/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 06 października 209r
.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z opóź. zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 póżn. zm. )

zarządzam co następuje:

1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. inwestycji w Referacie Inwestycji.

1. Zofia Springer - Przewodniczaca

2. Sławomir Ratajczak - członek

3. Wojciech Górny - członek

4. Agnieszka Fajfer - członek

 

2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydaów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie rozmów oraz wybór kandydata.

3

Komisja powinna zakończyc prace do dnia 31 października 2009r

4

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 489/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 489/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 października 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

PRZEBUDOWA DROGOWEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLENEJ NA SKRZYŻOWANIU  ULIC: WAWRZYNIAKA-ŚREMSKA-LESZCZYŃSKA-MOSTOWA W MIEJSCOWOŚCI MOSINA
 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,

2.    Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską

6. Małgorzatę Piotrowską

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr GG.151/488/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2009 r. w sprawie: najmu gruntu na okres 10 lat położonego we Wiórku z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie nr GG.151/488/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 października 2009 r.

 

w sprawie:  najmu gruntu  na okres 10 lat  położonego we Wiórku

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały nr XLVI/302/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat o powierzchni 200 m ²  położonego we Wiórku

zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do  oddania  w  najem  na  okres  10 lat  w drodze  bezprzetargowej  na  rzecz

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 grunt stanowiący część działki  o pow. 200 m² ,  o numerze ewidencyjnym 38/3  o powierzchni  całkowitej 5.890  m²,  położonej we Wiórku  przy ul. Podleśnej, stanowiącej  własność  Gminy  Mosina,  zapisanej  w  KW 22586  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu  Rejonowego  w  Śremie  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego

zarządzenia

 

§ 2.

        Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicy

       ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz  na  stronach internetowych.

 

§ 3.

        Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

§ 4.

 

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mosina,   1 października 2009 r.                 

 

 

                                                                                                                Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                                                                                                                                                              Nr GG/ 151/488  /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  1 października  2009 r.

 

Wykaz  gruntu przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej  na okres 10 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej o pow. 200 m2  stanowiącej działkę  o numerze ewid. 38/3 o pow. całkowitej  5.890 m 2 będącej własnością Gminy Mosina, położonej we Wiórku, zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr 22586 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie.

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem na  pobudowanie wieży stacji telefonii komórkowej.

Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi od dnia zawarcia umowy.

Miesięczna stawka czynszu wynosi 15,00zł netto za 1 m ² powierzchni. Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/151/417 /2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2009r.

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie na konto Gminy Mosina

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr 487/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Zarządzenie nr 487/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009

               Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955),  Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009, który zawiera:

dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.236.360,00 zł,
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.236.360,00 zł,
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 84.120,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.


Zarządzenie nt 486/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

Zarządzenie nt 486/09
 Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

                  Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały                             Nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 69.122,00 zł do wysokości 68.019.993,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 69.122,00 zł do wysokości 76.318.961,37 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przeniesień wydatków  między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

                  Pismem z dnia 28 września 2009 r. Nr FB.I-3.3011-277/09 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 801, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 69.122,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

                  Burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy   o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, wynikających z powyższych zawiadomień.

                  Ponadto korzystając z upoważnienia zapisanego w § 11 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samym prawidłową realizację budżetu za rok 2009.


Zarządzenie Nr GG 0151/485/09 z dnia 30 września 2009r.

Zarządzenie Nr GG 0151/485/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 września 2009r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące drogi w Rogalinku - ul. Wąska i ul. Poznańska, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 590 i 591/2 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 464 , zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18393 jako własność Pana Tadeusza Borowskiego.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr IK 0151- 484/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 484/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

BUDOWA CHODNIKA i OŚWIETLENIA  DROGOWEGO W CIĄGU ULICY TOROWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOSINA – ETAP I
 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,
2.    Wojciecha Górnego
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Magdalenę Rembalską
6. Małgorzatę Piotrowską

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 0151/483/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 września 2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków

Zarządzenie nr 0151/483/09
 Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 30 września 2009r.
 
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków
 
 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wprowadzenie do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Czapury ustaleń, sporządzonej przez Gminę Mosina
w trakcie wyłożenia w/w projektu planu do publicznego wglądu, koncepcji drenażu odwadniającego i rowów odwadniających na terenie objętym w/w projektem planu.
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Sławomira Ratajczaka
2.Sławomira Ambrożewicza;
3.Michalinę Szeligę;
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Sławomira Ratajczaka jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 0151- 482/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 482/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :


BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA – ETAP II.
 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,

2.    Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską

6. Hannę Woźnikiewicz

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji. 

  
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG 0151/481/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej poszerzenie drogi

Zarządzenie Nr GG 0151/481/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2009r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej poszerzenie drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące poszerzenie drogi w Radzewicach - ul. Wiśniowej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 162/3 i 162/4 obr. Radzewice, ark. mapy 1, o łącznej powierzchni 955 m², zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18550 jako własność Pani Jadwigi Jaśkowiak.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 480/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 480/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego- turniej judo.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa        w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

§ 3

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

§ 4

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia 480/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2009r. 

OGŁOSZENIE O OTWARTM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.

 

 

1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego- turniej judo. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 4 000,00 zł.

 

 

2. Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 5 listopada do 31 grudnia 2009 roku.

 

3.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.

 

4.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadań w stosunku do złożonej oferty.

 

5.    Okres realizacji zadania publicznego na które ogłoszono otwarty konkurs ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 5 listopada 2009r. i kończy się nie później niż 30 grudnia 2009 roku.

 

6.    Organizacje składające oferty wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową            w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

 

7. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego       i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

 

8.    Do oferty należy dołączyć :

-          odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym              i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

-          sprawozdanie merytoryczne za rok 2008,

-          sprawozdanie finansowe za rok 2008 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),

-          aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

-          w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

 

9.    Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 

10.  Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

 

11.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 29 września do  30 października 2009r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.

 

12.   Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi                           w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

13. Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :

a)      kryteria formalne,

b)      merytoryczna wartość oferty:

- zgodność oferty z Rocznym Programem Współpracy,

- zakres realizacji zadania w tym ilość beneficjentów,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.

 

14.   Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2008 i 2009.

L.p.
 Rodzaj zadania
 Wysokość przekazanych środków
 
2008 rok
 2009 rok
 
1.
 Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi            i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
 2 500,00 zł.
 0,00 zł
 
2.
 Pomoc społeczna
 18 000,00 zł
 19 000,00 zł
 
4.
 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
 9 000,00 zł
 15 000,00 zł
 
5.
 Ochotnicze Straże Pożarne
 5 000,00 zł
 1 072,70 zł
 
6.
 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
 85 500,00 zł
 85 000,00 zł
 
7.
 Ekologia, ochrona  środowiska, przyrody i zwierząt
 45 000,00 zł
 52 000,00 zł.
 
8.
 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
 59 000,00 zł
 78 000,00 zł
 
9.
 Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
 172 080,00 zł
 202 500,00 zł
 

Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2008, przekazano kwotę  43 740,00 zł a w 2009 roku –54 200,00 zł.


Zarządzenie Nr IK. 0151-479/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-479/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI BUDO WLANO¬WYKONAWCZEJ BUDOWY UKŁADUDRENUJACEGO REJON ULICYJODŁOWEJ I DĘBOWEJW MIEJSCOWOŚCICZAPURY WRAZZ UTWARDZENIEM ORAZ PRZEBUDOWY ULICY SOWINIECKlEJ W MIEJSCOWOŚCIMOSINA"
zwanądalej komisją.

§2
 
 Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Agnieszkę Grabarczyk,
3. Małgorzatę Piotrowską,
1. Wojciecha Górnego,
2. Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską.
§3 Spośród członków komisji powołuję SławomiraRataj czaka jako przewodniczącego komisji.
§4 Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 0151-478/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 września 2009r.

Zarzadzenie nr 0151-478/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania:
BUDOWA CHODNIKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄBOISKA -MOJE BOISKO ORLIK 2012

§2

Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Wojciecha Górnego
3. Andrzeja Sochę
4. Agnieszkę Kasprzyk
5. Magdalenę Rembalską

§3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§4

Spośród członków komisji powołuję Andrzeja Sochę jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 0151- 477/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21.09. 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 477/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21.09. 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

Modernizacja budynku po Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie – etap I

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,
2. Agnieszkę Kasprzyk,
3. Agnieszkę Grabarczyk,
4. Magdalenę Rembalską
5. Wojciecha Górnego

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-476/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-476/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY KASPROWICZA W MIEJSCOWOŚCI MOSINA - ETAP I”
 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Agnieszkę Grabarczyk,

3. Małgorzatę Piotrowską,

4. Wojciecha Górnego,

5. Agnieszkę Kasprzyk,

6. Magdalenę Rembalską.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 0151/475/09 z dnia 21 września 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/475/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2009r.
 
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków  Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i  2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków  Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina następujące osoby:
 1. Sławomir Ratajczak   -   Przewodniczący
 2. Elżbieta Kaczmarek   -   Sekretarz
 3. Aleksandra Czuryło   -    członek
 4. Michalina Szeliga      -    członek
 5. Marcin Buźka            -    członek
 
§ 2.
Komisja przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
§ 3.
Komisja nie może przeprowadzać przetargów w składzie mniejszym niż trzy osoby.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr IK 0151- 474/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21.09. 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 474/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21.09. 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI W KROŚNIE.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,
2. Agnieszkę Kasprzyk,
3. Agnieszkę Grabarczyk,
4. Magdalenę Rembalską
5. Wojciecha Górnego

 § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 473/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 473/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

BUDOWA ŚCIEŻKI SPACEROWO-ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI ROGALINEK

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,
2.  Wojciecha Górnego
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Magdalenę Rembalską
6. Małgorzatę Piotrowską
7. Agnieszkę Kasprzyk

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji. 

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 472/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 472/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

WYKONANIE BUDOWY ZBIORNIKA WÓD DESZCZOWYCH DLA OSIEDLA CZARNOKURZ W MIEJSCOWOŚCI MOSINA 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,

2.    Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską

6. Małgorzatę Piotrowską

7. Agnieszkę Kasprzyk

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarzadzenie nr 0151-471 109 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie nr 0151-471 109
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2009r.

 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania:

BUDOWA BOISKA -DYMACZEWO NOWE-etap I 
Zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia terenu boiska w Dymaczewie Nowym wraz z chodnikiem i ławeczkami

§2

Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Wojciecha Górnego
1. Agnieszkę Kasprzyk
2. Magdalenę Rembalską
5. Agnieszkę Grabarczyk

§3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§4

Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzadzenie nr 0151-470 109 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie nr 0151-470 109
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania: 
REMONT CHODNIKA W CIĄGU ULICY GŁÓWNEJ W MIEJSCOWOŚCIPECNA

§2

Na członków komisji powołuję:
1 Sławomira Ratajczaka
2 Wojciecha Górnego
1. Agnieszkę Kasprzyk
2. Magdalenę Rembalską
5. Agnieszkę Grabarczyk

§3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§4

Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 0151-469/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-469/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 września 2009 r.

 
 w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§l

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"Wykonanie nowych nawierzchni Z tworzyw sztucznych i remont sufitu w salce gimnastycznej -ZespółSzkół w Mosinie Gimnazjum -II"
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
l. Sławomira Ratajczaka,
1 Wojciecha Górnego,
2 Agnieszkę Grabarczyk, 4 Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską,

§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka j ako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako sekretarza komisji.

§ 5
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzadzenie nr 0151-469a/9 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarzadzenie nr  0151-469a/9 
Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 21 września 2009r.
 
 w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania: REMONT CHODNIKA W CIĄGU ULICY PRZEZ WIEŚ KRAJKOWO

§2

Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Wojciecha Górnego
1. Agnieszkę Kasprzyk
2. Magdalenę Rembalską
5. Agnieszkę Grabarczyk

§3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§4

Spośród członków komisji powołuję Wojciecha Górnego jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr GG.151 /468/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

Zarządzenie nr GG.151 /468/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2009 r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 15 pkt  2 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 poz. 1766)zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz     

Pana Piotra Dederka  grunt   stanowiący    działkę  o   pow. 783 m²,  o  numerze

ewidencyjnym  385/37   położonej w Krośnie przy ul. Polnej , stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 27639 prowadzonej  przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia .

§ 2.

 

      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach

      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     

      Mosina.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§4.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Mosina, 10 września 2009 r.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                                                                                                                                                                

Nr GG. 0151/468 /09   

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  10 września 2009 r.

 

                                                                                                                                                                   

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres 3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem  nieruchomość gruntową o powierzchni  783 m² stanowiącą działkę o numerze ewid. 385/37 stanowiącą  własność Gminy Mosina położoną  w Krośnie  przy ul. Polnej,   zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW 27639  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie . Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od

1listopada  2009 r. do

1 listopada 2012 r.

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat jako grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi wraz z terenem przyległym

Miesięczna stawka czynszu  za 1 m ² powierzchni wynosi 2,00  zł netto. Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu.

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr GG.151 /467/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

Zarządzenie nr GG.151 /467/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2009 r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonego do oddania w najem na okres 3 lat

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz     

Pana  Marka  Witkowskiego  grunt   stanowiący  część  działki  o   pow. 270 m²,  o  numerze

ewidencyjnym  311 o  powierzchni  całkowitej 1120 m² ,  położonej w Mosinie przy ul. Wodnej, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 32074 prowadzonej  przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia .

§ 2.

 

      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach

      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     

      Mosina.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie uchyla zarządzenie nr GG.151/424/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 lipca 2009 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

      

§ 5.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mosina, 10 września 2009 r.

 

                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                                                                                                                                                             Nr GG. 0151/467/ /09   

                                                                                                                                                                                                                             Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                                                                                                                                                             z dnia  10 września 2009 r.

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres 3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część nieruchomości gruntowej  o pow. 270 m² stanowiącej część działki o numerze ewid. 311 o pow. całkowitej 1.120m², stanowiącej  własność Gminy Mosina położonej w Mosinie przy ul. Wodnej,   zapisanej w  księdze wieczystej KW Nr KW 31293  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie . Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od

1 listopada  2009 r. do

1 listopada 2012 r.

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat celem poprawy warunków zagospodarowania pod drogę dojazdową do budynku

Miesięczna stawka czynszu  za 1 m ² powierzchni wynosi 0,40 zł. netto .Czynsz  zastaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu.

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie  do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie


Zarządzenie nr GG.151 /466/09Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2009 r. w sprawie: ogłoszenie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr GG.151 /466/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 września 2009 r.

 

w sprawie:  ogłoszenie wykazu lokalu użytkowego  przeznaczonego do oddania w  najem w drodze bezprzetargowej

 

       Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 15 pkt  2 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 poz. 1766  zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do   oddania  w najem lokal użytkowy   położony na terenie Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75 na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej  zgodnie z wykazem stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach

      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     

     Mosina.

 

§ 3.

     Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

     Mosina, 10 września 2009 r.     

                                                                                                                                

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Nr GG. 0151/ 466/09   

                                                                                                                                                                                                                             

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  10 września  2009 r.

 

Wykaz  lokalu użytkowego  przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres 3 lat

 

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 22% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem część budynku Zespołu Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75 z przeznaczeniem na sklepik szkolny o pow.7 m² ,  położony   na działkach  o numerach ewid. 1205/9,1219/5 stanowiących  własność Gminy Mosina zapisanych w  księdze wieczystej KW Nr 29971prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat celem lokalizacji sklepiku szkolnego

Miesięczna stawka czynszu  za 1 m ² powierzchni wynosi 11,50zł netto.

 Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 22 % stawki czynszu.

Czynsz płatny jest  miesięcznie  do 10  dnia każdego miesiąca na

konto Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr OR/0151/465/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 września 2009 roku

Zarządzenie nr OR/0151/465/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 września 2009 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 6 i art.11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.)

   zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. finansowych w Referacie Finansowo-Budżetowym.

Zofia Springer – Przewodnicząca
Przemysław Pniewski – członek
Maria Borowiak – członek
Małgorzata Kasprzyk – członek
Agnieszka Fajfer - członek
 

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

§ 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 09 października 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 463/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 463/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 września 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAPURACH – II ETAP

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,

2.    Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr OR/0151/462/09 Burmistrza Gminy Mosina Z dnia 09 września 2009 roku

Zarządzenie nr OR/0151/462/09
Burmistrza Gminy Mosina
Z dnia 09 września 2009 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 6 i art.11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.)

   zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. podziału nieruchomości.

Zofia Springer – Przewodnicząca
Przemysław Pniewski - członek
Sławomir Ratajczak – członek
Sławomir Ambrożewicz – członek
Aleksandra Czuryło – członek
Agnieszka Fajfer - członek

§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

 § 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 09 października 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr OR/0151/461/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 września 2009 roku

Zarządzenie nr OR/0151/461/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 09 września 2009 roku

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 późn. zm.)

   zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. opłat planistycznej i adiacenckiej.

Zofia Springer – Przewodnicząca
Przemysław Pniewski – członek
Sławomir Ratajczak – członek
Sławomir Ambrożewicz – członek
Aleksandra Czuryło – członek
Agnieszka Fajfer - członek


§ 2

Do zadań Komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, przeprowadzenie tych rozmów oraz wybór kandydata.

§ 3

Komisja powinna zakończyć prace do dnia 09 października 2009 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 460/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 września 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 460/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 września 2009r
.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie – I etap

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.    Sławomira Ratajczaka,
2.    Wojciecha Górnego
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Magdalenę Rembalską

 § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-459/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 września2009 r. w sprawie powołania dodatkowego członka komisji.

Zarządzenie Nr IK. 0151-459/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 września2009 r.

w sprawie powołania dodatkowego członka komisji.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 Powołuję dodatkowego członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 DOSTAWA I ZAMONTOWANIE WRAZ Z PODŁĄCZENIEM MEDIÓW KOMPLEKSU SOCJALNEGO W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ  ZAADAPTOWANEGO DO CELÓW  SOCJALNO- SANITARNYCH  TARGOWISKA W MOSINIE ul. FARBIARSKA

§ 2

Do komisji powołuję dodatkowo Agnieszkę Kasprzyk, której powierzam obowiązki sekretarza komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-458/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 września 2009 r. w sprawie powołania do komisji przetargowej d~datkowego członka

Zarządzenie Nr IK. 0151-458/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 września 2009 r. 

w sprawie powołania do komisji przetargowej d~datkowego członka.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§l

Do Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I MONTAŻHANGARU NA LODZIE NA NABRZEŻUJEZIORA DYMACZEWSKIEGO W DYMACZEWIE NOWYM
powołuję dodatkowego członka komisji przetargowej.

§2
 
Powołuję Agnieszkę Kasprzyk, której przekazuję obowiązki sekretarza komisji.

§ 3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie IK.0151-457/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 września 2009 w sprawie komisji przetargowej.

Zarządzenie IK.0151-457/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 września 2009

w sprawie komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1163) zarządzam co następuje:

 § 1

 Ustalam skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania:

 1). Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach – pomieszczenia OSP.

zwaną dalej komisją.

 § 2

 Na członków komisji powołuję:

1.      Sławomira Ratajczaka,
2.      Erazma Walkowiaka,
3.      Magdalenę Rembalską,
4.      Agnieszkę Kasprzyk,
5.      Agnieszkę Grabarczyk.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-456/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-456/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY DŁUGIEJ W MIEJSCOWOŚCI RADZEWICE - ETAP I”
 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Agnieszkę Grabarczyk,

3. Małgorzatę Piotrowską,

4. Wojciecha Górnego,

5. Agnieszkę Kasprzyk,

6. Magdalenę Rembalską.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr BR.0151-455/09 z dnia 1 września 2009 roku w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie.

Zarządzenie nr BR.0151-455/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 września 2009 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 4 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/213/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/58/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie odbędą się w dniu 8 października 2009 r. o godz. 17.00 w stołówce Zespołu Szkół w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 75.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mosinie jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Zarządzenie nr 0151-454/09 Burmistrza Gminv Mosina z dnia 14-1 w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie nr 0151-454/09
Burmistrza Gminv Mosina
z dnia 14-1-2009r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania: "Profilowanie II dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2009"
 
§2

Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Wojciecha Górnego
3. Magdalenę Rembalską
1. Agnieszkę Kasprzyk
2. Leszka Najderka
 
§3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§4

Spośród członków komisji powołuję Leszka Najderka jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 453/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

Zarządzenie nr 453/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009

 

                  Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz  § 11 ust. 2 uchwały                             Nr XXXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18.903,00 zł do wysokości 68.578.488,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18.903,00 zł do wysokości 76.213.724,37 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

 Dokonuje się przeniesień wydatków  między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

                  Pismem z dnia 24 lipca 2009 r. Nr FB.I-3.3011-214/09 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu dotacji celowej w dziele 852, rozdział 85219, § 2030 o kwotę 6.571,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009. Ponadto zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 – pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3.3011-213/09 z dnia 24 lipca 2009 r.

                    Burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego z art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodów  i wydatków budżetu, wynikających z powyższych zawiadomień.

                  Ponadto korzystając z upoważnienia zapisanego w § 11 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samym prawidłową realizację budżetu za rok 2009.

 


Zarządzenie Nr IK 0151- 452/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 sierpnia 2009r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 452/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i nadbudowa budynku szkoły
w Daszewicach – ETAP I

§ 2

Na członków komisji powołuję:

Sławomira Ratajczaka,
Wojciecha Górnego
Agnieszkę Kasprzyk,
Magdalenę Rembalską
Agnieszkę Grabarczyk
Katarzynę Skrzypczak
Arletę Pawlak
 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 451/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji zajęć sportowych w piłce

Zarządzenie nr 451/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 sierpnia 2009 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji zajęć sportowych w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w zakresie organizacji zajęć sportowych w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
 
do Zarządzenia nr 451/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 sierpnia 2009 r.
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu zajęć sportowych w piłce nożnej dla uczniów szkół podstawowych:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwoty przyznanych dotacji
1.
 
Klub Sportowy "1920 Mosina"
 
Zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych
4500,00
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK 0151-450/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie powołania dodatkowego członka do komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 450 /09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 sierpnia 2009r.

w sprawie powołania dodatkowego członka do komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ i INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  W  SWIETLICY W SWIATNIKACH

§ 2

Na członka komisji powołuję:

1.   Beatę Tomczak

     § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 0151/449/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przydzielnia pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie odzieży roboczej i ekwiwalentu pieniężnego


Zarządzenie Nr IK. 0151-448/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-448/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY JASNEJ W MIEJSCOWOŚCI MO SINA i KROSNO -ETAP I"
zwanądalej komisją.
 
§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Małgorzatę Piotrowską,
1. Leszka Najdera,
2. Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Grabarczyk,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
7. Magdalenę Rembalską,

§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie Nr IK. 0151-447/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-447/09 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY DEMBOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MOSINA - ETAP I”
 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Małgorzatę Piotrowską,

3. Leszka Najdera,

4. Wojciecha Górnego,

5. Agnieszkę Grabarczyk,

6. Agnieszkę Kasprzyk,

7. Magdalenę Rembalską,

 § 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-446/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-446/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY BAJERA W MIEJSCOWOŚCI DYMACZEWO STARE – ETAP I”
 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Małgorzatę Piotrowską,

3. Leszka Najdera,

4. Wojciecha Górnego,

5. Agnieszkę Grabarczyk,

6. Agnieszkę Kasprzyk,

7. Magdalenę Rembalską,

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr GG 0151/445/09 z dnia 7 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr GG 0151/445/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 sierpnia 2009r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 264/6 obr. Rogalinek, ark. mapy 2, o powierzchni 1374 , zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18982.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr OR 0151/444/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych sta


Zarządzenie Nr IK. 0151-443/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-443/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 styczhia 2004 r. -Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ l

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"Wykonanie nowych nawierzchni z twor~w sztucznych i remont sufitu w salcegimnastycznej -Zespół Szkół w Mosinie -Gimnazjum"
zwanądalej komisją

§2
 
Na członków komisji powołuję:
l. Sławomira Rataj czaka,
2. Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Grabarczyk, 4 Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską,

§3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 442 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie : wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego wraz z załącznikiem nr 1: "Karta audytu wewnętrznego"

Zarządzenie  Nr  442
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30  lipca  2009 roku

w sprawie :  wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.

            Na podstawie art.31 i art.33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania  Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  442 
Burmistrza Gminy Mosina             
z dnia  30 lipca  2009 roku
             

  KARTA  AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 
 

§ 1

1.   Audytor wewnętrzny jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Mosinie i podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

2.   Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny w:

a)   Urzędzie,

b)   jednostkach organizacyjnych Gminy.

§ 2

1.      Podstawowym  celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest wprowadzenie usprawnień w  funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

2.      Audyt wewnętrzny, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemów zarządzania i kontroli oraz procedur, dostarcza Burmistrzowi racjonalne zapewnienie, że systemy te działają prawidłowo.

3.      Audyt wewnętrzny obejmuje zadania o charakterze zapewniającym oraz czynności doradcze.

4.   Audytor wewnętrzny   nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli wewnętrznej w jednostce, ale poprzez  ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wspomaga Burmistrza we właściwej realizacji tych procesów.

5.    Audytor wewnętrzny  wykonując swoje zadania, jest obowiązany przestrzegać podstawowych zasad wynikających z Kodeksu etyki audytora wewnętrznego oraz Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, ogłoszonych przez Ministra Finansów.

§ 3

1.      Audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz jednostek organizacyjnych Gminy, z zachowaniem obowiązujących  przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych wyłączeń przewidzianych przepisami prawa.

2.      Audytor wewnętrzny ma zagwarantowane prawo dostępu do wszelkich dokumentów, materiałów i pomieszczeń, do wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

3.      W czasie wykonywania czynności audytowych audytor ma prawo żądać, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych informacji oraz wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego.

4.   Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Audytor wewnętrzny niezwłocznie powiadamia Burmistrza o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu.

5.   Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka.

§ 4

1.   Audyt wewnętrzny obejmuje ocenę i badanie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką, a w szczególności:

a)  przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;

b)   ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;

c)    ocenę zabezpieczenia mienia jednostki;

d)   ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;

e)   przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami;

f)   ocenę procedur i praktyk sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej;

g)   ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.

2.   Audyt wewnętrzny obejmuje także wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;

3.   Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary działania jednostki.

§ 5

1.    Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzeni audytu, zwane dalej „sprawozdaniem”, w którym przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu wewnętrznego.

2.   Audytor wewnętrzny przed zwołaniem narady zamykającej, może przekazać kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, projekt sprawozdania.

3.   Sposób i tryb przekazania sprawozdania określają odrębne przepisy.

§ 6


 1.      Przy dokonywaniu analizy ryzyka audytor  uwzględnia wyniki kontroli i sprawdzeń dokonanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową  i inne instytucje kontrolne.

2.      Audytor powinien porozumiewać się z Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi instytucjami kontrolnymi za pośrednictwem lub w porozumieniu z Burmistrzem Gminy.


Zarządzenie Nr IK 0151- 441/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24.07.2009r.

Zarządzenie Nr IK 0151- 441/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24.07. 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje komisje przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:

 

"WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI BUDOWLANO - WYKONAWCZEJ BUDOWY ULICY TOROWEJ, JESIONOWEJ, CISOWEJ, DEBOWEJ I STRZAŁOWEJ W MIEJSCOWOSCI MOSINA ORAZ KOZIEJ W MIEJSCOWOŚCI PECNA"

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Stanisława Ratajczaka

2. Małgorzate piotrowską,

3. Wojciecha Górnego

4. Leszka Najderka,

5. Agnieszkę Grabarczyk,

6. Agnieszke Kasprzyk,

7. Magdalene Rombalską

§ 3

Sposród członków powołujławomira ratajczaka jako prezwodniczacego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalene Rembalską jako sekretarz komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Zarządzenie Nr IK 0151- 439 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 439 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY W DASZEWICACH

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Magdalenę Rembalską

7. Agnieszkę Grabarczyk

 

                                                               § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                              § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                              § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 0151- 438 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 438 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ I WYMIANA PALNIKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZAPURACH

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Magdalenę Rembalską

7. Agnieszkę Grabarczyk

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 437 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 437 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ i INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  W  SWIETLICY W SWIATNIKACH

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

5. Magdalenę Rembalską

7. Agnieszkę Grabarczyk

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-436/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-436/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 23 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO W WIÓRKU -ETAP I"
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Agnieszkę Grabarczyk,
3. Wojciecha Górnego,
4. Agnieszkę Kasprzyk,
5. Magdalenę Rembalską.

§3

Spośród członkówkomisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK. 0151-435/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-435/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁACZAMI ( do granic posesji) W ULICY WIDOKOWEJ I ULICY BEZNAZWY PROSTOPADŁEJDO ULICY WIDOKOWEJ W MIEJSCOWOŚCINOWINKI, GMINA MOSINA"
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Agnieszkę Grabarczyk,
3. Hannę Woźnikiewicz,
1. Wojciecha Górnego,
2. Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską.

§3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 0151/434/09 z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości połozonej w Mosinie

Zarządzenie Nr 0151/434/09
z dnia 17 lipca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Mosinie.
      Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 4 pkt 2 załącznika do uchwały nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 56, poz. 1766)
 
§ 1.
      Burmistrz Gminy Mosina oświadcza, że Gmina Mosina korzysta z przysługującego jej na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Mosinie, stanowiącej działkę oznaczoną w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów jako nr 3196 obr. Mosina, o powierzchni 0,4231 ha, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 41.274.
 
§ 2.
    Na podstawie art. 498 Kc Burmistrz Gminy Mosina oświadcza o potrąceniu wierzytelności Gminy Mosina z tytułu roszczenia o zwrot kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w wysokości 112.536,30 zł ( słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 30/100), na która składa się nominalna kwota udzielonej bonifikaty w wysokości 100.590,40 zł  ( słownie sto tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100) oraz kwota wynikająca z jej waloryzacji  w wysokości 11.945,90 zł ( słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) ustalonej na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  z roszczeniem Habitat For Humanity Poznań o zapłatę ceny z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Mosinie, stanowiącej działkę oznaczoną w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów jako nr 3196 obr. Mosina, o powierzchni 0,4231 ha, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 41.274.
 
§ 3.
Rozliczenie finansowe pomiędzy Gminą Mosina a Fundacją Habitat for Humanity Poznań nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia w Kancelarii Notarialnej.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zarządzenie Nr IK. 0151-433/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-433/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 431 Stęszew -Mosina -Kórnik) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach -Drużynie (droga powiatowa nr 2465P Mosina -Czempiń) z przeprawą mostowąprzez KanałMosiński "
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
1. Michalinę Szeligę,
2. Małgorzatę Piotrowską,
3. Sławomira Ambrożewicza,
2. Wojciecha Górnego,
5. Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską.

§3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr GZ 0151/432/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 17/I/2007

Zarządzenie Nr GZ 0151/432/09

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 lipca 2009r.

 

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia

24 stycznia 2007 r. w sprawie powołania  Gminnej Komisji  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych.

 

 

 

       Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.  zm. ) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1. W zarządzeniu Nr 17/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2007r.
   w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w § 1 wprowadza się następujące zmiany: ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwołuje się Panią Marię Żakowską i Panią Alicję Jasińską  a powołuje się Panią  Irenę Kowalską.
 2. § 1 zarządzenia po uwzględnieniu zmiany o której mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   w następującym składzie:

1. Aleksandra Sawala                - Przewodnicząca Komisji

2. Barbara Lulka                                   - Sekretarz Komisji

3. Elżbieta Konieczna                           - Członek Komisji

4. Jacek Michalak                                 - Członek Komisji

5. Lidia Skupin Wójtowska                    - Członek Komisji

6. Danuta Nowak                                  - Członek Komisji

7. Jolanta Szymczak                             - Członek Komisji

8. Irena Kowalska                                 - Członek Komisji.

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się I zastępcy Burmistrza Gminy Mosina oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie .

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

             Zgodnie z art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z  2007r. Nr 70, poz. 473 z zmianami ) powoływanie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy do kompetencji wójta ( burmistrza, prezydenta miasta ).

              Obecnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie funkcjonuje w składzie ustalonym zarządzeniem Nr 17/I/2007Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

               Z uwagi na złożoną przez Panią Marię Żakowską rezygnację z członkowstwa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rekomendowaną przez Stowarzyszenie „Pomocne Dłonie”  powołano do składu osobowego przedstawiciela ww. Stowarzyszenia Panią Irenę Kowalską.

              Rezygnację  z członkowstwa i pełnionej funkcji przewodniczącej Gminnej Komisji złożyła również  Pani Alina Jasińska.

              W związku z powyższym należało dokonać zmiany składu osobowego komisji oraz powołać przewodniczącego.   


Zarządzenie nr 431/09 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych.

Zarządzenie nr 431/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lipca 2009 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych.
§ 2
 
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 431/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 lipca 2009r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTM KONKURSIE OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.
 
 
1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 4 500,00 zł.
 
2. Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009 roku.
 
3.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
4.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadań w stosunku do złożonej oferty.
 
5.    Okres realizacji zadania publicznego na które ogłoszono otwarty konkurs ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 września 2009r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2009 roku.
 
6.    Organizacje składające oferty wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
7. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
8.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2008,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2008 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.    Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
10.     Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
11.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 14 lipca do 14 sierpnia 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
12.  Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
13.     Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
14.  Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2008 i 2009.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2008 rok
2009 rok
1.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
2 500,00 zł.
0,00 zł
2.
Pomoc społeczna
18 000,00 zł
19 000,00 zł
4.
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
9 000,00 zł
15 000,00 zł
5.
Ochotnicze Straże Pożarne
5 000,00 zł
1 072,70 zł
6.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
85 500,00 zł
85 000,00 zł
7.
Ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
45 000,00 zł
52 000,00 zł.
8.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
59 000,00 zł
78 000,00 zł
9.
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
172 080,00 zł
198 000,00 zł
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2008, przekazano kwotę 43 740,00 zł a w 2009 roku -54 200,00 zł.

Zarządzenie Nr IK 0151- 430/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 430/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lipca 2009r.


w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
WYKONANIE BUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL. GROMADZKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CZAPURY

§ 2


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego
3. Agnieszkę Kasprzyk,
4. Leszka Najderka
5. Magdalenę Rembalską
6. Małgorzatę Piotrowską
7. Agnieszkę Grabarczyk

  § 3


Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.


                                                                             § 4


Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji. 
   
                                                                             § 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 429/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 429/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 09 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

 

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU ULICY SZEROKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECZEWO – STRONA LEWA

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Leszka Najderka

5. Magdalenę Rembalską

6. Małgorzatę Piotrowską

7. Agnieszkę Grabarczyk

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr OW.428/0151/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OW. 428/0151/2009
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 lipca 2009 r.
 
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie, jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                  Załącznik
                                                                  do Zarządzenia
                                                                  Burmistrza Gminy Mosina
                                                                  z dnia 9 lipca 2009 r.
 
I. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Agnieszki Kostusiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie:
 
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 jako przewodniczący,
 2. Małgorzata Czarnecka-Dudek - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,
 5. Anna Balcerek - Kałek - ekspert MEN
 
II. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Pauliny Półchłopek z Gimnazjum w Pecnej:
 
 
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 jako przewodniczący,
 2. Lidia Szyrej - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,
 5. Anna Balcerek - Kałek - ekspert MEN
 
III. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Małgorzaty Michalak z Gimnazjum nr 1w Mosinie:
 
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako
 przewodniczący,
 2. Ewa A. Szymańska - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Janusz Judziński - ekspert MEN,
 5. Anna Balcerek - Kałek - ekspert MEN
 
IV. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Izabeli Sobieraj z Gimnazjum nr 1 w Mosinie:
 
 
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 jako przewodniczący,
 2. Ewa A. Szymańska - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Janusz Judziński - ekspert MEN,
 5. Anna Balcerek - Kałek - ekspert MEN
 
V. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Aleksandry Dziaczyszyn ze Szkoły
 Podstawowej w Pecnej:
 1. Przemysław Pniewski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 jako przewodniczący,
 2. Małgorzata Sroczyńska - dyrektor szkoły,
 3. Julita Włodarczyk - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
 4. Izabela Grabowska - ekspert MEN,
 5. Teresa Radomska - ekspert MEN

Zarządzenie nr GG.0151/427/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 lipca 2009 r.

Zarządzenie nr GG.0151/427/09

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2009 r.

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2009 r. nr GG.151/419/2009 w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu handlowo-gastronomicznego  wyznaczam członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu w osobach:

 1. Sławomir Ratajczak – przewodniczący
 2. Elżbieta Jędrzejczak – sekretarz
 3. Waldemar Demuth- członek

 

 

§ 2.

 

Komisja przeprowadza przetarg zgodnie z  regulaminem przetargu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do z  dnia 3 lipca 2009 r.

Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina

Nr GG.0151/427/09   

 

 

REGULAMIN  PRZETARGU

na najem lokalu użytkowego z zasobów  nieruchomości Gminy Mosina

§ 1.

1.      Przetarg na najem lokalu użytkowego przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.

Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Urząd  Miejski w Mosinie, zwany dalej organizatorem przetargu.

2.      Przetarg przeprowadza komisja powołana przez organizatora przetargu. Komisja składa się z  trzech osób wyznaczonych przez Burmistrza Gminy Mosina.

§ 2.

1.      Przetarg odbywa się publicznie w miejscu i na warunkach wskazanych w ogłoszeniu.

2.      Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać przynajmniej:

a). wskazanie organizatora przetargu i jego siedziby,

b). określenie przedmiotu przetargu i ceny wywoławczej,

c). określenie miejsca i czasu przetargu,

d).wysokość wadium, termin i miejsce wpłaty wadium, warunki zwrotu wadium oraz 

     jego utraty,

e). klauzulę o  ewentualnej możliwości  unieważnienia przetargu,

f). wskazówkę o możliwości pozyskania dodatkowych informacji o przetargu,

g).wskazanie miejsca publikacji regulaminu.

3.  Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie  www.mosina.pl oraz  bip.mosina.wokiss.pl – mienie gminne.

 

                                                               § 3.

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się  wynikiem negatywnym przeprowadza się przetarg drugi, w którym organizator przetargu może obniżyć cenę wywoławczą stosownie do zapisu § 4 pkt 2.

Jeżeli drugi przetarg zakończy się także wynikiem negatywnym organizator przetargu nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a lokal może być oddany w najem w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

                                                          § 4.

 

Zasady ustalania ceny wywoławczej:

a)      cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala organizator  przetargu stosując zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina, określające  wysokość stawki czynszu,

b)      cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej , jednak nie niższej niż 20% stawki określonej w pierwszym przetargu,

c)      jeżeli przetarg nie przyniósł rezultatów, cenę ustala się w wysokości  wynegocjowanej z oferentem

d)      ceny ustala się według stawki netto do której dolicza się  obowiązujący podatek Vat.

 

                                                          § 5.

 

1.      Uczestnikiem przetargu jest każdy, kto wpłacił wadium w ustalonej wysokości przez organizatora przetargu,

2.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg może być na jego wniosek zaliczone na poczet kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczenia  wynajmującego wobec najemcy na czas trwania najmu,

3.      Zasady wnoszenia i zwrotu kaucji, o której mowa w ust. 2 określa umowa najmu.

 

                                                          § 6.

 

1.      Przed przystąpieniem do przetargu każdy  z uczestników winien wpłacić wadium w wysokości ustalonej przez organizatora przetargu i podanej w ogłoszeniu Wadium wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrały przetargu, zostanie im zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu,

2.      Utrata wadium następuje w przypadku,  gdy:

a/    uczestnik   przetargu   nie   zgłosi   się do przetargu  lub nie dokona        

        minimalnego  postąpienia,

b/   wyłoniony uczestnik odmówi zawarcia umowy o najem lokalu użytkowego lub nie  

      wniesie kaucji,

c/ wyłoniony    uczestnik    nie  stawi się  bez  usprawiedliwienia  w miejscu  i terminie 

     podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy.

3.      O utracie wadium i jego przyczynach organizator przetargu jest obowiązany powiadomić pisemnie uczestnika przetargu.

 

                                                          § 7.

 

Tryb postępowania przy wyborze oferty:

a/  przetarg ustny poprzedza informacja o przetargu,

b/  przed  licytacją  organizator  przetargu  podaje  cenę wywoławczą oraz minimalną 

      kwotę postąpienia i wzywa do zaoferowania ceny korzystniejszej,

c/  zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny uczestnik  zaproponuje  cenę wyższą  

      zgodnie z postąpieniem,

d/ gdy  mimo   trzykrotnego   wywołania   ostatniego   postąpienia nikt z uczestników    

     przetargu  nie  zgłosi  korzystniejszego    postąpienia, następuje   tzw.   przybicie   i 

    ogłoszenie   zamknięcia   licytacji,   któremu  towarzyszy oświadczenie organizatora  

    przetargu, że przyjmuje ofertę  zgłoszoną przez uczestnika przetargu ( licytanta),

e/ czas   związania    wybranego   licytanta   ofertą  wynosi 21 dni  od daty zamknięcia 

     licytacji.

 

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Niniejszy termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Wskazanie daty i miejsca zawarcia  umowy wobec uczestnika, który wygrał przetarg w protokóle przetargu jest równoznaczne z dostarczeniem zawiadomienia, o którym mowa wyżej.

 

§ 8.

Regulamin przetargu jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu.

 

§ 9.

              Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr GG.151 /426/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszenie wykazu miejsca parkingowo-garażowego na terenie hali przeznaczonego do oddania w najem w

Zarządzenie nr GG.151 /426/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 lipca 2009 r.

 

w sprawie:  ogłoszenie wykazu miejsca parkingowo-garażowego na terenie hali  przeznaczonego do oddania w  najem w drodze bezprzetargowej

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56 poz. 1766  zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przeznacza  się  do   oddania  w najem  miejsce parkingowo-garażowe  położone na terenie hali w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie  na  okres 3 lat  w  drodze  bezprzetargowej  zgodnie z wykazem stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.

      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach

      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     

     Mosina.

 

§ 3.

     Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie nr 0151/424/09 z dnia 3 lipca 2009r.

Zarządzenie nr GG.151 /424/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 lipca 2009 r.
 
w sprawie:  najmu gruntu  na okres 5 lat  położonego w Mosinie
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 2  Uchwały nr XLVI/317/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca  2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 5 lat o powierzchni 200 położonego w Mosinie przy ul. Wodnej zarządzam co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 5 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz     
Pana  Marka  Witkowskiego  grunt   stanowiący  część  działki  o   pow. 270 ,  o  numerze
ewidencyjnym  311 o  powierzchni  całkowitej 1120 ,  położonej w Mosinie przy ul. Wodnej, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 32074 prowadzonej  przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia .
 
§ 2.
      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     
     Mosina.
 
§ 3.
     Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
 
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie nr GG.0151/423/09 z dnia 3 lipca 2009r.

Zarządzenie nr GG.151 /423/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 lipca 2009 r.
 
w sprawie:  najmu gruntu  na okres 5 lat  położonego w Mosinie
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 2  Uchwały nr XLVI/316/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca  2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 5 lat o powierzchni 600 położonego w Mosinie przy ul. Pożegowskiej
zarządzam co następuje:
§ 1.
 
   Przeznacza  się  do   oddania  w najem   na  okres 5 lat  w  drodze  bezprzetargowej na rzecz     
   Pani   Małgorzaty  Vogt    grunt   stanowiący   część   działki  o  pow.  600 ,  o  numerze   
   ewidencyjnym 232/5  o  powierzchni  całkowitej 1535 ,  położonej w Mosinie  przy  ul.   
   Pożegowskiej, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW 30391prowadzonej 
   przez Wydział  Ksiąg  Wieczystych   Sądu   Rejonowego  w  Śremie zgodnie  z wykazem  
   stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego  zarządzenia ,
 
§ 2.
       Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     
      Mosina.
 
§ 3.
        Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
 
       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr IK 0151- 422/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 422/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 03 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Roboty budowlane polegające na   remoncie pokrycia dachu  wraz z jego  dociepleniem  budynku mieszkalnego Mosina ul. Sowiniecka 6.

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Wiktora Maciejowskiego,

5. Magdalenę Rembalską

 

 § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

   § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 421/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 421/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 02 lipca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Roboty budowlane polegające na   wykonaniu  prac  uzupełniających związanych z niedoszacowaniem  ilości robót związanych  z   wymianą pokrycia  dachu Przedszkola  nr 2  w  Mosinie wraz z jego termomodernizacją

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Małgorzatę Piotrowską,

5. Magdalenę Rembalską

 

 § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

 § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie nr GG 0151/420/09 z dnia 2 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr GG 0151/420/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 lipca  2009r.
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XLVII/314/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/291/09  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 kwietnia 2009r. zarządzam, co następuje:
 
§1.
Uchyla się zarządzenie nr GG 0151/386/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 maja 2009r. w sprawie nabycia udziałów we współwłasności niezabudowanych nieruchomości.
§ 1.
Nabywa się udziały we współwłasności niezabudowanych nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 2091/41, 2091/42, 2091/43, 2091/44, 2091/45, 2091/46, 2091/47, 2091/48, 2091/49 obr. Mosina, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22303 od:
 1. Edwarda Łagodzińskiego 2520/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę nie wyższą niż  82.954,00 zł,
 2. Józefa Ziółkowskiego 297/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę  nie wyższą niz    9.777,00 zł,
 3. Romana Cegłowskiego 354/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł,
 4. Teresy Dąsal 354/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł,
 5. Mieczysława Pluty 354/59736  udziałów we współwłasności ww. nieruchomości za cenę nie wyższą niż 11.653,00 zł.
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/419/09 z dnia 1 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE  nr GG.0151/419/ /2009
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2009 r.
 
w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu handlowo-gastronomicznego.
 
                      Na podstawie art. 30 ust.2  pkt  3  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z  2001 r.  Nr 142 ,  poz. 1591 ze  zm.),  art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 40
Ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (  tj.  Dz. U.  z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. )   oraz  § 14  Załącznika do  uchwały  Nr   XXXVIII/330/05
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania     nieruchomościami    Gminy    Mosina   ( Dz.   Urz.   Woj.   Wlkp.   Nr   56
Poz. 1766)  zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Przeznacza się w najem lokal użytkowy znajdujący  się  w na  terenie Hali  Sportowej
OSiR w Mosinie  przy  ul. Szkolna 1  na   okres  do 3  lat w drodze  ustnego przetargu
nieograniczonego   zgodnie   z   wykazem   stanowiącym   załącznik   do    niniejszego
zarządzenia
 1. Wykaz  o którym mowa w § 1 ust. 1  zarządzenia  podlega wywieszeniu przez okres 21  dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej  wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości a także na stronach internetowych Urzędu.
 
§ 2.
 
Lokal  użytkowy  o  którym mowa w § 1, może  być przeznaczony na działalność handlowo-
gastronomiczną w godzinach otwarcia obiektu sportowego i w godzinach odbywających
się imprez sportowych.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr GG. 0151/419/2009
Burmistrza Gminy Mosina
         z dnia 1 lipca
2009 r.
 
 
Wykaz   lokalu   użytkowego   przeznaczonego   w   najem   w    drodze    ustnego    przetargu
nieograniczonego.
 
 
 
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do przetargu ustnego nieograniczonego
 
Opis lokalu użytkowego, przeznaczenie sposób i termin zagospodarowania
 
Cena wywoławcza
( netto + VAT),
 
Terminy wnoszenia opłat za najem
 
Lokal użytkowy o pow. 22,2 m² położony na terenie Hali Sportowej OSiR w Mosinie  przy ul. Szkolna 1 ( działka nr 1278, KW 1278)
 
Lokal użytkowy przeznacza się w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat.
Lokal  wyposażony jest w instalacji wod-kan. Elektryczna i może być przeznaczony na działalność handlowo-gastronomiczną funkcjonujący w godzinach otwarcia obiektu sportowego i w godzinach odbywających się imprez sportowych. Po podpisaniu umowy najmu lokal gotowy do zagospodarowania.
 
11,50
 
Wysokość czynszu ustalona w drodze przetargu będzie powiększona o 22% podatku VAT.
Czynsz płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.
Koszty eksploatacyjne- pobór wody, podgrzanie wody, energii elektrycznej, ogrzewania, wywóz nieczystości, najemca będzie ponosił proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Podstawą rozliczenia kosztów będą faktury wystawiane przez Wynajmującego na podstawie faktur wystawianych przez dostawców.
 
 
 

Zarządzenie nr 0151/418/09 z dnioa 1 lipca 2009r.

Zarządzenie nr GG.151 /418/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2009 r.
 
w sprawie:  najmu gruntu  na okres 10 lat  położonego w Światnikach
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 2  Uchwały nr XLVI/301/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu na okres 10 lat o powierzchni 100 położonego w Świątnikach
zarządzam co następuje:
§ 1.
 
   Przeznacza się do oddania  w najem  na okres 10 lat  w drodze  bezprzetargowej na rzecz     
   Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Administracji Rejon Zarządzania Standardami i  
   Zasobami Zachód w Poznaniu  grunt stanowiący część działki  o pow. 100 ,  o numerze   
   ewidencyjnym 212  o powierzchni  całkowitej 1580 ,  położonej w Świątnikach  przy ul.   
   Kórnickiej , stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW32034 prowadzonej 
   przez Sąd Rejonowy w Śremie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1  niniejszego 
   zarządzenia ,
 
§ 2.
       Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1   podlega   wywieszeniu  przez  okres 21 dni na tablicach
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej  oraz  na  stronie internetowej Gminy     
      Mosina.
 
§ 3.
        Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
 
       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie nr GG 0151/ 417 /2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE nr GG 0151/ 417 /2009

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  1 lipca  2009 r.

                 Na  podstawie  art. 30  ust. 2 pkt 3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 16 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania  nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego  Nr 56, poz. 1766 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr GG 0151/288/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie  ustalenia wysokości czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne

poz.30 pkt 3 otrzymuje brzmienie

 

Lp

Rodzaj najmu, dzierżawy gruntu

Jed./ okres płatności

Stawka za 1 m ²/ mies.

+ Vat

30

3. Stacje bazowe telefonii komórkowej

          m2/kw.

      15,00 zł+ Vat

 

§ 2.

Do gruntów, których wysokość stawki czynszu za 1 m2 została określona w  wyniku przeprowadzonego przetargu  nie stosuje się  zapisów § 1.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem  podpisania.


Zarządzenie Nr GG 0151/416/09 z dnia 1 lipca 2009r.

Zarządzenie Nr GG 0151/416/09
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2009r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 993/3 obr. Mosina, ark. mapy 20, o powierzchni 10 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 27585.

§ 2.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.


§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 415/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 01.07.2009 r.

Zarządzenie nr 415/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 01.07.2009 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z opóźn. zm. ),
zarzadzam co nastepuje:

§1
 
Dokonuję zmiany w składzie komisji w składzie komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Remont targowiska w Mosinie ul. Falbiarska - ETAP 2
 
§2
 
Powołuję dodatkowo do składu komisji Wiktora Maciejowskiego.
 
§3
 
zarzadzenie wchodzi  w życie z chwila podpisania 

Zarządzenie nr 414/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.06.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr Nr 313/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i dział

ZARZĄDZENIE NR 414/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr Nr 313/2008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.), zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 31312008 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie sposobu rozliczania udziału w akcjach i działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną  lub Gminę, wprowadza się następujące zmiany:

1) W §1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: " Czas rozpoczęcia udziału w akcji lub działaniu ratowniczym rozpoczyna się z chwilą zaalarmowania jednostki ochotniczej straży pożarnej."

2) § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: "Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straż pożarnych działających na terenie Gminy Mosina dokonywana jest nie później niż w ciągu 2 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, w formie przelewu na wskazane przez członków ochotniczych straży pożarnych konta bankowe."

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 0151/413/09 z dnia 26 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr 0151/413/09
z dnia 26 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty:
1.    126.000,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości o nr ewid. działki 237/51 obr. Mosina, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/348/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 21 kwietnia 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
2.    99.900,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości o nr ewid. działki 237/52 obr. Mosina, przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/348/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 21 kwietnia 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 0151/412/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/412/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 czerwca 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

Na podstawie, § 9 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie wprowadzonego Uchwałą Nr LXIV/471106 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2006r. zarządzam, co następuje:
§ l
Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 28/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 marca 2004r.

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr IK 0151- 411/09 Burmistrza Gminy Mosina z czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 411/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia     czerwca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Wykonanie budowy ulicy Krasickiego wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka

2.  Zygmunta Kmiecika

3.  Wojciecha Górnego

4.  Leszka Najderka

5.  Małgorzatę Piotrowską

6.  Agnieszkę Grabarczyk

7.  Agnieszkę Kasprzyk

8.  Magdalenę Rembalską

                                                               § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                              § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                              § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-410/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-410/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 czerwca 2009 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późno zm.) zarządzam, co następuje:

§ l

Powołuję komisję przetargowądo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:
"BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINYMOSINA"
zwanądalej komisją.

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Hannę Woźnikiewicz,
1 Wojciecha Górnego,
2 Agnieszkę Grabarczyk,
3 Agnieszkę Kasprzyk,
6. Magdalenę Rembalską,

§3
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Rataj czaka jako przewodniczącego komisji.

§4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalskąjako sekretarza komisji.

§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie Nr IK 0151-409/9. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151-1.,05109
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1
 
Powołuję do komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
- Budowęzespołu boisk ORLIK 2012

§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Wojciecha Górnego

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Zarządzenie Nr OW.0151/408/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

Zarządzenie Nr OW.0151/408/2009
 
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 czerwca 2009 roku
 
 
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:
 
Przedszkola nr 4 w Mosinie  ul. Kasprowicza 28
 
Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie w składzie:
 
 
1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
-  Przemysław Pniewski
-  Danuta Białas
-  Małgorzata Kasprzyk
2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
-  Anna Renata Grochowska
-   Iwona Rudzka
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Mosinie:
-   Danuta Barańska
4. Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola nr 4 w Mosinie:
-   Katarzyna Kokocińska
5.Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
-  Regina Burkiciak
 
§ 2.
 
Spośród członków Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1  Zarządzenia, wyznaczam Przemysława Pniewskiego jako przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 0151/407/09 z dnia 8 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/407/09
z dnia 8 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty 267.300,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/362/09 z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 2 czerwca 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 0151/406/09 z dnia 8 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/406/09
z dnia 8 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty 208.800,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/359/09 z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 2 czerwca 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 0151/405/09 z dnia 8 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/405/09
z dnia 8 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty 206.820,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/331/09 z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 31 marca 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie 0151/404/09 z dnia 8 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/404/09
z dnia 8 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty 153.000,00 zł, cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/348/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 21 kwietnia 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządznie Nr 0151/403/09 z dnia 8 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/403/09
z dnia 8 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty 621.900,00 zł cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/345/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 21 maja 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 0151/402/09 z dnia 8 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/402/09
z dnia 8 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty 1.450.287,00 zł cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/344/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 21 maja 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 0141/401/09 z dnia 8 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/401/09
z dnia 8 czerwca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Obniża się o 10% tj. do kwoty 1.980.000,00 zł cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/332/09 z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 28 kwietnia 2009r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie nr 400/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 400/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2009


Na podstawie art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały
Nr XXXVIIII250/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu
Gminy Mosina na rok 2009, zarządzam co następuje:


§1.


Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24.120,00 zł do wysokości 68.321.335,00 zł ¬
zgodnie z załącznikiem nr l.


§ 2.


Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24.120,00 zł do wysokości 75.651.571,37 zł ¬
zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 3.


Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracjirządowej o kwotę 24.120,00 zł -zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4.


Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu ¬zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie
Pismem z dnia l czerwca 2009 r. Nr DPZ-980-8/09 Krajowe Biuro Wyborczezawiadomiło Burmistrza Gminy Mosina o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2009
w dziale 751, rozdział 75113, § 2010, przeznaczonej na zryczałtowane diety członkówobwodowych komisji wyborczych.
W związku z koniecznościąrealizacji wydatków związanych z przeprowadzeniemwyborów do parlamentu Europejskiego, burmistrz skorzystał z upoważnienia wynikającego
z art. 188 ust. 1 pkt l ustawy o finansach publicznych i dokonał zmian w planie dochodówi wydatków budżetu.
Ponadto korzystając z upoważnienia wynikającego z § 11 ust. 2 Uchwały RadyMiejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok
2009, burmistrz dokonał przeniesień w planie wydatków, zapewniając tym samymprawidłowąrealizacje budżetu za rok 2009


Zarządzenie Nr IK 0151-399/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151-399/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 04 czerwca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję dodatkowo do Komisji przetargowej powołanej w dniu 03.06.2009 do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Wykonanie przebudowy ulicy Dworcowej i budowy parkingu w miejscowości Mosina

 § 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Leszka Najderka

2.  Zygmunta Kmiecika

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zadządzenie Nr 0151/398/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina


Zarządzenie Nr IK 0151- 397/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 397/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 03 czerwca 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Remont Targowiska w Mosinie ul. Farbiarska – ETAP II

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską

 

                                                               § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                              § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                              § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr IK 0151-396/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 03 czerwca 2009r.

Zarządzenie Nr IK 0151-396/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 03 czerwca 2009r.


w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm. ), zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Wykonanie przebudowy ulicy Dworcowej i budowyparkingu w miejscowości Mosina
§2 Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Wojciecha Górnego

1. Agnieszkę Kasprzyk,
2. Małgorzatę Piotrowską,
3. Magdalenę Rembalską


Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-395/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 maja 2009 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-395/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ BUDOWY CHODNIKÓW W GMINIE MOSINA”

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Małgorzatę Piotrowską,

2. Wojciecha Górnego,

3. Leszka Najderka,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Agnieszkę Kasprzyk,

6. Magdalenę Rembalską.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 0151/394/09 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/394/09
z dnia 20 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/394/09
                                                                 z dnia 20 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
2700/30
4084
21426
370.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AK.73340-35/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.dla wymienionej w niniejszym wykazie nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/393/09 z dnia 20 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/393/09
z dnia 20 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/393/09
                                                                 z dnia 20 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
2700/29
4131
21426
374.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP.MB.73340-52/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.dla wymienionej w niniejszym wykazie nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/392/09 z dnia 20 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/392/09
z dnia 20 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/392/09
                                                                 z dnia 20 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
2700/31
8849
21426
742.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AK.73340-34/09 z dnia 21 kwietnia 2009r.dla wymienionej w niniejszym wykazie nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz na budowie budynku usługowo-handlowego.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/391/09 z dnia 20 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/391/09
z dnia 20 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/391/09
                                                                 z dnia 20 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w Mosinie w rejonie ul.Konopnickiej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
1794/5
816
21997
144.000,00
2.
1794/6
811
21997
143.000,00
3.
1794/7
808
21997
143.000,00
4.
1794/8
804
21997
142.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 15 kwietnia 2004r. nr XXIII/201/04 ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103, poz. 2075) opisane wyżej nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/390/09 z dnia 20 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/390/09
z dnia 20 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/390/09
                                                                 z dnia 20 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
2700/28
6438
21426
540.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP.MB.73340-53/09 z dnia dla wymienionej w niniejszym wykazie nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie szeregowej.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/389/09 z dnia 20 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/389/09
z dnia 20 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zabudowaną nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/389/09
                                                                 z dnia 20 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 147/1 jako własność Gminy Mosina, położonej w Krajkowie.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
147/1
922
135.000,00
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXIV/297/2000 z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Krajkowo, obejmującego działki o nr ewid. 147/1, 147/2, 147/3 ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 92, poz. 1240 z 29 grudnia 2000r.) nieruchomość o nr ewid. działki 147/1 obr. Krajkowo przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczona na rysunku planu symbolem MN.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr IK 0151- 388/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 388/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 maja 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Wykonanie Budowy Ścieżki Spacerowej Wzdłuż Kanału Mosińskiego na Odcinku Między ul. Niezłomnych a ul. Mostową w Miejscowości Mosina

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1.  Sławomira Ratajczaka,

2.  Wojciecha Górnego

3. Agnieszkę Kasprzyk,

4. Małgorzatę Piotrowską,

5. Magdalenę Rembalską

 

                                                               § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                              § 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

  

                                                              § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr 0151/387/2009 z dnia 19 maja 2009 r.


Zarządzenie Nr 0151/386/09 z dnia 18 maja 2009r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie Nr IK 0151- 385/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 385/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 maja 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole w Krośnie.


§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Agnieszkę Kasprzyk,

3. Agnieszkę Grabarczyk,

4. Magdalenę Rembalską

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole w Krośnie.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Agnieszkę Kasprzyk,

3. Agnieszkę Grabarczyk,

4. Magdalenę Rembalską

§ 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr OR/0151/384/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy


Zarządzenie nr 383/09 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

Zarządzenie nr 383/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 maja 2009 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz prowadzenie zajęć sportowych z piłki siatkowej.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach :
1)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
2)    prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2009.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
 
do Zarządzenia nr 383/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 maja 2009 r.
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwoty przyznanych dotacji
1.
 
Stowarzyszenie Muzyczne ORKIESTRA DĘTA im. hr Antoniego Jerzaka
 
Przygotowanie i udział Orkiestry Dętej w warsztatach muzycznych Orkiestr Dętych w rejonie Emilia Romana
10 000,00
 
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu prowadzenia zajęć sportowych z piłki siatkowej:
 
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Kwoty przyznanych dotacji
1.
 
Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA
 
Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej
3 000,00
 
 

Zarządzenie Nr IK 0151- 382 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 382 /09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 maja 2009r.

w sprawie zmiany komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmiany w składzie komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

na przebudowę dachu przedszkola nr 2 w Mosinie

§ 2

Powołuję do składu komisji Agnieszkę Kasprzyk

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK 0151- 381 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zmiany komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 381 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 maja 2009r.

w sprawie zmiany komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmiany w składzie komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

na przebudowę dachu przedszkola nr 3 w Mosinie

 

§ 2

 

Powołuję do składu komisji Agnieszkę Kasprzyk

  

                                                                 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 0151/380/09 z dnia 11 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/380/09
z dnia 11 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/380/09
                                                                 z dnia 11 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Czapurach przy ul. Poznańskiej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
228/3
12829
23386
614.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP.MB.73340-127/08 z dnia 4 grudnia 2008r. dla wymienionej w niniejszym wykazie nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/379/09 z dnia 11 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/379/09
z dnia 11 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/37909
                                                                 z dnia 11 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w Czapurach przy ul. Poznańskiej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
223/3
5347
23386
332.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP.AK.73340-76/08 z dnia 1 lipca 2008r. dla wymienionej w niniejszym wykazie nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw obejmującej myjnię i sklep wielobranżowy.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/378/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do sprzedaży

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/378/09
z dnia 11 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/378/09
                                                                 z dnia 11 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży,
położonych w Mosinie w rej. ul. Krańcowej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
3/8
1691
25522
180.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Mosinie terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie, rejon ul. Krańcowej działki o  nr ewid. 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 i Krosinku, rej. ul. Parkowej - działki 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie w dniu VI/65/99 w dniu 28 stycznia 1999r. wymieniona w  niniejszym wykazie nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną na rysunku planu symbolem MJ.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/377/09 z dnia 11 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/377/09
z dnia 11 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/377/09
                                                                 z dnia 11 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w Mosinie w rej. ul. Konopnickiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
3240
3191
25522
323.000,00
2.
3241
3123
25522
316.000,000
3.
3242
3207
25522
325.000,00
4.
3243
3162
25522
337.000,00
5.
3244
3110
25522
332.000,00
6.
3246
2880
25522
292.000,00
7.
3247
2265
25522
242.000,00
8.
3248
1199
25522
202.000,00
9.
3249
1249
25522
210.000,00
10.
3250
1249
25522
210.000,00
11.
3251
1147
25522
193.000,00
12.
3252
1590
25522
224.000,00
13.
3254
1385
25522
175.000,00
14.
3255
2345
25522
250.000,00
15.
3257
2132
25522
116.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. wymienione w niniejszym wykazie nieruchomości przeznaczone są:
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona na rysunku planu symbolami MN i MN1 - działki 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3254, 3255,
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, oznaczona na rysunku planu symbolem MN/U - działka 3252,
- pod tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U - działka 3257.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/376/09 z dnia 11 maja 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/376/09
z dnia 11 maja 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży.
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/376/09
                                                                 z dnia 11 maja 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży,
położonych w Krosinku w rejonie ulic Stęszewskiej - Zamoyskiego
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m2)
Nr Kw
Cena netto (zł)
1.
70/11
1622
45149
155.000,00
2.
70/12
1817
451249
174.000,00
3.
70/15,88/41
753
45149,19681
93.000,00
4.
70/16
739
45149
91.000,00
5.
70/17
768
45149
95.000,00
6.
88/38
680
19681
84.000,00
7.
88/39
641
19681
77.000,00
8.
88/40
794
19681
95.000,00
9.
88/42
1020
19681
113.000,00
10.
88/43
816
19681
94.000,00
11.
88/44
898
19681
103.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu  zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejska oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LXVI/493/06 z dnia 19 października 2006r. zamieszczone w niniejszym wykazie nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami 5MN, 10MN.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr IK. 0151-375/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-375/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 maja 2009 r.

w sprawie po.wołania komisji przetargowej i jej członków 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ BUDOWY ULICY REJA, REYMONTA, SIENKIEWICZA, PRUSA, GAŁCZYŃSKIEGO
W MIEJSCOWOŚCI MOSINA ORAZ LEŚNEJ i BOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KROSNO”
 

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Małgorzatę Piotrowską,

2. Wojciecha Górnego,

3. Leszka Najderka,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską,

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr 0151/374/2009 z dnia 08 maja 2009 r. Burmistrza Gminy Mosina w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mosinie


Zarządzenie Nr IK 0151-373/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 07 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151-373/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 07 maja 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1
 
 Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :
Budowęzespołu boisk ORLIK 2012

§2
 
Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,
2. Andrzeja Sochę,
3. Agnieszkę Kasprzyk,
1. Agnieszkę Grabarczyk,
2. Waldemara Oemutha

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Kasprzyk jako sekretarza komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr IK 0151- 372 /09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 04 maja 2009r.w sprawie zmiany komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 372 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 04 maja 2009r.

w sprawie zmiany komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmiany w składzie komisji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina

 

§ 2

 

Odwołuję ze składu komisji Hannę Woźnikiewicz

Powołuję do składu komisji Agnieszkę Kasprzyk

  

                                                                 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr OR 0151/371/2009 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego t


Zarządzenie nr 370/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie  nr 370/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia  30 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu         konkursu ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich w 2009 roku.

 

Zarządzenie Nr 0151/369/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.

                                      Zarządzenie nr GG/151/369/09                                            
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2009r .
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego  przeznaczonego do  oddania w najem                     
                    w drodze bezprzetargowej
 
      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a , art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym( t.j.  Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm .)oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1766 zarządzam co następuje:
§ 1.
 
1.   Przeznacza    się    do    oddania   w   najem   lokal    użytkowy   o  pow. 113,55 m²   położony   
      Mieczewie   przy  ul. Szerokiej  3  na     okres   3    lat   w drodze   bezprzetargowej  zgodnie z     
      wykazem  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Wykaz  o   którym   mowa  w § 1 ust. 1    podlega  wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie , w prasie lokalnej oraz  na  stronach internetowych.
 
§ 2.
 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 0151/368/09 z dnia 20 kwietnia 2009r.

Zarządzenie nr 0151/368/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały nr XLI/274/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 lutego 2009 r.
zarządzam co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Mosina położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 1896/4 i 1897/2 o powierzchni 674 m2  w Mosinie przy ul. Śremskiej 12  wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy, opisany w pkt.1 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
§ 2.
      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1 ust. 1   podlega   wywieszeniu   przez  okres 21 dni  na   
      tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz  na  stronach internetowych.
 
§ 3.
      Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
 
      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr IK 0151- 367 /09Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 17 kwietnia 2009r.w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr IK 0151- 367 /09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 kwietnia 2009r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :

 

Przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina

 

1) Zadanie nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Babki, na odcinku drogi o dł. ok. 230 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 1.

2) Zadanie nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Pecna przy ul. Lipowej, na odcinku drogi o dł. ok. 680 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 2.

3) Zadanie nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Rogalinek przy ul. Gen. Sikorskiego, na odcinku drogi o dł. ok. 500 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 3.

4) Zadanie nr 4

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Rogalinek przy ul. Świerkowej, na odcinku drogi o dł. ok. 390 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 4.

5) Zadanie nr 5

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego na odcinku drogi o dł. ok. 550 mb, połączenie Rogalinek – Sasinowo, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 5.

6) Zadanie nr 6

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Wiórek przy ul. Makowej, na odcinku drogi o dł. ok. 320 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 6.

 7) Zadanie nr 7

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Mosina przy ul. Matejki, na odcinku drogi o dł. ok. 340 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 7.

     8) Zadanie nr 8

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Mosina przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej, na odcinku drogi o dł. ok. 110 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 8.

9) Zadanie nr 9

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia placu zabaw w m. Radzewice od ul. Długiej, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 9.

10) Zadanie nr 10

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Dymaczewo Stare od ul. Bajera, na odcinku drogi o dł. ok. 330 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 10.

11) Zadanie nr 11

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Dymaczewo Nowe, rejon ul. Pogodnej, na odcinku drogi o dł. ok. 1000 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 11.

12) Zadanie nr 12

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Krosinko przy ul. Lipowej, na odcinku drogi o dł. ok. 350 mb, wraz z oświetleniem boiska szkolnego, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 12.

13) Zadanie nr 13

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Krosinko w rejonie ulic Nad Potokiem – Warzywna - Wierzbowa, na odcinku drogi o dł. ok. 1150 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 13.

14) Zadanie nr 14

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Mosina przy ul. Jasnej, na odcinku drogi o dł. ok. 75 mb, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 14.

15) Zadanie nr 15

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia placu zabaw w m. Mosina przy ul. Kalinowej, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wg załączonej mapy sytuacyjnej nr 15.

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Wojciecha Górnego,

 

3. Hannę Woźnikiewicz,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską.

 

                                                                   § 3

Spośród członków komisji powołuję  Sławomira Ratajczaka  jako przewodniczącego komisji.

                                                                    § 4

Spośród członków komisji powołuję Hannę Woźnikiewicz jako sekretarza komisji.

  

                                                                    § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-366/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-363/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„Wykonanie robót remontowych wewnętrznych i zewnętrznych w budynku OSP w Nowinkach”

zwaną dalej komisją .

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Agnieszkę Grabarczyk,

3. Wojciecha Górnego,

4. Wiktora Maciejowskiego,

5. Magdalenę Rembalską.

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-365/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-365/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

„WYKONANIE PRZEBUDOWY CHODNIKÓW W CIĄGU
 UL. MARCINKOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MOSINA – etap II”

zwaną dalej komisją .

§ 2


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka,
2. Małgorzatę Piotrowską,
2. Wojciecha Górnego,
3. Leszka Najderka,
4. Agnieszkę Grabarczyk,
5. Magdalenę Rembalską,

§ 3


Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

§ 4


Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Rembalską jako sekretarza komisji.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-364/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-364/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

„Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej, gmina Mosina”

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Wojciecha Górnego,

3. Kazimierza Wróbla,

4. Agnieszkę Grabarczyk,

5. Magdalenę Rembalską,

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr IK. 0151-363/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 marca 2009 r.w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

Zarządzenie Nr IK. 0151-363/09

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 marca 2009 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia :

 

Wykonanie robót remontowych wewnętrznych i zewnętrznych w budynku OSP w Nowinkach

 

zwaną dalej komisją .

 

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka,

2. Agnieszkę Grabarczyk,

3. Wojciecha Górnego,

4. Wiktora Maciejowskiego,

5. Magdalenę Rembalską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Agnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie Nr 0151/362/09 z dnia 23 marca 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/362/09
z dnia 23 marca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/362/09
                                                                 z dnia 23 marca 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Brzechwy
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
2773/2,2773/3,2774/1,2774/2
1427
297.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 stycznia 2009r. nr PP.MB.73340-144/08 dla nieruchomości o nr ewid. działek 2773/2, 2773/3, 2774/1, 2774/2 obr. Mosina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/361/09 z dnia 23 marca 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/361/09
z dnia 23 marca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/361/09
                                                                 z dnia 23 marca 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21193 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
237/51
744
140.000,00
2.
237/52
594
111.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 września 2008r. nr PP.MB.73340-118/08 dla nieruchomości o nr ewid. działek 237/51 i 237/52 obr. Mosina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej..
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/360/09 z dnia 23 marca 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/360/09
z dnia 23 marca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/360/09
                                                                 z dnia 23 marca 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30369 jako własność Gminy Mosina, położonej w Borkowicach.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
37/1
1250
66.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 października 2008r. nr PP.MB.73340-191/08 dla nieruchomości o nr ewid. działki 37/1 obr. Borkowice ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/359/09 z dnia 23 marca 2009r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/359/09
z dnia 23 marca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
Tel. 061 8132-251 wewn. 49, pok. 122
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/359/09
                                                                 z dnia 23 marca 2009r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
2779/7
1243
232.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2009r. nr PP.MB.73340-178/08 dla nieruchomości o nr ewid. działki 2779/7 obr. Mosina ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/358/09 z dnia 16 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 0151/358/09
 z dnia 16 marca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu § 4 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia nieruchomość położoną w Mosinie, stanowiącą własność Gminy Mosina zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 38888 , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 2131/27 i 2131/29 obr. Mosina, ark. mapy 38, o łącznej powierzchni 2612 m2.
 
 
§ 2.
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina nieruchomość  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34357 jako własność Spółki Stora Enso Poland S.A. z siedzibą w Ostrołęce ul. I Armii Wojska Polskiego121, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 2038/2, 2039/4, 2110/4, 2111/7 obr. Mosina, ark. mapy 22, o łącznej powierzchni 472 .
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 0151/357/09 z dnia 16 marca 2009r.

Zarządzenie  Nr 0151/357/09
z dnia 16 marca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu § 7 załącznika do  Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca  2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 grunt położony w Mosinie, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/357/09
z dnia 16 marca 2009r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
działki przeznaczonej  do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  30485 jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena brutto
 
     520/15                   Mosina rej. ul. Wodnej               35 m²                             4270,00zł
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 listopada 2001r.  nr XLIX/415/01 nieruchomość o nr ewid. działki 520/15 obr. Mosina przeznaczona jest pod projektowaną stację transformatorową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 
 
 

Zarządzenie Nr IK. 0151-356

 Zarządzenie IK.0151 -356/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 marca 2009

w sprawie komisji przetargowej.


Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U. Nr 164, poz. 1163) zarządzam co następuje:


§l


Ustalam skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nawyłonienie Wykonawcy zadania:

l.  Wydzielenie aktualnych podkładów geodezyjnych, tj.: mapa zasadnicza (zzaznaczonymi wszystkimi przyłączami i rzędnymi terenu) obejmująca obszar

budynku gminnego w Radzewicach (działka nr ewid. 296)
2.  Wydzielenie aktualnych podkładów geodezyjnych, tj.: mapa zasadnicza (zzaznaczonymi wszystkimi przyłączami i rzędnymi terenu) obejmująca obszar

Dymaczewa Starego -działka nr ewid. 55 oraz obszar w promieniu 50 m
zwanądalej komisją.


§2


Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Wojciecha Górnego,
3. Agnieszkę Grabarczyk,
4. Anna Balcerek -Kałek
5. Magdalena Rembalska


§ 3


Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.


§4


Spośród członków komisji powołujęAgnieszkę Grabarczyk jako sekretarza komisji.


§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 0151/355/09 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie: zasad i norm umundurowania Straży Miejskiej w Mosinie oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania.

 Zarządzenie nr 0151/355/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 marca 2009 r.

 

w sprawie: zasad i norm umundurowania Straży Miejskiej w Mosinie oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.),  art. 2378 § 1 i art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr. 21, poz. 94 z późn.  zm. ) art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r  o strażach gminnych (Dz. U . z 1997r. Nr. 123,  poz.779, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych ( miejskich) (Dz .U. 1998r. Nr. 112, poz. 713 z późn. zm. ).

 

Z a r z ą d z a m :

 

§ 1

 

 Normy ubioru służbowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Mosinie     

                                              

L.p.

Przedmiot

Ilość

Jednostka

miary

Czasokres

używania

[Lat]

1.       

Wiatrówka męska i damska w kolorze ciemnogranatowym

1

3

2.       

 

Spodnie męskie i damskie  w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru

 koloru żółtego, o kroju prostym

 

1 szt.    

1

3.       

Spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym

 

 

1szt.

 

1

4.       

Koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem

2 szt.

1

5.       

Koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem

2 szt.

1

6.       

Sweter POLAR w kolorze ciemnogranatowym

1 szt.

2

7.       

Czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem

i paskiem skórzanym w kolorze czarnym

 

1 szt.

 

3

8.       

Czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze

ciemnogranatowym ocieplana

 

1 szt.

 

3

9.       

Czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym

 

1 szt.

3

10.   

Kapelusz damski

1 szt.

3

11.   

Kurtka uniwersalna krótka w kolorze ciemnogranatowym z podpinką

1 szt.

3

12.   

Kurtka ¾ w kolorze ciemnogranatowym z podpinką  

1 szt.

3

13.   

Półbuty letnie

1 szt.

1

14.   

Buty zimowe

1 szt.

2

15.   

Pas szeroki

1 szt.

4

16.   

Pasek do spodni

1 para

4

17.   

Krawat

1 para

2

18.   

Spodnie BDU

1 szt.

2

19.   

Rękawiczki zimowe  

1 szt.

3

20.   

Szalik

1 para

4

21.   

Koszulka w kolorze białym z długim rękawem   

1 szt.

2

22.   

Koszula w kolorze białym   z krótkim rękawem

 

1 szt.

2

23.   

Skarpety w kolorze ciemnogranatowym

 

2 para.

1

24.   

Peleryna                                                          

1 szt

5

25.   

Sznur galowy                                                        

1 szt

5

26.   

Emblemat orła na czapkę                                                        

1 szt

3

27.   

Dystynkcje 

5 szt

4

28.   

Znak identyfikacyjny                                                            

1 szt

 

29.   

Emblemat Gminy                                               

4 szt

4

 

§  2

Sorty mundurowe podlegają ewidencji w indywidualnych kartotekach przydziału odzieży prowadzonych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

§3

 

Zasady umundurowania i wypłaty ekwiwalentu za pranie umundurowania.

 

 1. Strażnicy Straży Miejskiej otrzymują umundurowanie na koszt Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 2. Elementy umundurowania oraz okres ich używalności określone są w § 1 niniejszego Zarządzenia.
 3. Prawo do umundurowania nabywa strażnik Straży Miejskiej z chwilą zatrudnienia.
 4. Po upływie okresu używalności umundurowania lub po rozwiązaniu stosunku pracy umundurowanie przechodzi na własność strażnika.
 5. W razie utraty lub zniszczenia umundurowania albo jego części przed upływem okresu używalności, strażnik otrzymuje nowe umundurowanie na koszt Urzędu, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły bez winy pracownika przy wykonywania obowiązków służbowych.
 6. Jeżeli utrata lub zniszczenie umundurowania nastąpiły z przyczyn innych niż wymienione w punkt. 5, strażnik otrzymuje nowe umundurowanie po uiszczeniu równowartości tej części utraconego lub zniszczonego umundurowania, jaka przypada za czas od dnia utraty lub zniszczenia do końca okresu używalności. Kwota ta obliczana będzie w sposób określony w ustępie 7.
 7. Każdy element umundurowania ulega amortyzacji z upływem kolejnego miesiąca jego używania o kwotę stanowiącą iloraz wartości ( ceny ) danego elementu ubioru i liczby miesięcy składających się na okres jego używalności ( współczynnik amortyzacji). W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w punkt. 6, strażnik jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej iloczynowi współczynnika amortyzacji i liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu używalności zniszczonego elementu umundurowania.
 8. Strażnikom Straży Miejskiej wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania  w kwocie 70 zł do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału.
 9. Ekwiwalent płatny jest z dołu w okresach kwartalnych.
 10. Zaniedbywanie zachowania umundurowania w stanie nie czystości jest uznane za naruszenie obowiązku przestrzegania zasad higieny pracy, o których mowa w art. 100 § 2 ust.3 K.p. oraz art. 211 pkt. 4 K.p.
 11. Wykaz pracowników uprawnionych do ekwiwalentu za pranie umundurowania sporządza Komendant Straży Miejskiej do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 stycznia 2009 r.


Zarządzenie nr 354/09 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 354/09
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 marca 2009 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosin