Zarządzenia 2007

Zarządzenie Nr 148/2007 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2007 roku.

Zarządzenie Nr 148/2007 r.

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 października 2007 roku.

 

w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Dz.U.64.16.93 ) oraz przepisy zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610), zarządzam co następuje: 

§ 1

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie będzie mowa o:

a)      Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina, pełniącego funkcję kierownika Urzędu Miejskiego w Mosinie,

b)      Zarządzenie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

c)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.):

d)     Zamówieniu– należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną / zamówienie odpłatne zawierane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

e)      Rozpoznanie cenowe – tryb postępowania przewidziany w par 5 ust 4 niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie określa tryb dokonywania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie  zamówień publicznych, do których ze względu na ich wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy nie stosuje się przepisów Ustawy.

 

§ 3

 

Zarządzenia nie stosuje się w przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 250 euro.

§ 4

Szacowanie wartości zamówienia

 

1.      Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty do 14 OO0 euro w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów Działu II Rozdziału 2 Ustawy.

2.      Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane – jest wartość rynkowa zamówienia.

§ 5

 

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 14.000 Euro

 

1.      Pracownicy Urzędu Miejskiego realizujący poszczególne zamówienie każdorazowo występują z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówień do 14 000 euro do Kierownika Zamawiającego lub do upoważnionej przez niego osoby (Załącznik nr 1 do zarządzenia).

 

2.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać:

a)      szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, (ilościowo-jakościowy);

b)      termin realizacji/wykonania zamówienia wraz z określeniem;

c)      wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie cen rynkowych, określoną w planie zamówień publicznych,

d)     przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro dokonane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610)

e)      wskazanie osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia wraz z datą kiedy wartość ta została ustalona;

 

3.      Wniosek, o którym mowa w ust 1 podlega zatwierdzeniu pod względem zabezpieczenia środków finansowych przez Skarbnika Gminy.

 

4.      Następnie Kierownik Zamawiającego – wyraża / nie wyraża zgodę na realizację danego Zamówienia.

 

5.      Po wyrażeniu zgody przez Kierownika Zamawiającego – pracownik odpowiedzialny za realizację danego Zamówienia przystępuje do jego finalizacji na podstawie procedury określonej w par. 4 niniejszego regulaminu.

  

§ 6

 

1.      Obowiązkiem składającego wniosek jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu zgłoszenia zamówienia do 14 000 euro, tak aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 35 ust 3 ustawy Finanse publiczne.

 

2.      Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego Zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury.

 

3.      Zamawiający:

a) dla zamówień nieprzekraczających  kwoty 6 000 euro netto  przeprowadza telefoniczne rozeznanie cenowe zapraszając do ustnego składania ofert taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór                           naj­korzystniejszej oferty, co najmniej do 2 – sporządzając dokumentację z wykonanych czynności wskazaną w załączniku nr 3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazywana jest informacja nt. przedmiotu zamówienia oraz terminu jego realizacji,

 

b) dla zamówień powyżej 6 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto przeprowadza pisemne rozeznanie cenowe (załącznik nr 2), zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór naj­korzystniejszej oferty, co najmniej do 2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazywana jest informacja nt. przedmiotu zamówienia oraz terminu jego realizacji.

 

4.      Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaofero­wał zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy najkorzystniejszą ofertę korzystając z danych określonych w dokumentacji z wykonanych czynności (załącznik nr 3).

 

5.      W przypadku nie wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego następuje zaniechanie realizacji Zamówienia.

 

6.      Zamawiający:

a)      dla zamówień wskazanych w par. 4 ust. 4 pkt a, udziela zamówienia poprzez przesłanie do Wykonawcy dokumentu zawierającego przedmiot zamówienia, a Wykonawca wykonuje to zamówienie, na dowód czego wystawia Zamawiającemu faktury VAT.

b)      dla zamówień wskazanych w par. 4 ust. 4 pkt b, udziela zamówienia poprzez podpisanie przez strony umowy określającej warunki realizacji zamówienia. W umowie tej określa się postanowienia zabezpieczające interesy Zamawiającego, w szczególności:

-        dotyczące kary umownej lub innego odszkodowania umownego, przysługującego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez oferenta,

-        precyzyjnie określającego uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi,

-        precyzyjnie określające przesłanki odbioru przedmiotu umowy oraz zapewniające ścisłe powiązanie tych przesłanek z przesłankami płatności.

-        dotyczące zabezpieczenia przez Wykonawcę należytego wykonania umowy.

 

7.      Po zakończeniu postępowania dokumentacja jest przekazywana  i przechowywana na stanowisku pracownika odpowiedzialnego za realizację danego Zamówienia.

 

 § 7

 

Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia publiczne do 14 000 euro stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

 

Postanowienia końcowe

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 148/2007

                                                                                                                                             Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                                                                             z dnia 18 października 2007 r.

 


(miejscowość), dnia ................................

 

.......................................................

wnioskodawca

 

 

                        

WNIOSEK

Do Kierownika Zamawiającego

o dokonanie zakupu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 14.000 Euro

 

1.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

wartość netto: ................................................................................................................. zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

Wartość zamówienia w przeliczeniu na Euro wynosi: .......................... Euro netto.

 

Średni kurs złotego do EURO służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. (Dz. U. Nr 87 z 2006r. poz. 610) i wynosi 4,3870 zł.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu .........-……...-..................

określono na podstawie: …..…………………………………………………………….

według załącznika nr .........................................................................................................

Osoba/osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: ........................................

3.      Osoby odpowiedzialne za realizacją przedmiotu zamówienia:

1) .........................................................................................

(imię i nazwisko)

2) .........................................................................................

(imię i nazwisko)

 

 

.....................................................................(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego)

 

Zamówienie wynika z planu finansowego / budżetu na rok ......................

Dział: ............................. Rozdział .................................... § .....................................................

 

 

 

...................................................................................

data i podpis Skarbnika

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*

na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

 

 

...................................................................................

data i podpis Kierownika Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić

                                                                                                           Załącznik nr 2

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 148/2007

                                                                                                                                             Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                                                                             z dnia 18 października 2007 r.

 

 


(miejscowość), dnia ................................

 

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie …………………….. nieprzekraczającego kwoty 14 000 euro

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

III. Wymagania związane z wykonaniem ……………… :

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

IV. Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej w terminie do ………… dnia (osobiście, pisemnie – listem, faxem*) na Formularzu Oferty,

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

……………………………………………………………………………………………..

 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

NIP ..................................................

                                                                                                                                                   (pieczęć wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:....................................zł.

słownie netto: ........................................................................................................................zł.

cenę brutto:..................................zł.

słownie brutto: ........................................................................................................................zł.

podatek VAT:...............................zł.

słownie podatek VAT:............................................................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:

a)      termin wykonania zamówienia: ....................................... ,

b)      okres gwarancji: .......................................,

c)      warunki płatności :...................................,

d)     ...................................................................,

e)      ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

·         zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

·         w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.      ...................................................................

2.      ...................................................................

3.      ...................................................................

4.      ...................................................................

 

 

 

................................dn. ............................                                  .............................................

                                                                                                         podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                            

 


                                                              (pieczęć wykonawcy)

*)niepotrzebne skreślić

 


 

                                                                                                                                             Załącznik nr 3

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 148/2007

                                                                                                                                             Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                                                                             z dnia 18 października 2007 r.

 


(miejscowość), dnia ................................

 

 

..............................................

 (pieczątka Zamawiającego)

 

 

Znak sprawy ………………………..….

 

 

Dokumentacja z wykonanych Czynności

 

ROZPOZNANIE CENOWE

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 EURO

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) ustawy nie stosuje się

 

 

1.  W celu zamówienia .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
które jest dostawą / usługą / robotą budowlaną (*), przeprowadzono rozpoznanie cenowe

     Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu .................... 200.....r.,

na podstawie kursu euro – 4,3870 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Imię i nazwisko osób, która ustaliła wartość zamówienia : ...........................................................

 

Wartość szacunkowa zamówienia w euro ……………………………….

2.  opcja nr 1- wartość nieprzekraczające kwoty  6 000 euro

Dla zamówień …………. euro netto w dniu ....................200... r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

3. opcja nr 2- wartość powyżej 6 000 euro do 14 000 euro

     Dla zamówień ……….. euro netto w dniu ....................200... r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie / przekazanie  formularza oferty, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji (*).

 

4. Przedstawiono poniższe oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

4.  Informacja o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę nr ……….,

                                                                    

                                                                         .......................................  ............................

                                                                                 imię i nazwisko         podpis (pieczątka)

………………… dn. .................200.... r.

(*)niepotrzebne skreślić

 

                    Zatwierdzam wybór

 

                                                                                           

 

                                                                ............................................................................

                                                                       data i podpis Kierownika Zamawiającego


Zarzadzenie OR 0151_134_07 z dnia 03 września 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_97_07 z dnia 25 maja 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_72V_07 z dnia 08 maja 2007 r.


Zarządzenie OR 151_73_07 z dnia 09 maja 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_79_07 z dnia 11 maja 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_99_07 z dnia 01 czerwca 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_104_07 z dnia 19 czerwca 2007 r.


Zarządzenie Nr OR 0151_105_07 z dnia 19 czerwca 2007 r.

 

Zarządzenie OR 0151_108_07 z dnia 25 czerwca 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_78_01 z dnia 11 maja 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_81_z dnia 17 maja 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_98_07 z dnia 01 czerwca 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_101_07 z dnia 05 czerwca 2007 r.


Zarządzenie OR 0151_116_07 z dnia 27 czerwca 2007


Zarządzenie Nr 0151/174/07 z dnia 13 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/174/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 grudnia  2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć od Pani Emilii Kwiatkowskiej za cenę 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych) nieruchomość gruntową stanowiącą zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości o nr ewid. 151/1 obr. Czapury, wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP.MT.7430-5/07 z dnia 20 czerwca 2007r. poszerzenie ul. Dolnej w Czapurach, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 151/6 obr. Czapury ark. mapy 3, o powierzchni 177 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19179.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie NR 0151/139/07 z dnia 13 września 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/139/07
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2007R.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków
 
            Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Sławomira Ratajczaka;
2.Sławomira Ambrożewicza;
3.Elżbietę Kaczmarek;
4.Michalinę Szeligę;
5.Piotra Przybysza.
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Sławomira Ratajczaka jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Traci moc zarządzenie nr 0151/125/07 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 0151/173/07 z dnia 13 grudnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/173/07
z dnia 13 grudnia  2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2981 obr. Mosina ark. mapy 34, nieruchomość gruntową położoną w Mosinie przy ul. Świerkowej opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/173/07
                                                                 z dnia 13 grudnia 2007r..
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Kalinowej
 
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena brutto( zł)
2994/13
114
10.492,00
 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2994/13 obr. Mosina ark. mapy 34 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 0151/172/07 z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/172/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 grudnia 2007r.
 
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków  Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i  2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków  Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina następujące osoby:
 1. Sławomir Ratajczak   -   Przewodniczący
 2. Elżbieta Kaczmarek    -   Sekretarz
 3. Krystyna  Górzna       -    członek
 4. Arleta Kochanowicz       -    członek
 
§ 2.
Komisja przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
§ 3.
Komisja nie może przeprowadzać przetargów w składzie mniejszym niż trzy osoby.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Zarządzenie przygotowała: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 0151/171/07 z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/171/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 grudnia 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP.MC.73341-4/05 z dnia 27 czerwca 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 161/4 obr. Czapury ark. mapy 3, o powierzchni 1319 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 20058.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 0151/170/07 z dnia 7 grudnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/170/07
z dnia 7 grudnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia nr 0151/170/07 z dnia 7 grudnia 2007r.
                                                             Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie przy ul. Kalinowej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
2994/14
978
88.000,00
2.
2994/15
743
66.800,00
3.
2994/16
745
97.100,00
 
 
Wymienione w niniejszym wykazie nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nabywcy ww. nieruchomości zobowiązani będą do wystąpienia do Burmistrza Gminy Mosina o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 0151/169/07 z dnia 7 grudnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/169/07
z dnia 7 grudnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia nr 0151/169/07 z dnia 7 grudnia 2007r.
                                                             Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 26621jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Mickiewicza Krotowskiego
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
1675/6
551
110.200,00
 
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 czerwca 2007r. nr PP.PS.73340-33/07 nieruchomość niezabudowana o nr ewid. 1376/6 obr. Mosina przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 0151/168/07 z dnia 5 grudnia 2007r.

      
Zarządzenie Nr 0151/168/07
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 grudnia  2007r.
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu § 5 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do uchwały nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą niższą o 5 % dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 58/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której przetargi w dniu 20 czerwca 2007r. i 16 października 2007r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
 

Zarządzenie Nr 0151/167/07 z dnia 5 grudnia 2007r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych

Zarządzenie Nr 0151/166/07 z dnia 3 grudnia 2007r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych

Zarządzenie Nr 0151/165/07 z dnia 3 grudnia 2007r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych

Zarządzenie Nr IN.0151-158/07 z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Zarządzenie Nr IN.0151-158/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 
 
Na podstawie art. 36 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Z dniem 1 grudnia 2007 roku wyznaczam Pana Bartosza Dmochowskiego do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie
§ 2.
Na czas nieobecności w pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji wyznaczam Panią Marię Borowiak do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w zakresie niezbędnym do realizacji bieżących zadań.
§ 3
Z dniem 30 listopada 2007 r. przestaje pełnić funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie Pani Maria Borowiak.
§ 4
Zakres czynności dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
Załącznik do Zarządzenie Nr IN.0151-158/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 listopada 2007 roku
 
Zakres czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie:
1.    Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe,
2.    Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia naruszenia zabezpieczeń w systemach informatycznych,
3.    Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz nadzór nad kontrolą przebywających w nich osób,
4.    Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych na których zapisane są dane osobowe,
5.    Zarządzanie hasłami użytkowników oraz innymi metodami uwierzytelniania użytkowników w systemie.
6.    Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności,
7.    Nadzór nad obiegiem dokumentów zawierającym dane osobowe,
8.    Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych,
9.    Prowadzenie ewidencji osób, baz danych oraz pomieszczeń, związanych z przetwarzaniem danych osobowych
10.    Monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych,
11.    Nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji,
12.    Wdrożenie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Zarządzenie Nr 0151/155/07 z dnia 13 listopada 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/155/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 listopada 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 74/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 51 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.758.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 152/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku "Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na rok 2008"

Zarządzenie nr 152/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 listopada 2007 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia                      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
 
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury   i tradycji narodowej,
3. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4. działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy,
5. ekologii, ochrony środowiska,  przyrody i zwierząt,
6. edukacji publicznej i wychowania.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa        w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
Do Zarządzenia 152/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 listopada 2007r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza I Etap Otwartego Konkursu Ofert.
 
1.    Celem I Etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza:
 
1.    otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 
30 000,00 zł
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji narodowej,
 
60 000,00 zł
3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 
170 000,00 zł
4. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy,
 
5 000,00 zł
5. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
 
45 000,00 zł
6.    otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
 
10 000,00 zł
 
1.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
2.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania         w stosunku do złożonej oferty.
3.    Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 stycznia 2008 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2008 roku.
 
4.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
5.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
6.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2006,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2006 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
7.    Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
8.    Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
9.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 13 listopada do  17 grudnia 2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres                              Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
10.  Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
11.  Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
12.  Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2006 i 2007.
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2006 rok
2007 rok
1.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi            i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
21 225,00 zł
6 830,00 zł
2.
Pomoc społeczna
 
16 600,00 zł.
21 000,00 zł
4.
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
 
4 000,00 zł
8 260,00 zł
5.
Ochotnicze Straże Pożarne
 
-
12 000,00 zł
6.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
52 450,00 zł
47 500,00 zł
7.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 
4 625,00 zł
-
8.
Ekologia, ochrona  środowiska, przyrody i zwierząt
 
22 000,00 zł
38 000,00 zł
9.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
35 000,00 zł
24 950,00 zł
10.
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
 
141 000,00 zł
147 310,00 zł
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2007, przekazano kwotę  16 150,00 zł.
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 0151/146/07 z dnia 2 października 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/146/07
Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
z dnia 2 października 2007r. 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 79/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 113 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 33.646.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr BR.0151-145/07 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie.

Zarządzenie nr BR.0151-145/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 października 2007 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 3 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIII/208/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/57/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie odbędą się w dniu 10 października 2007 r. o godz. 19.00 w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Krośnie, przy ul. Krasickiego w Mosinie.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mosinie jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.     Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie Nr 0151/132/07 z dnia 31 maja 2007r.

 
Zarządzenie Nr 0151/132/07
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 maja 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka o nr ewid. 2130/6 obr. Mosina ark. mapy 37. o powierzchni 21128 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sadu Rejonowego            w Śremie Kw nr 23945, przeznaczoną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego          i torami kolejowymi linii Poznań - Wrocław zatwierdzonym uchwałą  nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 191, poz. 4482) w części parkingi z zielenią towarzyszącą ( 6Kp,ZPt: 4 KpZPt), w części pod zieleń publiczną urządzoną ( 5ZPp), w części pod drogę publiczną lokalną ( 1KD-1), w części pod drogę wewnętrzną ( 2KDW) oraz w części pod zabudowę produkcyjną i produkcyjno-usługową        (3P,PU; 4P.Pu; 6P,Pu).
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadanie własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, organizacji ruchu drogowego oraz zieleni publicznej i zadrzewień.
Część działki o nr ewid. 2130/6 obr. Mosina przeznaczona pod zabudowę produkcyjną i produkcyjno - usługową nie ma dostępu do drogi publicznej i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego opisanego w § 1 niniejszego zarządzenia stanowi jedność inwestycyjną z gruntami sąsiednimi i nie może być samodzielnie zainwestowana.

Zarządzenie Nr 0151/131/07 z dnia 31 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/131/07
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 maja 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka o nr ewid. 75/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 62 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 20974.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr BG.0151-129/07 z 31 lipca 2007 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

 
ZARZĄDZENIE Nr BG.0151-129/07
z dnia 31 lipca 2007 roku
Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie
 
Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
 
 
Na podstawie:
 • art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361).
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Mosinie, “Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych", stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
1. Wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.
2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr BG.0151-129/07
z dnia 31 lipca 2007 roku
REGULAMIN przeprowadzania okresowej oceny
kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
 
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Przedmiot Regulaminu
 1. Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych określa sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
 2. Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników podlegających ocenie.
 3. Końcowym wynikiem oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
 4. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 2
 
Słowniczek
 
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
 • jednostka - jednostka samorządowa, której dotyczy Regulamin,
 • kierownik jednostki - osoba uprawniona do kierowania jednostką,
 • pracodawca samorządowy - podmiot będący stroną umowy o pracę lub aktu mianowania,
 • bezpośredni przełożony - osoba kierująca zespołem (kierownik wydziału lub samodzielnego referatu), która jest upoważniona do dokonania oceny, zwana w Regulaminie oceniającym,
 • ocena - okresowa ocena kwalifikacyjna, jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowisku urzędniczym oraz pracownicy samorządowi mianowani zatrudnieni na stanowisku innym niż urzędnicze,
 • ocena pozytywna - ocena końcowa obejmująca bardzo dobry, dobry lub zadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
 • ocena negatywna - ocena końcowa obejmująca niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,
 • oceniający - bezpośredni przełożony, który jest uprawniony do dokonania oceny,
 • oceniany - pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym oraz pracownik samorządowy mianowany zatrudniony na stanowisku innym niż urzędnicze podlegający ocenie,
 • opinia - stanowisko oceniającego, sformułowane w formie pisemnej, dotyczące wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie,
 • kryteria - obowiązkowe i do wyboru, określone w Załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu, są podstawą do dokonania oceny kwalifikacyjnej.
 
ROZDZIAŁ II
Tryb dokonywania oceny
 
§ 1
Rozmowa z ocenianym przed wyborem kryteriów
 1. Przed wyborem kryteriów oceniający jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenianym.
 2. Przedmiotową rozmowę oceniający winien odbyć w terminie nie późniejszym niż ..... dni przed wyborem kryteriów.
 3. Celem rozmowy z pracownikiem jest wybór przez oceniającego kryteriów będących podstawą dokonania oceny kwalifikacyjnej.
 4. Przedmiotem rozmowy jest omówienie z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.
 5. W trakcie rozmowy oceniający winien posiłkować się zakresem czynności ocenianego pracownika.
 6. Przy omawianiu sposobu realizacji obowiązków ocenianego pracownika oceniający analizuje, czy są one wykonywane zgodnie z obowiązkami pracownika określonymi w art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Obowiązki pracownika samorządowego określone w art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych to:
  • dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli,
  • przestrzeganie prawa,
  • wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
  • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
  • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
  • sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego, z zastrzeżeniem, iż jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia.
W razie pisemnego potwierdzenia polecenia, pracownik powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa albo kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej o zastrzeżeniach.
Pracownikowi samorządowemu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami.
  1. W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o jego opinię na temat zakresu zleconych mu obowiązków, o propozycję zmiany, plany zawodowe, chęć dalszego dokształcania itp.
  2. Po zakończeniu rozmowy oceniający jest zobowiązany do poinformowania ocenianego o dalszym trybie procedury dokonywania oceny kwalifikacyjnej.
  3. Po zakończeniu rozmowy oceniający sporządza notatkę będącą podstawą do wyboru kryteriów do oceny.
§ 2
Wybór kryteriów
 
11. Po rozmowie z ocenianym oceniający wybiera z wykazu kryteriów do wyboru nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego.
12. Biorąc pod uwagę specyfikę stanowiska pracy ocenianego, oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium nieobjęte wykazem określonym w załącznik nr 3 do Regulaminu i dokonać opisu tego kryterium.
13. Jeśli oceniający ustali dodatkowe kryterium, powinno ono być nazwane i zdefiniowane tak jak pozostałe kryteria oraz podlegać takim samym procedurom prezentowania oraz zatwierdzania.
14. Wykaz kryteriów do wyboru określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
15. W przypadku oceny negatywnej, by zapewnić obiektywizm, kolejna ocena winna być prowadzona według uprzednio wybranych kryteriów.
16. Wykaz kryteriów obowiązkowych oceny określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 
§ 3
Wyznaczenie terminu oceny
 
17. Oceniający wyznacza ocenianemu indywidualny termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.
18. W przypadku znacznej liczby pracowników podlegających ocenie bezpośredni przełożony opracowuje harmonogram ocen z uwzględnieniem należytego wypełniania obowiązków bieżących.
§ 4
Wpis do arkusza oceny
 
Po wyborze kryteriów dodatkowych oraz wyznaczeniu terminu oceny na piśmie oceniający wpisuje je w części B arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego.
 
§ 5
Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki
 
19. Oceniający przekazuje arkusz oceny kierownikowi jednostki, w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów.
20. Kierownik jednostki może upoważnić do zatwierdzenia wybranych kryteriów
21. W przypadku negatywnej opinii co do zaproponowanych kryteriów oceny kierownik przedstawia uwagi do kryteriów wybranych przez oceniającego i spisuje je w punkcie II Części B arkusza oceny. Oceniający zobowiązany jest do korekty wybranych kryteriów oraz powtórnej ich weryfikacji przez kierownika jednostki.
22. Kierownik jednostki zatwierdza wybrane kryteria w terminie ........ dni od otrzymania arkusza, co potwierdza imieniem i nazwiskiem oraz podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.
23. Po zatwierdzeniu kryteriów oceny oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.
24. Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.
 
§ 6
Rozmowa z ocenianym po wyborze kryteriów - rozmowa oceniająca
 
25. Po wyborze kryteriów oceniający jest zobowiązany przeprowadzić z ocenianym rozmowę oceniającą.
26. Przedmiotową rozmowę oceniający winien odbyć nie wcześniej niż na siedem dni przed sporządzeniem oceny na piśmie.
27. Przedmiotem rozmowy jest omówienie wykonywanych przez ocenianego obowiązków zleconych mu w okresie, w którym podlegał ocenie, oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.
28. W trakcie rozmowy oceniający winien zapytać ocenianego o trudności, jakie napotkał podczas realizacji zadań.
 
§ 7
Zmiana na stanowisku bezpośredniego przełożonego
 
W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.
 
§ 8
Sporządzenie oceny na piśmie
 
 
Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów.
 
Etap I
 
29. W części C arkusza oceny oceniający wpisuje opinię dotyczącą wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie.
30. W opinii oceniający podaje, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny.
31. W przypadku gdy pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, niewynikające z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, oceniający zobowiązany jest je wskazać.
 
Etap II
 
32. W części D arkusza oceny oceniający określa poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.
 
Dopuszczalne są następujące poziomy oceny:
 
Poziom
Kryteria przyznania
Bardzo dobry
Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.
Dobry
Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.
Zadowalający
Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.
Niezadowalający
Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.
 
Etap trzeci
 
33. W części D arkusza oceny oceniający przyznaje ocenę końcową - pozytywną lub negatywną.
34. Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenianego: bardzo dobry, dobry lub zadowalający.
35. Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.
 
 
§ 9
Poinformowanie o ocenie ocenianego
 
36. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania.
37. Fakt zapoznania się z oceną sporządzoną na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w Części E arkusza oceny.
38. W aktach osobowych pracownika zostaje oryginał arkusza oceny, pracownik zaś otrzymuje kopię potwierdzoną za zgodność przez bezpośredniego przełożonego.
 
 
ROZDZIAŁ III
Termin dokonywania oceny
§ 1
Zasada ogólna
 
39. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego.
40. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata.
 
§ 2
Pierwsza ocena nowego pracownika
 
41. W sytuacji zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym albo mianowania pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku innym niż urzędnicze bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonania pierwszej oceny w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego zatrudnienia lub mianowania.
42. Odpowiednio wcześniej bezpośredni przełożony jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenianym, o której mowa w Rozdziale II § 1.
 
§ 3
Ocena kolejna przy pierwszej opinii negatywnej
 
43. W razie przyznania przez oceniającego ocenianemu negatywnej oceny końcowej (poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego został określony jako niezadowalający) oceniający jest zobowiązany do dokonania ponownej oceny kwalifikacyjnej.
44. Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia na piśmie oceny poprzedniej oceniający jest zobowiązany:
   • przeprowadzić rozmowę z ocenianym, o której mowa w Rozdziale II § 1,
   • wybrać z wykazu kryteria, wg zasad określonych w Rozdziale II § 2,
   • wyznaczyć termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok, z zastrzeżeniem, iż ponowna ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniej.
 
§ 4
Zmiana terminu oceny
 
4.    W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.
5.    W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej oceniający jest zobowiązany wyznaczyć nowy termin sporządzenia oceny na piśmie.
6.    W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego zgodnie z § 1 i 2 Rozdziału II Regulaminu.
7.    O nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego na piśmie. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
8.    Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.
 
 
ROZDZIAŁ IV
Tryb odwołania od oceny
 
9.    Ocenianemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny sporządzonej na piśmie (zarówno negatywnej, jak i pozytywnej).
10. Termin na sporządzenie odwołania kończy się z upływem siedmiu dni od dnia doręczenia oceny, z zastrzeżeniem, iż przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia oceny.
11. Jeżeli koniec terminu na sporządzenie odwołania przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
12. Odwołanie należy składać do kierownika jednostki. Pracownikom, dla których bezpośrednim przełożonym jest kierownik jednostki, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
13. Kierownik jednostki jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania nie później niż w terminie ........ dni od jego doręczenia.
14. O wyniku rozpatrzenia odwołania Oceniany zostaje poinformowany pisemnie.
15. Odwołanie pod rygorem jego odrzucenia musi zawierać uzasadnienie poparte dowodami.
 
 
ROZDZIAŁ V
Ponowna ocena negatywna
 
§ 1
Przesłanki ponownej oceny negatywnej
 
16. W przypadku gdy oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom i w trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko wybrane przez bezpośredniego przełożonego kryteria oceny otrzymuje kwalifikacyjną ocenę negatywną.
17. Ponowną ocenę negatywną oceniający doręcza ocenianemu niezwłocznie, tj. w terminie ....................... od dnia sporządzenia opinii.
18. Tryb odwołania od oceny negatywnej określa Rozdział IV Regulaminu.
 
§ 2
Skutki ponownej oceny negatywnej pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym
 
19. W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku urzędniczym pracodawca samorządowy:
   • niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy za wypowiedzeniem, lub
   • odwołuje go ze stanowiska.
   • Wzór rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowanym pracownikiem samorządowym określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 
§ 2
Skutki ponownej oceny negatywnej pracownika samorządowego mianowanego zatrudnionego na stanowisku innym niż urzędnicze
 
   • W przypadku wydania ponownej oceny negatywnej pracownikowi samorządowemu mianowanemu zatrudnionemu na stanowisku innym niż urzędnicze pracodawca samorządowy może rozwiązać z nim stosunek pracy za wypowiedzeniem.
   • Okres wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi samorządowemu mianowanemu wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.
   • Decyzję ostateczną podejmuje Kierownik jednostki po zakończeniu obrad Komisji.
 
 
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki dokumentacyjne
 
§ 1
 
   • Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika.
   • Ocena jest przechowywana w części B Akt osobowych ocenianego.
 
 
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
 
 
Integralną częścią Regulaminu są Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wzór arkusza oceny
Załącznik nr 2 - Wykaz kryteriów obowiązkowych
Załącznik nr 3 - Wykaz kryteriów do wyboru
Załącznik nr 4 - Powiadomienie o nowym terminie oceny
Załącznik nr 5 - Rozwiązanie za wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowanym pracownikiem samorządowym
 

Zarządzenie nr 0151/125/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków

ZARZĄDZENIE NR 0151/125/07
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 25 LIPCA 2007R.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków
 
            Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina".
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Przemysława Pniewskiego;
2.Sławomira Ambrożewicza;
3.Elżbietę Kaczmarek;
4.Michalinę Szeligę;
5.Piotra Przybysza.
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Przemysława Pniewskiego jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr 0515/123/07 z dnia 23 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/123/07
Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
z dnia 23 lipca 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 71/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 123 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21003.                         
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/120/07 z dnia 17 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/120/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lipca 2007r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/V/07Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 69/V/07 z dnia 2 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina  wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. " Przemysław Pniewski - Przewodniczący"
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
 

Zarządzenie Nr 0151/111/07 z dnia 26 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/111/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 czerwca  2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej zieleń publiczną.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie zatwierdzonym  uchwała Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. zieleń publiczną, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 516/6 i 517/6 obr. Mosina ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 426 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31829.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 0151/110/07 z dnia 26 czerwca 2007

Zarządzenie Nr 0151/110/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 czerwca  2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 78/1 obr. Czapury ark. mapy 10, o powierzchni 126 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19720.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 0151/109/07 z dnia 26 czerwca 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/109/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 czerwca  2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-52/2004 z dnia 10 grudnia 2004r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 241/27 obr. Rogalinek ark. mapy 2, o powierzchni 2539 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18629.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie OR 0151/106/07 dnia 19 czerwca 2007 r.


Zarządzenie Nr 0151/95/07 z dnia 31 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/95/07
Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
z dnia 31 maja 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 72/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 52 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19622
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 0151/94/07 z dnia 31 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/94/07
Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
z dnia 31 maja 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 67/7 obr. Czapury ark. mapy 10, o powierzchni 240 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19351
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 0151/93/07 z dnia 31 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/93/07
Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
z dnia 31 maja 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 63/24 obr. Czapury ark. mapy 10, o powierzchni 1574 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22012.
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/92/07 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej i jej członków

 
ZARZĄDZENIE NR 0151/92/07
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA MOSINY
Z DNIA 31 MAJA 2007R.
 
w sprawie powołanie Komisji Przetargowej i jej członków
 
            Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina".
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Witolda Wińskiego
2.Sławomira Ambrożewicza
3.Elżbietę Kaczmarek
4.Michalinę Szeligę
5.Piotra Przybysza
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Sławomira Ambrożewicza jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie Nr 0151/91/07 z dnia 31 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 0151/91/07
Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
z dnia 31 maja 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działki:
1.    nr 80/3 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 1105 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19406,
2.    nr 76/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 157m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19406,
3.    nr 77/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 138 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21569,
4.    nr 73/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 51 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21569.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 89/07 z dnia 1 czerwca 2007r.

                                                                  ZARZĄDZENIE nr 89/2007
                                                             Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
                                                                z dnia 1 czerwca 2007r.
 
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina
 
 
        Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami /  oraz § 16 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 56, poz.1766) zarządzam, co następuje:
 
 
§1
1.    Umowy najmu na okres do trzech lat zawiera się w trybie bezprzetargowym na cele wymienione w § 15 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina, określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2.    Wysokość miesięcznych stawek za najem  gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina, ustala się w  załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
                                                                               §2
          Do gruntów, których wysokość stawki czynszu za 1m2  została określona w wyniku     
          przeprowadzonego przetargu nie stosuje się §1 pkt.2.
                                                                               §3
Traci moc :
Uchwała Nr 219/219/02 Zarządu Miejskiego w Mosinie z dnia 4 października 2002r. w sprawie aktualizacji stawki czynszu za 1m2 gruntu pod pawilonami handlowymi i usługowymi
                                                                               §4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                    
 
 
 
                                             ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Pełniącego Funkcję
                                                                                                                                      Burmistrza Gminy Mosina
 Nr 89/2007 z dnia 1 czerwca 2007r.
                                                                                                                            w sprawie ustalenia wysokości czynszu
za najem gruntów stanowiących
 mienie komunalne Gminy Mosina
 
 
Lp
Rodzaj  najmu, dzierżawy
Jed./okres płatności
Stawka za m2 + VAT (zł)
Uwagi  
1.
Grunty wykorzystywane na cele handlowe,usługowe w sposób ciągły
m2/m-c
2,50
nie mniej niż 50 zł
 
2.
Grunty wykorzystywane na cele handlowe, usługowe związane  z imprezami okolicznościowymi
1.    stoiska handlowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    stoiska reklamowe, bez sprzedaży
 
 
 
 
3.    karuzele, zjeżdżalnie,bungee,trampoliny
4.    zaprzęgi, konie, bryczki, kolejki, motocykle itp.
 
5.    konie pojedyńczo
m2/ dzień
 
 
do 2m2
 
 
 
od 2 m2 do 6m2
 
 
pow.6m2
 
 
do 10m2
 
 
pow.10m2
 
 
 
 
 
60zł/dzień, za każdy następny dzień  40zł
 
100zł za każdy następny dzień  50zł
150 zł za każdy następny dzień  60zł
50 zł za każdy następny dzień 30zł
100zł za każdy następny dzień 30zł
80 zł za każdy następny dzień
50zł
100 zł za każdy następny dzień70zł
50 zł za każdy następny dzień 30 zł
 
 
 
3.
Grunty wykorzystywane powyżej 1.000 m2 przeznaczone na cele rekreacji ogólnodostępnej, związane z prowadzeniem  działalności gospodarczej
m2/miesiąc
m2/ dzień
0,20
0,15
 
4
Grunty wykorzystywane powyżej 1.000 m2 przeznaczone na składowisko związane z prowadzeniem  działalności gospodarczej, za wyjątkiem gruntów określonych w pkt.8
m2/miesiąc
 
0,05
 
5.
Grunty wykorzystywane na cele imprez rozrywkowych - wesołe miasteczko, cyrk,
m2/ dzień
0,09
nie mniej niż 150 zł
 
6
Grunty pod garażami
m2/miesiąc
2,50
 
7
Grunty przeznaczone na cele manewrowe, parkingi,
m2/miesiąc
0,30
 
8.
Grunty wykorzystane na składowisko materiałów przeznaczonych do budowy lub zajęte czasowo pod budowę
m2/miesiąc
m2/ dzień
0,20
0,10
 
9.
Grunty przeznaczone pod place zabaw
 
       m2/kwartał
 
          0,07
 
10.
Grunty  zajęte pod zaplecze magazynowe dla maszyn budowlanych, rolniczych
      m2/miesiąc
 
          0,30
 
11.
Ogródki przydomowe, uprawy ogrodowe
       m2/kwartał
 
         0,09
 
12
Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi
     m2/kwartał
         0,10
 
13.
Grunty przeznaczone pod reklamę związane z działalnością gospodarczą
     m2/kwartał
 
          30
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 1 czerwca 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2007
                        Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina
                                                         z dnia  1 czerwca 2007r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobach mienia komunalnego Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze. zmian.) oraz § 16 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 56, poz.1766) zarządzam, co następuje:
§ l
Ustala się miesięczną stawkę czynszu za l m2 + VAT powierzchni użytkowej w wysokości:
1.    11,50 zł - za lokale wynajmowane na cele handlowe, usługowo - handlowe, biurowe położone na terenie miasta Mosina. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się obniżenie stawki czynszu o 20 % w lokalach prowadzących jednocześnie działalność usługowo - handlową przez wydzielenie odrębnej powierzchni na handel i usługi.
2.    4,00 zł - za lokale wynajmowane na cele handlowe i usługowo - handlowe położonych na terenie sołectw. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się obniżenie stawki czynszu o 20 % w lokalach prowadzących jednocześnie działalność usługowo - handlową przez wydzielenie odrębnej powierzchni na handel i usługi.
3.    3,00 zł - za lokale wynajmowane na cele usługowe i produkcyjne.
4.    2,00 zł - za lokale wynajmowane w piwnicach nie stanowiących przynależności do lokalu mieszkalnego, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.
5.    1,00 zł - dla organizacji społecznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
6.    4,00 zł - za lokale wynajmowane na cele biurowe inne niż prowadzenie działalności gospodarczej  z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego,  aptekarza, architekta, inżyniera budowlanego, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, tłumacza przysięgłego.
7.    4,50 zł - za lokale gastronomiczne.
8.    3,50 zł - za lokale magazynowe i inne nie wymienione.
9.    1,50 zł - za piwnice przynależne do lokalu użytkowego.
10.  7,50 zł - za gabinety lekarskie, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 100m2
11.  5,50 zł za gabinety lekarskie, których powierzchnia użytkowa  przekracza 100m2.
12.  11,50 zł za pomieszczenia wydzielone z lokalu mieszkalnego przeznaczone na wykonywanie zawodów: adwokata, radcy prawnego,  aptekarza, architekta, inżyniera budowlanego, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, tłumacza przysięgłego.
13.   4.70 za lokale przeznaczone na prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej.
§2
Do lokali użytkowych, których wysokość stawki czynszu za 1m2 została określona w wyniku przeprowadzonego przetargu po dniu wejścia w życie zarządzenia nie stosuje się §1.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 0151/85/07 z dnia 25 maja 2007r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych

Zarządznie Nr 0151/83/07 z dnia 22 maja 2007r.

Zarządzenie Nr  0151/83/07
Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 maja  2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę - ul. Dębową w Pecnej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 288 ark. mapy 1 obr. Pecna, o powierzchni 500 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie pod numerem 34759 jako własność Zygmunta Roszaka.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 82/V/07 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2007 roku.

Zarządzenie nr 82/V/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2007 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2007 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi oraz Uchwały NR LXV/474/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2007 roku w ramach II Etapu Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach ;
1)    pomocy społecznej,
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4)    działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy,
5)    ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
6)    edukacji publicznej i wychowania.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2007
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 82/V/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2007r.
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mosinie
Kolonie letnie pod hasłem: "Wspólnie będzie łatwiej"
11 000,00
 
Ogółem
11 000,00
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Ośrodek Kultury
Przygotowanie i realizacja przeglądu muzycznego
1 500,00
2.
Mosiński Ośrodek Kultury
Jubileusz Klubu Bab Wspaniałych
2 000,00
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty edukacyjno kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina
2 000,00
4.
Związek Harcerstwa Polskiego
XII edycja rajdu: "poznaj siebie i okolice", XI Festiwal: "Złota nutka w rajdzie"
 690,00
5.
Związek Harcerstwa Polskiego
Zlot Harcerstwa Polskiego- Kielce
4 410,00
6.
Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich
Półkolonie dla dzieci
1 500,00
 
Ogółem
12 100,00
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik Rodzinny
700,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
Obóz sportowo- rekreacyjny
10 000,00
3.
Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
Udział szachowych rozgrywkach ligowych
 640,00
4.
Mosiński Klub Żeglarski
Obóz Żeglarski po Wielkich Jeziorach Mazurskich
4 000,00
5.
Mosiński Klub Żeglarski
Lato pod żaglami
 
5 000,00
6.
Wielkopolskie Stowarzyszenie turystyki i Rekreacji WARTA
Spływ rzeką Wartą
1 000,00
7.
UKS Orły Daszewice
 
Półkolonie dla dzieci i młodzieży ze Szkoły podstawowej i Gimnazjum pod hasłem "Żyj aktywnie, zdrowo i wesoło"
1 500,00
8.
UKS Orły Daszewice
 
Zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego, tańca i aerobiku
2 500,00
9.
Fundacja Kawalerów Maltańskich
Obóz sportowo- rekreacyjny
3 500,00
10.
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz 23 Drużyny Harcerskiej im. Batalionu "Zośka" z Mosina
1 150,00
11.
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz w Lubniewicach
8 850,00
12.
Związek Harcerstwa Polskiego
Harcerska akcja letnia szczepu "Wilki"
4 000,00
13.
Związek Harcerstwa Polskiego
Najpiękniejsze zakątki Polski- wypoczynek letni wędrowników
1 200,00
 
Ogółem
44 040,00
 
§ 4
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody i zwierząt :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mosina
3 000,00
 
 
§ 5
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy:
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Promocja Gminy- koncert po Pomorzu
2 130,00
2.
Związek Harcerstwa Polskiego
Jubileusz VCP w Niemczech- wymiana polsko- niemiecka
4 700,00
 
Ogółem
6 830,00
 
§ 6
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Abstynentów "Pomocne Dłonie"
Szkolenie: Asertywność
1 530,00
2.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człowieka "Inspiracja"
Wspomaganie procesów edukacyjnych
1 500,00
 
Ogółem
3 030,00
 

Zarządzenie Nr 69/V/07 z dnia 2 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 69/V/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 02 maja 2007r.
 
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków  Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i  2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków  Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina następujące osoby:
 1. Grzegorz Błażejczak   -   Przewodniczący
 2. Elżbieta Kaczmarek    -   Sekretarz
 3. Krystyna  Górzna       -    członek
 4. Magdalena Trzpil       -    członek
 
§ 2.
Komisja przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
§ 3.
Komisja nie może przeprowadzać przetargów w składzie mniejszym niż trzy osoby.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Zarządzenie przygotowała: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 68/IV/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 68/IV/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r., oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 65/5 obr. Czapury ark. mapy 10, o powierzchni 757 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21318 jako własność Lecha Marcina Adamczyka i Jolanty Adamczyk na prawach wspólności ustawowej.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 67/IV/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 67/IV/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 28 i 30 w Dymaczewie Starym - Gmina Mosina, zatwierdzonym  uchwałą nr LI/402/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005r.drogi dojazdowe , oznaczone ewidencyjnie jako:
1. nr  30/33 obr. Dymaczewo Stare, ark. mapy 1, o powierzchni 2237 m²,
2. nr  30/34 obr. Dymaczewo Stare, ark. mapy 1, o powierzchni 2532 m²,
zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34759 jako własność Stanisława Chorzępy
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 66/IV/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 66/IV/07
z dnia 27 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 500 obr. Mosina ark. mapy 11, nieruchomość gruntową położoną w Mosinie przy ul. Świerkowej opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 66/IV/07
                                                                 z dnia 27 kwietnia 2007r..
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21193 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Świerkowej
 
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena brutto( zł)
509/6
8
600,00
 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 500 obr. Mosina ark. mapy 11 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 64/IV/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 64/06
z dnia 13 czerwca 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu § 5 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą niższą o 20% dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 94/05 z dnia
8 września 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 16 marca 2006r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 63/IV/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 63/IV/07
z dnia 26 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu § 4 pkt 1 i 3 i § 5 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia nieruchomości gruntowe, położone w Krosinku w rejonie ul. Lipowej, stanowiące własność Gminy Mosina, oznaczone ewidencyjnie jako:
1.    działka nr 150/5 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 474 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29989,
2.    działka nr 150/6 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 353 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29989,
3.    działka nr 150/7 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 364 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29989.
 
§ 2.
 
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w drodze zamiany za nieruchomości gruntowe położone w Krosinku w rejonie ul. Lipowej, stanowiące własność Eleonory i Hieronima małż. Talarczyk, oznaczone ewidencyjnie jako:
 1. działka nr 151/2 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 797 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 35287,
 2. działka nr 152/4 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 560 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 35287.
 
§ 3.
 
1.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ul. Wiejskiej zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 103, poz. 2076) wymienione w § 1 i § 2 pkt 2 działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności oznaczoną na rysunku planu symbolem MN i stanowią jedność gospodarczą odpowiednio: działki o nr ewid. 150/5, 150/6, 150/7 z działkami 151/3, 152/1, 152/2 oraz działka nr 151/2 z działką nr 149/12.
2.    Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/16-CP/2004 z dnia 15 października 2004r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniem nr PP 7331/16-CP/2004 z dnia 15 listopada 2004r. prostującym oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2004r. działka wymieniona w § 2 pkt 2 przeznaczona jest pod budowę przepompowni ścieków.
 
§ 4.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 62/IV/04 z dnia 24 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr
Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 24 kwietnia 2007r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych      ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania:
SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH USTALAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI DLA CELÓW:
 1. ZBYWANIA DZIAŁEK - 50 DZIAŁEK,
 2. NABYWANIA DZIAŁEK - 50 DZIAŁEK,
 3. USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ADIACENCKIEJ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU JEJ PODZIAŁU - 100 DZIAŁEK,
 4. USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY PLANISTYCZNEJ - 200 DZIAŁEK,
 5. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - 100 DZIAŁEK.
 
§ 2.
 
Na członków komisji powołuję:
 1. Krystynę Górzną,
 2. Elżbietę Kaczmarek,
 3. Wojciecha Górnego
 4. Bogusława Baraniaka
 5. Magdalenę Trzpil
§ 3.
Spośród członków komisji powołuję Krystynę Górzną jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4.
Spośród członków komisji powołuję Elżbietę Kaczmarek jako sekretarza komisji.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 61/IV/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r.


Zarządzenie Nr 60/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 60/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 60/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.997 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
2622/37
2741
160.000,00
2.
2622/38
2375
140.000,00
3.
2622/40
2346
135.000,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LXII/503/02 z dnia 26 września 2002r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2000r. Nr 128, poz. 3541) nieruchomości gruntowe o nr 2622/37, 2622/38, 2622/40 przeznaczona jest pod usługi, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 59/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 59/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 59/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22.560 jako własność Gminy Mosina, położonej w Krośnie przy ul. Bocznej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
103/57
5228
223.000,00
 
 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującą teren działek o nr ewid. 83/3, 103/3, 133 położonych przy ul. Piaskowej we wsi Krosno, zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXI/186/99 z dnia 30 grudnia 1999r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2000r. Nr 7, poz. 84) nieruchomość gruntowa o nr 103/57 obr. Krosno przeznaczona jest pod usługi, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 58/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 58/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 58/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.489  jako własność Gminy Mosina, położonej w Krośnie przy ul. Bocznej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
83/31
6489
277.000,00
 
 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującą teren działek o nr ewid. 83/3, 103/3, 133 położonych przy ul. Piaskowej we wsi Krosno, zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXI/186/99 z dnia 30 grudnia 1999r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2000r. Nr 7, poz. 84) nieruchomość gruntowa o nr 83/31 obr. Krosno przeznaczona jest pod usługi, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 57/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 57/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 57/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31.351 jako własność Gminy Mosina, położonych w Dymaczewie Nowym w rejonie ul. Pogodnej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
104/2
614
14.000,00
2.
104/3
545
12.500,00
3.
104/6
543
12.500,00
4.
104/11
573
13.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w Dymaczewie Nowym, Gmina Mosina, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLI/267/98 z dnia 23 stycznia 1998r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 4, poz. 45) wymienione w wykazie nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod zabudowę letniskową, oznaczoną na rysunku planu symbolem ML.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 56/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 56/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 56/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19.681 jako własność Gminy Mosina, położonej w Krosinko przy ul. Różanej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
123/32
888
58.000,00
 
 
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. działka nr 123/32 obr. Krosinko położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 55/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 55/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 55/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Krańcowej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
3/4
510
36.000,00
2.
3/5
706
50.000,00
3.
3/6
586
41.500,00
4.
3/7
1808
116.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Mosinie rejon ul. Konopnickiej i Krańcowej i w Krosinku rej. ul. Parkowej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VI/65/99 z dnia 28 stycznia 1999r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 9, poz. 146) wymienione w wykazie nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną na rysunku planu symbolem 2 MJ.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 54/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 54/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 54/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.193, 39.012 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie przy ul. Wodnej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
332/14, 331/3
633
45.000,00
 
 
Zgodnie z decyzja Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/127/2004 z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na wydzieleniu z działki o nr ewid. 331 położonejMosinie terenu pod projektowane wydłużenie ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Wodną oraz ustaleniu zasad podziału nieruchomości dla działki o nr ewid. 331 i ustaleniu warunków zabudowy dla działek powstałych w wyniku podziału działki nr 331 wymieniona w wykazie działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej jako lokalizacja na  podstawie kontynuacji funkcji działki sąsiadującej.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 53/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 53/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 53/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Pożegowskiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
262/5
1350
80.500,00
2.
262/7
3421
203.500,00
3.
262/9
2638
157.000,00
4.
262/12
2339
140.000,00
5.
263/2, 266/7
1715
111.000,00
6.
263/3
1595
95.000,00
7.
263/4
1595
95.000,00
8.
263/5
1596
95.000,00
9.
263/6
1561
93.000,00
10.
263/7
1494
89.000,00
11.
263/8
1424
85.000,00
12.
263/12
1545
92.000,00
13.
266/4
1710
102.000,00
14.
266/5
1937
115.000,00
15.
266/6
1775
106.000,00
16.
266/10
1763
105.000,00
17.
266/11
1985
118.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej  w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, uchwalonym dla terenu połozonego między ul. Konopnickiej a torem kolejowym Mosina - Osowa Góra wraz z terenami przyległymi do torów  w kierunku Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXIII/201/04 z dnia 14 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp  Nr 103, poz. 2075) wymienione w wykazie nieruchomości gruntowe przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, oznaczoną na rysunku planu symbolem MN.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 52/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 52/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 52/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 38192 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie      przy ul. Nizinnej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
763/1, 764/3
694
51.000,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów  mieszkaniowych  w Mosinie w rejonie ulic Nizinnej, Wysokiej oraz Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XVI/125/99 z dnia 26 sierpnia 1999r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp  Nr 70, poz. 1401) działka nr 763/1, 764/3  obr. Mosina przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolem Mj.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 51/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 51/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 51/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24530 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Wodnej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
537/3, 3193/23
1185
83.000,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp  Nr 162, poz. 4488) działka nr 537/3, 3193/23 obr. Mosina przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolem M.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 50/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 50/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 50/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21426 i 30485 jako własność Gminy Mosina, położonej w Krośnie przy ul. Piaskowej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
519/6, 520/6, 521/9
778
55.000,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp  Nr 162, poz. 4488) działka nr 519/6, 520/6, 521/9 obr. Mosina przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolem M.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 49/IV/07 z dnia 20 kwietnia 2007r.

                                                     
Zarządzenie Nr 49/IV/07
z dnia 10 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 49/IV/07
                                                                 z dnia 10 kwietnia 2007r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
             w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22560  jako własność Gminy Mosina, położonej w Krośnie przy ul. Piaskowej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
103/56
21906
700.000,00
 
 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina obejmującą teren działek o nr ewid. 83/3, 103/3, 133 położonych przy ul. Piaskowej we wsi Krosno, zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XXI/186/99 z dnia 30 grudnia 1999r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2000r. Nr 7, poz. 84) nieruchomość gruntowa o nr 103/56 obr. Krosno przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolem Mw.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie nr 48/III/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pożytku publicznego

Zarządzenie nr 48/III/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 marca 2007 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza:
 
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji narodowej
3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
4. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
5. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska,  przyrody i zwierząt
6.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia 48/III/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 marca 2007r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXV/474/06 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza II Etap Otwartego Konkursu Ofert w 2007 r.
 
1.    Celem II Etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zadań krótkoterminowych realizowanych  w okresie od czerwca do grudnia 2007r.
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza:
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
4. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
5. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt
6.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
 
Ogólna kwota dotacji zaplanowanych w budżecie Gminy Mosina na realizacje powyższych zadań w ramach II Etapu Otwartego Konkursu Ofert wynosi 80 000,00 zł
 
1.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.
 
2.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
4.    Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2007 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2007 roku.
 
5.    Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
6.    Termin składania ofert upływa z dniem 29 kwietnia 2007r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
7.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
8.    Do oferty należy dołączyć :
-    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005,
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.    Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2005 i 2006.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2005 rok
2006 rok
1.
Wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
-
1700 zł
2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci    i młodzieży oraz krajoznawstwo
202 366 zł.
187 000 zł
4.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promocja Gminy
 
23 085 zł
53 100 zł
5.
Ekologia, ochrona środowiska i przyrody
-
26 000 zł
6.
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
2 500 zł
2 925 zł
7.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7 500 zł
-
8.
Pomocy społecznej
5 520 zł
16 200 zł
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2006, przekazano kwotę  16 600 zł.
 
 

Zarządzenie nr 45/III/07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 141/03 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i

ZARZĄDZENIE NR 45/III/07
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 20 MARCA 2007 r.
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 141/03 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jej członków
 
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
W zarządzeniu Nr 141/03 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jej członków wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 4. Na członków Komisji powołuje się:
1)    Sławomira Ambrożewicza,
2)    Tomasza Mazurczaka,
3)    Michalinę Szeligę.";
 
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 5. Spośród członków Komisji powołuje się Sławomira Ambrożewicza jako przewodniczącego Komisji.";
 
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
 
"§ 7. Spośród członków komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako sekretarza Komisji.".
 
§ 2.
 
Traci moc Zarządzenie nr 85/05 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 141/03 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jej członków.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 44/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki

Zarządzenie nr 44/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Drużyna, Nowinki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/218/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/39/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki odbędą się w dniu 27 kwietnia 2007 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinkach.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Drużyna, Nowinki jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 43/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Zarządzenie nr 43/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Borkowice, Bolesławiec, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/216/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/36/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec odbędą się w dniu 25 maja 2007 r. o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Borkowicach.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Borkowice, Bolesławiec jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Zarządzenie nr 42/III/07 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 2 w Mosinie

Zarządzenie nr 42/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 2 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 2 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/229/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/56/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 2 w Mosinie odbędą się w dniu 29 maja 2007 r. o godz. 18.00 w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie, przy ul. Szkolnej 1.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mosinie jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie nr 41/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko

Zarządzenie nr 41/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Żabinko, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/236/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/54/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko odbędą się w dniu 28 maja 2007 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinku.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żabinko jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 40/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo

Zarządzenie nr 40/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Sasinowo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/222/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/50/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo odbędą się w dniu 28 maja 2007 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Rogalinku.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 39/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek

Zarządzenie nr 39/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Rogalinek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/217/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek odbędą się w dniu 18 maja 2007 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich w Rogalinku.

 

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalinek jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 38/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Zarządzenie nr 38/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/249/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 listopada 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna odbędą się w dniu 25 maja 2007 r. o godz. 18.00 w Ośrodku Zdrowia w Babkach.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Zarządzenie nr 37/III/07 w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie

Zarządzenie nr 37/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 5 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/357/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 1998 r., zmienionej uchwałą Nr VI/59/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie odbędą się w dniu  7 maja 2007 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Mosinie, przy ul. Śremskiej 75A.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 5 w Mosinie jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie nr 36/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek

Zarządzenie nr 36/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Wiórek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/221/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/53/99 Rady Miejskiej w  Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek odbędą się w dniu 24 kwietnia 2007 r. o godz. 18.00 w Klubie Rolnika w Wiórku.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wiórek jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 35/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo

Zarządzenie nr 35/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 2 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Pecna, Konstantynowo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/214/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/46/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo odbędą się w dniu 13 kwietnia 2007 r. o godz. 18.30 w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pecna, Konstantynowo jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Zarządzenie nr 34/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare

Zarządzenie nr 34/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Dymaczewo Stare, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/233/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare odbędą się w dniu 18 maja 2007 r. o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dymaczewie Starym.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Stare jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 33/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice

Zarządzenie nr 33/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Radzewice, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/220/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/47/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice odbędą się w dniu 9 maja 2007 r. o godz. 19.00 w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radzewice jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 32/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno

Zarządzenie nr 32/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Krosno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/231/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/44/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno odbędą się w dniu 9 maja 2007 r. o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Krośnie.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krosno jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 31/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo

Zarządzenie nr 31/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Krosinko, Ludwikowo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/250/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 listopada 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/43/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo odbędą się w dniu 7 maja 2007 r. o godz. 19.00 w Klubie Nowoczesnej Gospodyni w Krosinku.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krosinko, Ludwikowo jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Zarządzenie nr 30/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin

Zarządzenie nr 30/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Rogalin, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/235/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/48/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin odbędą się w dniu 27 kwietnia 2007 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum w Rogalinie.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalin jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 29/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice

Zarządzenie nr 29/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Daszewice, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/237/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/38/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice odbędą się w dniu 25 kwietnia 2007 r. o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Daszewicach.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 28/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko

Zarządzenie nr 28/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Baranówko, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/219/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/35/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko odbędą się w dniu 25 kwietnia 2007 r. o godz. 19.00 w Klubie Rolnika w Sowinkach.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Baranówko jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 27/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe

Zarządzenie nr 27/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Dymaczewo Nowe, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/232/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe odbędą się w dniu 24 kwietnia 2007 r. o godz. 19.00 w Klubie Rolnika w Dymaczewie Nowym.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dymaczewo Nowe jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo