Obwieszczenia ws. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji 28/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Rogalinek"

IR-III.7820.22.2023.3

Poznań, 13 grudnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) - zwanej dalej: k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) – zwanej dalej: specustawą, zawiadamiam, o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 21 listopada 2023 r. nr 28/2023 (znak: IR-III.7820.22.2023.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Rogalinek na odcinku od km 7+376,57 do km 7+848,22”.
Informuję, że zgodnie z art. 133 k.p.a. odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Rozwoju i Technologii.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy i art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 15 grudnia 2023 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.


Obwieszczenie Wojewody Wielkoposkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14 lipca 2023r.

Pełna treść Obwieszczenia (PDF, 0,7 MB)