Obwieszczenia ws. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 maja 2024 r. o wszczęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania ZRID

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2024 r.

Działając na podstawie art.11a ust.1, art.11d ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 311 t.j.), oraz na podstawie art.49 i art.61 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 725 t.j.) zawiadamiam że na wniosek Pani Beaty Rajch Pełnomocnika Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działającej z upoważnienia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19.03.2024r. (data wpływu), uzupełniony w dniu 02.05.2024r. i 17.05.2024r. (data wpływu), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2464P Świątniki- granica powiatu w m. Radzewice, gmina Mosina (znak sprawy: WD.6740.13.2024.EK)

pełna treść obwieszczenia (pdf, 535 KB)


OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO Z dnia 20 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 maja 2024 r.

Działając na podstawie art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311 t.j.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r. 572 t.j.) – zwanej dalej „k.p.a.”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 08.02.2024r. (data wpływu), Pana Tomasza Wierzbickiego Pełnomocnika Burmistrza Gminy Mosina, uzupełniony w dniu 14.03.2024r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Piotrowskiej w Daszewicach (odc. ul. Szkolna- rzeka Kopel), (znak sprawy: WD.6740.7.2024.EK) i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

pełna treść obwieszczenia (pdf, 517 KB)


Obwieszczenie Wojewody Wielkoposkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14 lipca 2023r.

Pełna treść Obwieszczenia (PDF, 0,7 MB)