Obwieszczenia ws. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzja nr 28/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Rogalinek

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) - zwanej dalej: ustawą, w zw. art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam,

że 21 listopada 2023 r. została wydana decyzja nr 28/2023 (znak: IR-III.7820.22.2023.3) o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Rogalinek na odcinku od km 7+376,57 do km 7+848,22”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 


Obwieszczenie Wojewody Wielkoposkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14 lipca 2023r.

Pełna treść Obwieszczenia (PDF, 0,7 MB)