Rewitalizacja

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji

PP.6724.139.2022.PN

OGŁOSZENIE

o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz z załącznikiem do uchwały Nr XLVI/520/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza, nabór uzupełniający członków do Komitetu Rewitalizacji. Nabór formularzy zgłoszeniowych odbędzie się w terminie od 23 stycznia 2023 roku do dnia 6 lutego 2023 roku do godz. 17:00.

Zgodnie z §7 ust. 2 niniejszej uchwały zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje poprzez wypełnienie i złożenie pisemnego formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji. Formularz ten stanowi załącznik nr 1 do „Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji” będących załącznikiem do niniejszej uchwały.

Nabór uzupełniający dotyczy takich grup interesariuszy jak:

  1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego - 2 miejsca;
  2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – 1 miejsce;
  3. organy władzy publicznej - 2 miejsca.

Na mocy §7 ust. 3 załącznika do niniejszej uchwały kandydaci są zobowiązani dostarczyć wraz z formularzem głosy poparcia podmiotów z tej samej grupy zgodnie ze wzorem kart poparcia. Karta poparcia udzielająca głosu poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji stanowi załącznik nr 2 do „Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji” będących załącznikiem do niniejszej uchwały. Wymaganą liczbę głosów poparcia określa §7 ust. 3. załącznika do niniejszej uchwały.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji wraz z ewentualnymi kartami poparcia udzielającymi głosu poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2023 roku do godz. 17:00 (liczy się data wpływu).

Załącznik: uchwała Nr XLVI/520/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami (formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji oraz wzór karty poparcia udzielającej głosu poparcia dla kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji stanowią załączniki do ww. uchwały)

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Panu/Pani praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora.